Return to Розділ “Методика, досвід, педагогічна практика”

Андрощук Л. М., Неперіодичні видання як компонент науково-методичного забезпечення освітнього процесу в системі хореографічно-педагогічної освіти в Україні

УДК 37(049):[378.013:793.3](477)

Андрощук Л. М.,
завідувач кафедри хореографії та художньої культури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, кандидат педагогічних наук, доцент, професор

 

Неперіодичні видання як компонент науково-методичного забезпечення освітнього процесу в системі хореографічно-педагогічної освіти в Україні

 

У статті розкрито питання методичного забезпечення освітнього процесу в системі хореографічно-педагогічної освіти в Україні, використання неперіодичних видань у підготовці майбутнього вчителя хореографії в історичній ретроспективі.

Порушено проблему методичного забезпечення фахової підготовки майбутнього вчителя хореографії в педагогічних закладах вищої освіти, обґрунтовано значення посібників для підвищення якості підготовки педагога-митця, доведено важливість наукової та навчально-методичної роботи викладача для вдосконалення процесу фахової підготовки майбутнього вчителя хореографії.

Визначено способи покращення використання неперіодичних видань як компонента науково-методичного забезпечення освітнього процесу в системі хореографічно-педагогічної освіти в Україні.

Ключові слова: хореографія, неперіодичні видання, посібник, методичне забезпечення, майбутній учитель хореографії, хореографічно-педагогічна освіта, заклад вищої освіти.

 

Постановка проблеми. Одним із головних завдань підготовки майбутнього вчителя хореографії в системі хореографічно-педагогічної освіти є створення умов для якісної підготовки конкурентоспроможних учителів відповідно до досягнень вітчизняної та світової науки, загальнодержавних, міжнародних критеріїв і стандартів вищої освіти. Наукова, методична, практична діяльність викладача, узагальнена й систематизована в неперіодичних виданнях, сприяє вдосконаленню процесу підготовки майбутнього вчителя хореографії в закладі вищої освіти.

Аналіз наукових досліджень і публікацій. Теоретичні й методичні аспекти фахової підготовки педагогів-митців досліджували Л. Масол, О. Музика, О. Олексюк, В. Орлова, О. Реброва, Ю. Ростовська, О. Пархоменко, Т. Смирнова, О. Таранцева та ін. Історичним аспектам становлення й розвитку мистецької освіти в Україні присвячені праці Т. Благової, О. Жирова, О. Комаровської, Г. Ніколаї, В. Черкасова та ін.

Попри значну увагу науковців до проблем мистецької освіти потребує уваги аналіз ролі неперіодичних видань як компонента науково-методичного забезпечення освітнього процесу в системі хореографічно-педагогічної освіти в Україні.

Мета статті – визначення місця та ролі неперіодичних видань у методичному забезпеченні освітнього процесу в системі хореографічно-педагогічної освіти в Україні.

Виклад основного матеріалу. Наукові й навчально-методичні видання оприлюднюють результати наукової, навчально-методичної і творчої роботи викладачів, що дозволяє проаналізувати та оцінити їх значення в становленні системи хореографічно-педагогічної освіти в Україні.

Серед видів неперіодичних видань за характером інформації відповідно до витягу із ДСТУ 3017-2015 [4] наявні такі види:

 • наукових видань: монографія, автореферат дисертації, препринт, тези доповідей (повідомлень), матеріали конференції (з’їзду, симпозіуму), збірник наукових праць;
 • виробничо-практичних видань: практичний порадник, практичний посібник, методичні рекомендації (методичні настанови), методичний посібник, пам’ятка, паспорт;
 • навчальних видань: навчальна програма, підручник, навчальний посібник, навчально-методичний посібник, навчальний наочний посібник, хрестоматія, практикум, робочий зошит.

Неперіодичні видання як компонент науково-методичного забезпечення процесу підготовки майбутнього вчителя хореографії розроблялися на підготовчо-професійному етапі (1989-2000 рр.), на етапах становлення (2001-2010 р.) та модернізації (2011-2017 рр.) хореографічно-педагогічної освіти в Україні та були представлені як:

 • презентація результатів наукових досліджень викладачів у контексті розроблення кафедральної теми або наукового проекту;
 • узагальнення результатів дисертаційних досліджень викладачів;
 • видання матеріалів конференцій, збірників наукових праць;
 • узагальнення практичного досвіду роботи з дитячим  або студентським хореографічним колективом;
 • розробка навчальних і робочих навчальних програм, посібників, підручників, навчально-методичних комплексів, курсів лекцій, термінологічних словників, методичних рекомендацій із хореографічних дисциплін відповідно до освітньо-професійних програм і навчальних планів.

У процесі дослідження проаналізовано науково-методичне забезпечення освітнього процесу підготовки майбутнього вчителя хореографії Бердянського державного педагогічного університету, ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського", Дрогобицького держаного педагогічного університету імені Івана Франка, Київського університету імені Бориса Грінченка, Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Освітній процес підготовки майбутнього вчителя хореографії всіх вищезазначених ЗВО забезпечений навчально-методичними комплексами (навчальні та робочі програми, курси лекцій, плани практичних і лабораторних занять, методичні рекомендації для самостійної роботи, для підготовки курсових і кваліфікаційних робіт, для проходження різних видів практики тощо).

Проаналізуємо посібники, які узагальнюють наукові доробки, науково-методичні напрацювання і практичний досвід викладачів та демонструють характерні особливості підготовки педагога-митця в ЗВО. 1989 року вперше в Україні на педагогічному факультеті Кіровоградського державного педагогічного інституту ім. О. С. Пушкіна на базі спеціальності "Початкове навчання" відкрито спеціалізацію "Хореографія". У 2019 році майбутніх учителів хореографії готують уже у 12 педагогічних ЗВО.

Викладачі кафедри хореографії Кіровоградського державного педагогічного університету (від 2017 року – Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка) першими розробили навчально-методичні видання для підготовки майбутнього вчителя хореографії в педагогічному ЗВО. Викладачами кафедри розроблено низку посібників: "Методичний посібник з вивчення фольклорного матеріалу Добровеличківського та Новоархангельського районів Кіровоградської області" (В. Босий, 1997), навчальний посібник "Календарні свята та звичаї українського народу" (А. Коротков, 1997), навчальний посібник "Календарні свята та звичаї українського народу" (В. Похиленко, 1997), навчальний посібник "Чарівне коло українського народного танцю" (В. Похиленко, 2000), методичний посібник із курсу мистецтва балетмейстера для хореографічних відділень педагогічних університетів "Гармонія танцю" (А. 2000) та ін. [1].

Кафедра хореографії Бердянського державного педагогічного університету зробила значний внесок у розроблення методичних матеріалів для підготовки майбутніх учителів хореографії до роботи з дітьми дошкільного віку. Серед посібників, розроблених викладачами цієї кафедри, – "Методика хореографічної роботи з дітьми старшого дошкільного віку" (О. Мартиненко, 2008), "Теорія та методика роботи з дитячим хореографічним колективом" (О. Мартиненко, 2012, 2014), "Хороводи: навчально-методичний посібник з дисципліни "Мистецтво балетмейстера" для студентів напряму підготовки 6.020202 Хореографія" (О. Мартиненко, 2013), "Теорія та методика історико-побутового танцю" (Т. Сердюк, 2014), "Музичне оформлення уроку класичного танцю" (О. Ємельянова, 2015), "Танець довжиною в чверть століття: 25-річчю Народного ансамблю естрадного танцю "МарЛен" присвячується" (О. Мартиненко, 2013), "Теорія та методика народно-сценічного танцю" (Р. Павленко, 2015).

Навчально-методичний посібник "Методика хореографічної роботи з дітьми старшого дошкільного віку" О. Мартиненко [6] присвячений навчально-виховним аспектам хореографічної підготовки дітей 5-6 років в умовах дошкільного закладу. У виданні запропоновано види, структуру, методику і приклади проведення хореографічних занять, зразки дитячого репертуару.  Посібник 2008 року рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №1.4/18-Г-1799 від 15.07.2008 р.).

Висока якість кадрового складу кафедри хореографії Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка сприяла активній підготовці неперіодичних видань із проблем хореографічного мистецтва та освіти в Україні. Так, викладачами кафедри розроблено низку видань: "Програма і методичні рекомендації для викладачів педагогічних інститутів та майбутніх учителів хореографії з предмета "Теорія та методика класичного танцю" (О. Таранцева, 1998), "Китайський танець. Історія розвитку" (М. Погребняк, 2004), "Кім Василенко: життєвий шлях і досвід мистецько-педагогічної діяльності" (О. Жиров, 2008), "Розвиток шкільної і професійної мистецької освіти на Полтавщині (друга половина XIX – початок XX ст.)" (Т. Благова, 2009), "Теорія і методика європейських танців" (Т. Благова, О. Жиров, 2009). Навчальний посібник доцента кафедри хореографії  "Кім Василенко: життєвий шлях і досвід мистецько-педагогічної діяльності" О. Жирова  підготовлено за результатами дисертаційного дослідження з теми "Розвиток української народної хореографії у мистецько-педагогічній спадщині та діяльності К. Василенка (50-90 роки ХХ століття) [8].

У навчальному посібнику "Розвиток шкільної і професійної мистецької освіти на Полтавщині (друга половина XIX – початок XX ст.)" Т. Благової [2] представлено традиції мистецької освіти Полтавщини, виявлені автором у процесі роботи над дисертаційним дослідженням.

Перший в Україні навчально-наочний посібник з хореографії "Теорія і методика європейських танців", у якому презентовано тенденції розвитку сучасної бальної хореографії та методику навчання європейським бальним танцям, розроблений науковцями кафедри хореографії ПДПУ імені В. Г. Короленка О. Благовою  та О. Жировим. Видання є електронним ресурсом, рекомендованим МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.

Викладачами кафедри музичної педагогіки та хореографії Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя розроблено навчально-методичні посібники "Методика хореографічної освіти дітей" (Ю. Ростовська, 2009), "Теорія та методика українського народного танцю. Основні вправи біля станка. Перший рік навчання" (О. Пархоменко, 2008).

У зазначеному виданні Ю. Ростовської  [12] представлено навчально-методичний комплекс із дисципліни "Методика хореографічної освіти дітей", до якого ввійшли навчальна програма курсу, лекції, плани семінарських і лабораторних занять, завдання для самостійної роботи студентів, списки рекомендованої літератури, перелік завдань для підсумкового контролю, тематика курсових робіт, методичні матеріали для педагогічної практики, термінологічний словник тощо.

Навчально-методичний посібник "Український народно-сценічний танець: Основні вправи біля станка. Перший рік навчання" О. Пархоменка [9]  укладено відповідно до навчальної та робочої програми дисципліни "Український народно-сценічний танець" для студентів першого курсу напряму підготовки 6.020202 Хореографія".

Науковцями кафедри мистецької педагогіки та хореографії Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка вперше в Україні розроблено комплексний науковий проєкт "Теоретичні та методичні засади розвитку хореографічно-педагогічної освіти в Україні", у межах якого підготовлено низку неперіодичних видань: "Ритміка" (Г. Ніколаї, 2010, 2013), "Історія хореографічного мистецтва" (Т. Повалій, 2014), "Теорія та методика викладання українського народного танцю" (Т. Повалій, 2015) та ін. Так, навчально-методичний посібник "Історія хореографічного мистецтва" Т. Повалій  [10] присвячений проблемі розвитку хореографічної освіти в Італії, Франції, Росії. Автором репрезентовано основні етапи становлення та моделі хореографічної освіти в Польщі, проаналізовано деякі аспекти хореографічної освіти в Україні. Видання рекомендовано студентам факультетів мистецтв педагогічних університетів.

Єдиним в Україні навчально-методичним посібником, у якому узагальнено багаторічний досвід співпраці з вищими навчальними закладами Польщі, участь та організацію науково-практичних семінарів із залученням кращих європейських спеціалістів з ритміки, є видання "Ритміка" Г. Ніколаї  [7]. Посібник орієнтовано для майбутніх учителів хореографії, що вирізняє його з-поміж інших видань із проблем ритмічного виховання в Україні та світі.

Згідно плану розробки комплексного наукового проєкту "Теоретичні та методичні засади розвитку хореографічно-педагогічної освіти в Україні" (2015-2017 рр.) викладачами кафедри музичного мистецтва і хореографії ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" розроблено матеріали для навчально-методичного забезпечення дисциплін. Для прикладу, у навчальному посібнику "Основи аналізу форми хореографічних творів. Частина перша: від кінеми до жесту" С. Шипа  узагальнено основні поняття та мета аналізу форми хореографічних творів, тілесно-кінетичного рівня форми хореографічних творів та мовної діяльності людини в контексті природи танцювальних рухів.

В іншому виданні – курсі лекцій "Основи теорії і практики художньо-ментальних процесів" для студентів педагогічних університетів спеціальностей: 8.02020401 Музичне мистецтво (за видами) та 8.02020201 Хореографія (за видами)" О. Ребрової [11] – висвітлено сутність феномена ментальності та категорії "художня ментальність", основні типи ментальності, їх взаємозв’язок.

Аналіз неперіодичних видань дозволив виявити переваги й недоліки в методичному забезпеченні освітнього процесу в системі хореографічно-педагогічної освіти в Україні. Перші неперіодичні видання в системі хореографічно-педагогічної освіти з’явилися на підготовчо-професійному етапі (1989-2000 рр.) (О. Таранцева, В. Босий, А. Коротков, А. Кривохижа, В. Похиленко). На етапі становлення (2001-2010 рр.) збільшилася кількість видань у зв’язку з активізацією науково-методичної діяльності викладачів та зі збільшенням кількості кафедр ЗВО, які готують майбутніх учителів хореографії (Т. Благова, Н. Бугаєць, В. Волчукова, О. Ліманська, Г. Ніколаї, Ю. Ростовська, О. Пархоменко, М. Погребняк, П. Фриз  та ін.). У період модернізації (2011-2017 рр.) хореографічно-педагогічної освіти в Україні значно збільшилася кількість неперіодичних видань як наслідок поглиблення наукової діяльності профільних кафедр, захисту дисертаційних досліджень та збільшення кількості ЗВО, які здійснюють набір на спеціальність "Хореографія" (Л. Андрощук, О. Бикова, Л. Гекалюк, С. Куценко, Т. Медвідь, Р. Павленко, Т. Повалій, Т. Сердюк та ін.). Наукова й навчально-методична робота викладачів, узагальнена та систематизована в неперіодичних виданнях, забезпечує вдосконалення процесу фахової підготовки майбутніх учителів хореографії.

Значна кількість посібників присвячена методиці роботи з дітьми різного віку, що забезпечує підготовку конкурентноспроможного фахівця в галузі хореографічної освіти. Значення посібників для підвищення якості підготовки педагога-митця підтверджують довідки про впровадження низки видань в освітній процес підготовки майбутнього вчителя хореографії в педагогічних ЗВО.

Тематика наукових досліджень викладачів у контексті розробки наукової теми кафедри, діяльність творчих колективів ЗВО, співпраця із профільними кафедрами в Україні та за її межами сприяли підготовці низки неперіодичних видань, зміст яких репрезентує багаторічний досвід і творчий пошук інновацій у хореографічній освіті. Це електронний навчально-наочний посібник з хореографії "Теорія і методика європейських танців" Т.  Благової  та О.Жирова (кафедра хореографії ПНПУ імені В. Г. Короленка), посібник "Ритміка" Г. Ніколаї,  посібники з методики роботи з дітьми дошкільного віку О. Мартиненко  (кафедра теорії і методики навчання мистецьких дисциплін Бердянського державного педагогічного університету), неперіодичні видання із проблеми формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії Л. Андрощук, О. Бикова, С. Куценко та ін. (кафедра хореографії та художньої культури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини).

Недоліків у підготовці й використанні неперіодичних видань як компонента науково-методичного забезпечення освітнього процесу визначаємо такі:

 • відсутність можливості тиражування навчально-методичних видань у зв’язку із браком коштів. Це призводить до використання певного посібника лише у ЗВО, де працює його автор;
 • брак підручників із дисциплін хореографічного циклу за наявності великої кількості посібників;
 • підготовка низки посібників із деяких дисциплін хореографічного циклу (історико-побутовий, класичний танець, народний танець, історія хореографічного мистецтва) та поодинокі випадки розроблення посібників із сучасного танцю;
 • відмінність у змісті програмового забезпечення освітніх програм, що дозволяє лише частково використовувати посібники у вивченні дисциплін хореографічного циклу.

Пропонуємо такі способи вдосконалення використання неперіодичних видань як компонента науково-методичного забезпечення освітнього процесу в системі хореографічно-педагогічної освіти в Україні:

 • усунення недоліків у підготовці та використанні неперіодичних видань як компонента науково-методичного забезпечення фахової підготовки майбутнього вчителя хореографії;
 • поширення неперіодичних видань, вирішення актуальних проблем підготовки майбутнього вчителя хореографії завдяки об’єднанню зусиль науковців, митців, викладачів, учителів, керівників хореографічних колективів;
 • проведення науково-практичних конференцій, семінарів з метою обговорення проблем модернізації змісту неперервної хореографічної освіти та презентації неперіодичних видань із проблем хореографічної освіти й виховання;
 • модернізації фахової підготовки майбутнього вчителя хореографії в закладах вищої освіти в аспекті підготовки і впровадження нових якісних неперіодичних видань.

Висновки і перспективи подальших досліджень. Методичне забезпечення освітнього процесу в системі хореографічно-педагогічної освіти в Україні вдосконалювалося на всіх етапах її розвитку. Розроблення і впровадження в освітній процес підготовки майбутнього вчителя хореографії неперіодичних видань відбувалось на підготовчо-професійному етапі (1989-2000 рр.), на етапах становлення (2001-2010 рр.) та модернізації (2011-2017 рр.) хореографічно-педагогічної освіти в Україні. Посібники як узагальнення результатів наукової та навчально-методичної робота викладача сприяють підвищенню якості фахової підготовки майбутнього педагога-митця. Удосконалення процесу використання неперіодичних видань як компонента науково-методичного забезпечення освітнього процесу в системі хореографічно-педагогічної освіти в Україні сприятиме утвердженню позицій хореографічно-педагогічної освіти в вітчизняному і світовому освітньому просторі.

У подальшому плануємо дослідження різних аспектів фахової підготовки майбутнього вчителя хореографії.

 

Список використаних джерел

 1. Андрощук Л.М. Етапи становлення інноваційної педагогічної моделі хореографічної освіти "Школа мистецтв – Кіровоградський обласний загальноосвітній навчально-виховний комплекс – Кіровоградський державний педагогічний університет" / Л. М. Андрощук // Актуальні питання мистецької освіти та виховання : збірник наукових праць. – Суми, 2016. – С. 52–66.
 2. Благова Т. О. Розвиток шкільної і професійної мистецької освіти на Полтавщині (друга половина XIX – початок XX ст.) : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закладів] / Т. О. Благова. – Полтава, 2009. – 240 с.
 3. Кафедра хореографії та художньої культури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://mpf.udpu.edu.ua/kafedra-horeohrafiji/ (дата звернення 26.09.2019 р.).
 4. ДСТУ 3017-2015. Видання. Основні види. Терміни та визначення понять : Чинний від 22. 06. 2015 р. – К., 2016. – 42 с. (Інформація та документація)
 5. Кривохижа А. М. Гармонія танцю : навч.-метод. посіб. [для студентів педагогічних навчальних закладів]. – Вид. 5-те, переробл. та доповн. / А. М. Кривохижа. – Кропивницький, 2018. – 118 с.
 6. Мартиненко О. В. Методика хореографічної роботи з дітьми старшого дошкільного віку / О. В. Мартиненко. – Донецьк, 2008. – 156 с.
 7. Ніколаї Г. Ю. Ритміка : навч. посіб. – Вид. 2-ге, переробл.  і  доповн. / Г. Ю. Ніколаї, В. В. Ключко. – Суми, 2013. – 136 с.
 8. Жиров О. А. Кім Василенко : життєвий шлях і досвід мистецько-педагогічної діяльності : навч. посібник / О. А. Жиров. – Полтава, 2008. – 234 с.
 9. Пархоменко О. М. Український народно-сценічний танець : Основні  вправи біля станка. Перший рік навчання : навчально-методичний посібник / О. М. Пархоменко. – Ніжин, 2008. – 95 с.
 10. Повалій Т. Л. Історія хореографічного мистецтва : навчально-методичний посібник [для студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів]. – Ч. 1 / Т. Л. Повалій. – Суми, 2014. – 119 с.
 11. Реброва О. Є. Основи теорії і практики художньо-ментальних процесів. Курс лекцій та методичні рекомендації до самопідготовки з дисципліни "Методологія мистецької освіти".– Ч. 1 / О. Є. Реброва. – Одеса, 2015. – 74 с.
 12. Ростовська Ю. О. Методика хореографічної освіти дітей : навчальний посібник / Ю. О. Ростовська. – Ніжин, 2009. – 160 с.

 

References

 1. Androshchuk L. M. Etapi stanovlennya іnnovatsіinoї pedagogіchnoї modelі khoreografіchnoї osvіti "Shkola mistetstv – Kіrovograds'kii oblasnii zagal'noosvіtnіi navchal'no-vikhovnii kompleks – Kіrovograds'kii derzhavnii pedagogіchnii unіversiteT" (Stages of formation of innovative pedagogical model of choreographic education "School of Arts-Kirovograd Regional Comprehensive Educational and Educational Complex-Kirovograd State Pedagogical University"). Aktual'nі pitannya mistets'koї osvіti ta vikhovannya: zbіrnik naukovikh prats'. SumI:, 2016. S. 52-66
 2. Blagova T. O. Rozvitok shkіl'noї і profesіinoї mistets'koї osvіti na Poltavshchinі (druga polovina XIX – pochatok XX sT.) (Development of school and professional art education in Poltava region (second half of XIX – beginning of XX century): navch. posіb. dlya stud. vishch. navch. zaklad. – Poltava: 2009. 240 S.
 3. Kafedra khoreografії ta khudozhn'oї kul'turi Umans'kogo derzhavnogo pedagogіchnogo unіversitetu іmenі Pavla TichinI. (Chair of Choreography and Art Culture of Pavel Tychyna Uman State Pedagogical University). URL: https://mpf.udpu.edu.ua/kafedra-horeohrafiji/(data zvernennya 26.09.2019 R.)
 4. DSTU 3017-2015. Vidannya osnovnі vidI. Termіni ta viznachennya ponyat'. [Chinnii vіd 22.06.2015 R.. (DSTU 3017-2015. Editions are the main types. Terms and definitions. [Valid from 06/22/2015]). vid. ofіts. Kiїv, 2016, 42 S. (Іnformatsіya ta dokumentatsіya)
 5. Krivokhizha A. M. Garmonіya tantsyu : navch.-metod. posіb. dlya studentіv pedagogіchnikh navchal'nikh zakladіv. (Dance Harmony: A Learning Method. tool. for students of pedagogical educational institutions.).Vidannya 5-te pereroblene ta dopovnene. Kropivnits'kii, 2018. 118 S
 6. Martinenko O. V. Metodika khoreografіchnoї roboti z dіt'mi starshogo doshkіl'nogo vіku. (Methods of choreographic work with children of older preschool age.). Donets'k, 2008. 156 S.
 7. Nіkolaї G. Yu., Klyuchko V. V. Ritmіka: navch. posіb.:vid. 2-ge, pererob.і.dopovn. (Rhythmic). Sumi, 2013. 136 S.
 8. Zhirov O. A. Kіm Vasilenko: zhittєvii shlyakh і dosvіd mistets'ko-pedagogіchnoї dіyal'nostі : navch. posіb. (Kim Vasylenko: life path and experience of art and pedagogical activity). Poltava, 2008. 234 S.
 9. Parkhomenko O. M. Ukraїns'kii narodno-stsenіchnii tanets': Osnovnі vpravi bіlya stankA. Pershii rіk navchannya : navchal'no-metodichnii posіbnik. (Ukrainian folk-dance: Basic exercises near the machine. The first year of study). Nіzhin, 2008. 95 S.
 10. Povalіi T. L. Іstorіya khoreografіchnogo mistetstva: navchal'no-metodichnii posіbnik dlya studentіv fakul'tetіv mistetstv pedagogіchnikh unіversitetіv. CH. 1. (History of choreographic art: a teaching manual for students of the faculties of arts of pedagogical universities.) Sumi, 2014. 119 S.
 11. Rebrova O. Osnovi teorії і praktiki khudozhn'o-mental'nikh protsesіv. Kurs lektsіi ta metodichnі rekomendatsії do samopіdgotovki z distsiplіni "Metodologіya mistets'koї osvіti". (Fundamentals of theory and practice of artistic and mental processes. Lecture course and guidelines for self-study in the discipline "Methodology of Art Education". Part 1). CH. 1. Odesа, 2015. 74S.
 12. Rostovs'ka Yu. O. Metodika khoreografіchnoї osvіti dіteI: navchal'nii posіbnik. (Methods of choreographic education of children). Nіzhin, 2009. 160 S.

 

Андрощук Л. М. Непериодические издания как компонент научно-методического обеспечения образовательного процесса в системе хореографически-педагогического образования

В статье раскрыт вопрос методического обеспечения образовательного процесса в системе хореографически-педагогического образования в Украине, использования непериодических изданий в подготовке будущего учителя хореографии в исторической ретроспективе.

Затронуты вопросы методического обеспечения специализированной подготовки  будущего учителя хореографии в педагогических учреждениях высшего образования, обосновано значение пособий в повышении качества подготовки педагога-хореографа, доведено важность научной и учебно-методической работы преподавателя для усовершенствования процесса специализированной  подготовки будущего учителя хореографии.

Определены способы улучшения использования непериодических изданий как компонента научно-методического обеспечения образовательного процесса в системе хореографически-педагогического образования в Украине.

Ключевые слова: хореография, непериодические издания, пособие, методическое обеспечение, будущий учитель хореографии, хореографически-педагогическое образование, учреждение высшего образования.

 

Androshchuk, Liudmyla. Non-Periodical publications as a component of scientific and methodical support of the educational process in the system of choreographic and pedagogical education in Ukraine

The article deals with methodical support of the educational process in the system of choreographic pedagogical education in Ukraine. The problem of using some non-periodical publications in the process of training of a future choreography teacher in historical retrospect is revealed. The non-periodical publications as a component of scientific and methodical support of the process of training of a future choreography teacher were developed at the preparatory professional stage (1989-2000), at the stages of formation (2001-2010) and modernization (2011-2017) of choreographic pedagogical education in Ukraine. The issue of methodical support of professional training of a future teacher of choreography in a pedagogical HEI is raised. There was analyzed scientific and methodical support of the educational process of training of a future choreography teacher of the Bekrdiansk State Pedagogical University, State Institution “South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynskyi”, Drohobych State Pedagogical University named after Ivan Franko, Kyiv University named after Borys Hrinchenko, Nizhyn State University named after Mykola Hohol, Poltava National Pedagogical University named after V. H. Korolenko, Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, Uman State Pedagogical University named after Pavlo Tychyna, Kharkiv National Pedagogical University named after H. S. Skovoroda, Central Ukrainian State Pedagogical University named after Volodymyr Vynnychenko. The value of the manuals and monographs for improving quality of a teacher-artist training is substantiated, the importance of scientific and educational-methodical work of a teacher for improving the process of professional training of a future choreography teacher is proved, some ways of improving the process of using the non-periodical editions as a component of scientific and methodical support of the educational process in the system of choreographic and pedagogical education in Ukraine are clarified.

Key words: choreography, non-periodical editions, manual, monograph, methodical support, future choreography teacher, choreographic pedagogical education, HEI.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5961