Return to Рубрики

Освіта: стратегія, політика, право

У даній рубриці  розміщуються статті провідних учених, відомих педагогів, політичних і громадських діячів, присвячені питанням аналізу сучасних тенденцій, стратегії розвитку національної освіти, її правовому забезпеченню тощо.

2007 рік

Випуск №1

Кремень В.Г. Нові вимоги до людини і освіти
Лікарчук І.Л. До питання про методологічні засади освітнього менеджменту

Випуск №3

Концепція Державної цільової соціальної програми  “Школа майбутнього” на 2007—2010 роки"

2008 рік

Випуск №1(4)

Програма розвитку Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів
Каскадна програма розвитку системи освіти Ставищенщини на 2007-2009 роки
Новіков В.Б. Гуманізм і духовність у сучасному інформаційному суспільстві

Випуск №2(5)

Ющук І.П. Психологічний аспект y методиці викладання рідної мови

Випуск №3(6)

Клокар Н.І. Розвиток інформаційно-навчального середовища освітньої системи регіону в контексті забезпечення рівного доступу до якісної освіти
Карамушка Л.М., Філь О.А., Клокар Н.І., Чубарук О.В. Актуальні проблеми психологічної підготовки менеджерів і персоналу організацій до забезпечення організаційного розвитку освітніх організацій

2009 рік

Випуск №1(7)

Гусейнова І. З доповіді на I Міжнародній науковій конференції "Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів в умовах глобалізації: реалії і перспективи"
Заманов А. З доповіді на I Міжнародній науковій конференції "Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів в умовах глобалізації: реалії і перспективи"

Випуск №2(8)

Даринська Л.О. Взаимосвязь педагогических и образовательных технологий в системе постдипломного педагогического образования Ахмедов Ильхам (Ilham Ahmedov) Globalization of Education and National Universities

Випуск №3(9)

Ломов  С.П. Формирование управленческой культуры педагога-предметника в системе повышения квалификации
Махмудов М.  XXI век и математическое образование: проблемы и перспективы
Якухно І.І. Суперечності інноваційного розвитку післядипломної педагогічної освіти

2010 рік

Випуск №1(10)

Шевченко В.Л., Васильченко Л.В., Гладков О.В. Реінжиніринг програмно-інструментальної платформи дистанційної освіти в контексті організаційно-педагогічних та дидактико-психологічних процесів загальноосвітньої школи

Випуск №2(11)

Сердюков П.И. Роль общения в повышении эффективности онлайнового обучения
Биркун Л.В. Розуміння змісту сучасних програм з іноземних мов як передумова удосконалення конструктивно-планувальної функції вчителів та викладачів

Випуск №3(12)

Хлебунова С.Ф., Королева Л.Н.,  Масалова С.И. Методология развития региональной системы непрерывного образования и формирования информационно-учебного пространства в контексте европейской интеграции

2011 рік

Випуск №1(13)

Косова Е.А. Опасности, исходящие от компьютера, и их влияние на здоровье и развитие детей

Випуск №2(14)

Клокар Н.І. Концепція підвищення кваліфікації педагогічних працівників у післядипломній освіті регіону на засадах диференційованого підходу
Заманов А.Д., Кязым-заде А.Г. Основные направления инновационной реформы в сфере общего образования Азербайджанской Республики
Якухно І.І. Сутність, принципи і функції інноваційного педагогічного процесу в регіональній системі післядипломної освіти
Карташова Л.А. Методологічні основи створення та застосування інформаційно-технологічної системи навчання студентів суспільно-гуманітарних спеціальностей у вищих педагогічних навчальних закладах України

Випуск №3(15)

Клокар Н.І. Теоретико-методологічні засади розвитку регіональної системи післядипломної педагогічної освіти
Осадчий І.Г. Спрямований розвиток освітніх систем: теоретико-методологічні  та технологічні засади
Лук'яненко Г.І. Проблеми розроблення державних стандартів професійно-технічної освіти нового покоління
Сакалюк О.О. Змістово-когнітивний компонент готовності менеджерів освіти до професійної діяльності в полікультурному навчальному середовищі

2012 рік

Випуск №1(16)

Пастовенський О.В. Тенденції розвитку інформаційних потоків у підсистемах загальної середньої освіти
Чернишов Д.О.. Науково-методичний супровід технології виховної діяльності сучасного загальноосвітнього навчального закладу в умовах регіонального виміру

Випуск №2(17)

Клокарь Н.И. Развитие профессиональных компетентностей педагогических кадров в условиях евроинтеграции
Корчак Т.А. Принципы тотального управления качеством в системе повышения квалификации педагогов
Краснова М.А. Knowledge management в системе повышения квалификации педагогов
Старченко В.Н. Системные составляющие теории принятия управленческих решений менеджера в образовании

Випуск №3(18)

Пастовенський О.В. Пріоритетні напрями розвитку громадської складової в управлінні загальною середньою освітою в умовах чинного законодавства України
Мурована Н.М. Інноваційна культура сучасного керівника закладу освіти (теоретичний аспект)
Мельник Н.А. Освітній округ: основні завдання та функції
Осадчий І.Г. Освітній округ: теоретико-технологічні засади ефективного управління

2013 рік

Випуск №1(19)

Чернобай К.Ю. Рейтинги вищих навчальних закладів як складова моніторингу якості професійної освіти
Фоміних Н.Ю. Філософські й соціальні засади інформатизації іншомовної освіти

Випуск №3(21)

Пуховська Л.П. Становлення "компетентнісної" ідеї в європейській педагогічній освіті
Клокар Н.І. Організація та зміст науково-методичної роботи з педагогічними кадрами регіону в умовах упровадження нових стандартів освіти

2014 рік

Випуск №2(23)

Дем'яненко О.О. Тенденції розвитку загальної середньої освіти в Україні крізь призму філософсько-освітніх питань

Випуск №3(24)

Курбатова Т.О. Наука та глобальний інтелектуальний кругообіг: сучасні українські реалії
Палкін В.А. К вопросу о реформе среднего образования в Украине
Бургун І.В. Підготовка компетентного випускни­ка як реалізація гуманістичної місії середньої освіти

 

2015 рік

Випуск №1(25)

Демешкант Н.А. Європейський вектор модернізації процесу підготовки сучасного фахівця
Палкин В.А., Дмириева И.В. К вопросу об углублении противоречий между информационной цивилизацией  и культурой
Мосьпан Н.В. Тенденції розвитку механізмів фінансування вищої освіти в Європейському Союзі
Вихрестенко Ж.В. Домашня (сімейна) освіта як альтернативна форма загальної середньої освіти
 

Випуск №2(26)

Сліпчук В.Л. Прогностичні напрями професійної підготовки фахівців  фармацевтичної галузі України в умовах євроінтеграції

Осадчий І.Г. Концепція громадянського виховання учнів  у системі загальної середньої освіти України:  Авторський проект

Полтавцев О. Г. Формування громадянських компетентностей в Україні: проблеми та перспективи

Випуск №3(27)

Завалевський Ю.І. Особливості конкурентоспроможності сучасного вчителя

Палкін В.А.  Учитель в условиях перехода к информационному  обществу

Шевченко В.Л. Інформаційний освітній простір системи загальної середньої освіти: позиція теорії та реалії практики

 

2016 рік

Випуск №1(28)

Палкін В.А. Криза української родини – кроки до зникнення сім'ї  чи її модернізації?

Випуск №2(29)

Палкін В.А. Образование в информационном обществе: проблемы и перспективы

Мірошник С.І. Професійний розвиток педагога: сучасні підходи

Випуск №3(30)

Осадчий І.Г. Організаційно-методологічні засади сертифікованої пролонгованої системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів

Венцель Н.В. Проблеми розвитку загальної середньої освіти в об’єднаних територіальних громадах

Венцель Н.В. Правовий захист дітей від насильства та жорстокого поводження

 

2017 рік

Випуск №1(31)

Саєнко Н. В. Напрями формування комунікативної культури майбутніх інженерів

Осадчий І.Г. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників за сертифікованою пролонгованою формою навчання: нормативне забезпечення

Палкин В.А. Реформа среднего общего образования в Украине в условиях развития информационной цивилизации: причины, состояние, проблемы

Випуск №2(32)

Фандєєва А.Є. Змішане навчання як технологія змін і трансформації

Шевців З. М. Вплив законодавчої бази інклюзивної освіти на підготовку  майбутнього вчителя до роботи в інклюзивному середовищі загальноосвітнього навчального закладу

Випуск №3(33)

Смагін І.І. Структура професійної компетентності педагога: нормативно-функціональний підхід

Чумак О.В. Механізм регулювання взаємодії вищої освіти з ринком праціБачинська Є. М.

Вектори змін методичної роботи в закладах загальної середньої освіти в контексті реформування освіти в Україні 

Войтовська А.І. Особливості інклюзивного туризму

 

2018 рік

Випуск №1(34)

Палкін В.А. Формирование личности ребенка в условиях перехода к четвертой промышленной революции

Випуск №3(36)

Палкин В.А. О способах развития образования  в условиях информационной цивилизации

Панченко Т. Л., Заплатинська А. Б. Раннє втручання як система комплексної допомоги  дітям раннього та дошкільного віку

Gubash Oksana.  The System of Advanced Teacher Training in Ukraine: Retrospective, Structural and Content Analysis

 

2019 рік

Випуск №1(37)

Герасимова І.Г.,  Фрицюк В.А. Проблеми розвитку освіти  в контексті становлення інформаційного суспільства

Смагін І. І. Нормативний образ сучасного ідеального вчителя

Сотніченко І. І. Керівник як лідер змін нової української школи

Випуск №2(38)

Герасимова І. Г., Фрицюк В. А. Проблеми розвитку освіти  в контексті становлення інформаційного суспільства

Випуск №3(39)

Палкин В.А. Формирование "family interneticus" в Украине  в условиях развития информационного общества

 

2020 рік

Випуск №1(40)

Палкин В. А. Четвертая промышленная (информационная) революция и школа: осторожные шаги навстречу или бег на месте

 

 

 

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=56

Напишіть відгук

Your email address will not be published.