Return to Рубрики

Педагогічна наука

Рубрика містить наукові статті з проблем освіти, в тому числі, статті пошукувачів кандидатського та докторського  наукових ступенів про результати дисертаційних робіт у галузях: педагогічні науки, теорія і методика навчання, історія освіти, управління освітою.

2007 рік
 
Випуск №1

Клокар Н.І. Андрагогічна  модель  підвищення  кваліфікації  педагогів  на  засадах  диференційованого  підходу
Бачинська Є.М. Організаційний механізм формування інноваційного освітнього простору в регіоні
Кабан Л.В. Оцінювання інноваційної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів регіону
Цимбалюк В.І. Культурологічний аспект змісту національної освіти України
Сафарян С.І. Основні чинники формування творчої особистості та розвитку її творчих здібностей у процесі навчання
Даниленко Л.І. Наукове пігрунтя інноваційних процесів в освіті
Мірошник С.І. Проблема розвитку творчої самостійної діяльності учнів у педагогічний науці
Гаврилюк В.Ю. Формування творчої активності вихованців позашкільних навчальних закладів у процесі пошукової та науково-дослідницької діяльності

Випуск №3

Боднар О. Процедури та алгоритми експертного оцінювання
Заболотний О.В. Формування дослідницьких умінь учнів у процесі вивчення синтаксису української мови
Клокар Н.І., Шевченко В.Л. Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у контексті проектування програмно-педагогічних засобів
Клочко А.О. Самоосвітня діяльність вчителя як педагогічна проблема
Косовська М.М. Готовність учителя до забезпечення якісної освіти молодших школярів у нетрадиційних умовах функціонування сільських малокомплектних шкіл
Лукіянчук А.М. Проблема ідентифікації у професійному становленні студентів вищого  навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації педагогічного профілю
Ружицький В.А. Експериментальна модель розвитку професійних умінь учителя образотворчого мистецтва в системі післядипломної педагогічної освіти
Сотніченко І.І. Профільна старша школа як необхідна складова освіти європейського рівня
Томей О.П. Розвиток психологічної компетентності вихователів дошкільних навчальних закладів як психолого-педагогічна проблема
Яременко Н.В. Формування компетентності майбутнього педагога з організації дозвіллєвої ігрової діяльності учнів

 
2008 рік
Випуск №1(4)

Бачинська Є.М. Інноваційна модель підготовки менеджерів освіти в системі підвищення кваліфікації
Карамушка Л.М.  Психологічні особливості процесів змін в освітніх організаціях
Лодатко Є.О. Цілі математичної освіти у контексті соціокультурних трансформацій суспільства
Мірошник С.І. Інноваційні процеси в системі середньої загальної освіти: теоретичний аспект
Ковальова С.В. Сутність, структура та специфіка творчої активності вчителів музики
Рассомахіна О.А. Підвищення професійного рівня науково-педагогічних працівників як головного генератора інноваційних проектів
Сотніченко І.І. Модель підготовки вчителів до профільного навчання старшокласників у системі підвищення кваліфікації
Сухович Г.А. Модель кваліметричного дослідження рівня впливу сім’ї на навчання учнів у табличному редакторі Excel

Випуск №2(5)

Базелюк В.Г. Модель і технологія формування дослідницьких умінь керівників ЗНЗ
Дем’яненко О.О. Виконання творчих завдань констатувального типу як результат інтелектуально-творчого зростання особистості школяра на уроках зарубіжної літератури
Осадчий І.Г. Оцінювання стану та організаційного розвитку освітніх систем і принцип невизначеності
Сотніченко І.І. Професійно-педагогічні компетенції  у структурі готовності педагога до профільного навчання старшокласників

Випуск №3(6)

Лодатко Є.О. Моделювання рівнів інтерпретації дидактичної системи
Денисенко Н.В. Впровадження кредитно-модульної системи навчання: проблеми і перспективи
Редько С.І. Соціально-психологічні засади підготовки майбутніх управлінців  в умовах Болонського процесу
Шевченко В.Л. Дистанційна освіта та передумови віртуальної форми навчання
Островерхова Н.М. Психологічний аспект уроку, аналіз його ефективності
Цимбал О.І. Психологічна підготовка керівників закладів освіти до впровадження інформаційно-комунікаційних технологій
Капченко Л.М. Моделювання планів роботи у професійно-технічних навчальних закладах (умови і принципи)
Бендерець Н.М. Творчість як складова педагогічної майстерності вчителя
Гаврилюк В.Ю Теоретичні аспекти формування творчої активності старшокласників у позашкільних навчальних закладах

 
2009 рік
Випуск №1(7)

Аксьонова О.П. Рейтингова система оцінювання активної діяльності учнів у контексті формування навичок самовдосконалення на уроках фізичної культури
Луньова Г.С. Етапність формування інформаційно-технологічних умінь старшокласників у процесі навчання
Мірошник С.І. Психолого-педагогічні умови оптимального творчого самозростання учнів старших класів у процесі вивчення української літератури
Меденцова Т.М. Аналіз понять "мотиви" і "мотивація навчання" особистості
Островерхова Н.М. Підготовка вчителя до уроку та самоаналіз  його ефективності

Випуск №2(8)

Клокар Н.І. Проектування дистанційного навчання педагогічних працівників у системі післядипломної освіти регіону
Смагін І.І. Методологічні засади аналізу теорії і практики шкільного підручникотворення з суспільствознавчих навчальних предметів
Осадчий І.Г. Управління за принципами організаційної культури: інформаційно‑синергетична модель педагогічної культури сучасного вчителя
Коляда М.Г. Принципи комунікацій і взаємодії між суб’єктами педагогічної діяльності у процесі підготовки майбутніх фахівців із захисту інформації та управління інформаційною безпекою
Волинець І.М. Теорія та історія  літературного краєзнавства
Онопченко С.В. Формування екологічної культури у системі підготовки майбутніх інженерів-педагогів
Ростовська В.І.  Модель оцінки діяльності заступника директора з навчально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу

Випуск №3(9)

Бендерець Н.М. Обґрунтування вибору програмної платформи для реалізації системи дистанційного навчання
Галіцан О.А. Сутність і структура педагогічної фасилітації вчителя
Колодько Т.М. Підготовка майбутнього вчителя до реалізації комунікативного підходу в навчанні іноземної мови
Лапінський В.В. Принцип наочності і створення електронних засобів навчального призначення
Масол Л.М. Андрагогічна модель підготовки вчителів до поліхудожнього виховання учнів у процесі викладання інтегрованих курсів
Островерхова Н.М. Теоретичні засади формування технологічної культури керівника ЗНЗ
Прийма С.М. Андрагогіка в системі наук про навчання і освіту людини: етапи становлення та перспективи розвитку
Сметаніна Л.С. Педагогічна технологія організації алгоритмічної діяльності та її реалізація на практиці
Товт І.С.  Перспективи розвитку діловодства  в контексті становлення інформаційного суспільства
Яновський А.О. Модель організації пошуково-дослідницької діяльності з використанням ІКТ

 
2010 рік
Випуск №1(10)

Абабілова Н.М. Проектна діяльність як пріоритетна форма організації позааудиторної самостійної роботи майбутніх перекладачів
Гузалова О.В. Організація творчої діяльності студентів та її специфіка в закладах вищої технічної освіти
Зелена І.О. Спонукання студентів до створення власних освітньо-естетичних продуктів
Ковальова С.В. Методика організації констатувального експерименту з дослідження проблеми розвитку творчої активності вчителів музики  в системі підвищення кваліфікації
Пономарьова В.А. Аналіз та інтерпретація результатів перевірки сформованості ритміко-інтонаційної складової англійського мовлення учнів 3-4 класів
Стрига Е.В. Рефлексивна позиція особистості та її значення для формування професійного менталітету майбутніх учителів-гуманітаріїв
Зуб'як Р.М. Особливості управління підвищенням кваліфікації керівників загальноосвітніх навчальних закладів сільської місцевості

 
Випуск №2(11)

Осадчий І.Г. Управлінська культура директора загальноосвітнього навчального закладу: модель, діагностика, розвиток
Шахрай В.М. Соціальна компетентність особистості: соціально-рольовий підхід
Тамаркіна О.Л. Навчальна діяльність як педагогічна категорія: теоретичний огляд
Пильгун Л.В. Громадянська освіта державних службовців як умова становлення і розвитку громадянського суспільства
Рібцун Ю.В. Вплив ендогенних та екзогенних факторів  на становлення мовленнєвої діяльності молодших дошкільників із ЗНМ
Вітебська П.В. Педагогічний оптимізм як предмет професійного самовиховання сучасного вчителя
Гаврилова О.В. Тренінг як метод формування самоконтролю старших підлітків у скаутських об’єднаннях
Горобець С.М. Практична реалізація процесу формування професійної компетентності майбутніх економістів засобами комп’ютерно-орієнтованих технологій

 
Випуск №3(12)

Клокар Н.І. Методика експериментального дослідження професійного розвитку педагогів у міжатестаційний період на засадах диференційованого підходу
Завалевська О.В. Реалізація самомоніторингу як педагогічна умова формування професійного самоусвідомлення майбутніх фахівців
Шовковий В.М. Теоретичні основи відбору засобів вираження категорії інформативності (на матеріалі давньогрецької мови)
Литовченко О.В. Соціальне становлення особистості у позашкільних навчальних закладах як проблема соціально-педагогічної науки
Новикова Н.В. Дослідно-експериментальна робота із впровадження методики формування пізнавального інтересу підлітків на уроках музичного мистецтва засобами мультимедійних технологій

 
2011 рік
Випуск №1(13)

Шахрай В.М. Театральне мистецтво як чинник оптимізації  взаємодії особистості та соціуму
Ковальова С.В. До питання про поняття "дисемінація" у контексті освоєння педагогічного досвіду
Вакулюк О.І. Складові моделі  конкурентоздатності управлінського персоналу освітніх організацій державної форми власності
Бачинська Є.М. Ставлення старших підлітків до групової соціально ціннісної діяльності
Салтикова О.В. Духовність особистості як основа виховання  громадянської відповідальності старшокласників
Олефіренко Н. В., Андрієвська В.М. Організація віртуальних подорожей засобами мультимедіа у навчанні молодших школярів

Випуск №2(14)

Василенко Н.В. Розвиток соціокомунікативної компетентності керівників профільних загальноосвітніх навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти
Капченко Л.М. Моделювання роботи у професійно-технічних навчальних закладах державної служби зайнятості
Павленко І.М. Способи впровадження навчальних інформаційних ресурсів
Ковальова С.В. Дисемінація інноваційних зарубіжних моделей стилів навчання дорослих у процесі підвищення кваліфікації вчителів мистецького профілю
Чмир В.М. Компетентнісно-орієнтований підхід до підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників інженерних спеціальностей
Бондарук І.П. Можливості шкільних курсів історії у розвитку критичного мислення учнів
Торган М.М. Формування функціональної компетентності менеджерів освіти щодо здійснення контрольно-діагностичних функцій у загальноосвітній школі
Аносова А.В. Інтернет як середовище прояву комунікативної культури старшокласників
Маримонська Л.А. Прийоми роботи з англомовним художнім текстом в 11 класі загальноосвітнього навчального закладу
Передерій О. Л. Становлення основних складових Я-концепції особистості учнів вальдорфської школи
Кучерява Ю.В. Педагогічна творчість вчителя в контексті його інноваційної педагогічної діяльності

Випуск №3(15)
Климчук І.О. Особливості формування економічної культури керівника загальноосвітнього навчального закладу
Капченко Л. Дефініція педагогічної майстерності
Шахрай В.М. Критерії та показники визначення сформованості соціальної компетентності особистості
Дашевська І.М. Теоретико-методологічні засади формування готовності майбутніх фахівців туристичної сфери до екскурсійної діяльності
Скороход О.М. Мультикультура викладача вищої технічної школи як фактор підвищення педагогічної ефективності системи підготовки фахівців сфери інженерії та технологій
Бондар Т.О. Педагогічний контроль рівня фізичної підготовленості школярів в аспекті компетентнісного підходу
Свириденко О.О. Теоретичні засади виховання здорового способу життя підлітків у дитячо-юнацьких спортивних школах
Колодько Т.М. Науково-дослідницька робота у підготовці майбутніх учителів іноземних мов

 
2012 рік
Випуск №1(16)

Коробович Л.П. Забезпечення педагогічних умов успішного моніторингу результативності навчального процесу у ВНЗ
Сенчук Ж.О. Технологія моніторингу інформаційного забезпечення управління інноваційною діяльністю педагогів загальноосвітнього навчального закладу
Чубарук О.В. Теоретичні засади розвитку професійної компетентності вчителів філологічного профілю
Ковальова С.В. Критеріальні характеристики та рівні творчої активності вчителів музики
Ружицький В.А. Способи розвитку спеціальних професійних умінь учителів образотворчого мистецтва у процесі підвищення кваліфікації
Пєтушкова Л.А. Адаптація працівників психологічної служби до професійної діяльності
Ляшенко І.В. Про стан і способи вдосконалення методики і форм проведення індивідуальної роботи зі студентами
Бабич В.І. Зміст і структура  поняття "соціальне здоров’я підлітка"
Дубровіна І.В. Пізнавальна активність як стан готовності учнів до пізнавальної діяльності
Гальченко В.М. Чинники розвитку творчої особистості дошкільника в умовах сучасного дошкільного закладу
Туташинський В.І. Організаційно-педагогічні основи професійної орієнтації учнів в умовах профільного навчання

Випуск №2(17)

Шевель Б.О. Експериментальна перевірка впровадження методики формування фахових компетенцій майбутніх інженерів-педагогів засобами інформаційно-комунікаційних технологій
Лебедєва А.В Становлення особистості в контексті формування професійної компетентності фахівця
Зайцев В.О. Критерії та показники професійної готовності майбутніх учителів основ здоров’я до позакласної роботи з учнями основної школи
Василенко М.Є. Вихідні положення критеріально-оцінювального апарату вивчення готовності майбутніх правників до консультативної юридичної праці
Павлова Н.С.Активізація розумової діяльності учнів у процесі навчання інформатики
Ніколайчук Н.М. Сутність та особливості мотивації як предмета педагогічного дослідження
Королюк С.В. Громадсько-державне управління школою: особливості впровадження
Аносова А.В. Комунікативна культура старшокласників і особливості її вияву у мережі Інтернет
Кірик М.Ю. Інноваційні підходи у підготовці вчителів початкових класів до формування початкових навичок читання, письма та мовлення першокласників у системі післядипломної освіти
Степаненко О.І. Зміст та особливості моделі формування готовності викладачів вищої школи МВС України до попередження та розв’язання професійних конфліктів

Випуск №3(18)

Дмитрієв В.Ю. Особливості ринку освітніх послуг у системі вищої освіти
Гризун Л.Е. Дидактичний аналіз навчальних дисциплін різних типів у процесі формування змісту вищої професійної освіти
Уська В.Р. Управління самостійною пізнавальною діяльністю інтерна-педіатра за умов модульно-рейтингової системи оцінювання
Тесленко М.М. Експериментальна перевірка ефективності формування пізнавальної самостійності студентів у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін
Ратушинская А.С. Условия эффективного формирования самообразовательной компетентности будущего учителя начальных классов
Чубарук О.В. Наукові засади побудови моделі управління розвитком професійної  компетентності вчителів української мови і літератури в системі  післядипломної педагогічної освіти
Косова Е.А. Информационно-коммуникационные компетентности учителя в условиях инклюзивного обучения
Зима О.В. Поняття "дебати" у науковій літературі, їх застосування  на уроках суспільствознавчих предметів
Фогель Т.М. Педагогічний аналіз результатів констатувального етапу дослідження культури міжетнічних стосунків підлітків у процесі позакласної роботи
Калита О.П. Мова як раціональна дія в системі формування комунікативної компетентності  юриста
Бутенко О.Г. Педагогічні умови виховання дітей у різновіковій групі
Бабій І.В. Засоби народної педагогіки  у моральному вихованні дошкільників
Тверезовська Н.Т., Тарнавська Т.В. Розвиток понятійного апарата інформатизації освіти

 
2013 рік
Випуск №1(19)

Потапчук Т.В. Соціально-психологічні особливості формування ідентичності в студентському віці
Стецюк К.В. Теоретичні засади деонтологічного підходу  до формування екологічної культури майбутніх фахівців
Силко Р.М. Особливості естетичного виховання студентів засобами музейної педагогіки
Федорова Є.В. Гуманізація відносин як базова основа виховання громадянськості студентів з особливими потребами
Рогова В.С. Компетентнісний підхід до формування конкурентоспроможності майбутніх інженерів у галузі міжнародного співробітництва у процесі професійної підготовки
Кічук Н.В. Розвиток комунікативних здібностей майбутніх молодших спеціалістів медичної галузі
Рябова З.В. Маркетингові дослідження якості надання освітніх послуг  навчальним закладом
Андрощук Л.М. Індивідуальний стиль діяльності педагога-хореографа як наукова проблема

Випуск №2(20)

Лаврентьєва О.О. Напрями й підходи до організації методологічної підготовки менеджера освіти
Білянін Г.І. Профілі професійної компетентності управлінського персоналу закладів освіти
Мартиненко С.А. Фахова компетентність: психолого-педагогічний аспект
Герасимова І.Г. Вплив способу життя на професійну мобільність майбутніх фахівців
атієвська Т.В. Структурно-функціональна модель проектування навчального процесу засобами інформаційних технологій у фаховій підготовці майбутніх учителів образотворчого мистецтва
Андрієнко М.В., Талан І.С. Життєва компетентність дитини та безпека життєдіяльності

Випуск №3(21)

Білянін Г.І. Управлінська компетентність менеджера в системі безперервної освіти
Ружицький В.А. Сутність і види професійних умінь учителів образотворчого мистецтва
Никоненко Ю.І. Критерії діагностики соціальних здібностей
Мартиненко С.А. Педагогічна технологія формування фахової компетентності майбутнього працівника: методологія, цілі, етапи впровадження у навчально-виховний процес
Несторук Н.А. Експериментальні дослідження в контексті формування електромеханічної компетентності майбутніх інженерів-педагогів
Чубарук О.В. Наукові основи розроблення моделі управління розвитком професійної  компетентності вчителів української мови і літератури в системі  післядипломної педагогічної освіти

2014 рік
Випуск №1(22)

Бугайова Т.І. Вплив соціального фону на результати педагогічного прогнозування
Княжева І.А. Класифікаційна характеристика технології розвитку методичної культури майбутніх викладачів педагогічних дисциплін спеціальності "Дошкільна освіта"
Коляда М.Г. Вибір оптимальних форм, способів і методів організації навчального процесу за індивідуально орієнтованою освітньою системою
Семенчук В.В. Формування творчої самореалізації особистості у процесі вивчення музичної інформатики 
Мозговий В.Л. Психопедагогічний аспект підготовки майбутніх учителів до режисури педагогічної дії: історія питання
Мороз І.В. Перше покоління українських підручників із всесвітньої історії: проблеми змісту та структури
Онофрійчук Л.О. Стиль управління керівника як умoвa фoрмувaння соціально-педaгoгічнoгo клімaту кoлективу ДНЗ

Випуск №2(23)

Чубарук О.В. Підвищення кваліфікації вчителів української мови і літератури на засадах компетентнісного підходу
Шевченко А.М. Сучасні тенденції управління розвитком організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів
Дубровіна І.В. Індивідуальна самоосвітня діяльність як спосіб розвитку творчої індивідуальності вчителя музики в системі післядипломної освіти
Літікова О.І. Професійна компетентність майбутніх фахівців  з обліку та аудиту в умовах запровадження МСФЗ
Мірошник С.І. Теоретичні основи навчальної проектної діяльності учнів 

Випуск №3(24)

Часнікова О.В. Компетентнісний підхід в освіті як основа її реформування
Рябова З.В. Маркетингове управління в освіті: технологічний аспект
Мазін В.М. Організація виховного процесу у групах єдиноборств ДЮСШ
Коростіль Л.А. Методична система формування в учнів основної школи вмінь самоосвіти в навчанні хімії

 

2015 рік

Випуск №1(25)

Клокар Н.І. Регіональна модель управління системою підвищення кваліфі­ка­ції педаго­гічних кадрів
Ковальова С.В. Концепт  передового педагогічного досвіду як соціально-педагогічної категорії
Семенова А.В. Нелінійна організація керування написанням кваліфікаційних робіт студентами: синергетичний підхід
Панченко Т.Л. Самостійна робота студентів з інвалідністю у вищому навчальному закладі як складова процесу професійної реабілітації
Muntian, S.G.  The extracurricular activity: a key to improving the quality of foreign language training

Випуск №2(26)

Шевченко В.Л. Формула компетентності

Левченко Л.С., Чикалова М.М. Вплив володіння іноземною мовою на формування професійної компетентності студентів немовних спеціальностей

Павлишина Н.Б. Аналіз сучасного стану готовності майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності в закладах соціального обслуговування людей похилого віку

Чубарук О.В. Мотиваційно-ціннісний компонент управління розвитком професійної компетентності вчителів української мови і літератури в системі післядипломної освіти

Аносова А.В. Самопізнання та самовдосконалення як складові процесу формування комунікативної культури індивіда"

Гриценко А.П. Перевірка ефективності авторської моделі формування у старшокласників умінь використовувати інформаційні ресурси у процесі навчання всесвітньої історії

Марущак О.М. Психолого-педагогічні особливості використання дитячих періодичних видань у навчально-виховному процесі початкової школи

Большукіна А. В. Експериментальна перевірка ефективності моделі управління розвитком дошкільного навчального закладу на адаптивних засадах

Випуск 32(27)

Демір М.І. Упровадження герменевтичного підходу в навчально-виховний процес  як педагогічна умова формування інтерпретаційної культури майбутнього вчителя музики

Сітовська Л.В. Аналіз сучасного стану готовності майбутніх юристів до професійної діяльності в пенітенціарній системі України

Махиня Т.А. Визначення сильних і слабких сторін діяльності навчального закладу у процесі дослідження його внутрішнього середовища

Ремех Т.О. Компоненти і прояви правової предметної компетентності учня

 

2016 рік

Випуск №1(28)

Шевченко В.Л. Електронний підручник нового покоління як засіб керування пізнавальною діяльністю

Кулик О.Є Експериментальна перевірка ефективності моделі управління якістю надання освітніх послуг  загальноосвітніми навчальними закладами

Волинець І.М. Особистісний імідж сучасного педагога загальноосвітнього навчального закладу

Плівачук К.В. Духовно-моральне виховання учнівської молоді як умова ціннісного становлення  особистості

Випуск №2(29)

Пономарьова Н.О., Білоусова Л.І. Специфіка професійної орієнтації молоді в сучасний період розвитку суспільства

Сгадова В.В., Александрова Н. М. Критерії та рівні сформованості управлінської культури майбутніх викладачів економіки

Шафранська Т.Ю. Педагогічні умови формування деонтологічної культури майбутніх фармацевтів

Гвоздій С.П. Культурологічний та системний підходи як методологічна основа дослідження феномена "культура безпечної життєдіяльності"

Гальченко В.М. Розвиток творчої індивідуальності майбутнього педагога: культурологічний підхід

Випуск №3(30)

Репетій С.Т. Психолого-педагогічні основи розвитку духовності майбутнього фахівця в освітньому процесі

Заїка А.Ю. Сутність і зміст дослідницької діяльності майбутніх учителів-філологів

Ніколаєску І. О. Науково-методичний супровід професійно-педагогічної самореалізації викладача системи післядипломної освіти засобами інформаційно-комунікаційних технологій

Дубровіна І.В. Стимулювання мотивації до самоосвітньої діяльності вчителів музичного мистецтва в системі післядипломної освіти

Гаврилюк В.Ю. Теоретичні аспекти створення та функціонування інформаційно-освітнього середовища сучасного позашкільного навчального закладу

 

2017 рік

Випуск №1(31)

Конох А. П., Шафранська Т. Ю. Педагогічні умови вивчення професійно орієнтованих дисциплін для формування деонтологічної культури майбутніх фармацевтів

Багорка А.М. Рівні професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в системі "коледж – університет"

Ковальова С.В. "Дисемінація" як складова терміносистеми  педагогічної інноватики

Ніколаєску І. О. Залучення викладачів системи післядипломної педагогічної освіти до бенчмаркінгової діяльності як умова професійно-педагогічної самореалізації

Випуск №2(32)

Stolyarchuk L., Yashin N. Characteristics of professional and personal qualities of a legal specialist

Кругла Н.А., Фролова М.Е. Загальнокультурні й фахові компетенції українських студентів: кореляції та відмінності

Випуск №3(33)

Іщенко В. С.  Педагогічні умови формування аналітичної компетентності майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності

Безкоровайна Л.В. Система профе сійної підготовки майбутніх фахівців із туризмознавства у вищих навчальних закладах

Колеснікова І.В. Визначення критеріїв та показників рівня розвитку медіакультури вчителів у закладі післядипломної педагогічної освіти

Дубровіна І.В. Самоосвітня діяльність як складова професійного самовдосконалення вчителів музичного мистецтва

Гусак В. М. Теоретичні підходи до розвитку професійної компетентності педагога-організатора в післядипломній освіті

Андрійчук О. І. Методичні умови тестової діагностики для оцінювання навчальних досягнень старшокласників з історії

Шахрай В. М. Проблема формування в підлітків цінності життя у взаємодії школи і сім’ї: концептуальні засади дослідження

Сас О.О. Розвиток образності мовлення  дітей старшого дошкільного віку засобами художньої картини

 

2018 рік

Випуск №1(34)

Ковальова С.В. Музикотерапія як ресурс збереження здоров’я та попередження синдрому «професійного вигорання» в педагогічних працівників

Випуск №2(35)

Герасимова І.Г. Гуманізація професійної підготовки майбутніх педагогів як одна з умов успішності реформування освіти

Миськова Н. М. Сучасні підходи до підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти

 

2019 рік

Випуск №1(37)

Пастовенський О. В. Особливості реалізації функцій управління освітою  в умовах розвитку освітніх систем

Бачинська Є. М. Сервісно-ресурсний центр у контексті потреби змін в освіті дорослих

Стаднік Н.В. Формування педагогічної культури батьків дітей раннього віку  як педагогічна проблема

Випуск №2(38)

Половіна О. А., Кондратець І. В. Нові підходи до формування художньо-практичної компетентності  майбутніх вихователів

Волинець К. І.,  Волинець Ю. О., Стаднік Н.В. Теоретичні засади наступності дошкільної і початкової освіти  як проблема сучасної освіти

Прокопчук В. Ю. Формування професійно-особистісної ідентичності майбутніх фахівців сестринської справи в контексті педагогічного експерименту

Pozdnyakova Elena. Modeling of educational systems of educational  and rehabilitation institutions as a pedagogical problem

Шахрай В. М. Готовність вчителя як важлива педагогічна умова  формування цінності життя в підлітків

Волинець Ю. О., Стаднік Н. В. Організація експериментально-дослідницької діяльності дітей дошкільного віку на основі взаємодії фахівців закладів дошкільної освіти з батьками

Планідіна О. М. Сутнісний зміст морально-етичного концепту "доброта"  та передумови формування почуття доброти  в дітей старшого дошкільного віку

Пуйо О. І. До проблеми формування ціннісних орієнтацій дітей старшого дошкільного віку засобами рухливої гри в закладах дошкільної освіти

Коптіла Ю. М. Розвиток творчої особистості учня в сучасному освітньому просторі закладу загальної середньої освіти

Випуск №3(39)

Пастовенський О. В. ЗВЗ-аналіз освітніх систем

Староста В. І. Готовність майбутніх учителів  до педагогічної діяльності: сутність, структура

Чалій Л. В. Спортивна анімаційна діяльність студента  в контексті життєвої компетентності

Тимченко О. В. Професійна мобільність – один із критеріїв якісної підготовки майбутніх педагогів

 

2020 рік

Випуск №1(40)

Тур О.М. Професійно-комунікативна підготовка майбутніх документознавців у  контексті сучасних вимог

Загурська С. М. Розвиток креативності як психолого-педагогічна проблема  сучасної освіти

Сватенков О. В. Соціально-психологічні особливості дітей трудових мігрантів із проявами сімейної депривації

Глінчук Ю.О. Концептуальні складові вдосконалення фахової працеохоронної  компетентності вчителів у  системі  післядипломної  педагогічної освіти

Ратушинська А. С. Розвиток професійного мислення вчителя початкових класів

Випуск №2(41)

Волинець Ю. О., Стаднік Н.В. Упровадження інформаційних технологій  у процесі професійної підготовки майбутніх дошкільних педагогів

Чернишова А. М. Філософський підхід щодо вивчення проблеми  підготовки вчителів початкових класів до викладання хореографії

Смагіна Т. М. Карта реалізації компетентнісного потенціалу в освітньому процесі 

Ренькас Б. М. Формування стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти

Стаднік Н. В.,  Матушевська О. В. Проблема готовності батьків до виховання дітей раннього віку  в сучасній педагогічній теорії і практиці

Волинець К. І., Волинець Ю. О., Правдива А. П. Сучасні підходи до формування ціннісного ставлення до природи  в дітей старшого дошкільного віку

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=63

Напишіть відгук

Your email address will not be published.