Return to Рубрики

Методика, досвід

Матеріали рубрики мають прикладне спрямування: методичні розробки, рекомендації, опис досвіду впровадження інноваційних технологій тощо

 
 
2007 рік
 
Випуск №1

Дем’яненко О.О. Спецкурс "Крилаті вислови та їх літературні першоджерела" (пояснювальна записка до нього та структурна модель)
Совенко В.В., Довгань А.І. Профільне навчання географічного та економічного напряму в старших класах у загальноосвітніх навчальних закладах
Гудима В.М. Впровадження регіональних курсів у навчальний процес в умовах глобалізації
Савченко Л.П.  Особливості викладання німецької мови як другої іноземної в загальноосвітніх навчальних закладах
Бондарук І.П. Робота навчально-методичного кабінету історії та основ правознавства щодо впровадження інтерактивних технологій навчання у процесі вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін

Випуск №3

Рокицька О.Д. Роль музею історії освіти Київщини у підвищенні кваліфікації педагогічних працівників
 
2008 рік

 
Випуск №1(4)

Баранова В.А. Суть і методологія особистісно орієнтованого уроку літератури
Дем'яненко О.О., Татаринцева Т.В. Моніторингові дослідження у процесі аналізу освітньої діяльності
Ружицький В.А. Методичні поради щодо розвитку професійних умінь учителя образотворчого мистецтва
Слободянюк Н.Г. Упровадження особистісно орієнтованого навчання та виховання: проблеми і перспективи розвитку
Соболь Л.М. Особистісно орієнтоване навчання української літератури: наукові підходи і практична реалізація 
Випуск №2(5)

Вольянська С.В. Програмно-цільове проектування та моніторинг упровадження профільного навчання в старшій школі регіону
Єльникова О. Вимірювання рівня інформатизації навчального закладу
Кравченко Г.Ю. Забезпечення якості навчання на курсах підвищення кваліфікації на основі проведення діагностування слухачів

Випуск №3(6)

Захлюпаний В.М. Роль комп’ютерних технологій у вивченні потреб клієнтів загальноосвітнього навчального закладу
Гутник В.Д., Аносова А.В. Упровадження інформаційних технологій у діяльність позашкільного закладу
Осадчий І.Г. Освітні округи: типовий договір про створення навчально-виховного об’єднання «Освітній округ»

 
2009 рік

 
Випуск №1(7)

Степанець Н.В., Галицька Т.С. Психологічний супровід обдарованої дитини як методологічна складова організаційного розвитку гімназії
Замкова Л.П. Застосування особистісно орієнтованих технологій навчання у проектній діяльності ліцеїстів у процесі вивчення української мови і літератури
Гузь О.І. Ігри для навчання іноземної мови молодших школярів

Випуск №2(8)

Рахманіна В.М. Можливості формування художньо-естетичного смаку дітей в умовах театру моди
Гузь О.І. Організація групової роботи під час навчання іноземної мови з використанням відеофонограми
Товт І.С. Перспективи насичення інформаційного ринку в Україні у контексті науково-технічного прогресу і розвитку ринкових відносин

Випуск №3(9)

Войцехівський М.Ф. Педагогічні аспекти професійного розвитку особистості вчителя в системі післядипломної освіти
Вольянська С.Є., Шевченко Н.В. Технологія здійснення моніторингового дослідження якості роботи з обдарованою молоддю на основі кваліметричного підходу
Осадчий І.Г. Індивідуальна програма розвитку педагогічної культури вчителя "Дельта +"
Покроєва Л.Д., Рябова З.В. Організаційно-педагогічні умови переходу до безперервної освіти педагогів
Шахненко В.І. Незапроектовані можливості шкільного предмета "Основи здоров'я"
Яременко Н.В. Концептуальні засади атестації методистів вищих навчальних закладів післядипломної педагогічної освіти

 
2010 рік
 
Випуск №1(10)

Борисова Т.В. Функції музично-театральної діяльності у естетичному вихованні школярів
Винарчук Т.М. Роль і значення освітніх Веб-ресурсів у забезпеченні безперервної освіти педагога
Фігурська Л.В. Спецкурс «Тестові технології у навчальному процесі» як елемент системи підготовки майбутніх педагогів до професійної діяльності

Випуск №2(11)

Волинець І.М. Методичні аспекти вивчення літературного краєзнавства у профільній школі
Косова Е.А. Место информационно-коммуникационных технологий в обучении детей с нарушением зрения
Гузь О.І. Аналіз підручників для навчання іноземних мов
Мірошник С.І. Тестова діагностика навчальних досягнень учнів: сутність, алгоритм, інструментарій (на прикладі української літератури)

Випуск №3(12)

Гириловська І.В. Методика моніторингових процедур оцінювання якості підготовки кваліфікованих робітників у контексті регіональних і галузевих потреб виробництва і сфери послуг
Скороход О.М. Методика оцінки якості підготовки фахівців сфери інженерії та технологій
Гриценко Н.А. Написання учнями науково-дослідних робіт як спосіб формування і розвитку творчих нахилів (з досвіду вчителя географії)
Волинець І.М. Біла Церква та Білоцерківщина у житті та творчості зарубіжних письменників

 
2011 рік
Випуск №1(13)

Зеленська Л.І., Черевко Т.В. Науково-методичне забезпечення бінарних уроків географії та інших навчальних предметів у профільних класах
Muntyan S., Valentinova L. Foreign language teaching at the Master student level: lessons from John Dewey’s philosophy of education
Новікова Г.А. Духовність як проблема літературознавства та виховання
Чудіна О.Л. Методика відбору понять для формування океанологічних знань відповідно до загальних завдань вищої географічної освіти
Фогель Т.М. Розвиток етнокультурної компетентності  підлітків як одна з умов виховання культури міжетнічних стосунків
Ружицький В.А. Методика розвитку професійних умінь учителів художньої культури в системі післядипломної педагогічної освіти

Випуск №2(14)

Мірошник С.І. Компетентнісний підхід у навчанні української літератури на основі впровадження технології розвитку критичного мислення
Лабудько С.П. Розвиток інноваційної ініціативи вчителів у процесі використання сучасного  навчального обладнання
Тарнавська Т.В. Методи формування навичок ефективного професійного іншомовного спілкування
Берестецька Н.В. Інтегроване навчання як інноваційна форма організації процесу іншомовної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників інженерних спеціальностей
Большукіна А.В. Управління інноваційною діяльністю в навчальному закладі
Бицько О.К. Методичні рекомендації до вивчення кримськотатарської прози в загальноосвітніх школах України
Сотніченко І.І. Організація  навчально-пізнавальної діяльності учнів у профільній школі
Бендерець Н.М., Борбіт А.В. Дистанційна форма підвищення кваліфікації педагогічних кадрів в Київській області: реалії, проблеми, перспективи
Волинець І.М. Позакласна робота з літературного краєзнавства в курсі світової літератури
Петровський С.С. Етапи роботи над створенням проекту  у процесі вивчення інформатики
Kluinina N.V. Manager of Learning  Foreign  Language

Випуск №3(15)

Сметаніна Л.С. Методичні рекомендації до впровадження педагогічної технології організації алгоритмічної діяльності
Зелена І.О Методичний аспект естетико-педагогічної підготовки студентів на спеціальному факультеті
Зеліковська О.О. Розвиток пізнавальної самостійності студентів економічного профілю у процесі формування міжкультурної компетенції
Малюга О.С. До питання критеріїв визначення рівня володіння іншомовним читанням
Мельниченко О.П. Сучасні методи оцінювання знань
Пономарьова В.А. Мета, завдання і зміст формування  ритміко-інтонаційної складової англійського мовлення учнів початкових класів

 
2012 рік
Випуск №1(16)

Кравченко Г.Ю. Деякі аспекти інформаційної та науково-методичної підтримки розвитку інноваційної діяльності  навчальних закладів
Шовковий В.М. Етапи формування граматичних навичок у навчанні класичних мов
Колєнцова В.М. Методичні основи структурування орфографічних правил для навчання правопису ветеринарних термінів
Фролова Т.Я Современные методические подходы к обучению русской орфографии
Уська В.Р. Способи оптимізації самостійної пізнавальної діяльності інтерна-педіатра за умов кредитно-модульної системи навчання

Випуск №2(17)

Люріна Т. І. Педагогічна практика як засіб залучення студентів до педагогічної творчості
Ордановська О.І. Концепція підготовки майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін профільної школи
Мірошник С.І. Навчальний тренінг як оптимальна форма організації навчання педагогічних працівників в умовах післядипломної педагогічної освіти
Водолазська Т.В. Професійна програма розвитку педагога в системі підвищення кваліфікації
Василенко Н.В. Компетентнісна модель системи розвитку професійної соціокомунікативної компетентності керівника профільного навчального закладу: теоретичне і практичне значення
Яременко Н.В., Боярчук О.І. Підготовка класних керівників до розвитку педагогічної культури батьків у системі післядипломної педагогічної освіти
Петрик Ю.Ф. Досвід і перспективи розвитку дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності в закладах освіти міста Білої Церкви

Випуск №3(18)

Котенко О.В. Концептуальні засади формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи у змісті дисципліни "Методика викладання англійської мови"
Вереітіна І.А. Електронний посібник як інструмент гуманізації навчально-виховного процесу
Соломаха С.О. Технологія розвитку художньо-естетичного світогляду вчителів мистецьких предметів у системі післядипломної педагогічної освіти
Ковальова С.В. Модель розвитку творчої активності вчителів музики в системі підвищення кваліфікації
Дубровіна І.В. Активізація самоосвітньої діяльності вчителів музичного мистецтва в системі післядипломної освіти
Ружицький В.А. Підготовка учителів образотворчого мистецтва до інноваційної діяльності в умовах післядипломної освіти
Литовченко О.В. Соціальне становлення підлітків: дослідження серед учнів позашкільних навчальних закладів
Трифонова О.С. Стан сформованості мовно-мовленнєвої особистості старших дошкільників у практиці сучасних дошкільних навчальних закладів
Гальченко В.М. Чинники актуалізації соціальної винахідливості  дошкільників

 
2013 рік
Випуск №1(19)

Ляшенко І.В. Формування професійної мотивації студентів до успішної фахової діяльності
Сергієнко Т.М. Обґрунтування критеріїв ефективності процесу соціально-педагогічної профілактики дезадаптації курсантів молодших курсів  вищих військових навчальних закладів
Махиня Т.А. Тенденції розвитку управлінських умінь керівників дошкільних навчальних закладів в умовах інформатизації освіти
Слесик К.М. Культурологічна підготовка педагога до формування етичної культури учнів основної школи у процесі навчання гуманітарних предметів
Війчук Т.І.  Навчання учнів створенню математичних моделей у процесі розв’язування прикладних задач у 5-9 класах

Випуск №2(20)

Григор'єва О.В. Структурно-функціональна модель освітнього округу
Мунтян С.Г. Індивідуалізація навчання іноземної мови професійного спрямування в умовах профільного ВНЗ
Крамаренко А.М. Поетапність формування екологічних цінностей майбутніх учителів початкової школи

Випуск №3(201

Benderets N. M., Borbit A.V. Model of the Regional System of Distance In-Service Teacher Training in Kyiv Region and its Implementation
Kazarinov Yu.I. Competentive Approach in the Training System Formation for the Project Manager during Teaching the Academic Discipline "Intellectual Property"
Григор'єва О.В. Проблеми та перспективи впровадження освітніх округів у сільській місцевості
Марфинець Н.В. Методологічні підходи до моделі реалізації  змісту літературного краєзнавства в сучасній школі
Дем'яненко О.О. Технологія оцінювання навчальних досягнень учнів з літератури

2014 рік
Випуск №1(22)

Гризун Л.У. Напрями застосування апарата нечіткої логіки для розв’язання завдань педагогічної діагностики
Гораш К.В. Складові інформаційного забезпечення науково-дослідницької діяльності студентів вищих навчальних закладів
Бабич В.І. Розвиток компетентності майбутніх педагогів із формування соціального здоров’я шкільної молоді
Грибок Н.М. Стан сформованості культури здоров’я студентів спеціальної медичної групи
Никоненко Ю.В. Дослідження особливостей стану самотності у респондентів підліткового віку

Випуск №2(23)

Ляхоцька Л.Л. Структурний підрозділ дистанційного навчання закладу післядипломної педагогічної освіти
Сас О.О. Педагогічні умови формування комунікативних умінь і навичок майбутніх вихователів на семінарсько-практичних заняттях із дошкільної лінгводидактики
Сгадова В.В. Організація творчого пошуку вчителів у школі ​як умова її інноваційного розвитку
Рібцун Ю.В. До проблеми створення програми "Образотворче мистецтво" для роботи із п’ятикласниками з тяжкими порушеннями мовлення

Випуск №3(24)

Селезньова О.О. Здоров’я молоді та формування здорового способу життя
Пятинчук Т.В. Особливості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю
Палкін В.А., Оліфіренко Л.В. Що треба знати батькам про вплив медійних засобів на особистість дитини (методичні рекомендації)
Грабовий А.К. Хімічний експеримент в проблемному навчанні хімії в загальноосвітніх навчальних закладах
Лисенкова І.П. Особливості застосування різних видів арт-терапії в роботі з дітьми дошкільного віку

2015 рік

Випуск №1(25)

Шевченко А.М. Психологічні умови підготовки керівників та педагогічних працівників до організаційного розвитку та формування інноваційної організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів
Козинець І.І. Застосування активних форм і методів навчання під час вивчення української мови за професійним спрямуванням

Випуск №2(26)

Ревуцька Н.М. Оцінювання якості знань студентів педагогічних спеціальностей засобами тестового контролю
Василенко Н.В. Технологія організації самостійної роботи в системі безперервного навчання  педагогічних працівників
Сас О.О., Ференчук Н.В. Метод моделювання в розвитку мовлення  дітей старшого дошкільного віку

Випуск №3(27)

Потапчук Т.В.  Методичні аспекти вдосконалення процесу формування  національно-культурної ідентичності студентів вищих педагогічних навчальних закладів

Нікітіна А.В. Лінгводидактичний аналіз тексту посібника  як засіб навчання студентів-філологів

Білецька І.О. Контроль навчальних досягнень студентів у процесі вивчення лексикології англійської мови

Паладьєва А.Ф. Імплементація інтерактивних методів навчання на заняттях з теоретичної граматики англійської мови

 

2016 рік

Випуск №1(28)

Осадчий І.Г. Педагогічне моделювання: що важливо знати педагогу?

Онофрійчук Л.О., Савченко М.С. Упровадження інтерактивних технологій навчання у процесі підготовки майбутніх вихователів дітей дошкільного віку

Мозгова Л.А. Модель керівника навчального закладу в сучасному освітньому просторі: управлінський аспект

Баландюк Р.Г. Вивчення стану навчання економічної складової у змісті історії України

Уруський А.В. Реалізація індивідуального підходу до навчання старшокласників за технологічним профілем засобами комп’ютерних технологій

Випуск №2(29)

Груба Т.Л. Реалізація жанрового аспекту навчання української мови учнів профільної школи

Власова В.Г. Творчі завдання з формування естетичного ставлення молодших школярів до навколишнього світу засобами комплексу мистецтв

Випуск №3(30)

Попова О.В. Психолингвистические особенности письменного перевода официально-делового дискурса с китайского языка на украинский как детерминант профессионально-речевой подготовки будущих переводчиков-востоковедов

Чалій Л.В. Сучасний стан проблеми формування готовності майбутнього вчителя фізичної культури до організації позакласної роботи з туризму

Гуменюк І. Б. Удосконалення рефлексивних умінь учителя англійської мови як засіб керування власним професійним розвитком

 

2017 рік

Випуск №1(31)

Дем’яненко О. О. Еволюція наукових розвідок у галузі медіаосвіти: критичне мислення особистості як основна компонента сучасної медіаосвіти

Кіш Н.В. Онтогенетичний аналіз проблеми формування культури іншомовного професійного спілкування в підготовці майбутніх інженерів

Філоненко Л. В. Подолання формалізму у практиці духовно-морального виховання молоді на основі гуманістичних цінностей

Кабан Л.В. Формувальне  оцінювання навчальних досягнень учнів  у  новій українській  школі

Випуск №2(32)

Матвійчина С.В., Кушнір А.І., Григор’єва О.В. Особистісні передумови формування готовності педагога  до інноваційної діяльності

Наконечна Л.М. Основні категорії учасників процесу використання електронних підручників

Качан Б.М. Гейміфікація в системі новітніх технологій навчання іншомовної компетентності студентів медичних вищих навчальних закладів

Полікарпова Ю.О. Сучасні тенденції у викладанні англійської мови в Україні

Випуск №3(33)

Карпенко Є.М. Модель формування інформаційно-аналітичних умінь у системі професійної підготовки майбутнього фахівця мовного педагогічного профілю в  початковій та дошкільній освіті

Мірошник С.І., Жуленко А.О. Формування цінностей старшокласників засобами сучасної української підліткової літератури

 

2018 рік

Випуск №1(34)

Александрова Н. М., Сгадова В. В. Результати експериментального дослідження ефективності  впровадження методики формування управлінської культури  студентів – майбутніх викладачів економіки

Швець О. В. Розвиток у майбутніх фахівців дошкільної освіти стійкої потреби до використання поетичних творів у процесі художньо-мовленнєвої діяльності в педагогічній практиці

Панова С.О. Основні поняття евристичного навчання математики  (методичний аспект)

Осадчий І. Г., Шевченко А. М.,  Дишлева І. М. Психолого-педагогічні аспекти готовності педагогічних працівників до інноваційної освітньої діяльності в умовах реалізації проекту  Державного стандарту початкової загальної освіти

Коростіль Л.А. Покоління Z: пошук способів педагогічної взаємодії

Випуск №2(35)

Стаднік Н.В.,  Волинець Ю.О. Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти  до партнерської взаємодії з батьками вихованців

Хоботова Э. Б. Совершенствование объяснительно-иллюстративного вида обучения на основании изучения последних достижений науки

Випуск №3(36)

Стаднік Н.В.,  Волинець Ю.О. Реалізація навчальної програми "Організація співпраці з батьками" у процесі підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти

Козаченко Г. В. Електронний методичний кабінет: нові ресурси та можливості

Волинець І. М. Українознавчий аспект літературної освіти дошкільнят

Гаврилюк В.Ю. Козацьке виховання та засоби його актуалізації  в умовах освітніх змін і суспільних викликів

 

2019 рік

Випуск №1(37)

Тимченко О. В. Формування інформаційно-цифрової компетентності  майбутніх фахівців освіти

Плохотнюк О. О., Клязника В. М., Мороз О. Г., Осінська Ж. В. Сучасні аспекти мовленнєвої компетенції викладача

Лайчук А.М. Формування морально-вольових якостей учнів під час тренувального етапу в спортивній школі

Випуск №2(38)

Безлюдний О. І., Кравченко О. О., Войтовська А. І. Навчально-реабілітаційний та соціально-виховний супровід студентів з обмеженнями життєдіяльності

Чикалова М. М., Коваленко С. М. Упровадження інноваційних педагогічних технологій  у процес підготовки фахівців сфери туристичного бізнесу

Гаращенко Л.В. Підготовка майбутніх вихователів до впровадження сучасних оздоровлювальних технологій в освітньому процесі  закладів дошкільної освіти

Волинець К. І., Вертугіна В. М. Виробнича (організаційна) практика  як важлива складова професійної підготовки магістрів

Товкач І. Є. Підготовка студентів до формування основ культури читання дітей дошкільного віку

Лоза Т.В. Школа тренерства як форма організації навчального процесу  для розвитку професійних компетенцій фахових соціальних працівників

Мірошник С. І. Формування толерантності учнів у вивченні української літератури  в закладі загальної середньої освіти

Бєлєнька Г. В. Образна іграшка як засіб формування життєвих цінностей дитини

Аносова А. В. Методика дослідження культури комунікацій у родині

Випуск №3(39)

Білоусова Л. І.,  Олефіренко Н. В.,  Пономарьова Н. О. Досвід реалізації науково-дослідницької складової  професійної підготовки майбутніх учителів інформатики

Андрощук Л. М., Неперіодичні видання як компонент науково-методичного забезпечення освітнього процесу в системі хореографічно-педагогічної освіти в Україні

Волинець К. І.,  Волинець Ю. О.,  Стецюра М. В. Особливості підготовки майбутніх вихователів до забезпечення  наступності дошкільної й початкової освіти

Пастовенський О.,  Ренькас Б.  Примірне положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти  в закладі загальної середньої освіти

Волинець Ю. О.,  Стаднік Н. В. Особливості проявів конфліктів у дітей старшого дошкільного віку  в ігровій діяльності

 

2020 рік

Випуск №1(40)

Тур О.М. Співпраця в студентських групах як основа формування мовного складника комунікативної компетентності майбутніх фахівців

Чикалова М. М. Іншомовна підготовка фахівців для сфери туризму:  активізація впровадження інтерактивних технологій

Онофрійчук Л. О. Скрайбінг як сучасна форма візуалізації навчального матеріалу  в закладі вищої освіти

Гавриш Н. В., Миськова Н. М. Підготовка вихователів до формування у дошкільників навичок, орієнтованих на сталий розвиток

Шегеда А.Ф., Шегеда В.С. Оцінювання та розвиток якості освітнього середовища

Комлягіна В.Д. Соціалізація особистості на основі реалізації інтегрованих змістових ліній програм з англійської мови

Козаченко Г.В., Плохотнюк О.О., Суворова Л.К. Особливості формування мотиваційної складової на заняттях української мови й літератури

Мірошник С.І. Узагальнення і систематизація навчального матеріфалу у вивченні української літератури

Випуск №2(41)

Товкач І. Є. Підготовка майбутніх вихователів до взаємодії з батьками щодо формування в дітей основ культури читача

Кучерявий Р. М. Методи навчання на заняттях фізичної культури

Гаращенко Л. В., Шіндер І. Д. Застосування ігрового методу в процесі навчання  дітей молодшого дошкільного віку рухових дій

 

 

 

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=72

Напишіть відгук

Your email address will not be published.