НАРОДНА ОСВІТА

Електронне наукове фахове видання

 


 

Випуск №3(9), 2009

 

 

Зміст

 

Розділ 1. Освіта: стратегія, політика, право

Ломов  С.П. Формирование управленческой культуры педагога-предметника в системе повышения квалификации

Махмудов М.  XXI век и математическое образование: проблемы и перспективы

Якухно І.І. Суперечності інноваційного розвитку післядипломної педагогічної освіти

 

Розділ 2. Педагогічна наука

Бендерець Н.М. Обґрунтування вибору програмної платформи для реалізації системи дистанційного навчання

Галіцан О.А. Сутність і структура педагогічної фасилітації вчителя

Колодько Т.М. Підготовка майбутнього вчителя до реалізації комунікативного підходу в навчанні іноземної мови

Лапінський В.В. Принцип наочності і створення електронних засобів навчального призначення

Масол Л.М. Андрагогічна модель підготовки вчителів до поліхудожнього виховання учнів у процесі викладання інтегрованих курсів

Островерхова Н.М. Теоретичні засади формування технологічної культури керівника ЗНЗ

Прийма С.М. Андрагогіка в системі наук про навчання і освіту людини: етапи становлення та перспективи розвитку

Сметаніна Л.С. Педагогічна технологія організації алгоритмічної діяльності та її реалізація на практиці

Товт І.С.  Перспективи розвитку діловодства  в контексті становлення інформаційного суспільства

Яновський А.О. Модель організації пошуково-дослідницької діяльності з використанням ІКТ

 

Розділ 3. Педагогічна практика

Ахмедов И.  Электронное тестирование в педагогическом университете как фактор повышения качества образования

Боднар О.С. Формування принципів експертного оцінювання діяльності загальноосвітніх шкіл

Григор'єва О.В., Федоренко Л.М. Інноваційні підходи до організації навчального процесу в закладах післядипломної педагогічної освіти  в контексті Болонської угоди

Калініченко Н.А. Розвиток освітніх процесів на Кіровоградщині в контексті гуманістичних ідей Василя Сухомлинського

Остапчук О.М. Моніторинг розвитку мережі середніх навчальних закладів міської системи освіти

Пайвель П.Г. Психолого-педагогічні та методичні аспекти роботи з обдарованими дітьми в умовах сільської загальноосвітньої школи

 

Розділ 4. Методика, досвід

Войцехівський М.Ф. Педагогічні аспекти професійного розвитку особистості вчителя в системі післядипломної освіти

Вольянська С.Є., Шевченко Н.В. Технологія здійснення моніторингового дослідження якості роботи з обдарованою молоддю на основі кваліметричного підходу

Осадчий І.Г. Індивідуальна програма розвитку педагогічної культури вчителя "Дельта +"

Покроєва Л.Д., Рябова З.В. Організаційно-педагогічні умови переходу до безперервної освіти педагогів

Шахненко В.І. Незапроектовані можливості шкільного предмета "Основи здоров'я"

Яременко Н.В. Концептуальні засади атестації методистів вищих навчальних закладів післядипломної педагогічної освіти

 

Розділ 5. Освіта за кордоном

Силко Р.М. Мистецько-педагогічна концепція Готфріда Земпера та її актуальність для розвитку українського національного дизайну та дизайн-освіти

Фольварочний І.В. Європейські тенденції в розвитку освіти дорослих

 

Розділ 6. Історія освіти

Башавець Н.А. Історія розвитку проблеми здоров'язбереження молоді

Смагін І.І. Навчальна програма як історико-педагогічне джерело для дослідження шкільного підручника "Суспільствознавство" (60-і - перша половина 70-х років ХХ століття)