Return to Розділ “Методика, досвід, педагогічна практика”

Гавриш Н. В., Миськова Н. М. Підготовка вихователів до формування у дошкільників навичок, орієнтованих на сталий розвиток

провідний науковий співробітник лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор;
доцент кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, кандидат педагогічних наук

 

 

Підготовка вихователів до формування у дошкільників навичок, орієнтованих на сталий розвиток

 

У статті розкрито особливості підготовки вихователів дітей дошкільного віку до професійної діяльності за принципами освіти для сталого розвитку. Описано етапи та напрями такої підготовки, виокремлено форми взаємодії з педагогами-практиками, студентами – майбутніми фахівцями дошкільної освіти – та умови дієвої підготовки. Охарактеризовано компоненти готовності вихователів до формування в дошкільників навичок, орієнтованих на сталий розвиток.

Ключові слова: підготовка вихователів, сталий розвиток, навички, орієнтовані на сталий розвиток, освіта для сталого розвитку, заклади дошкільної освіти.

 

Постановка проблеми. У Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–2021 рр. зазначено, що одним із ключових напрямів державної освітньої політики має стати розвиток наукової та інноваційної діяльності в освіті, підвищення якості освіти на інноваційній основі, переорієнтація змісту освіти на цілі сталого розвитку. Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015 схвалено Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020», у якій передбачено проведення реформи освіти. Відповідно до Закону України «Про освіту» (2017 рік) метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору. На сучасному етапі впровадження ідей сталого розвитку в діяльність організацій, відомств та в побут населення розроблено та затверджено проєкт «Стратегія сталого розвитку України до 2030 року».

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми. У «Енциклопедії освіти» подається таке пояснення поняття «сталий розвиток»: це регульований соціально-економічний процес, більш упорядкований порівняно з наявним, який передбачає тривалий позитивний розвиток і зміни в суспільстві, узгоджений із сучасними й майбутніми потребами на засадах нових технологій. У «Заяві про освіту для сталого розвитку міністрів охорони довкілля» проголошено, що «сталий розвиток повинен бути інтегрований у всі освітні програми і, в першу чергу, програми з екології на всіх рівнях, включаючи професійну підготовку та безперервну освіту» [3, c. 18]. На думку В. Кременя [4], освіта належить до найважливіших чинників у системі цінностей сталого розвитку.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття. Проблему впровадження ідей сталого розвитку в освітній процес навчальних закладів досліджують О. Безсонова, Н. Гавриш, В. Карамушка, О. Орлова, О. Пометун, Н. Пустовіт, А. Степанюк, І. Сущенко та ін. Питання підготовки вчителів до викладання питань сталого розвитку розробляють І. Баранова, І. Бондарук, Г. Жирська, І. Осадченко, О. Пометун, І. Січко, А. Степанюк та ін. Завдяки діяльності української організації «Вчителі за демократію та партнерство» і шведської організації «Глобальний план дій» у партнерстві з Інститутом педагогіки Національної академії педагогічних наук України в межах Міжнародного проєкту «Освіта для сталого розвитку в дії» відбулася підготовка регіональних тренерів проєкту, подальша діяльність яких полягає в ознайомленні педагогів закладів дошкільної освіти з принципами сталого розвитку, завданнями освіти для сталого розвитку, методикою організації взаємодії з дошкільниками та їхніми батьками в межах інтегрованого курсу «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку», підкріпленого програмами та методичними матеріалами.

Досвід проведення тренінгів із педагогами закладів дошкільної освіти м. Хмельницького протягом 2015 року та спостереження за подальшою професійною діяльністю учасників тренінгів дозволили дійти висновку, що дводенного тренінгу недостатньо, адже лише 10% учасників тренінгу розпочали впроваджувати інтегрований курс «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку», зокрема 6% – це педагоги дитячих садків, адміністрація яких зацікавлена ідеями сталого розвитку та активно здійснювала навчально-методичний супровід такої діяльності.

Відтак можемо припустити, що проблема підготовки вихователів закладів дошкільної освіти потребує ґрунтовного дослідження.

Мета статті полягає в розкритті особливостей підготовки вихователів закладів дошкільної освіти до формування в дошкільників навичок, орієнтованих на сталий розвиток.

Виклад основного матеріалу дослідження. Розроблення основних підходів до національної освіти в контексті сталого розвитку відбулося в межах Міжнародного проєкту «Освіта для сталого розвитку в дії». Упродовж 2014–2017 років Міністерством освіти і науки України розроблено, апробовано та внесено до переліку освітніх програм інтегрований курс «Дошкільнятам про освіту для сталого розвитку» [15], підкріплений програмами та методичними матеріалами для роботи з дітьми кожної вікової групи. Завдання освіти для сталого розвитку знайшли відображення також в освітній програмі із програмно-методичним забезпеченням для дітей середнього та старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

У жовтні 2016 року кафедрою дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії спільно з науково-методичним центром Департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради за наукового консультування професорки Н. Гавриш та активної допомоги освітньої платформи «Критичне мислення» розпочато науково-педагогічний проєкт «Теорія та методика освіти для сталого розвитку – закладам дошкільної освіти». Мета проєкту: підготовка педагогів закладів дошкільної освіти та науково-методичний супровід упровадження ідей сталого розвитку в освітній процес закладів дошкільної освіти.

Таблиця 1

 

Напрями реалізації науково-педагогічного проєкту «Теорія та методика освіти для сталого розвитку – закладам дошкільної освіти»

 

Напрями реалізації проєкту

Учасники

Студенти спеціальності 012 Дошкільна освіта

Педагоги закладів дошкільної освіти

Напрями реалізації

Організаційно-навчальний

Пропедевтично-професійний

 

Соціально активний

Організаційно-навчальний

Діяльність

 

Взаємодія в межах спецкурсу, участь у науковому гуртку

Проходження педагогічної практики (вирішення педагогічних ситуацій, виконання дослідницьких завдань, робота з портфоліо)

Волонтерська діяльність студентів (участь в акціях, розроблення й реалізація міні-проєктів)

Участь у навчальних семінарах-тренінгах, вебінарах, науково-практичних конференціях, навчально-методичних семінарах

 

Як видно з таблиці, реалізація проєкту здійснювалась за двома напрямами: по-перше, це підготовка студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта до формування в дошкільників навичок, орієнтованих на сталий розвиток. Із цією метою розроблено та успішно апробовано педагогічну технологію підготовки майбутніх вихователів до формування в старших дошкільників навичок, орієнтованих на сталий розвиток. Завдання освіти для сталого розвитку внесено в програми педагогічної практики студентів третього курсу бакалаврату, створено умови для участі студентів у волонтерській діяльності в інтересах сталого розвитку.

Другий напрям проєкту, по-суті, – це діяльність кафедри з педагогічними колективами закладів дошкільної освіти. На першому етапі впровадження проєкту (жовтень 2015 року – травень 2016 року) було проведено навчальні семінари-тренінги для вихователів і вихователів-методистів з метою підготовки до впровадження освіти для сталого розвитку в освітній процес закладів дошкільної освіти; для завідувачів закладів дошкільної освіти – з метою ознайомлення з особливостями управлінської діяльності щодо впровадження ідей сталого розвитку в освітній процес закладу дошкільної освіти.

Для підсилення мотивації до діяльності та відчуття командної взаємодії педагогів-однодумців проведено вебінар за участі співавтора програми, професорки Н. Гавриш, координатора і тренерки Міжнародного проєкту «Освіта для сталого розвитку в дії» І. Баранової, тренерки проєкту в Житомирській області О. Орлової, тренерки проєкту О. Прус.

Згодом до проєкту долучилися заклади дошкільної освіти м. Старокостянтинова; наразі заявки про навчальний тренінг отримано від освітян інших районів.

Наступний етап проєкту кафедри пов’язаний з вивченням досвіду педагогічних колективів та окремих педагогів, його учасників, щодо впровадження інтегрованого курсу «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку». Приємно відзначити діяльність педагогів більш ніж 10 дошкільних навчальних закладів м.  Хмельницька та 10 груп 5 закладів дошкільної освіти м. Старокостянтинова, реалізація завдань ОСР якими відбувається на репродуктивному рівні. Так, у низці закладів упроваджують інтегрований курс «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку». Заслуговує на увагу і творчість педагогів, результатом якої є обмін досвідом з метою інформування педагогів Хмельницького ДНЗ №1 і педагогів Хмельницького ДНЗ №54. Зазначаємо, що впровадження програми стимулювало педагогів останнього із вказаних закладів освіти виготовляти атрибути до ігор, таночків, матеріалів для занять із покидькового матеріалу, а врешті спричинило переорієнтацію діяльності закладу за принципами сталого домогосподарювання.

Вважаємо позитивним те, що педагогічні колективи ЗДО м. Хмельницького усвідомили необхідність здійснення освітньої діяльності за принципами сталого розвитку на творчому рівні і це має високу результативність. Так, авторська система занять із дітьми 5 року життя, розроблена вихователем Хмельницького ДНЗ №52, відзначена дипломом ІІІ ступеня на обласній педагогічній виставці «Освіта Хмельниччини на шляхах реформування». Цей  досвід педагогічний колектив поширював під час міського освітнього хакатону 2018 року та за допомогою мережі Інтернет.

Заслуговує на увагу діяльність колективу Хмельницького ДНЗ №29,  зокрема й вихователя-методиста Л. Бурбели, у реалізації освіти для сталого розвитку. Окрім активної підтримки всеукраїнських акцій і тематичних тижнів, педагогами закладу ініційовано та проведено низку тематичних днів у контексті ідей сталого розвитку, що представлено на міському хакатоні та під час роботи Міжнародної науково-практичної конференції, проведеної Хмельницькою гуманітарно-педагогічною академією у 2017 році.

Протягом 2017-2019 років педагогами розроблено авторські парціальні програми діяльності гуртів за інтересами для дошкільників. Цікавим є досвід взаємодії з батьками вихованців у формі інтервізійної групи. Досвід навчально-методичного супроводу діяльності педагогів у контексті освіти для сталого розвитку вихователя-методиста Л. Бурбели  відзначено дипломом І ступеня обласної педагогічної виставки «Освіта Хмельниччини на шляхах реформування» 2018 року (співавтор навчально-методичного посібника «Модернізація форм та змісту методичного супроводу професійного розвитку педагогів в закладі дошкільної освіти»).

Здійснюючи підготовку майбутніх фахівців дошкільної освіти до професійної діяльності, вважаємо, що її ефективність можливо забезпечити  за умови тісного взаємозв’язку науково-методичної діяльності викладачів випускової кафедри та перспективним досвідом педагогічних колективів закладів дошкільної освіти, насамперед нашого регіону. Так, для студентів академії, майбутніх вихователів, проведено майстер-клас «Корисні речі для малечі або друге життя непотрібних речей» педагогами закладів дошкільної освіти, які реалізують завдання програми «Дошкільнятам – про освіту для сталого розвитку» в роботі з дошкільниками від 2015 року. Для прикладу, переможниця міського професійного конкурсу «Вихователь року» С. Таранціца продемонструвала способи виготовлення роздавального матеріалу для роботи з дошкільниками зі списаного паперу, дала чіткі практичні поради та інструктаж під час вправляння студентів у такій діяльності.

У вересні 2019 року в межах науково-педагогічного проєкту «Теорія та методика освіти для сталого розвитку – закладам дошкільної освіти» проведено Всеукраїнську (з міжнародною участю) науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми виховання, розвитку та навчання дітей передшкільного віку крізь призму освіти для сталого розвитку», активну участь у якій взяли студенти бакалаврату спеціальності 012 Дошкільна освіта, члени студентської наукової лабораторії з дошкільної педагогіки (керівник лабораторії Н. Миськова, науковий консультант Л. Зданевич).

Відповідно до плану діяльності наукового гуртка студенти протягом вересня 2019 року вивчали досвід створення розвивального середовища в Хмельницькому ДНЗ №54 та Хмельницькому ДНЗ №29 за принципами освіти для сталого розвитку, а отримані практичні вміння учасники гуртка продемонстрували на майстерках конференції під керуванням наставників-модераторів – вихователів-методистів дитячих садків м. Хмельницького. На виставці навчально-методичних і наочних посібників було представлено досвід педагогів Хмельницького дошкільного закладу №52 та закладу дошкільної освіти № 7 «Золотий ключик» м. Старокостянтинова.

У ході наукового зібрання було зокрема запропоновано такі майстер-класи:

 • «Формування в дошкільників навичок, орієнтованих на сталий розвиток, на основі принципу емпауерменту»;
 • «Виховний потенціал сучасної іграшки: міфи чи реальність?»;
 • «Освіта для сталого розвитку як мистецтво життя дитини»;
 • «Новітні педагогічні технології в реалізації змісту освіти для сталого розвитку: особисте бачення та досвід упровадження»;
 • «Економне споживання ресурсів землі як основний принцип нового стилю життя закладу дошкільної освіти».

Відзначаємо також зростання інтересу й активності педагогічних колективів до ознайомлення та впровадження питань сталого розвитку, завдань, методів і засобів освіти для сталого розвитку.

Відтак, можемо стверджувати, що впровадження принципів сталого розвитку в роботу закладу дошкільної освіти, метою якого є формування в дошкільників навичок, орієнтованих на сталий розвиток, залежить від підготовки педагогів до такої діяльності.

Підготовку вихователів до формування в дошкільників навичок, орієнтованих на сталий розвиток, розуміємо як спеціально організований цілісний процес, спрямований на прийняття педагогами цінностей сталого розвитку та формування готовності до впровадження ключових ідей освіти для сталого розвитку в освітній процес закладів дошкільної освіти.

Зважаючи на те, що педагогіку емпауерменту визначено такою, що повністю відповідає меті та особливостям освіти для сталого розвитку, підґрунтям і рушієм підготовки вихователів до формування у старших дошкільників навичок, орієнтованих на сталий розвиток, вважаємо мотивацію педагогів, в основі якої – прийняття цінностей сталого розвитку як особистісно важливих, формування бажання діяти з метою поширення ідей сталого розвитку, усвідомлення причетності кожного до проблем навколишнього середовища. Результатом підготовки є готовність педагогів до означеної діяльності.

Нами визначено компоненти готовності вихователів до формування в дошкільників навичок, орієнтованих на сталий розвиток: ціннісний, когнітивний, поведінково-рефлексивний і методичний.

Так, ціннісний компонент передбачає мету – формування у вихователів ціннісного ставлення та особистого прийняття ідей сталого розвитку. Метою когнітивного компонента є формування системи знань щодо основних положень концепції та визначальних чинників сталого розвитку, а також провідних засад освіти для сталого розвитку й теоретико-методичних засад інтегрованого курсу «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку». Рефлексивно-поведінковий компонент передбачає розвиток активності вихователів щодо поширення ідей сталого розвитку. Методичний компонент спрямовується на формування професійних умінь і навичок планувати й організовувати освітню діяльність за програмою «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку» на основі принципів педагогіки емпауерменту. Означені компоненти – взаємопов’язані та взаємозалежні.

Рис. 1.  Компоненти готовності вихователів до формування в дошкільників навичок, орієнтованих на сталий розвиток

 

Як показано на рисунку, формування методичного компонента готовності вихователів до формування в дошкільників навичок, орієнтованих на сталий розвиток, залежатиме від сформованості інших трьох компонентів. Тому вважаємо, що лише за умови особистого прийняття ідей сталого розвитку, що яскраво ілюструватиметься активністю в їх поширенні, а також знання провідних засад освіти для сталого розвитку взагалі та в контексті дошкільної освіти, набуття вмінь та бажання аналізувати свої відчуття, прагнення, дії, навички можливе успішне формування методичного компонента готовності до формування в дошкільників навичок, орієнтованих на сталий розвиток.

Важливу роль у підготовці педагогів мали також акції, виставки, зустрічі й інші тематичні заходи в контексті ідей сталого розвитку, проведені Хмельницькою міською радою, та всеукраїнські акції (Тиждень Довкілля, День Землі, Дні сталої енергії тощо). До прикладу, у місті запроваджено маршрут екобуса, який приймає на утилізацію використані батарейки, лампочки, непридатні ліки, термометри, тару з-під миючих засобів та ін.

Не менш важливою є участь у заходах з обміну досвідом з іншими педагогами та визнання здобутків і досягнень колег. Так, гарною мотивацією для діяльності став також Всеукраїнський фестиваль «Діємо разом заради здорового і щасливого життя» (м. Київ, травень 2019 року).

Відтак вважаємо доцільним визначити умови дієвої підготовки вихователів до формування в дошкільників навичок, орієнтованих на сталий розвиток:

 • оптимізація педагогічної взаємодії суб’єктів за принципами педагогіки емпауерменту;
 • забезпечення взаємозв’язку мети, змісту, форм підготовки вихователів до формування навичок, орієнтованих на сталий розвиток;
 • надання пріоритету формуванню ціннісних орієнтацій у контексті освіти для сталого розвитку;
 • насичення форм методичної роботи з педагогами інтерактивними методами навчання;
 • забезпечення взаємозв’язку між здобувачами освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта та педагогами закладів дошкільної освіти.

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Отже, актуальність підготовки фахівців дошкільної освіти зумовлена об’єктивною потребою суспільства у формуванні в дітей дошкільного віку навичок, орієнтованих на сталий розвиток, та недостатньою готовністю педагогів ЗДО, майбутніх вихователів до такої діяльності. Головна особливість підготовки вихователів до формування в дошкільників навичок, орієнтованих на сталий розвиток, полягає в обов’язковості формування в педагогів особистісних цінностей у контексті ідей сталого розвитку.

Перспективи подальших розвідок вбачаємо в обґрунтуванні дієвих форм науково-методичного супроводу взаємодії педагогів закладів дошкільної освіти з родинами вихованців та громадськістю в контексті освіти для сталого розвитку.

 

Список використаних джерел

 1. Гавриш Н. Бути чи не бути – ось у чому питання / Н. Гавриш, О. Пометун // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2015. – №3. – С. 4–10.
 2. Гавриш Н. Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку : навч.-метод. посіб. [для дошкільних навч. закладів] / Гавриш Н., Саприкіна О., Пометун О.; за заг. ред. О. Пометун. – Дніпропетровськ : Ліра, 2014. – 120 с.
 3. Заява Міністрів охорони довкілля країн ЄЕК ООН про освіту в інтересах сталого розвитку [Електронний ресурс] // Процес Довкілля для Європи. – К., 2003. – Режим доступу : http://www.ecoosvita.org.ua/sites /default/files/imce/dopovid_na_forumi_klimat_ta_osvita.pdf.
 4. Кремень В. Г. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати : монографія / В. Г. Кремень. – К. : Грамота, 2005. – 448 с.
 5. Пометун О. І. Освіта для стійкого розвитку – інновація ХХІ століття / О. І. Пометун // Шлях освіти : науково-методичний журнал. – 2010. – № 3. – С. 12–17.

 

Гавриш Н. В., Миськова Н. Н. Подготовка воспитателей к формированию у дошкольников навыков, ориентированных на устойчивое развитие

В статье раскрыты особенности подготовки воспитателей детей дошкольного возраста к профессиональной деятельности по принципам образования для устойчивого развития. Описаны этапы и направления такой подготовки, выделены формы взаимодействия с педагогами-практиками, студентами, будущими специалистами дошкольного образования, и условия эффективной подготовки. Охарактеризованы компоненты готовности воспитателей к формированию у дошкольников навыков, ориентированных на устойчивое развитие.

Ключевые слова: подготовка воспитателей, устойчивое развитие, навыки, ориентированные на устойчивое развитие, образование для устойчивого развития, учреждения дошкольного образования.

 

Havrysh, N. V., Myskova, N. M. Preparing Educators for the Development of Sustainable Development-Oriented Skills in Preschoolers

The article describes the peculiarities of preparation of preschool teachers for professional activity on the principles of education for sustainable development. The stages and directions of such preparation are described, forms of interaction with teacher-practitioners, students – future specialists of preschool education and conditions of effective preparation are distinguished.

The article highlights perspective pedagogical experience of interaction of teachers with children and their parents, participation of pedagogical teams in various educational activities in order to produce their own work within the project «Theory and methodology of education for sustainable development – institutions of pre-school education». An important area of activity of the project is the cooperation of students with teachers of pre-school education institutions; features of such activity are revealed.

The components (value, cognitive, behavioural-reflexive and methodical) of the teachers' readiness for the formation of skills for sustainable development oriented in preschool children are characterized.

Key words: preparation of tutors, sustainable development, sustainable development skills, education for sustainable development, institutions of pre-school education.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=6096