Баранова В.А.,

методист із суспільно-гуманітарних дисциплін науково-методичного центру управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, завідуюча науковою лабораторією слов’янських мов Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів

 

 

Розроблення і впровадження моделі славістичної спеціалізації загальноосвітнього навчального закладу

 

У статті проаналізовано тенденції розвитку й перспективи розроблення і впровадження моделі славістичної спеціалізації загальноосвітнього навчального закладу на прикладі Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 з поглибленим вивченням слов’янських мов Білоцерківської міської ради Київської області.  

Ключові слова: дослідно-експериментальна робота, інноваційна діяльність, інноваційні технології, інноваційні процеси, науково-методичний супровід, загальноосвітній навчальний заклад, розроблення, апробація, упровадження.

 

Постановка проблеми. Успіх становлення та розвитку сучасного освітнього закладу значною мірою визначається знаннями, творчим потенціалом, професійною майстерністю і загальною педагогічною культурою його працівників. Кожна загальноосвітня школа, ураховуючи реальну ситуацію, може визначити і свої специфічні умови щодо науково-дослідницької роботи. Стан "переходу" навчального закладу від простого типового функціонування до розвитку – це період, який необхідно пройти до зміни одного режиму діяльності іншим. За своєю суттю – це реформа школи. Прикладом такої зміни є школи, які стали гімназією, ліцеєм, колегіумом або спеціалізованою.

Одним із найважливіших напрямів розвитку національної освіти є формування позитивної громадської думки щодо європейського вибору України на основі поширення знань про європейські держави, культуру, історію та економіку Європи. Пріоритети європейської освіти полягають у наданні молодому поколінню знань про спільну європейську спадщину та розвитку практичних умінь адаптуватися до життя і навчання в різних країнах Європи, здатностей бути мобільними, соціально компетентними, комунікативними.

Сучасна тенденція у сфері освіти – формування єдиного освітнього простору в Європі – це реальність, без якої неможливо розвивати і втілювати в життя стратегію розвитку освіти України. В розмаїтті думок із приводу цього питання однозначно висвітлюється розуміння того, що в контексті європейських інтеграційних спрямувань держави сучасна національна освіта має набути нових сутнісних і якісних ознак. Це ні в якому разі не означає повну асиміляцію української школи європейським освітнім простором із втратою своєї ідентичності та унікальності. Навпаки – такі тенденції забезпечують можливість школяреві відчути себе частиною світового суспільства, здобути сучасну освіту та, найважливіше, усвідомити свою причетність до великого кола слов'янських народів, усвідомити себе нащадками давньої величної цивілізації, що передбачено системою національного виховання та відповідає принципам полікультурності й інтегративним процесам в освіті України. Значні можливості для цього мають спеціалізовані навчальні заклади, зокрема Білоцерківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 з поглибленим вивченням слов’янських мов Білоцерківської міської ради Київської області. 

Виклад основного матеріалу. Пріоритетними напрямами діяльності Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 з поглибленим вивченням слов’янських мов визначено такі:

компетентнісний – спрямований на формування ключових компетентностей, зокрема і на знання української мови, англійської та  слов’янської (як другої іноземної) мов, історії України як слов’янської держави, умов формування слов’янських країн Східної та Західної Європи;

соціокультурний – забезпечує включення особистості в систему соціальних відносин, залучення до вирішення актуальних проблем закладу освіти, міста, суспільства, світу;

дослідно-експериментальний  –  спрямований на залучення учнівського та вчительського колективу до пошукової, науково-експериментальної діяльності, проектування способів вирішення проблемних і творчих завдань, формування готовності суб’єктів освітнього процесу до перетворення здоабутих знань в інструмент пізнання;

громадянський  –  забезпечує виховання свідомого активного громадянина з почуттям власної гідності, гордості за свою державу та поваги до інших країн,  готового до захисту своїх прав і свобод;

полікультурний – спрямований на навчання та виховання учнів на прикладі інтеграції та синтезу культур, поглядів, світоглядів, поваги до власної та інших культур, орієнтації у світовому культурному просторі;

патріотичний – сприяє формуванню громадянина-патріота на основі вивчення української мови і літератури, історії України.

Суттєве значення в освітньому процесі загальноосвітнього навчального закладу надається іноземним мовам, у процесі вивчення яких відбувається прилучення до культури народів світу, розуміння єдності та взаємозумовленості історичних доль націй. Такі підходи зумовлюють розроблення навчальних програм з вивчення іноземних мов: романо-германських мов: англійської мови – з 2 класу; слов’янських: східнослов’янських – російської мови – з 1 класу;  західнослов’янських – польської мови – з 5 класу; південнослов’янських – болгарської мови –  з 5 класу. Вивчення іноземних мов у спеціалізованій школі спрямоване на розвиток навичок читання, свідомої грамотності, комунікативної компетентності, а також на вивчення історії та культури європейських народів. Крім основних програм, у школі впроваджуються додаткові авторські навчальні програми спеціальних і факультативних курсів відповідно до спеціалізації закладу: 1 клас – "Російські народні казки" (російською мовою), 2 клас – "Казки східних слов’ян",  3 клас – "Казки західних слов’ян", 4 клас – "Казки південних слов’ян", 5-6 класи – факультативний курс "Вступ до слов’янознавства", 7-9 класи – факультативний курс "Історія слов’янських держав", 8 клас – факультативний курс "Слов’янські композитори: життя і творчість", 9-10 класи – спеціальний курс "Міфологія та вірування слов’ян", 10 клас – факультативні курси: "Болгарія – країна нескорених слов’ян", "Польща: країна і люди", "Видатні хіміки – представники слов’янської нації", "Видатні слов’янські вчені-фізики"; 11 клас – факультативний курс "Слов’янська міфологія у творчому доробку українського письменства".

Виходячи з вищезазначеного, проблема розроблення, створення та впровадження авторських освітніх програм славістичної спеціалізації закладу набуває особливої актуальності. З метою вирішення проблеми навчальному закладу (загальноосвітній школі) було надано статус наукової лабораторії слов’янських мов Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, що уможливило здійснення дослідно-експериментальної роботи в закладі освіти.

У межах дослідження було визначено його основні категорії. Об'єкт дослідження  – освітній процес спеціалізованого загальноосвітнього навчального закладу з поглибленим вивченням слов’янських мов.

Предмет дослідження – програмне та навчально-методичне забезпечення славістичної спеціалізації спеціалізованого загальноосвітнього навчального закладу з поглибленим вивченням слов’янських мов.

Мета дослідження – розробити, апробувати та впровадити програмне і навчально-методичне забезпечення славістичної спеціалізації спеціалізованого загальноосвітнього навчального закладу з поглибленим вивченням слов’янських мов.

Досягнення визначеної мети передбачало реалізацію таких завдань:

1. Підготовку керівників і педагогічних працівників до створення управлінських й організаційно-педагогічних умов славістичної спеціалізації загальноосвітнього навчального закладу.

2. Розроблення, апробацію і впровадження програмного й навчально-методичного забезпечення славістичної спеціалізації навчального закладу.

3. Розвиток "Слов’янського братства" як органу учнівського самоврядування спеціалізованого загальноосвітнього навчального закладу з поглибленим вивченням слов’янських мов.

4. Формування в учнів здатності до свідомого вибору свого місця в житті, готовності до міжкультурного діалогу, самореалізації.

Наукова новизна експериментального дослідження полягає у створенні інноваційної освітньої системи моделювання особистісно-розвивального змісту навчально-виховного процесу спеціалізованого загальноосвітнього навчального закладу, що максимально оптимізує процес формування та розвитку особистості в полікультурному середовищі.

Ця система є сукупністю наукоємних психолого-педагогічних інноваційних технологій.

Очікувані результати дослідно-експериментальної роботи:

– готовність керівників і педагогічних працівників спеціалізованого загальноосвітнього навчального закладу до реалізації управлінських та організаційно-педагогічних умов славістичної спеціалізації загальноосвітнього навчального закладу;

– упровадження апробованого програмно-методичного забезпечення славістичної спеціалізації навчального закладу;

– експертиза Київським обласним інститутом післядипломної освіти педагогічних кадрів, Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України авторських навчально-методичних комплексів, що забезпечують славістичну спеціалізацію загальноосвітнього навчального закладу;  

– функціонування "Слов’янського братства" як органу учнівського самоврядування спеціалізованого загальноосвітнього навчального закладу з поглибленим вивченням слов’янських мов;

– якісні зміни в динаміці формування особистості учня, його здатності до свідомого вибору свого місця в житті, готовності до міжкультурного діалогу, самореалізації;

– створення позитивного іміджу Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 з поглибленим вивченням слов’янських мов.

Висновки. Таким чином, розроблення та використання програмного й навчально-методичного забезпечення славістичної спеціалізації загальноосвітнього навчального закладу сприяло якісним змінам у змісті та організації діяльності учасників навчально-виховного процесу, а саме: формуванню мотивації керівників і педагогічних працівників до самовдосконалення, творчої активності, використання інформаційно-комунікаційних технологій, інноваційних педагогічних технологій, мотивації учнів до навчання та формування практичних умінь адаптуватися до життя і навчання в різних країнах Європи.

Усі перераховані аспекти діяльності спеціалізованого загальноосвітнього навчального закладу чітко визначають перспективу учнів на майбутнє. Наприклад, знання польської мови уможливлює продовження навчання випускниками школи у вищих навчальних закладах Польщі, здобуття диплома міжнародного зразка і працевлаштування в країнах Євросоюзу, що розглядаємо як реальні кроки до євроінтеграції українського суспільства.

 

Список використаних джерел

1. Наказ ГУОН КОДА від 26.09.2011. № 26 "Про організацію та проведення дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності в закладах освіти Київської області" / за заг. ред. Н.І.Клокар // Інформаційно-методичний збірник. – Біла Церква : КОІПОПК. – 2011. – № 10 (132). – С.11-40.

2. Наказ ГУОН від 16.11.2011 №363 "Про проведення дослідно-експериментальної роботи за програмою Intel® "Навчання для майбутнього" / за заг. ред. Н.І.Клокар // Інформаційно-методичний збірник. – Біла Церква : КОІПОПК. – 2011. – № 11 (133). – С.6-9.

3. Баранова, В.А. Діяльність шкільного євроклубу "Слов’янське братство" як об’єднання молодіжної демократії / В.А.Баранова // Школа (Шкільний світ). – 2011. – 2011. – № 16 (66). – С. 82-93.

4. Баранова, В. Полікультурність і толерантність – пріоритети розвитку сучасної школи / Вікторія Баранова // Директор школи. –2011. – № 48. – С. 3-7.

5. Баранова, В. А. Навчально-методичне забезпечення славістичного напряму навчально-виховного процесу спеціалізованого освітнього закладу / В.А. Баранова, Ю.Ф.Петрик. – Біла Церква : КОІПОПК, 2010. –34 с.

6. Заклади освіти Київщини : минуле і сучасне / за ред. І. Л. Лікарчука. – К. : Вид. О. М. Ешке, 2002. – 375 с.

7. Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів : 1939, 1999, 2009 : інформаційне видання / за заг. ред.  Н. І. Клокар. – Біла Церква, 2009. – 336 с.

8. Клокар, Н.І. Концепція діяльності наукової лабораторії слов’янських мов Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів // Клокар Н.І., Чубарук О.В., Вакулюк О.І., Шевченко А.М. // Технологія управління дослідно-експериментальною роботою та інноваційною діяльністю навчальних закладів регіону : науково-методичний посібник / за ред. О.В.Чубарук. – Біла Церква, КОІПОПК, 2011. – С. 19-23.

9. Петрик, Ю.Ф. Навчально-методичне забезпечення славістичного напряму навчально-виховного процесу спеціалізованого освітнього закладу /Ю.Ф.Петрик, В.А.Баранова. – Біла Церква : КОІПОПК, 2010. –34 с.

 

           

            Баранова, В. А. Разработка и внедрение модели славистической специализации общеобразовательного учебного учреждения

В статье проанализировано тенденции развития и перспективы разработки и внедрения модели славистической специализации общеобразовательного учебного учреждения на примере Белоцерковской специализированной школы І-ІІІ степеней № 1 с углубленным изучением славянских языков Белоцерковского городского совета Киевской области.

 

Ключевые слова: экспериментальная работа, инновационная деятельность, инновационные технологи, инновационные процессы, научно-методическое сопровождение, общеобразовательные учебные учреждения, разработка, апробация, внедрение.

 

Baranova, V. A. Implementation and Working out of the Model of Slavonic Specialization of Secondary School

In the article tendencies of development and perspectives of working out and implementation of the model of Slavonic specialization of a secondary school by the example of the Specialized secondary school №1 with deep studying of Slavonic languages of Bila Tserkva town of Bila Tserkva town council in Kiev region are analyzed.

 

Key words: research and experimental work, innovative activity, innovative technologies, innovative processes, scientific and methodological support, secondary school establishment, development, testing, implementation.