Return to Розділ “Освіта: стратегія, політика, право”

Сотніченко І. І. Керівник як лідер змін нової української школи

Сотніченко І. І.,
доцент кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти Комунального навчального закладу Київської обласної ради  "Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів", кандидат педагогічних наук

 

Керівник як лідер змін нової української школи

У статті представлено аналіз ролі керівника закладу загальної середньої освіти як лідера у процесі становлення нової української школи. Визначено основні якості керівника-лідера, способи  їх розвитку.

Ключові слова: заклад загальної середньої освіти, нова українська школа, керівник закладу освіти, лідер, керівник-лідер.

 

Постановка проблеми.  У Концепції "Нова українська школа" як концептуальні засади реформування системи загальної середньої освіти визначено формулу нової школи, серед ключових компонентів якої – децентралізація та ефективне управління [7]. Для перетворення закладів загальної середньої освіти на такі, які відповідатимуть вимогам сучасності, потрібні нові технології управління, а щоб концепція була успішно впроваджена, директори шкіл мають стати лідерами змін.

"Досвідчений директор школи знає, що його завдання – не поліпшувати показники тестувань, а сформувати спільноту, до якої увійдуть учні, вчителі, батьки і працівники шкільної адміністрації, що працюватимуть гуртом заради спільної мети," – стверджує К. Робінсон у книзі "Школа майбутнього" [8, c. 179].  Наголошуючи, що успішність та ефективність функціонування школи не залежать від її типу чи місця розташування, автор вважає, що рішучий директор – головний чинник серед основних, здатних змінити навчальний заклад.

Приєднуємося до думки, що реалізацію проекту "Нова школа України" потрібно розпочинати не з учителя, а з керівника закладу освіти та керівників органів місцевого самоврядування. "Нова українська школа – це наша спільна реформа, і тільки в співпраці ми можемо досягнути результатів. Саме керівники, насамперед директори шкіл, мають вести колектив до змін" [11]. Для цього вони мають стати лідерами освітянських колективів.

Аналіз наукових досліджень і публікацій.  Проблематика лідерства в управлінні системою освіти знаходиться в центрі уваги як зарубіжних (Н. Беннетт, М. Барбер, Т. Буш, Ф. Вудз, Д. Гопкінз, П. Гронн, Д. Дьюк, К. Лейтвуд, Дж. Спілейн, І. Ч. Ченг та інші), так і вітчизняних учених (В. Андрущенко, О. Брюховецька, Л. Даниленко, С. Калашнікова,  Ю. Молчанова, П. Плошай, Л. Пшенична та інші). Питання лідерства як важливої якості сучасного керівника навчального закладу розглядали також  І. Зязюн, Ю. Конаржевський, В. Кремень, В. Маслов, О. Савченко, О. Сазонова, Н. Селіверстова, С. Сисоєва та інші.

Процеси реформування системи загальної середньої освіти посилили увагу до керівників як лідерів змін. Тема лідерства в освіті активно обговорюється на сторінках наукових і педагогічних видань, а також в Інтернет-просторі.

 Мета дослідження – проаналізувати роль керівника закладу загальної середньої освіти як лідера у процесі творення нової української школи.

Виклад основного матеріалу дослідження. У широкому розумінні управління як складний соціально-економічний процес означає вплив на процеси, об’єкти, системи з метою збереження їхньої сталості або переводу з одного стану в інший відповідно до поставлених цілей. Перехід до нової структури та змісту загальної середньої освіти потребує створення особистісно та компетентнісно зорієнтованої системи організації освітнього процесу, реалізації педагогіки партнерства, принципово нових моделей освітньої та науково-методичної роботи, створення згуртованої спільноти творчих людей, нової культури управління та співпраці.

Директор має не просто очолити цей процес, а стати лідером освіти. "Лідерство – це бачення, керівництво – реалізація цього бачення" [8, с. 178]. Саме лідери здатні просувати процес реального реформування школи, який має відбутися насамперед  на рівні окремо взятої школи. Лідер і менеджер освіти − головні ролі директора сучасної школи. Лідерство не вичерпує і не заміняє процес управління, а доповнює його і робить більш ефективним як  невід'ємний компонент роботи команд і груп.

Аналіз літературних джерел і практичний досвід показує, що немає стандартного набору якостей, якими повинні володіти лідери. На думку дослідників означеного питання, лідер має перебувати в постійному пошуку нових ідей та рішень, бути комунікабельними,  різнобічно розвиненим, уміти переконувати і вселяти віру, володіти здатністю цілепокладання  [5]; бути здатним приймати самостійні рішення та відстоювати їх, уміти стратегічно мислити  та планувати, прагнути розвивати ініціативність підлеглих, із готовністю сприймати нові вимоги [6]; прагне вести за собою, має мотиваційну першість, впливовий, занурений у свою справу, захоплений нею, компетентний, креативний, психологічно стійкий, здатний до адекватної самооцінки й саморегуляції, постійно самовдосконалюється [10] тощо. У різних ситуаціях ефективні лідери виявляють різні особистісні якості, але на рівні ділових здатностей їх об’єднує багато спільного.

 У межах нашого дослідження слухачам курсів підвищення фахової кваліфікації було запропоновано анкетування, першим запитанням у якому було таке: "Чи має сучасний керівник навчального закладу бути лідером у колективі?". Діагностикою було охоплено директорів, заступників директорів закладів загальної середньої освіти та вчителів. Результати анкетування подано на рис. 1.

Рис. 1. Розподіл відповідей на запитання "Чи має бути лідером керівник?"

Як видно із представленої діаграми, заступники директорів (100%) та основна частина директорів закладів загальної середньої освіти  (83,3%) розуміють: керівник має бути лідером. Із цією точкою зору погоджується більшість учителів, третина (27,8%) вважає, що таке поєднання не є необхідним; відсутність лідерських якостей у керівника визнає можливим лише  3% опитаних. 

У другому запитанні анкети директорам закладів загальної середньої освіти було також запропоновано визначити: чи вважають вони себе лідерами, а заступникам директорів і вчителям – чи вважають вони своїх керівників лідерами.

За результатами опитування (рис. 2) з'ясовано, що основна частина директорів (82,6%) вважає себе лідерами свого колективу. Незначна і при цьому однакова кількість респондентів (8,7%) визнали себе суто керівниками або залишили запитання без відповіді.

Рис. 2. Розподіл відповідей на запитання "Чи є керівник лідером?"

Щодо заступників директорів – лідерські якості своїх керівників оцінили 70% опитаних. Відсоток учителів, які бачать лідера у своєму керівникові виявився значно меншим – 58,3%,  труднощі з відповіддю мали лише 2,7%.

За результатами дослідження можна стверджувати, що переважна більшість педагогічних працівників розуміють, що для ефективного управління керівник навчального закладу повинен володіти необхідними лідерськими якостями і потребують такого керівника.

На думку А. Менегеті [4], лідер від народження має певні задатки, але це не означає, що ця людина лідером стане. Щоб стати лідером, потрібно досягти відповідного рівня культури й  освіти, мати здатність  долати стереотипи, знати свій прихований потенціал. Лідерство – це, насамперед, робота над собою.

М. П. Фоллет [2] у працях про  лідерство також стверджує, що не існує природжених лідерів: лідера формують ціль і підлеглі,  відносини між якими мають бути партнерськими. П. Сенге, відповідаючи на запитання “Як формуються лідери?”, стверджує: “Таких людей узагалі не можна створити, тому що вони створюють себе самі” [9, с. 45]. 

Керівників потрібно навчати методам ефективного лідерства; вони повинні постійно вдосконалюватися. Найбільш поширеними напрямками розвитку лідерських здатностей є самоосвіта й самооцінювання, розширення світогляду, зміна способів мислення, накопичення досвіду вирішення завдань тощо. "Незнання основ управління, недостатній "шкільний" патріотизм, недостатня харизматичність не дозволяють директорам перейти від сходинки, яка називається "посада:  директор школи" до сходинки – "професія і покликання:  лідер освіти," – зазначає В. Громовий [1].

XXI століття – епоха змін, яка спонукає освіту України перейти до реформування. Тому місією директорів закладів загальної середньої освіти стає менеджмент інновацій, генерування й реалізація нових ідей та освітніх ініціатив. Нова українська школа потребує керівника нового тисячоліття, керівника-лідера, який:

 • є ініціатором і творцем нового, цікавого й захопливого;
 • має стратегію розвитку закладу освіти;
 • уміє інтегрувати ідеї, технології і менеджмент;
 • мотивує і надихає;
 • може створити професійну команду однодумців;
 • здійснює внутрішню та зовнішню комунікації;
 • створює умови для свободи думки й дії;
 • створює розвивальне освітнє середовище;
 • сприяє ініціативі підлеглих, учнів, громади;
 • сприяє саморозвитку всіх суб’єктів освітнього процесу;
 • навчається сам і створює колектив, якій постійно навчається;
 • має високий рівень відповідальності за прийнятті рішення і результати роботи закладу;
 • має високий емоційний інтелект.

 Сучасний директор школи – це лідер, здатний вести колектив до визначених перспектив, переборюючи стереотипи, долаючи труднощі та перешкоди, упроваджуючи зміни.

На основі результатів дослідження зроблено такі висновки:

 • директор – ключова особа в закладі загальної середньої освіти, від якої залежить поступ організації до утворення нової української школи як відкритої та активної соціально-педагогічною системи, осередку культурно-освітнього середовища [3];
 • головна роль директора нової школи – лідер освіти, одержимий школою, який веде свій колектив від нинішнього стану до бажаного результату;
 • функціональні зміни в роботі директора закладу загальної середньої освіти передбачені реформами освіти, потребують неперервного розвитку професійної управлінської компетентності керівника і формування його лідерських якостей;
 • засобами розвитку професійних і лідерський якостей керівника закладу загальної середньої освіти є безперервна освіта, самоосвіта та саморозвиток;
 • базою для реалізації такого безперервного навчання в теоретичній його частині мають стати заклади післядипломної освіти, а для практичних занять – заклади освіти, що мають успішний досвід лідерів освітніх реформ.

 

Список використаних джерел

 1. Громовий Віктор. Якою має бути нова роль директора школи в умовах трансформації освіти в Україні? [Електронний ресурс] / В. Громовий. – Режим доступу : http://education-ua.org/ua/draft-regulations/239-yakoyu-mae-buti-nova-rol-direktora-shkoli-v-umovakh-transformatsiji-osviti-v-ukrajini.

 2.  Краснова Ольга.  Мери Паркер Фоллет / Ольга Краснова, Юлия Петрова. – М. : Ай Пи Эр Медиа, 2008. – 21 с.  
 3. Ляшенко О. І. Пріоритети розвитку української школи в умовах реформування освіти [Електронний ресурс] / О. І. Ляшенко. – Режим доступу : file:///C:/Users81/Downloads/94490-199241-1-SM%20(1).pdf.
 4. Менегетти А. Психология лидера. – Изд. 4-е, дополн. ; перевод с итальянского ННБФ "Онтопсихология" / А. Менегетти. – М : ННБФ "Онтопсихология", 2004. – 256 с.
 5. Менеджмент керівників закладів дошкільної і початкової освіти / [Шоутен Т. Д., Даниленко Л. І., Зайченко О. І., Софій Н. З.] ; за заг. ред. Л. Даниленко ; Всеукраїнський фонд "Крок за кроком". –  К. : СПД-ФО К. С. Парашин, 2009. – 112 с.
 6. Поспєлова Т. Розвиток лідерського потенціалу керівника закладу середньої освіти : навчальний посібник / Т. Поспєлова. – К. : ДП "НВЦ "Пріоритети", 2016. – 36 с.
 7. Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" на період до 2029 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua /laws/show/988-2016-%D1%80.
 8. Робинсон К. Школа майбутнього. Революція у вашій школі, що назавжди змінить освіту / Кен Робінсон, Лу Ароніка ; переклад з англ. Г. Лелів.  – Львів : Літопис, 2016. – 258 с.
 9. Сенге П. П'ята дисципліна : мистецтво і практика організації, котра самонавчається /  П. Сенге. –  К. : Олімп-бізнес, 2011. – 408 с.
 10. Татенко В. О. Лідер ХХІ / В. О. Татенко // Lider ХХІ. Соціально-психологічні студії. – К. : Видавничий дім "КОРПОРАЦІЯ", 2004. – 182 с.
 11. Хобзей Павло. Директор школи має вести колектив до змін [Електронний ресурс] / П. Хобзей // Освіта.ua. – Режим доступу : http://osvita.ua/school /reform/55280/.

 

Сотниченко И. И. Руководитель как лидер изменений новой украинской школы

В статье  представлено анализ роли руководителя заведения общего среднего образования как лидера в процессе становления новой украинской школы. Определены основные качества руководителя-лидера, способы их развития. 

Ключевые слова: заведения общего среднего образования, новая украинская школа, руководитель учебного заведения, лидер, руководитель-лидер.

 

Sjtnichenko, I.I. School Principal as a Leader of Changes of New Ukrainian School

The article presents an analysis of the role of the principal of a general secondary educational institution as a leader in the process of creating new Ukrainian school.

The author delivers survey summary of principals and teachers of educational institutions concerning their attitude towards principal as a leader.

The following basic qualities of the principal as a leader are identified:

 • the initiator and creator of new, interesting and exciting things, who has a strategy for the development of educational institution;
 • able to integrate ideas, technology and management;
 • motivates and inspires;
 • can create a professional team of  followers;
 • carries out internal and external communications;
 • creates developing educational environment;
 • promotes the initiative of subordinates, students, community;
 • promotes self-development of all partakers of educational process;
 • has a high level of responsibility for making decisions and results of work;
 • has a high emotional intelligence.

According to the results of the study, the conclusion has been made  about the main role of the principal of educational institution as a leader of education, who requires continuous professional development of managerial competence and formation of leadership qualities. The following ways of  professional and leadership qualities development are defined: continuous education, self-education and self-development.

Key words: general secondary educational institution, new Ukrainian school, principal of educational institution, principal as a leader.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5603