Return to Рубрики

Педагогічна практика

У рубриці – матеріали, що порушують проблеми підготовки та підвищення кваліфікації вчителів; результати дослідно-пошукової роботи щодо оновлення змістового  й процесуального компонентів освітньої системи, управління змінами тощо.

 
2007 рік

Випуск №1

Карамушка Л.М., Філь О.А. Психологічний аспект формування управлінської команди освітньої організації
Осадчий І.Г. Каскадна програма розвитку навчального закладу
Пєтушкова Л.А. Проблема підготовки вчителів до роботи з дітьми, що мають особливості психофізичного розвитку, в системі післядипломної освіти
Татаринцев О.В. Спеціалізація дітей з церебральним паралічем шляхом їх навчання в загальноосвітніх навчальних закладах

Випуск №3

Армейська Л.В. Ефективний педагогічний досвід: моніторинг якості освіти в регіоні
Рогова В.Б. Упровадження державно-громадського управління в закладах системи середньої освіти
Седеревічене А.О. Дидактичні можливості диференціації змісту початкової освіти
Ткаченко Л.П. Впровадження принципу індивідуалізації в навчально-виховний процес початкової школи

 
2008 рік
Випуск №1(4)

Гаврилюк В.Ю. Суб’єкт-суб’єктна взаємодія як педагогічна умова формування творчої активності вихованців позашкільних навчальних закладів
Клименко Ж.В. Вивчення перекладацької діяльності українських письменників
Яременко Н.В. Підготовка педагогічних працівників до організації та розбудови громадсько активної школи як осередку розвитку громади в умовах післядипломної педагогічної освіти
Химера Н.В. Сутність педагогічної майстерності вчителя зарубіжної літератури

Випуск №2(5)

Покроєва Л.Д., Рябова З.В. Організація моніторингово-маркетингових досліджень  ефективності і якості післядипломної педагогічної освіти
Самойленко О.М. Дистанційні технології в системі безперервної освіти
Сухович Г.А. Упровадження комплексної моделі моніторингу розвитку загальноосвітнього  навчального закладу на основі комп’ютерних технологій (методичні рекомендації)

Випуск №3(6)

Сушко С.М. Роль профільного навчання у задоволенні потреб клієнтів інноваційних закладів (на прикладі реалізації проекту  “Мультипрофіль”)
Осипенко Ж.Ж. Визначення потреб клієнтів як один із факторів організаційного розвитку гімназії
Слободянюк Н.Г., Луценко І.В. Скринінг потребнісно-мотиваційної сфери як детермінанти проектної діяльності соціального спрямування

 
2009 рік
Випуск №1(7)

Ковровський І.Г. Підготовка спеціалістів з викладання курсу «Біблійна історія та християнська етика» в загальноосвітній школі
Ляшенко І.В. Апробація психологічного компонента спеціального курсу підготовки майбутніх аграріїв до реалізації міжнародних фахових програм
Рижова Т.В. Морально-естетичне виховання засобами фортепіанної музики учнів молодших та середніх класів загальноосвітніх шкіл

Випуск №2(8)

Випуск №3(9)

Ахмедов И.  Электронное тестирование в педагогическом университете как фактор повышения качества образования
Боднар О.С. Формування принципів експертного оцінювання діяльності загальноосвітніх шкіл
Григор'єва О.В., Федоренко Л.М. Інноваційні підходи до організації навчального процесу в закладах післядипломної педагогічної освіти  в контексті Болонської угоди
Калініченко Н.А. Розвиток освітніх процесів на Кіровоградщині в контексті гуманістичних ідей Василя Сухомлинського
Остапчук О.М. Моніторинг розвитку мережі середніх навчальних закладів міської системи освіти
Пайвель П.Г. Психолого-педагогічні та методичні аспекти роботи з обдарованими дітьми в умовах сільської загальноосвітньої школи

 
2010 рік
Випуск №1(10)

Мартинюк Т.С. Діяльнісне спрямування уроків географії в моделі емпауементу
Рібцун Ю.В. Зміст підготовчої роботи з корекції мовлення у молодшій логопедичній групі для дітей із ЗНМ

Випуск №2(11)

Muntian S.G., Valentinova L.K. Developing sociocultural competence at the master student level: challenges and opportunities
Філь О.А., Вакулюк О.І. Значущість психологічних характеристик конкурентноздатності управлінського персоналу освітніх організацій

Випуск №3(12)

Алышов М.А. Научно-методические вопросы обучения геометрии в 1-6 классах
Сергієнко Н.В. Автоматизований контроль знань студентів у процесі вивчення теми "Диференціальне числення функцій кількох змінних"
Задорожна Н.Т. Мережа Партнерство в навчанні: Україна у всесвітній спільноті освітян

 
2011 рік
Випуск №1(13)

Рібцун Ю.В. Сучасний підхід до ведення документації вчителя-логопеда молодшої логопедичної групи для дітей із ЗНМ
Рокицька О.Д. Співпраця обласного інституту післядипломної педагогічної освіти  та районних (міських) методичних кабінетів у створенні музею історії освіти Київщини

Випуск №2(14)

Фролова Т.Я. Выбор ориентировочной основы действия как способ повышения эффективности обучения нормам правописания
Дегтярьова Г.А. Інноваційні форми роботи з удосконалення ІКТ-підготовки вчителів-предметників у системі неперервної освіти
Ческая Т.Ю., Сосновский Ю.В. Технология создания модели экспертной системы в учебном процессе посредством информационно-вероятностной логики
Пєтушкова Л.А. Психологічний супровід профільного навчання учнів
Ружицький В.А. Організація розвитку професійних умінь учителів образотворчого мистецтва в системі післядипломної педагогічної освіти
Абабілова Н.М. До питання про оновлення змісту освіти з метою формування конкурентноздатних перекладачів
Боднар О.С. Управління аналітико-експертною діяльністю у загальноосвітніх   навчальних закладах за допомогою посадових сертифікатів

Випуск №3(15)

Махінов В.М. Моделювання соціокультурних комунікативних завдань як засобу формування мовної особистості майбутнього вчителя
Передерій О.Л. Становлення основних складових Я-концепції особистості учнів вальдорфської школи
Грудок-Костюшко М.О. Структура україномовної діалогової компетентності учнів 10-11 класів загальноосвітніх шкіл
Дяченко С.В., Хміль Н.А. Використання соціальних мережевих сервісів Web 2.0 у професійній діяльності вчителя початкової школи
Грибок Н.М. Адаптування змісту методичної підготовки з фізичного виховання як важлива умова формування культури здоров’я студентів спеціальної медичної групи

 
2012 рік
Випуск №1(16)

Мосьпан Н.В. Інтерактивні технології навчання лексики студентів
Рібцун Ю.В. Корекційно-розвивальна програма з малювання для вихователів середньої логопедичної групи

Випуск №2(17)

Чепурченко О.В. Розвиток інноваційної компетентності шкільних бібліотекарів у системі післядипломної педагогічної освіти
Якухно І.І. Інноваційні технології навчання в закладах післядипломної педагогічної освіти
Покроєва Л.Д., Кравченко Г.Ю. Моделювання процесу професійного зростання керівників загальноосвітніх навчальних  закладів у системі післядипломної  педагогічної освіти
Гавриш Р. Л., Водолазська Т.В. Портфоліо як інноваційна технологія підвищення кваліфікації педагогічних кадрів
Старєва А.М. Регіональний соціокультурний освітній кластер як організаційна умова вирішення проблеми оптимізації навчальних закладів

Випуск №3(18)

Мосьпан Н.В. Типові помилки в усному мовленні студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів
Чернишов Д.О.  Виховна діяльність сучасного загальноосвітнього навчального закладу: посилення регіональної спрямованості соціальної і професійної орієнтації школярів
Баранова В.А. Розроблення і впровадження моделі славістичної спеціалізації загальноосвітнього навчального закладу
Стецюк К.В. Міждисциплінарність як методологія розвитку екологічних знань
Рібцун Ю.В. Розмежування алалій та інших мовленнєвих і немовленнєвих порушень

 
2013 рік
Випуск №1(19)

Дегтярьова Г.А. Самооцінка ІКТ-компетентності як спосіб неперервної інформатичної підготовки вчителів
Островерхова Н.М., Деменко Т.І. Технологічна культура організаційних механізмів виховної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі
Сас О.О. Соціально-педагогічні умови формування життєвої компетентності дітей 6-7-річного віку

Випуск №2(20)

Осадчий І.Г. Освітній округ: зразки основної ділової документації
Рибак Н.І. Формування ціннісного ставлення учнів до суспільства й держави засобами національно-патріотичного виховання
Глобець О. М. Становлення патріота – громадянина України – в умовах інноваційної виховної системи школи життєзнавства
Петрик Ю.Ф. Управління впровадженням моделі національного виховання в умовах освітньої системи міста
Бодрик О.О. Організація патріотичного виховання у викладанні інформатики
Федорченко Н.М., Примаченко О.Є. Реалізація ідей національного виховання Софії Русової в діяльності  дошкільного навчального закладу

2014 рік
Випуск №1(22)

Ляшенко І.В. Організація позааудиторної роботи у вищій школі як умова підвищення ефективності навчально-виховного процесу
Шевченко В.Л. Комп’ютер у школі і сім’ї
Пишко О.Л. Інтерактивні методи навчання як спосіб розвитку творчих здібностей учнів на уроках історії та правознавства

Випуск №2(23)

Винарчук Т.М. Веб-статистика як інструмент аналізу сайта
Александрова Н.М. Запровадження спецкурсу "Управлінська культура викладача" як чинника вдосконалення процесу психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів економіки в економічному університеті

Випуск №3(24)

Гладуш В.А. Інклюзивний освітній процес і волонтерство:  досвід співпраці

2015 рік
Випуск №1(25)

Kolodko, Т.  Computer-based media in developing listening and speaking skills to business students
Плівачук К.В. Традиції та тенденції морального виховання в українській родині
Мірошник С.І. Послідовність організації та категоріальний апарат  учнівського наукового дослідження (на прикладі досліджень у філології та мистецтвознавстві)

Випуск №2(26)

Мірошник С.І. Організація діяльності учнів над основною частиною  наукового дослідження (на прикладі досліджень у філології та мистецтвознавстві)

Дем’яненко О.О. Світ фантастики Роберта Шеклі очима шестикласника

Випуск №3(27)

Олефіренко Н.В. Дидактичні електронні ресурси у викладанні англійської мови в початковій школі

 

2016 рік
Випуск №1(28)

Мартинюк Т., Олійник Л. Професійне зростання педагога як індикатор інноваційної діяльності навчального закладу

Кошляк В.І. Моніторинг як дієвий інструмент формування освітньої політики у школі І ступеня

Випуск №2(29)

Сотніченко І.І. Готовність вчителя до реалізації компетентнісного підходу:  правовий компонент

Випуск №3(30)

Солопун Є.В. Соціокультурний аспект викладання англійської мови  та його роль у практичній роботі учнів

 

2017 рік
Випуск №1(31)

Шевців З. М. Практика як умова формування соціально-педагогічної компетентності  майбутнього вчителя інклюзивної загальноосвітньої школи

Беженар А.А., Янківська Г.А. Розвиток креативності як спосіб формування компетентної особистості  в загальній середній та професійній освіті

Випуск №2(32)

Дьоміна І. О., Задоянний В. А. Формування наукового світогляду  учнів у процесі засвоєння факультативного курсу "Світ через призму науки"

 

2018 рік
Випуск №1(34)

Хоботова Э.Б. Презентации на лекциях-визуализациях по химии

Бачинська Є. М. Підготовка директорів закладів  освіти до управлінської діяльності в системі післядипломної освіти

Випуск №2(35)

Часнікова О. В. Андрагогічні засади організації  процесу навчання на курсах підвищення фахової  кваліфікації вчителів природничих предметів

Андрієвська В. М., Білоусова Л. І.,  Сапенко А. А. STEАM-проект із розвитку фінансової грамотності учнів

Мірошник С.І. Організація квесту у вивченні літератури

 

2020 рік

Випуск №2(41)

Товкач І. Є. Підготовка майбутніх вихователів до взаємодії з батьками щодо формування в дітей основ культури читача

Кучерявий Р. М. Методи навчання на заняттях фізичної культури

Гаращенко Л. В., Шіндер І. Д. Застосування ігрового методу в процесі навчання  дітей молодшого дошкільного віку рухових дій

 

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=68

Напишіть відгук

Your email address will not be published.