Return to Розділ “Методика, досвід, педагогічна практика”

Безлюдний О. І., Кравченко О. О., Войтовська А. І. Навчально-реабілітаційний та соціально-виховний супровід студентів з обмеженнями життєдіяльності

Безлюдний О. І.,
ректор Уманського державного педагогічного  університету імені Павла Тичини, доктор педагогічних наук, професор;

Кравченко О. О.,
декан факультету соціальної та психологічної освіти  Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини,  доктор педагогічних наук, доцент;

Войтовська А. І.,
викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, аспірант

 

Навчально-реабілітаційний та соціально-виховний супровід студентів з обмеженнями життєдіяльності

Висвітлено основні проблеми навчання, виховання та соціалізації студентів з інвалідністю. Здійснено аналіз розвитку інклюзивної освіти на прикладі діяльності Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Доведено, що студенти з інвалідністю УДПУ імені Павла Тичини беруть активну участь у житті університету. Підкреслено важливість системи супроводу навчання та виховання студентів з інвалідністю, що охоплює та враховує основні чинники, які викликають труднощі у такої категорії майбутніх фахівців в отриманні освітніх послуг.

 

Ключові слова: студенти з інвалідністю, студентство, освіта, проблеми соціалізації, виховання.

 

Постановка проблеми. Упровадження інклюзивної освіти в Україні – складне, неоднозначне завдання, що потребує розгляду та розроблення нормативно-правових, психолого-педагогічних, програмно-змістових, соціально-психологічних засад.

Стратегічні зміни та новітні тенденції в освітньому просторі України спрямовані на більш ефективне включення людей із особливими потребами в навчальне середовище та в громадське життя суспільства, рівний доступ до отримання якісної освіти [2]. Так, у Законі України "Про освіту" визначено, що інклюзивне навчання – система освітніх послуг, гарантованих державою, що базується на принципах недискримінації, урахування багатоманітності людини, ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників.

У Законі України "Про вищу освіту" (2014) [1] задекларовано, що особа з особливими освітніми потребами – це особа з інвалідністю, яка потребує додаткової підтримки для забезпечення здобуття вищої освіти; тому навчальні заклади зобов’язані створити та забезпечити рівні умови доступу до вищої освіти, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами, спеціальний навчально-реабілітаційний супровід та вільний доступ до інфраструктури  ЗВО з урахуванням обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я.

Аналіз останніх публікацій і досліджень. У сучасності проблемам захисту осіб з інвалідністю присвячена значна кількість робіт вітчизняних і зарубіжних науковців та практиків. Їх, для прикладу, розглядають М. Авраменко, А. Ахметшин, С. Богданова, Н. Борецька, О. Головкіна, С. Григор’єв, Е. Лібанова, О. Макарова, С. Мельник, К. Міщенко, М. Сапіжев, Г. Сахибзадаєва, В. Сушкевич, П. Таланчук, С. Євсєєв та ін.

У дослідженнях українських учених розглянуто такі аспекти проблеми, як психологічний супровід студенток з інвалідністю (І. Томаржевська); виховання духовно-моральних цінностей студенток з обмеженими фізичними можливостями (О. Хорошайло); супровід навчання студенток з особливими потребами (М. Чайковський); реабілітаційно-адаптаційний супровід у закладах вищої освіти  (М. Авраменко, О. Макарова, В Сушкевич, П. Таланчук, С. Євсєєв) тощо. Проблеми соціалізації, соціальної реабілітації та інтеграції людей з інвалідністю в умовах освітніх установ досліджують вітчизняні вчені А. Колупаєва, К. Кольченко, Н. Коляда, О. Рассказова, В. Тесленко, С. Харченко, М. Чайковський, Ф. Шандор, А. Шевцов та ін.

Мета статті  – розкриття змісту та спрямованості навчально-реабілітаційного та соціально-виховного супроводу студентів з обмеженнями життєдіяльності (на прикладі діяльності Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини).

Виклад основного матеріалу. Тенденція щодо зростання контингенту студентів з інвалідністю, які навчаються в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, зумовила  пріоритетність розв’язання проблеми навчання й соціального розвитку осіб з обмеженнями життєдіяльності для дотримання гуманістичної концепції освіти, в основу якої покладено принцип "від рівних прав до рівних можливостей". Рівень забезпечення освіти для всіх є індикатором пріоритетності загальнолюдських цінностей і досягнутого рівня інклюзивного розвитку закладу освіти.

Відтак, пріоритетними напрями діяльності університету є:

1.  Організаційна культура:                                          

 • створення інклюзивного освітнього простору;
 • усунення ментальних бар’єрів у здобутті вищої освіти;
 • навчання всіх учасників найкращим способам підтримки різноманіття;
 • розвиток культури спілкування в колективі.

2.  Освітня політика:

 • формування уявлення колективу та соціальних партнерів про сутність і доцільність інклюзивного розвитку закладу вищої освіти;
 • формування інклюзивної компетентності викладачів;
 • розвиток інклюзивної компетентності студентів;
 • збирання інформації про основні труднощі в навчанні й побуті студентів з особливими потребами;
 • проведення занять, зрозумілих для всіх.

3.  Інклюзивна практика:

 • подолання соціально-психологічних бар’єрів доступу до інклюзивного навчання молоді з особливими потребами;
 • формування навичок взаємодопомоги у студентському колективі;
 • формування здатностей студентів включення в мікросоціум ЗВО;
 • формування вмінь студентів включення у сфери суспільного життя.

Для втілення інклюзивної освітньої політики на основі нормативно-правових документів у межах діяльності університету функціонують Науково-дослідна лабораторія інклюзивної педагогіки (факультет дошкільної та спеціальної освіти) та Центр соціально-освітньої інтеграції та інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму "Без бар’єрів" (факультет соціальної та психологічно освіти).

Таким чином, 2014 року було створено  Центр соціальної та освітньої інтеграції "Без бар’єрів" на базі факультету соціальної та психологічної освіти. Ідея створення Центру здобула перемогу у XVI Всеукраїнському конкурсі бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді (2014); у номінації "Соціальний проект" авторський колектив факультету соціальної та психологічної освіти: Оксану Кравченко, декана факультету соціальної та психологічної освіти, кандидата педагогічних наук, доцента, Майю Перфільєву, Оксану Шевчук,  кандидатів педагогічних наук, – було нагороджено за проект "Центр соціальної та освітньої інтеграції осіб з інвалідністю".

Метою створення й діяльності Центру є консолідація зусиль відповідних структурних підрозділів університету, залучених органів виконавчої влади та громадських організацій, спрямованих на соціально-педагогічну підтримку осіб з обмеженими можливостями щодо їх адаптації до студентського та педагогічного колективу, інтеграції в освітнє та соціальне середовище, створення умов для саморозвитку та самореалізації, розвиток соціальної активності, автономності, відповідальності та мобільності осіб з особливими потребами.

Основними завданнями визначено такі:

 • забезпечення права молоді з функціональними обмеженнями на здобуття освіти в умовах освітніх навчальних закладів у комплексному поєднанні з корекційно-реабілітаційними заходами;
 • різнобічний розвиток індивідуальності молодої людини на основі виявлення її задатків і здібностей, формування інтересів і потреб;
 • збереження і зміцнення морального і фізичного здоров'я вихованців;
 • формування в молоді  любові до праці, здійснення їх допрофесійної підготовки, забезпечення умов для їхнього життєвого і професійного самовизначення;
 • розвиток особистості як культурної і моральної людини з етичним ставленням до навколишнього світу і самої себе;
 • надання у процесі навчання й виховання кваліфікованої психолого-медико-педагогічної допомоги з урахуванням стану здоров’я, особливостей психофізичного розвитку вихованця.

Водночас діяльність Центру спрямована на розроблення, упровадження і постійне вдосконалення системи супроводу навчання студентів з інвалідністю, що охоплює такі напрями: технічний, педагогічний, психологічний, медичний, соціальний, реабілітаційний, спортивний. Усі перелічені складові системи супроводу вступають в дію поступово і можуть діяти одночасно, доповнюючи одна одну.

Для вирішення поставлених завдань скоординовано діяльність кількох секторів:

 • науково-дослідного;
 • міжнародної діяльності;
 • зв’язків із громадськістю;
 • навчально-виховного;
 • соціально-побутового;
 • психокорекційної діяльності;
 • медико-реабілітаційного;
 • культурно-дозвіллєвого;
 • волонтерської діяльності;
 • інклюзивного туризму.

Укладено низку угод про співпрацю з соціальними інституціями – Відкритим міжнародним університетом розвитку людини "Україна" (2015) та Центром соціальної реабілітації дітей-інвалідів "Пролісок" в місті Умані (2015). Центр  плідно співпрацює із Управлінням праці та соціального захисту населення Уманської міської ради, благодійними організаціями:  Конфедерацією громадських організацій інвалідів України, міським відділом освіти, інклюзивно-ресурсним центром, спеціалістами психологічних служб закладів загальної середньої освіти.

Особлива увага зосереджена на вивченні закордонного досвіду в межах міжнародних стажувань:

 • стажування М. Перфільєвої на базі Колегіуму в м. Гнєзно (01.09.2008 – 01.11. 2008); у місті Варшаві – у навчанні з теми "Соціалізація дітей та молоді з інвалідністю в Польщі та Україні" (01.09.2009 по 01.11.2009);
 • участь О. Кравченко, М. Перфільєвої, А. Войтовської, І. Мельничук, К. Чупіної в Міжнародній молодіжній програмі "У світлі конфліктів" у м. Пекари та м. Кракові під патронатом Польсько-німецької організації молоді (09.07.2016 – 21.07.2016);
 • участь О. Поліщук у програмі "Будуємо мости" (тема зустрічі німецько-польсько-чешсько-української молоді "Традиції та звичаї інклюзії" в місті Кшижово, Польща) (24.11 – 30.11 2018).

Станом на 2018-2019 н. р. в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини поряд зі студентами з типовим розвитком отримують освіту 94 особи з інвалідністю за такими нозологіями: спинномозкова травма, синдром Шерешевського-Тернера, синдром Мак-Кьюна-Олбрайта, цукровий діабет, епілепсія, ураження опорно-рухового апарату, дитячий церебральний параліч, сколіоз, вроджений вивих обох тазостегнових суглобів, легенева гіпертензія, двобічна хронічна сенсоневральна приглухуватість II-III ступеня з раннього дитинства, деформація обох очних яблук, вторинна катаракта лівого ока, глаукома правого ока, хронічний гломерулонефрит єдиної лівої нирки зі стійким сечовим синдромом без МФП, порок серця, дефект міжшлуночкової перетинки з артеріальним скидом, недостатність правої артерії.

У межах діяльності Центру здійснюється облік особових карт студентів з інвалідністю, де зазначено вік, курс, вид та групу нозології, соціальні особливості, ставлення студента до обраної професії.

Варто зауважити, що особлива увага приділяється профорієнтаційній роботі в регіоні для учнів з інвалідністю. Так, систематично організовуються дні відкритих дверей на базі закладів загальної середньої освіти області та реабілітаційних центрів. До послуг особливих абітурієнтів введено можливість проходження профдіагностики на базі Центру професійного діагностування та тренінгових технологій університету; також здійснюється підготовка до вступу у ЗВО молоді з особливими потребами в межах діяльності Центру довузівської підготовки.

Для першокурсників розробляються та реалізовуються індивідуальні програми адаптації до нових умов навчання у вищій школі після завершення навчання в закладі загальної середньої освіти.

В університеті хлопці і дівчата з важкими формами порушення фізичного розвитку навчаються в загальних групах, мають комфортний доступ до бібліотеки, навчальних лабораторій, гуртожитків, їдальні.

Водночас в університеті активно запроваджується дистанційне навчання – цілеспрямована та контрольована інтенсивна самостійна робота студента, який може навчатися у зручному для себе місці за індивідуальним графіком, маючи комплект спеціальних засобів навчання й погоджену можливість контакту з викладачами телефоном, за допомогою електронної та звичайної поштою, а також очно. Дистанційне навчання відповідає принципу гуманістичної освіти, відповідно до якого кожному гарантується право навчатися, незважаючи на соціальну незахищеність або неможливість відвідувати освітні установи у зв’язку з фізичними вадами.

Із метою наукових розроблень актуальних проблем інклюзивної освіти викладачами університету виконуються дисертаційні дослідження. Так, на факультеті дошкільної та спеціальної освіти І. Калиновська працює над проблемою формування готовності майбутнього психолога до роботи в умовах інклюзивного навчання, А. Чередник – підготовки майбутнього вчителя-реабілітолога до корекції рухових функцій школярів із порушенням інтелекту,  Т. Дичок досліджує проблему підготовки майбутнього вчителя-реабілітолога до корекції рухових функцій школярів із порушенням інтелекту; на факультеті соціальної та психологічної освіти аспірант А. Таран працює над дослідженням "Підготовка майбутніх соціальних працівників до роботи в умовах інклюзивної освіти засобами тренінгових технологій", аспірант А. Войтовська  –  "Гендерна соціалізація студентської молоді з особливими освітніми потребами в умовах ВНЗ".

Суттєві досягнення має Центр в аспекті студентської наукової діяльності. Зокрема, проект Центру "Розвиток Центру соціальної та освітньої інтеграції осіб з особливими потребами" переміг у номінації "Соціальні проекти" у ІІ Всеукраїнському дистанційному конкурсі учнівських та студентських робіт із соціальної педагогіки 2015 року; у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності "Соціальна робота" Катерина Чупіна, студентка факультету соціальної та психологічної освіти, 2018 року здобула І місце за наукову роботу "Інклюзивний туризм як засіб соціально-психологічної реабілітації студентської молоді з інвалідністю в умовах закладу освіти" (науковий керівник – доцент О. Кравченко);  Катерина Бендерська, студентка факультету соціальної та психологічної освіти, 2018 року захищала наукове дослідження з питань інклюзивного туризму на заключному етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей (науковий керівник – М. Перфільєва). Участь у таких заходах є надзвичайно важливою для молодих науковців, оскільки вони мають можливість поділитися власним досвідом, розширити напрями  майбутніх наукових досліджень.

27-29 жовтня 2016 року на базі Уманського державного педагогічного університету імені  Павла Тичини відбувся І Міжнародний науково-практичний  симпозіум з теми  "Актуальні проблеми впровадження  інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму в Україні". Цій події передувало створення Асоціації "Інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму" (засновники – Комунальний заклад "Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи Черкаської обласної ради", Національний історико-культурний заповідник "Чигирин", Шевченківський Національний заповідник у м. Каневі, Національний дендрологічний парк "Софіївка", Громадська спілка "Всеукраїнське науково-практичне об’єднання інклюзивного туризму інвалідів і чорнобильців України", Благодійний фонд "Підтримка програм соціального захисту осіб, постраждалих від аварії на ЧАЕС та інвалідів"; співзасновник – Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (факультет соціальної та психологічної освіти).

На симпозіумі було прийнято резолюцію як основу для затвердження координаційним комітетом обласної державної адміністрації з питань реабілітації інвалідів та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (розпорядження Черкаської ОДА від 17 листопада 2014 року № 466; протокол № 7 засідання від 11 листопада 2016 року), практичного плану дій для впровадження інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму в Україні. Цей вид діяльності розглядається як соціальні та реабілітаційні послуги та апробується в Черкаській області як пілотному регіоні в межах виконання Національного плану дій з реалізації Конвенції ООН про права людей з інвалідністю. Відповідно у грудні 2017 року на засіданні Вченої ради університету було прийнято рішення про перейменування Центру в Центр соціально-освітньої інтеграції та інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму "Без бар’єрів".

Ініціативна група Центру у 2015 та 2016 рр. стала переможцем конкурсу проектних пропозицій для включення в календарний план управління у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації із проектом "Упровадження центру соціальної та освітньої інтеграції для студентів з інвалідністю "Без бар’єрів".

Завдяки отриманню грантової допомоги Черкаської облдержадміністрації студенти університету розробили й апробували маршрут інклюзивного туризму – екскурсійні поїздки до музею трипільської культури в с. Легедзино, а також до міста Черкас – на перегляд вистав у Черкаському академічному обласному українському музично-драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка, концертів,  проведення екскурсій у Черкаському художньому музеї, до місцевих пам’яток культури тощо. Їх метою було не лише ознайомлення студентів із культурною спадщиною, а й допомога молодим людям з інвалідністю навчитися взаємодіяти зі своїми колегами: для учасників проводився тренінг, спрямований на комунікацію та створення сприятливого психологічного середовища. Усі студенти із зацікавленням взяли участь у тренінгу, а після його завершення зазначили, що дізналися багато нового один про одного, навчилися знаходити рішення у складних і конфліктних ситуаціях у групі.

Під час відвідин Черкаського художнього музею студенти не тільки споглядали картини, а й створювали свої. Загальновідомо, що малювання є відомим арт-терапевтичним методом: мистецтво в символічній прихованій формі дозволяє реконструювати травматичну конфліктну ситуацію та відшукати її рішення завдяки нового структурування. Творчість також є одним із засобів подолання страху, який з’являється у зв’язку із внутріш­нім конфліктом. Під час проведення рефлексії кожен учасник описував свої відчуття під час виконання роботи та інтерпретував свій малюнок.

Традиційними також є соціально-психологічні тренінги в Національному дендрологічному парку "Софіївка" м. Умані, які сприяють згуртуванню колективу, визначенню лідерських якостей, рівня комунікації у групі. У  тренінгах використовуються арт-терапевтичні техніки, елементи майстер-класів, робота із природними матеріалами. Такі тренінги є складовою реабілітації, оскільки їх організація допомагає учасникам краще пізнати себе, оточення, навчає шукати вихід із кризових життєвих ситуацій та соціалізуватися в новому для себе середовищі.

Кілька років поспіль Центром соціально-освітньої інтеграції та інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини організовується студентський конкурс соціальних проектів "Подорожуємо без бар’єрів". У 2017 році більше 14 груп із різних курсів факультету соціальної та психологічної освіти взяли участь у розробленні проектів для осіб з різними нозологіями. Учасники в наукових роботах поєднали й соціально-психологічну реабілітацію, і рекреацію, і туризм. Унікальність цього конкурсу полягає в тому, що його учасниками були і студенти з інвалідністю.

Наразі продовжується реалізація програми Центру "Відкриваємо світ разом", основна мета якої – культурно-емоційний розвиток особистості молодої людини, її становлення та самовдосконалення. За цим напрямком створено студентське Бюро інклюзивного туризму. Головною метою такого виду діяльності є створення маршрутів інклюзивного туризму Черкащиною.

Постійно організовуються екскурсійні поїздки до м. Черкас  у музей образотворчого мистецтва та Буцького каньйону, екскурсії "Умань туристична" (Уманська картинна галерея, Василіанський монастир, планетарій УДПУ імені Павла Тичини тощо). За їх результатами знято відеоролик "Що студентство знає про інклюзивний туризм?".

Студентство активно долучається до волонтерської діяльності. Центром соціально-освітньої інтеграції та інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму "Без бар’єрів" було організовано акції "Посмішка" до дня обіймів, акцію до Дня батька "Мудрі повчання",  а також – "Я щасливчик", "Selfy із викладачем", виготовлення новорічних листівок, ляльок-мотанок до Дня матері, проведення кулінарної ярмарки для підтримки дітей та молоді з інвалідністю.

Традиційно щорічно на базі факультету соціальної та психологічної освіти організовується  фестиваль творчості "Рівні між собою ми. Будемо разом Я і Ти" (2018 року – уже п’ятий). Захід – регіональний,  у ньому свої творчі досягнення презентують студенти та діти з інвалідністю.

Як уже зазначалося, в університеті відповідно до чинних нормативних документів усі навчальні корпуси обладнанні пандусами, завершено ремонт спеціалізованих санітарно-гігієнічних кімнат.

Також закуплено матеріали для вивчення шрифту Брайля та таблички із назвою кожного факультету.

Сьогодні університет працює над проблемою встановлення скляного підйомника-ліфта в навчальному корпусі № 3. Для цього розроблено проектно-кошторисну документацію; від університету у співпраці із громадськими організаціями подано заявки на отримання грантової підтримки до глобальних фондів.

Гуртожитки університету також пристосовані до потреб студентів з інвалідністю: наразі вони проживають у кімнатах на першому поверсі. Постійно здійснюється супровід умов проживання студентів з інвалідністю в гуртожитках.

Для студентів з інвалідністю є можливість реабілітації на базі структур Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради в Центрі професійної реабілітації в межах укладеної угоди.

На засіданнях ректорату постійно розглядаються питання щодо створення умов для навчання зазначеної категорії студентів.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини дає можливість таким студентам не тільки отримати відповідну кваліфікацію, сучасну професію, а й допомагає у працевлаштуванні. В університеті навчаються студенти з особливими потребами з усіх регіонів України; своїм фахом вони, зазвичай, обирають спеціальності: "Соціальна робота", "Психологія" і "Спеціальна освіта", тобто, отримавши професію, вони зможуть самостійно працювати в закладах соціальної сфери й допомагати людям з обмеженими можливостями. Про завершений цикл реалізації програми Центру свідчить кількість випускників, які нині працюють у реабілітаційних центрах, закладах соціальної сфери, закладах освіти. Зв'язок із випускниками продовжується в межах реалізації такої форми роботи Центру, як сприяння професійній адаптації.

Висновки. Таким чином, цілісно вибудувана система соціально-психологічної підтримки студентів з інвалідністю дозволяє їм досягнути високих результатів не тільки в навчальній, а й у творчій та професійній діяльності. 

Водночас колектив Центру усвідомлює виклики і проблеми, що можуть виникнути у створенні інклюзивного середовища університету, а саме:

 • методологічна і психологічна неготовність педагогічних працівників та викладачів до викладання низки дисциплін для студентів, які мають певні обмеження;
 • відсутність конкретних показників у державних програмах, за якими можна було б виміряти реальний стан упровадження інклюзивної освіти в Україні та здійснювати незалежний моніторинг громадськістю державних програм і планів;
 • складність пристосування архітектурного середовища університетів до потреб студентів із обмеженими можливостями та створення спеціального матеріально-технічного забезпечення інклюзії;
 • необізнаність суспільства щодо змін у системі освіти;
 • вияв нетолерантного сприйняття людини з особливими потребами в навчальних закладах однолітками, учителями, викладачами;
 • потреба вивчення досвіду інших країн та обов’язкове врахування здобутків вітчизняної дефектології та корекційної освіти (наприклад, за стандартами спеціальної освіти), а також розроблення власних моделей з урахуванням економічних і фінансових можливостей держави.

Вважаємо за доцільне в подальшому розробити програму підготовки педагогічних працівників до роботи з категорією студентів з особливими потребами.

 

Список використаних джерел

 1. Закон України "Про вищу освіту" [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.
 2. Калмикова Л. В. Теоретичний аналіз проблеми інтеграції дітей та молоді з особливими потребами в освітніх закладах / Л. В. Калмикова // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : збірник наук. праць. – К. : Університет "Україна", 2014. – № 3 (5). – С. 94–99.

                                 

Безлюдный А. И., Кравченко О. А., Войтовская А. И. Учебно-реабилитационное и социально-воспитательное сопровождение студентов с ограничениями жизнедеятельности

Раскрыты основные проблемы обучения, воспитания и социализации студентов с инвалидностью. Осуществлен анализ развития инклюзивного образования на примере Уманского государственного педагогического университета имени Павла Тычины. Доказано, что студенты с инвалидностью УДПУ имени Павла Тычины активно участвуют в жизни университета. Подчеркнута важность системы сопровождения обучения и воспитания студентов с инвалидностью, которая охватывает и учитывает основные факторы, которые вызывают трудности в этой категории будущих специалистов при получении образовательных услуг.

Ключевые слова: студенты с инвалидностью, студенчество, образование, проблемы социализации, воспитание.

 

 

Bezlyudnyi, O. I., Kravchenko, O.O., Voitovskaya, A. I. Annotated Report Center for Social and Educational Integration Andinclusive Rehabilitation and Social Tourism "Without barriers"

Problems and problems of introduction of inclusive education in Ukraine are considered. The main problems of study, education and socialization of students with disabilities are highlighted. The analysis of inclusive education development on the example of Uman State Pedagogical University named after Pavlo Tychyna was conducted. The scientific achievements of students with disabilities in the conditions of a higher education institution are highlighted. The priority directions of the Center for Social and Educational Integration and Inclusive Rehabilitation and Social Tourism "No Barriers" are presented. It is proved that students with disabilities of UDUU named after Pavlo Tychyna take an active part in the life of the university. The importance of the system of supporting the education and training of students with disabilities, which covers and takes into account the main points that cause difficulties in this category when receiving educational services, is emphasized. The essence of motivation of teachers and students for cooperation in the inclusive environment is highlighted.

Key words: students with disabilities, students, education, problems of socialization, education.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5681