Гузь О.І.,

кандидат педагогічних наук, доцент  Міжрегіональної Академії Управління Персоналом

 

 

Ігри для навчання іноземної мови молодших школярів

 

У статті розкрито методичні вимоги до навчальних ігор для навчання іноземної мови молодших школярів, особливості організації гри. Наведено приклади ігор для використання у початковій школі.

 

Ключові слова: молодші школярі, навчальна гра, іноземна мова, алфавіт, гра, набір.

 

Постановка проблеми. Психічні особливості дітей 6-7 років передбачають певні вимоги до побудови організації їх навчання. Оскільки гра є провідною діяльністю дітей цього віку, то в навчальному процесі повинні переважати також ігри. Варто зауважити, що у шкільних підручниках вміщено недостатню кількість ігор, які дієво підвищують інтерес до навчання.

На основі аналізу публікацій і наукових праць, в яких започатковано розв’язання розглядуваної проблеми, зробили висновок, що питанню навчання іноземної мови молодших школярів присвячено значну кількість досліджень (О.Б.Бігич, О.І.Гузь, М.В.Денисенко, О.П.Петращук, О.П.Петренко, В.М.Плахотнік та ін.), в них розкрито різні аспекти навчання іноземної мови у початковій школі, зокрема у працях  Н.Кудикіної було розглянуто роль гри у вихованні дітей.

Автор статті має на меті продовжити розгляд питання функціонування гри у навчанні іноземних мов учнів 6-7 років і зробити практичний внесок у процес навчання у початковій школі. Аналіз загальної теорії діяльності, теорії провідної діяльності та зміни цієї діяльності на різних етапах розвитку психіки людини (Л.С.Виготський, О.М.Леонтьєв та ін.) показав, що ігрова діяльність, так само як і навчальна та діяльність спілкування, має вагоме значення у розвитку молодшого школяра.

У психологічному словнику дано таке визначення поняття "гра": гра ─ це форма діяльності в умовних ситуаціях, що спрямована на відтворення і засвоєння суспільного досвіду, фіксованого в соціально закріплених способах здійснення предметних дій у сферах науки і культури [1].

Навчальну гру, яка використовується на уроках іноземної мови, визначаємо як форму організації діяльності учнів для засвоєння ними нового матеріалу, закріплення набутих навичок і розвитку вмінь мовлення на основі залучення учнів до виконання різноманітних мовних і мовленнєвих дій. Така гра характеризується чіткістю поставленої мети, наявністю мотивації і певним результатом. Трактування гри як моделі соціальної дійсності дозволяє створити автентичні умови спілкування, які наближають навчання до повноцінного процесу комунікації, сприяють оволодінню сталими предметними діями і засвоєнню суспільного досвіду.

Загальновідомо, що молодші школярі здатні успішно засвоювати іноземну мову. Варто зазначити, що в основі цієї здатності –  значні пізнавальні й емоційні зусилля учнів, оскільки в цей віковий період вони інтенсивно навчаються не лише іноземній, але й рідній мові. Тому в процесі навчання молодших школярів учителю необхідно враховувати психічні особливості молодших школярів, оскільки притаманний їм конкретно-образний характер мислення передбачає дотримання певних вимог під  час пояснення граматичних правил, зокрема таких:

– не використовувати терміни, наприклад, „present indefinite” або „adverbs of frequency”;

– граматичні правила демонструвати на прикладах; для їх засвоєння застосовувати велику кількість вправ;

– на уроці повинні використовуватися різні види діяльності з тим, щоб підтримувати інтерес та увагу дітей до навчального матеріалу [3].

Отже, конкретно-образний різновид мислення молодших школярів, інші психічні особливості, притаманні їм у цьому віці, передбачають широке використання різних методів і прийомів у навчанні іноземних мов.

Існують також різноманітні засоби, які інтенсифікують і роблять більш цікавим процес навчання у початковій школі. Для прикладу, з цією метою використовується зображальна статична наочність (малюнки), рольові ігри, аудіо- та відеоматеріали та інше. Але низький рівень знань іноземної мови в учнів 6-7 років обмежує використання цих засобів. Тому навчальна гра має визначальне значення на цьому етапі навчання і є одним з ефективних методів навчання молодших школярів.

Застосування навчальних ігор дозволяє створити умови (визначені М.М.Скалкіним [2]) для успішного перебігу діяльності і позитивного впливу на особистість учня, а саме:

– всебічне забезпечення суб’єктивних моментів діяльності;

поступове ускладнення діяльності, змісту її мотивів;

розвиток активності й самостійності самого учня у діяльності.

Розглянемо декілька прикладів ігор для вивчення різного мовного матеріалу, зокрема алфавіту, у навчанні іноземних мов молодших школярів. Наявна низка ігор, які не потребують значної підготовки до їх застосування, наприклад:

– озвучити пред’явлені вчителем букви;

– вибрати названу букву з ряду даних;

– визначити кількість букв і звуків у слові;

– показати або написати букву, що відповідає звуку, який вимовив учитель.

Варто використовувати й ігри, які потребують певної підготовки учителя і можуть виявитися більш цікавими для учнів.

ГРА 1. Підготовка до гри: вирізати фігури, які складають літери (довгі і короткі прямі полоски, великі й маленькі півкулі).

                               

Хід гри: роздати учням вирізані фігурки і попросити скласти букви, які назве вчитель.

ГРА 2. Підготовка до гри: вирізати з цупкого шершавого паперу букви алфавіту, які вивчаються, і наклеїти їх на картонні картки (хоча букви можна і не наклеювати).

Хід гри: дати учням торкнутися букви, звернути їхню увагу на будову букв. Наприклад: буква „А” складається з двох довгих рисочок і короткої, що їх поєднує. Потім покласти букви в коробку і попросити учнів знайти названу букву, не дивлячись у коробку.

            ГРА 3. Підготовка до гри: підготувати картки з буквами алфавіту, до кожної картки прикріпити скріпку. Необхідно змайструвати „вудку” – до палички на вірьовці прив’язати магніт.

Хід гри: розкласти картки з буквами на столі, буквою донизу, щоб учні їх не бачили. Учень ловить букви на магніт і називає їх.

ГРА 4. Підготовка до гри: на мотузці розвісити всі заглавні букви в алфавітному порядку.

Хід гри: учні повинні прикріпити до цих букв відповідні їм маленькі букви (варіант: учні можуть прикріпити до букв речі або малюнки речей, які починаються з відповідних букв).

ГРА 5. Ця гра не потребує певної підготовки. Її хід є таким: учні діляться на команди. Команд може бути дві-три залежно від кількості учнів. Від кожної команди виходять по два учасники. Одному учню з пари учитель показує одну букву так, щоб інший учень цієї пари її не бачив. Учні повинні написати пальцем побачену букву на спині іншого учня з пари. Цей учень, у свою чергу, намагається відчути цю букву і написати її дошці (варіант: з більш підготовленими учнями учитель може показати і попросити написати будь-яке слово). Виграє команда, учні якої написали всі букви або слова правильно.

ГРА 6 „Лото”. Підготовка до гри: підготувати картку з буквами таким чином:

A B C D E F G H I G K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z

 

Хід гри: учні повинні співвіднести великі і маленькі букви алфавіту. Букви можуть розташовуватися не по порядку.

Як видно з описаних ігор, застосування деяких з них вимагає кількох наборів алфавіту. Учні можуть виготовити ці набори самостійно та неодноразово їх використовувати.

Презентовані ігри можуть використовуватися не лише для вивчення букв, а й для навчання нових лексичних одиниць.

Висновок. Навчальні ігри є важливими і необхідними у навчанні молодших школярів. Їх застосування відповідає психологічним та методичним вимогам до організації навчання іноземної мови школярів зазначеної вікової категорії.

 

Список використаної літератури

1. Психология : словарь / под ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. – М. : Политиздат, 1990. – 494 с.

2. Скалкин М. Н. Совершенствование процесса обучения. Проблемы и суждения / Н. С. Скалки – М. : Педагогика, 1971. – 206 с.

3. Brown H. D. Teaching by Principles. – USA : Prentice-Hall, Inc., 1994. – 467 p.

4. Marzollo J., Lloyd J. Learning through Play. – USA : Harper & Row Publishers, Inc., 1974. – 211 p.

 

 

 

Гузь Е.И. Игры для обучения иностранному языку младших школьников

В статье раскрыто методические требования к учебным играм для обучения иностранных языков младших школьников, особенности их организации. Приведены примеры игр для использования в начальной школе.

Ключевые слова: младшие школьники, учебная игра, иностранный язык, алфавит, игра, набор.

 

Guz’ O.I. Games for Teaching a Foreign Language to Primary School Pupils

This article deals with practical aspects of teaching a foreign language to primary school pupils. The methodological requirements to educational games for younger pupils and the peculiarities of their organization have been studied. Some examples of games for in teaching primary school are described.

Key words: primary school pupils, educational game, a foreign language, alphabet, game, set.