Сухович Г.А.,

директор навчально-виховного комплексу №8 м. Кам’янця-Подільського

 

Модель кваліметричного дослідження рівня впливу сім’ї на навчання учнів у табличному редакторі Excel

 

Розглядається алгоритм створення моделі дослідження рівня впливу сім’ї на навчання учнів у табличному редакторі Excel та основні принципи її використання.

 

Ключові слова: навчання учнів, вплив сім'ї на навчання учнів, модель кваліметричного дослідження, табличний редактор Excel

 

Проблема взаємин між учасниками освітнього процесу набуває значної ваги у період соціального реформування освітньої системи в Україні. Завданнями педагогічної науки в цьому напрямі є розроблення методологічних, теоретичних і технологічних питань управління якістю освіти . Одними з них є дієвий моніторинг та кваліметричний підхід до оцінювання впливу родини на навчання учнів.

Розробці зазначених питань приділяють увагу А.Богданов (тектологія як загальна організаційна наука) [3], І.Бондар (теоретичні основи і технологія педагогічного аналізу [4], Дж.Гласс, Дж.Стенлі (статистичні методи педагогіки та психології) [7], Г.Дмитренко (цільове управління освітою на основі кваліметричного підходу як складова стратегічного менеджменту) [8], Г.Єльникова (моніторинг діяльності учнів і вчителів у межах адаптивного управління та управління впровадженням інтерактивних методів навчання) [9].

Завдання педагогічної практики полягають у впровадженні наукових досліджень означеного питання, їх адаптації до умов діяльності кожного загальноосвітнього навчального закладу. Важливим залишається також питання розповсюдження практичного досвіду впровадження результатів наукових досліджень.

Метою статті є опис розроблення і застосування моделі кваліметричного дослідження рівня впливу сім’ї на навчання учнів за допомогою табличного редактора Excel.

Учасниками освітнього процесу є батьки (або особи, що їх замінюють), тому розроблення моделі кваліметричного дослідження рівня впливу сім’ї на навчання учня є однією з необхідних умов експертизи розвитку загальноосвітнього навчального закладу в цілому. Сучасна соціальна ситуація в українському суспільстві навряд чи сприяла б заповненню бланка-опитувальника всіма батьками, тим більше, що далеко не всі сім’ї є повними, є сім’ї, де вихованням дітей займаються опікуни, є учні, чиї батьки (один чи навіть обоє) знаходяться з тих чи інших причин за кордоном.  Саме тому основними завданнями у розробленні моделі стали:

-    дотримання етичних норм;

-    розроблення моделі моніторингового типу, що давало б можливість відстежувати рівень впливу сім’ї на навчання учня на різних етапах освітнього процесу;

-    наявність можливості відстеження як рівня впливу окремих членів родини, так і загальних тенденцій розвитку класного колективу в аспекті проблеми, що досліджується;

-    можливість отримання більш наочного діаграмового матеріалу з досліджуваних питань;

-    можливість отримання соціального паспорту класу в межах моделі;

-    простота моделі, її оперативність та високий рівень валідності.

Для кваліметричної моделі дослідження рівня впливу сім’ї на навчання учня фактор „місце дитини в сім’ї” розкривають такі критерії: участь дитини у справах сім’ї та рівень відвертості у стосунках з батьками.

Фактор „співвідношення уваги і контролю” вміщує такі показники: зацікавленість сім’ї в успіхах дитини та рівень вимогливості до навчальних досягнень дитини.

Третій фактор – „батьки і сприяння навчанню дитини” – описується відповідними показниками: створення умов для навчання дитини та сприяння навчанню дитини.

Після визначення ваги параметрів кваліметричний стандарт впливу сім’ї на навчання учня набув наступного вигляду:

 

Фактор. Критерій Вагомість параметру
1. Місце дитини в сім’ї 0,21
1.1 Участь дитини у справах сім’ї 0,45
1.2 Рівень відвертості у стосунках з батьками 0,55
2. Співвідношення уваги і контролю 0,36
2.1 Зацікавленість сім’ї в успіхах дитини 0,45
2.2 Рівень вимогливості до навчальних досягнень дитини 0,55
3. Батьки і сприяння навчанню дитини 0,43
3.1 Створення умов для навчання дитини 0,28
3.2 Сприяння навчанню дитини 0,72

 

Для оцінки рівня впливу сім’ї на навчання учня ми визначили таку шкалу оцінок:

-    0,88 – 1,00 — рівень впливу високий;

-    0,73 – 0,87 — рівень впливу оптимальний;

-    0,60 – 0,72 — рівень впливу достатній;

-    0,50 – 0,59 — рівень впливу низький;

-    0,00 – 0,49 — рівень впливу критичний.

З метою дотримання етичних норм у роботі з дітьми було прийнято рішення про створення бланка-опитувальника, який би заповнювався і учнями як основними об’єктами дослідження, і класним керівником як педагогом, який безпосередньо контактує і з учнями, і з їхніми батьками чи особами, що їх замінюють. Окрім цього, учням було повідомлено максимальний негатив критерію та його максимальний позитив, тобто верхня і нижня межі критерію. На вказані питання повинні відповідали учні, оскільки, на наш погляд, сприяння навчанню повинні відчути на собі насамперед саме вони.

Перша частина аркушу „Бланк” має такий вигляд:

 

Бланк-опитувальник

Учня  . . . . . кл..     .     .     .     .    .     .     .    .     .     .     .    (прізвище, ім'я)

Максимальний негатив

В а ш а     о ц і н к а

Максимальний позитив
0 1 2 3 4
1

Чи берете Ви участь у обговоренні сімейних проблем?

Ніколи           Завжди
2

Наскільки відверті Ви зі своїми батьками?

У конфлікті           Повністю
3

Як часто батьки цікавляться Вашими успіхами?

Ніколи           Щодня
4

Який рівень вимогливості до Вас у сім'ї ?

Потурання           Вимогливість
5

Які у Вас вдома умови для навчання?

Відсутні           Прекрасні
6

Наскільки сприяють батьки Вашому навчанню?

Відволікання від навчання           Сприяння розвитку

 

Друга частина бланка-опитувальника після його роздрукування повинна бути відділена від першої за пунктирною лінією і запропонована класному керівникові для заповнення спільно з практичним психологом та соціальним педагогом. Ця частина бланка містить такі дані про соціальні показники сім’ї, які, насамперед, дійсно тією чи іншою мірою впливають на навчання дитини, і, по-друге, – дають можливість оперативно отримати соціальний паспорт класу, щоб співставити його дані з думкою учня щодо сприяння батьків його (учня) навчанню. Такими показниками, на нашу думку, є наступні:

1. Склад сім’ї (повна, неповна, обоє батьків за кордоном, мати за кордоном, тато за кордоном, неповна сім’я, дитина знаходиться під опікою, дитина є напівсиротою чи сиротою).

2. Соціальний статус сім’ї (сім’я благополучна, неблагополучна, асоціальна).

3. Рівень матеріального статку сім’ї (високий, достатній, сім’я є малозабезпеченою).

4. Житлові умови (задовільні, незадовільні).

5. Діти у сім’ї (кількість дітей у сім’ї).

6. Додаткові дані (дитина є інвалідом, постраждалою внаслідок аварії на ЧАЕС, має схильність до девіантної поведінки).

Загальний вигляд друга частина бланка-опитувальника має такий:

 

Бланк-опитувальник

Учня  . . . . . кл.    .     .     .     .     .    .     .     .    .     .     .     .    (прізвище, ім'я)

1. Склад сім'ї: Матеріальний статок:
1.1. Повна   Високий  
1.2. Батьки за кордоном   Достатній  
1.3. Мати за кордоном   Малозабезпечена  
1.4. Тато за кордоном  

Житлові умови:

1.5.

Неповна

  Задовільні  
1.6. Дитина під опікою   Незадовільні  
1.7. Напівсирота  

Діти у сім'ї:

1.8. Сирота   К-ть дітей у сім'ї  
2. Соціальний статус сім'ї: Додаткові дані:
2.1. Благополучна   Дитина-інвалід  
2.2. Неблагополучна   ЧАЕС  
2.3. Асоціальна   Девіантність  

 

         Загальний вигляд бланка подано у додатку 1.

         Наступним етапом стало створення відповідної комп’ютерної моделі в табличному редакторі Excel.

Перший аркуш „Список” (див. додаток 2) складається з таблиці з такими стовпцями:

1. „№” – вказано нумерацію.

2. „Учень” – вказано прізвище та ініціали учня.

3. „Соціальний статус сім’ї” – відповідний варіант статусу обирається зі списку (список варіантів відповідей подано вище).

4. „Житлові умови” – відповідний варіант рівня житлових умов сім’ї обирається зі списку.

5. „Матеріальний статок” – відповідний рівень матеріального статку сім’ї обирається  зі списку.

6. „Діти в сім’ї” – кількість дітей у сім’ї обирається зі списку.

7. „Додаткові дані” – вказано, чи є дитина інвалідом, постраждалою внаслідок аварії на ЧАЕС, схильна до девіантної поведінки (відповідний варіант обирається зі списку).

            Таким чином, для введення даних у стовпець „Учень” використовується клавіатура, а для введення даних у решту стовпців використовується маніпулятор типу «миша», що значно прискорює роботу експерта. Крім того, використання автофільтру дає можливість оперативно переглянути необхідну інформацію про будь-яку групу учнів. Так, наприклад, якщо необхідно отримати список учнів, які виховуються у багатодітних сім’ях, достатньо клацнути лівою кнопкою маніпулятора на відповідний значок у комірці „Діти в сім’ї”, після чого на екрані з’явиться список усіх можливих варіантів („1”, „2” або „Багатодітна”) , поданих у списку. Далі необхідно лише клацнути лівою кнопкою миші на рядок „Багатодітні”, і у таблиці залишаться лише прізвища і дані тих учнів, які виховуються у багатодітних сім’ях.

Аркуші „Дані 1” та „Дані 2” за своєю структурою відрізняються лише комірками С4, де вказано терміни проведення опитування, тому подаємо опис лише аркушу „Дані 1” (додаток 3). На аркуші розміщено таблицю, у комірки жовтого кольору якої введено параметри та табличний текстовий матеріал, у комірки салатового кольору – формули, що обслуговують модель. У комірках блакитного кольору з бланків вводяться дані опитування

         Відповідно, аркуш „Дані 2” створюється аналогічно до наведеного вище.

         Аркуш „Персон” (додаток 4) складається з трьох частин. Перша є собою соціальним паспортом сім’ї, рівень впливу на навчання учня якої  досліджується.

         Наступну частину аркуша складає таблиця, у якій аналізуються отримані під час опитування дані щодо одного, обраного зі списку класу учня.

Третю частину складає діаграма, на якій маркером для ілюстрування першого фактора є жовтий квадрат з червоним контуром, для другого – салатовий круг з зеленим контуром, а для третього – блакитний трикутник з синім контуром. Отримана діаграма змін рівня впливу сім’ї на навчання учня дає можливість не тільки побачити наочно у графічному відображенні підсумки діяльності, а й порівняти їх за два терміни експертизи.

         Аркуш „Клас” (додаток 5) складається з двох частин – соціального паспорта класу та зведених результатів кваліметричного дослідження рівня впливу сім'ї на  розвиток учнів класу. Соціальний паспорт має вигляд кількох таблиць:

 

        

          В усіх салатових комірках таблиць містяться формули-посилання, які повертають підрахунки, зроблені у прихованих комірках аркушу „Дані 1”.

          Наступна таблиця аркуша має такий вигляд, як і підсумкова таблиця аркуша „Персон”, тільки формули, розміщені в ній, посилаються не на дані окремої сім’ї, а на приховані комірки, в яких підраховано загальні дані, притаманні даному класу.  

          Аркуш „Діагр” містить три окремих діаграми, які пофакторно відображають зміни у впливі сім’ї на навчання учня.  Принцип побудови діаграм аналогічний принципу побудови діаграми на аркуші  „Персон”.  

         Досвід користування описаною моделлю показує, що за умови педагогічно тактовного та толерантного її використання рівень впливу родин на навчання учнів значно зростає як у цілому, так і практично за всіма критеріями зокрема. Вже після попередніх співбесід з батьками за підсумками першого використання моделі увага з боку батьків до навчання власних дітей суттєво збільшується і стає більш стабільною, що добре фіксує повторна експертиза та наступні дослідження.

 

Список використаної літератури

1. Ансофф И. Стратегическое управление. – М.: Экономика, 1989. – 519 с.

2. Белопольский Н.Г. Энвироника – наука о развитии и совершенствовании общества и мира. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 1997. – 331 с.

3. Беляев-Башкиров Б.В. Статистический метод в психологии и педологии. – М.: Учпедгиз, 1927. – 75 с.

4. Богданов А.А. Тектология. Всеобщая организационная наука: Кн. 1 и 2. – М.: Экономика, 1989. – 655 с.

5. Бондар В.І. Теоретичні основи і технологія педагогічного аналізу: управлінський аспект: Навч. посібник. – К.: УДПУ, 1996. – 67 с.

6. Гершунский Б.С. Прогностические методы в педагогике. – К.: Вища школа, 1974. – 208 с.

7. Гласс Дж., Стенли Дж. Статистические методы в педагогике и психологии. – М.: Прогресс, 1976. – 495 c.

8. Дмитренко Г.А. Стратегічний менеджмент: цільове управління освітою на основі кваліметричного підходу: Навч. посібник. – К.: МАУП, 1996. – 140 с.

9. Єльникова Г.В. Наукові основи розвитку управління загальною середньою освітою в регіоні: Монографія. – К.:ДАККО, 1999. – 303 с.

10. Каленюк І.С. Освіта в економічному вимірі: потенціал та механізм розвитку. –  К.: ТОВ “Кадри”, 2001. – 326 с.

 

 

Сухович Г.А. Модель квалиметрического исследования уровня влияния семьи на учебу учеников в табличном редакторе Excel

Рассматривается алгоритм создания модели исследования уровня влияния семьи на учебу учащихся в табличном редакторе Excel и основные принципы ее использования.

 

Ключевые слова: учеба учеников, влияние семьи на учебу учеников, модель квалиметрического исследования, табличный редактор Excel

 

 

The algorithm of creation of model of research is examined level of influence of family on the studies of students in tabular editor Excel and basic principles of its use.