Return to Розділ 1. Освіта: стратегія, політика, право

Осадчий І.Г. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників за сертифікованою пролонгованою формою навчання: нормативне забезпечення

Осадчий І.Г.,
ректор Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради "Академія неперервної освіти", доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник

 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників за сертифікованою пролонгованою формою навчання: нормативне забезпечення

 

У статті презентовано Положення про сертифікацію навчально-методичних заходів системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників за сертифікованою пролонгованою формою навчання, а також форму заявки на курси підвищення кваліфікації, макети сертифіката учасника навчання та журналів реєстрації документації цього виду неперервної педагогічної освіти.

Ключові слова: підвищення кваліфікації, сертифікована пролонгована форма навчання, сертифікований навчально-методичний захід.

 

Актуальність проблеми. У ході організаційно-підготовчого етапу дослідно-експериментальної роботи з теми "Підвищення кваліфікації педагогічних працівників за сертифікованою пролонгованою формою навчання" (науковий керівник Осадчий І. Г., наказ департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 11 листопада 2016 року № 370 "Про проведення дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня з теми "Підвищення кваліфікації педагогічних працівників за сертифікованою пролонгованою формою навчання") було розроблено проект Положення про підвищення кваліфікації педагогічних працівників за сертифікованою пролонгованою формою навчання (далі – СП-форма навчання) [1]. Водночас набули актуальності такі питання:

 • сертифікація навчально-методичних заходів (далі – СНМ-заходів), які проводяться для педагогів в опорних навчальних закладах та на місцевому (районному, міському) рівні;
 • урахування запитів педагогічних працівників щодо змісту навчання під час підвищення  кваліфікації;
 • обліковування участі педагогічних працівників у підвищенні кваліфікації за СП-формою навчання.

Невирішеність окремих питань зумовило необхідність подальших досліджень.

Мета дослідження – розроблення нормативного забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників за СП-формою навчання.

Виклад основного матеріалу. На основі вивчення наукових джерел і практики діяльності закладів післядипломної освіти у сфері підвищення кваліфікації із застосуванням пролонгованих і накопичувальних форм навчання, а також результатів виконаного педагогічного моделювання з’ясовано, що доцільно розробити нормативний документ, у якому:

 • розкрити зміст понять "сертифікація навчально-методичного заходу системи підвищення кваліфікації" та "сертифікований навчально-методичний захід";
 • окреслити вимоги до змісту та структури СНМ-заходу;
 • визначити порядок сертифікації СНМ-заходів системи підвищення кваліфікації;
 • розробити критерії оцінювання навчально-методичних заходів системи підвищення кваліфікації;
 • представити систему обліковування участі педагогічних працівників у СНМ-заходах;
 • установити процедуру набрання чинності нормативного документа.

У ході дослідження було також з’ясовано, що для забезпечення універсальності та більшої варіативності використання результатів обліку участі педагогічних працівників у СНМ-заходах доцільно відмовитися від залікових книжок та запровадити сертифікат учасника СНМ-заходу.

Крім того установлено, що в умовах масового впровадження підвищення кваліфікації педагогічних працівників за СП-формою найбільш ефективним є електронний супровід обліку навчання.

Розв’язки окреслених проблем знайшли відображення у проектах заявки на курси підвищення кваліфікації за сертифікованою пролонгованою формою навчання та Положення про сертифікацію навчально-методичних заходів системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників за сертифікованою пролонгованою формою, розробленими у співпраці з Кабан Л.В., вченим секретарем КВНЗ КОР "Академія неперервної освіти".

 

zayavka1

zayavka2

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ЗАХОДІВ СИСТЕМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗА СЕРТИФІКОВАНОЮ ПРОЛОНГОВАНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ

І. Загальні положення

1.1 Положення про сертифікацію навчально-методичних заходів системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників за сертифікованою пролонгованою формою навчання  (далі – Положення) регламентує порядок сертифікації навчально-методичних заходів системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників за сертифікованою пролонгованою формою навчання.

1.2. Положення розроблено відповідно до Положення про підвищення кваліфікації педагогічних працівників за сертифікованою пролонгованою формою навчання, схваленого Вченою радою Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академія неперервної освіти» (далі – Академія) (протокол № 1 від 15 березня 2016 року).

1.3. Результатом сертифікації є підтвердження відповідності навчально-методичного заходу встановленим вимогам, відображене в експертному висновку.

1.4. Сертифікація проводиться відповідною кафедрою Академії.

1.5. Науково-методичний, інформаційний та організаційний супровід процедури сертифікації навчально-методичних заходів системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників за сертифікованою пролонгованою формою навчання здійснює відділ координації методичної роботи та неперервної педагогічної освіти Академії.

ІІ. Основні поняття

2.1. У цьому Положенні вжито такі поняття:

2.1.1. Сертифікація навчально-методичного заходу системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників за сертифікованою пролонгованою формою навчання – процедура, за допомогою якої кафедра академії документально засвідчує відповідність науково-методичного заходу встановленим вимогам. 

2.1.2. Сертифікований навчально-методичний захід (далі – СНМ-захід) – комплексне навчальне заняття в системі підвищення кваліфікації за сертифікованою пролонгованою формою навчання, засобами якого забезпечується виконання змісту освітньо-професійної програми та підвищення професійної компетентності педагогічного працівника.

2.1.3. Види СНМ-заходів та їх складників: лекція, семінарське, лабораторне, практичне, індивідуальне  заняття, консультація, конференція, круглий стіл.

ІІІ. Організація і проведення  сертифікації навчально-методичних заходів

3.1. Місцевий орган управління освіти, на базі якого організовується підвищення кваліфікації педагогічних працівників за СП-формою (далі – Заявник), подає до Академії на розгляд заявку на проведення кожного СНМ-заходу в довільній формі з додатком – сценарієм проведення СНМ-заходу. 

3.1.1. Сценарій проведення СНМ-заходу має містити таку інформацію:

 • місце та прогнозована дата проведення;
 • тема СНМ-заходу, а також кожного з видів навчальних занять, які входять до його складу, з анотацією (2-3 речення) та ключовими словами (5-7 слів);
 • прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи лектора (модератора) СНМ-заходу, кожного навчального заняття, що входить до його складу;
 • тривалість СНМ-заходу та його складників у академічних годинах, виражених цілими числами;
 • місце заходу в освітньо-професійній програмі підвищення кваліфікації педагогічних працівників (зміст якого модуля розкриває). 

3.2. Розгляд заявок здійснює відповідна кафедра Академії впродовж одного місяця із дня подання заявки.

3.3. Експертний висновок (додаток 1) видається Заявнику та реєструється в Журналі реєстрації СНМ-заходів (додаток 2). 

3.3.1. Бланк сертифіката учасника СНМ-заходу (додаток 3) має містити таку інформацію:

 • назви обласного й місцевого органів управління освіти,
 • назва регіонального закладу післядипломної педагогічної освіти,
 • тема СНМ-заходу і його складників, їх тривалість в академічних годинах із зазначенням модуля освітньо-професійної програми: соціально-гуманітарний (СГ-модуль), професійний (П-модуль), фаховий (Ф-модуль),
 • прізвище, ім’я, по батькові  учасника,
 • дата видачі сертифіката,
 • реєстраційний номер,
 • підпис керівника місцевого органу управління освіти або керівника територіальної методичної служби, на базі яких організовано навчання за СП-формою, завірений печаткою установи.

3.4. Сертифікат учасника СНМ-заходу видаються слухачеві після його проведення, про що робиться запис у Журналі реєстрації сертифікатів учасників СНМ-заходів (додаток 4).

IV. Порядок сертифікації

4.1. Кафедра для відповідної категорії педагогічних працівників визначається наказом ректора Академії.

4.1.1. Рішення щодо сертифікації  навчально-методичного заходу приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні працівників випускової кафедри.

4.1.2. Рішення про сертифікацію навчально-методичного заходу оформляється у вигляді експертного висновку, який підписується завідувачем кафедри.

4.1.3. Експертний висновок про відповідність навчально-методичного заходу встановленим вимогам дає підстави для оформлення сертифіката учасника СНМ-заходу.

4.1.4.У разі прийняття негативного висновку (про невідповідність навчально-методичного заходу встановленим вимогам) заявнику передається рішення про відмову із зазначеними причинами й рекомендаціями.

V. Критерії оцінювання навчально-методичних заходів

5.1. Тема та зміст СНМ-заходу, його складників повинні відповідати таким вимогам:

 • відповідати змісту соціально-гуманітарного, професійного або фахового модулів освітньо-професійної програми;
 • відображати сучасні потреби освіти, ураховувати тенденції розвитку вітчизняної освітньої галузі;
 • бути спрямованими на вдосконалення професійної компетентності педагогічних працівників;
 • мати практичну спрямованість на модернізацію освіти, реалізацію реформ, забезпечення сталого розвитку, вирішення актуальних проблем освіти країни та регіону тощо;
 • відповідати загальнодидактичним та андрагогічним принципам навчання;
 • відповідати законодавчим та іншим нормативно-правовим актам.

5.2. Тривалість СНМ-заходу має бути від 4 до 8 акад. годин, окремих занять – від 1 акад. години, та вказується цілими числами.

5.3. Не менше як 50% навчального змісту СНМ-заходу має бути забезпечено науково-педагогічними та педагогічними працівниками Академії.

. Прикінцеві положення

6.1. Положення набуває чинності після затвердження Вченою радою КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» та введення в дію наказом ректора  академії.

6.2. Зміни до Положення вносяться після затвердження їх в установленому порядку.

 

 

Додаток 1
до Положення про сертифікацію  навчально-методичних заходів  системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників  за сертифікованою пролонгованою формою навчання

 

1 ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК № ХХХХХХХХ.Y.ZZZ 

про відповідність навчально-методичного заходу встановленим вимогам щодо сертифікації

БЛОК 1.

2.1. Назва кафедриБЛОК 2.

2.2. Заявник
2.3. Інформація про СНМ-захід:

Назва СНМ-заходу,

його складників (якщо їх кілька)

Обсяг навчального часу

(в акад. год)

ПІП  лекторів, модераторів

науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

БЛОК 3.

3.1. Результат експертного оцінювання:

На підставі вивчених матеріалів кафедра вважає, що навчально-методичний захід відповідає / не відповідає встановленим вимогам. СНМ-захід може / не може бути проведений у запланований термін із виданням сертифікатів його учасникам.

3.2. Пропозиції, зауваження і рекомендації кафедри: Дата:                                                                                                 Завідувач кафедри (підпис, ПІП)

 

1 У нумерації експертного висновку:

ХХХХХХХХ – дата реєстрації (рік, місяць, число) прийняття рішення кафедрою

Yкод кафедри

ZZZ реєстраційний номер

 

Додаток 2
до Положення про сертифікацію навчально-методичних заходів системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників  за сертифікованою пролонгованою формою навчання

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом ректора КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»

від «___»____________20____ р. № ______

 

Форма журналу реєстрації СНМ-заходів

Титульний аркуш

 

TG1

 

Сторінка журналу

 

SG1

 

Додаток  3
до Положення про сертифікацію  навчально-методичних заходів системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників  за сертифікованою пролонгованою формою навчання

sertificat

 

2 Із метою впорядкування обліку сертифікатів встановлюється така ідентифікація нумерації бланків:

кожен сертифікат має номер за формою : «ХХХХХХХХ.Y.ZZZ.AA.BВB», де

ХХХХХХХХ.Y.ZZZ – номер експертного висновку щодо відповідності СНМ-заходу встановленим вимогам

AA – умовне позначення територіальної приналежності місцевого органу управління освітою

             BBВ – порядковий номер сертифіката

 

Додаток 4
до Положення про сертифікацію навчально-методичних заходів системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників  за сертифікованою пролонгованою формою навчання

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом ректора КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»

від «___»____________20____ р. №   ___

 

Форма журналу реєстрації сертифікатів учасників СНМ-заходів

Титульний аркуш

TG2

 

Сторінка журналу

AG2

3 АА – умовне позначення територіальної приналежності місцевого органу управління освіти 

 

Висновки:

1. Розроблене в ході дослідження Положення про сертифікацію навчально-методичних заходів системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників за СП-формою навчання в єдності з Положенням про підвищення кваліфікації за СП-формою навчання утворюють нормативне забезпечення цього виду неперервної педагогічної освіти, що уможливлює подальші дослідження з використанням формувального педагогічного експерименту.

2. Наступні наукові розвідки доцільно здійснювати в напрямі створення критеріального та діагностичного інструментарію експерименту, діагностування готовності педагогічних працівників до підвищення кваліфікації за СП-формою навчання з використанням представленого нормативного забезпечення, а також дослідження процесів сертифікації навчально-методичних заходів.

3. Нормативне забезпечення доцільно подати у вигляді єдиного комплексного положення про підвищення кваліфікації за СП-формою навчання та розробити методичні рекомендації з цієї проблематики.

 

Список використаних джерел

 1. Осадчий І. Г. Організаційно-методичні засади підвищення кваліфікації педагогічних працівників за сертифікованою пролонгованою формою навчання [Електронний ресурс] / І. Г. Осадчий // Народна освіта. – 2016. – № 3. –Режим доступу : https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=4153.

 

Осадчий И. Г. Повышение квалификации педагогических работников за сертифицированной формой обучения: нормативное обеспечение

В статье представлено Положение о сертификации учебно-методических мероприятий системы повышения квалификации педагогических работников за сертифицированной пролонгированной формой обучения, а также форму заявки на курсы повышения квалификации, макеты сертификата участника обучения и журналов регистрации документации этого вида непрерывного образования.

Ключевые слова: повышение квалификации, сертифицированная пролонгированная форма обучения, сертифицированное учебно-методическое мероприятие.

 

Osadchy, I.H. In-Service Teacher Education According to Certified Prolonged Learning Form: Regulatory Support

The principle on certification of trainings and methodological events for teaching staff in the system of in-service education according to certified prolonged learning form, application form for training course, sample of the certificate for participants and registration journals for above mentioned form of continuous pedagogical education are presented in the article.

Key words: in-service education, certified prolonged learning form, certified trainings and methodological events.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=4456