Return to Вимоги до написання

Вимоги редакції

Вимоги до оформлення матеріалів для подавання до електронного наукового  фахового видання "народна освіта"

 

Редакційна колегія електронного фахового (педагогічного) видання "Народна освіта", затвердженого ДАК України як фахове видання із педагогічних наук, повідомляє про умови прийому та відбору матеріалів для опублікування у виданні.

Фахове видання виходить тричі на рік. Матеріали для опублікування в ньому подаються у такі терміни:

 • до 1 випуску (видається на початку березня) матеріали подаються до 15 січня;
 • до 2 випуску  (видається до кінця червня) – до 30 квітня;
 • до 3 випуску (видається на початку грудня) – до 15 жовтня.

Передбачено друкування статей із проблем педагогічної теорії і практики за такими напрямами:

Розділ 1. Освіта, стратегія, політика, право
Розділ 2. Педагогічна наука
Розділ 3. Педагогічна практика
Розділ 4. Методика, досвід
Розділ 5. Освіта за кордоном
Розділ 6. Історія освіти

Стаття має відповідати тематиці збірника і сучасному стану розвитку науки. Автор несе особисту відповідальність за достовірність викладеного матеріалу, за правильне цитування джерел та посилання на них.

Стаття та супроводжуючі її матеріали подаються до редакції відповідальному редактору в роздрукованому (статтю на паперовому носії автор візує власноручним підписом) й електронному варіантах за адресами: 

КНЗ КОР "Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів", вул. Ярослава Мудрого, 37, м. Біла Церква, Київська область; 09107
E-mail: narodna_osvita@ukr.net

Розміщення статей в електронному фаховому виданні передбачає надання безповоротної фінансової допомоги (у розрахунку 20 грн. за 1 сторінку; публікації докторів наук без співавторства безкоштовні)) за такими реквізитами:

Отримувач: КНЗ КОР "Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів"
Р/р отримувача: UA 708201720314291003301028085
Код отримувача: 02139618
Банк платника: Держказначейська служба України, м.Київ
Код банку: 
Призначення платежу: 25020100; Безповоротна фінансова допомога на електронне видання, ПІП платника
Сума: (у розрахунку 20 грн. за 1 сторінку)

Безповоротна фінансова допомога здійснюється після надходження статті та одержання автором повідомлення редакційної колегії про її первинне внутрішнє рецензування та прийняття до розміщення у випуску видання.

 

Вимоги до оформлення статті:

Структура статті. Наукові статті повинні відповідати вимогам ДАК України і мати такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковим чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на яких спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.

Матеріали до публікації у виданні подаються українською мовою або автентичною (російська, німецька, англійська, французька тощо).

Оформлення статті. До статті додаються анотації та ключові слова українською російською, англійською мовами. У заголовковій частині статті розміщується анотація та ключові слова українською мовою; після тексту статті – автор, назва, анотація та ключові слова двома іншими.

Стаття та бібліографічні описи й анотації мають бути набрані на комп’ютері (редактор Word for Windows ) і записані на електронному носії. Обсяг статті, у тому числі зі списком використаних джерел, таблицями, схемами, анотаціями тощо, не повинен перевищувати 0,5 авторського аркуша (12 стор. формату А4); текст має бути набраний шрифтом Times New Roman, 14 кеглем через 1,5 інтервали; поля – верхнє, нижнє, ліве і праве – 2 см.

Через рядок після анотації подається основний текст статті (вирівнювати за шириною).

Покликання в тексті публікації оформлювати за допомогою квадратних дужок [] із вказівкою порядкового номера джерела в списку джерел та номера сторінки (при цитатному посиланні), наприклад: [10], [4, с. 318].

Треба розрізняти тире (–) і дефіс (-): відмінність полягає в розмірі і наявності пробілів до і після тире.

Скорочення на зразок і под., та ін., XVI ст., с. 18, ініціали при прізвищах (напр., Н.Л. Іваненко), назви населених пунктів на зразок м. Київ, с. Іванівка друкувати через нерозривний пробіл (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+пробіл). Скорочення на зразок 90-ті, 1-го – з нерозривним дефісом (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+дефіс).

Для виділення окремих слів, фрагментів тексту використовувати напівжирний шрифт.

З метою організації гіпертекстових переходів автор може подавати до статті посилання, оформлені відповідно до вимог ДСТУ (словник термінів, цитати оригінальних текстів, адреси сайтів тощо).

 

Зразок розміщення тексту статті:

Ляшенко І. В.,
доцент кафедри гуманітарних дисциплін Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат педагогічних наук, доцент

 

Рецензент: Василенко М.Є.,
викладач кафедри юридичних дисциплін Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат педагогічних наук 

 

Організація позааудиторної роботи у вищій школі

У статті в контексті підвищення вимог до професійної підготовки фахівців розкрито питання реалізації внутрішнього потенціалу особистості студента, побудови внутрішніх і зовнішніх факторів формування його професійної культури, що зумовлюється успішною організацією позааудиторної роботи студентів.

Ключові слова: професійна культура, позааудиторна робота, професійна підготовка, самостійна робота, самоврядування.

Постановка проблеми. Зростання вимог до професійної підготовки фахівців…

 

Список використаних джерел

 1. Про затвердження Державної цільової програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України на 2008-2015 роки : постанова Кабінету Міністрів України № 974 від 5 листопада 2008 року // Офіційний вісник України. – 2008. – № 86. – С. 28-87.
 2. Фіцула, М. М. Педагогіка вищої школи [Текст]  : навчальний посібник / М. М. Фіцула. – К. : Академвидав, 2006. – 352 с.
 3. Бех, І. Д. Виховання особистості : у 2-х кн. – Книга 2 : Особистісно-орієнтований підхід : науково-практичні засади [Текст] /  І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2003. – 344 с.
 4. Бондаренко, З.П.  Модель організації волонтерської роботи в умовах вищого навчального закладу [Текст] / З. П. Бондаренко // Соціальна педагогіка : теорія та практика. – 2007. – № 4. – С. 50-59.
 5. Шашенко, С. В. Соціальне становлення студентської молоді у позааудиторний час у вищих навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук  [Рукопис] : спец. 13.00.09 "Теорія навчання"  / Шашенко С. В. – К., 2004. – 24 с.
 6. Скрипник, Н.С. Позааудиторна діяльність студентів вищих навчальних закладів : сутність, структура й особливості [Текст] / Н. С. Скрипник // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2012. – Вип. 27 (80). – С. 566-571.
 7. Кучерява, О. Ю. Форми та види позааудиторної роботи з математики в педагогічному університеті [Текст] / О.Ю. Кучерява // Didactics of mathematics : Problems and Investigations. – 2009. – №  31. – С. 79-83.
 8. Овчаренко, Г. Е. Позанавчальна діяльність студентів у вищих навчальних закладах : сутнісні характеристики, структура та особливості [Текст] / Г. Е.Овчаренко // Освіта Донбасу. – 2008. –№ 5-6 (130-131). – С. 35-38.
 9. Стоян, А. Н. Организация досуга студенческой молодежи [Текст] / А. Н. Стоян. – К. : Вища школа, 1984. – 41 с.
 10.  Коваль, В. Ю. Система позааудиторної діяльності студентів вищих навчальних закладів [Текст] [Електронний ресурс] / В. Ю. Коваль // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія "Педагогіка, психологія, соціологія". – 2009 – № 6. – С. 19-23. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Npdntu_pps/2009_6/koval.pdf.

 

Ляшенко, И.В. Организация внеаудиторной работы в высшей школе как условие повышения эффективности учебно-воспитательного процесса

Актуальность материала, изложенного в статье, обусловлена повышением требований к профессиональной подготовке специалистов в современных условиях конкуренции на рынке труда, что предусматривает обновление подходов к системе формирования профессиональной культуры. Реализация внутреннего потенциала личности студента, построение внутренних и внешних факторов формирования его профессиональной культуры обуславливается успешной организацией внеаудиторной работы студентов, состоящей из самостоятельной учебной работы студентов, деятельности по самоуправлению студенческого коллектива, культурно-развлекательной деятельности по интересам, работы по повышению профессионального мастерства.

Ключевые слова: профессиональная культура, самостоятельная работа, профессиональная подготовка, внеаудиторная деятельность, самоуправление.

 

Liashenko, I.V. The Organization of Extracurriculum Work at University as the Condition of Increasing the Efficiency of Teaching and Educational Process

The relevance of the information stated in article, is caused by an increase of requirements to vocational training of experts in modern conditions of the competition on a labor market which demands the updated approaches to the system of formation of professional culture. Realization of internal potential of the identity of the student, creation of internal and external factors of formation of professional culture appears from the successful organization of extracurriculum students work which is formed by independent study of students; activity of self-government of student's collective; cultural and entertaining activities for interests; increase of professional skill.

Keywords: professional culture, independent work, vocational training, out-of-class activity, self-government.

 

Оформлення авторської довідки. З метою популяризації досягнень наукових установ і  кожного окремого науковця стаття супроводжується авторською довідкою, у якій має бути представлена така інформація:

1.      Прізвище, ім’я, по батькові автора статті (повністю).
2.      Назва статті, поданої автором.
3.      Посада, місце роботи.
4.      Науковий ступінь, вчене звання.
5.      Адреса місця роботи, телефон, E-mail.
6.      Адреса місця проживання, телефон, E-mail.
7.      Коло наукових інтересів.
8.      Авторські публікації та видання за останні 5 років (не більше 10).
9.      Фотографія (в електронному файлі).

 

Робота з рецензування надісланих матеріалів. Редакційна колегія електронного наукового фахового видання "Народна освіта" здійснює внутрішнє рецензування статей, що готуються до опублікування, та аналізує матеріали зовнішнього рецензування.

Зовнішнє рецензування передбачає, що автор разом зі статтею й супровідними матеріалами подає:

рецензію наукового керівника, консультанта або фахівця з проблеми, що досліджується;

витяг з протоколу засідання структурного підрозділу (відділення, кафедри, лабораторії) або Вченої, науково-методичної  ради про рекомендацію статті до друку у фаховому виданні.

Внутрішнє рецензування здійснюється редакційною колегією за умови наявності такого комплекту матеріалів, надісланих автором:

 1. Прізвище, ім'я по батькові автора, назва статті, анотація та ключові слова українською мовою, текст статті, список використаних джерел.
 2. Прізвище, ім'я по батькові автора, назва статті, анотація та ключові слова російською, англійською мовами. 
 3. Авторська довідка.
 4. Фотографія (в електронному файлі).
 5. Рецензія наукового керівника, консультанта або фахівця з проблеми, що досліджується.
 6. Витяг з протоколу засідання структурного підрозділу (відділення, кафедри, лабораторії) або Вченої, науково-методичної  ради про рекомендацію статті до друку у фаховому виданні.

 

З повагою
редакція видання

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=107

Напишіть відгук

Your email address will not be published.