Return to Розділ “Методика, досвід, педагогічна практика”

Шегеда А. Ф., Шегеда В. С. Оцінювання та розвиток якості освітнього середовища

Шегеда А. Ф.,
завідувач лабораторії упровадження  освітніх інновацій Комунального закладу «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради;

Шегеда В. С.,
учитель початкових класів Житомирської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 28 ім. гетьмана Івана Виговського

 

Оцінювання та розвиток якості освітнього середовища

 

У статті розкрито особливості вимірювань якості освітнього середовища кабінету початкових класів на засадах кваліметричного підходу. Виокремлено фактори освітнього середовища. Конкретизовано критерії вимірів показників освітнього середовища. Побудовано факторно-критеріальну модель вимірювання якості освітнього середовища кабінету початкових класів.

Ключові слова: якість освіти, освітнє середовище, моніторинг, вимірювання, кваліметрія, фактор, критерій, факторно-критеріальна модель.

 

Постановка проблеми. У новій українській школі поставлено за головну мету компетентнісне навчання та формування особистості, здатної  використовувати здобуті знання, набуті вміння на практиці. Одним із факторів досягнення такого результату є перебування учнів у якісному освітньому середовищі. Для ефективного вдосконалення освітнього середовища необхідно знати його стан і розуміти перспективу розвитку його якості. Вимірювання якості освітнього середовища надасть можливість покращувати його завдяки залученню наявних ресурсів.

Аналіз наукових досліджень та публікацій. Застосування моніторингових технологій, кваліметричних вимірювань досліджували О. Боднар (експертне оцінювання навчально-виховної діяльності), А. Борова (моніторинг якості формування компетентностей), Г. Дмитренко (цільове управління: вимірювання результативності учнів і педагогів), Г. Єльникова (освітній моніторинг, оцінювання якості освіти в загальноосвітньому навчальному закладі на основі проведення моніторингових процедур), Т. Лукіна (формування системи моніторингу якості шкільної освіти), З. Рябова (моніторинг розвитку навчальної діяльності учнів) та ін. Такі дослідження залишаються актуальними для розгляду проблеми управління якістю освіти, розширюють сферу застосування факторно-критеріальних моделей вимірювання якості напрямків діяльності закладів загальної середньої освіти.

Метою статті є розроблення факторно-критеріальної моделі вимірювання якості освітнього середовища кабінету початкових класів з урахуванням Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи, затверджених наказом МОН України від 23 березня 2018 року за № 283.

Виклад основного матеріалу. Якість освіти є показником, завдяки якому визначається ефективність функціонування системи освіти в цілому, а якість освітньої діяльності відповідно – рівнем організації освітнього процесу, що передбачає здобуття особами якісної освіти та відповідає вимогам, установленим законодавством та/або договором про надання освітніх послуг [2].

Освітнє середовище – сукупність умов, способів і засобів їх реалізації для навчання, виховання й розвитку здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб і можливостей [5].

Управління якістю освітнього середовища повинно забезпечити баланс між навчальними видами діяльності, ініційованими вчителем, і самими дітьми, між забезпеченням можливості розвитку в учнів нових компетентностей і вдосконаленням наявних практичних навичок, між отриманням нових знань і розвитком творчої особистості.

У Новій українській школі за зростання частки групової діяльності в освітньому процесі урізноманітнюються варіанти організації освітнього простору: він вибудовується навколо особистості, якій притаманна діяльність, завдяки чому освітнє середовище освоюється.

Наказом МОН України від 23 березня 2018 року № 283 затверджено Методичні рекомендації щодо організації освітнього простору Нової української школи [4], відповідно до яких організація освітнього середовища навчального кабінету потребує оновлення, що здійснюється на основі таких осередків:

 • осередок навчально-пізнавальної діяльності з відповідними меблями;
 • змінні тематичні осередки, у яких розміщуються дошки / фліпчарти / стенди тощо;
 • осередок для гри, оснащений настільними іграми, інвентарем для рухливих ігор;
 • осередок художньо-творчої діяльності з поличками для зберігання приладдя та стендом для змінної виставки дитячих робіт;
 • куточок живої природи;
 • осередок відпочинку з килимом для сидіння та гри, стільцями, кріслами-пуфами, подушками з м'яким покриттям;
 • дитяча класна бібліотечка;
 • осередок учителя, оснащений столом, стільцем, комп'ютером, полицями / ящиками, шафами для зберігання дидактичного матеріалу тощо.

Освітнє середовище кабінету початкових класів передбачає таким чином створення навчальних осередків, які доповнюють та урізноманітнюють його традиційне наповнення. Для цього враховуються розміри класної кімнати, кількість учнів у класі, наявність технічних пристроїв і необхідного дидактичного матеріалу, особливі освітні потреби учнів. Робочі місця учнів мають бути мобільними, легко трансформованими для різних видів роботи. Рекомендується використовувати обладнання шкільних меблів відповідно до чинних в Україні стандартів. Для обліку необхідних ресурсів освітнього середовища кабінету початкових класів, визначення ступеня відповідності його наповнення вимогам, якості умов навчання здобувачів освіти можливе використання моніторингу якості освіти.

Оскільки моніторинг якості освіти – це спеціальна система збирання, оброблення, зберігання та розповсюдження інформації про стан освіти, він надає можливість ефективно впливати на якість освіти, якість освітнього простору, цілі стабільного функціонування й розвитку освітньої системи, установлювати відповідності між фактичними результатами освітньої діяльності та її заявленими цілями [2].

Процедури кваліметричних вимірювань є сучасним механізмом вивчення стану та розвитку освітньої діяльності. Зважаючи на викладене вище, виникає потреба здійснювати заміри основних показників (факторів) освітнього середовища. В апараті вимірювання стану освітнього показника оцінювані параметри повинні конкретизуватися. Для створення факторно-критеріальної моделі використовується кваліметрія (від «квалі» – якість, «метро» – міряю). Завдяки сукупності показників із застосуванням відповідної математичної моделі можна отримати комплексну оцінку якості.

Факторно-критеріальна модель складається із факторів, за які умовно приймаються напрямки діяльності як чинники, що впливають на якість. Складові кожного напрямку умовно приймаються за критерії. Кожен фактор, критерій має свою вагомість серед усіх факторів або критеріїв [1]. Звівши в таблицю фактори, критерії та вагомості, виконують розрахунки за правилами кваліметрії в межах одиниці, що дає змогу порівняти всі заміри між собою. Із метою автоматизації обчислень використовують комп’ютерну техніку.

Для відслідковування якості освітнього середовища кабінету початкових класів, впливу на якість його функціонування пропонуємо факторно-критеріальну модель вимірювання якості освітнього середовища кабінету початкових класів (табл. 1), де за фактори взято також рекомендовані у «Методичних рекомендаціях щодо організації освітнього простору Нової української школи» осередки і фактори, які характеризують наповнення освітнього середовища.

Фактори оцінюємо за формулою:

Загальний рівень освітнього середовища класу визначається формулою:

Для відбору критеріїв керуємся твердженням, що критерій – це підстава для оцінки, визначення, класифікації чогось і мірило [3].

Ступінь прояву критерію визначається за показниками:

0 – критерій фактично не виконується;

0,25 – критерій виявляється менший ніж наполовину визначених вимог;

0,5 – критерій виявляється наполовину визначених вимог;

0,75 – критерій виявляється більше ніж наполовину відповідно до визначених вимог, але менший за відповідні вимоги;

1 – критерій відповідає встановленим вимогам.

Таблиця 1

 

Факторно-критеріальна модель вимірювання освітнього середовища кабінету початкових класів

 

№ з/п

Фактори

Вагомість(m)

Критерії

Вагомість

(v)

Коефіцієнт відповідності (K) Ступінь прояву показників
0 0,25 0,50 0,75 1 F

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Кабінет

0,085

1. Наявність навчального кабінету для проведення занять

0,25

К1=

 

 

 

 

 

 

 

F1

2. Відповідність кабінету вимогам положення

0,25

К2=

 

 

 

 

 

3. Інвентаризація кабінету

0,25

К3=

 

 

 

 

 

4. Доступ до інтернет-мережі

0,25

К4=

 

 

 

 

 

2

Технічне обладнання

0,063

5. Комплектація робочого місця вчителя

0,30

К5=

 

 

 

 

 

 

 

F2

6. Наявність комп’ютера, принтера, сканера, ламінатора

0,50

К6=

 

 

 

 

 

7. Наявність інтерактивної дошки, проектора

0,20

К7=

 

 

 

 

 

3

Комплектація та стан меблів

0,072

8. Демонстраційний стіл

0,22

К8=

 

 

 

 

 

 

 

 

F3

9. Робочий стіл із стільцем

0,21

К9=

 

 

 

 

 

10. Класна дошка

0,16

К10=

 

 

 

 

 

11. Дошки, фліпчарти

0,13

К11=

 

 

 

 

 

12. Відкриті меблі для вільного користування учнями

0,16

К12=

 

 

 

 

 

13. М’який куточок

0,12

К13=

 

 

 

 

 

4

Робоче місце учня

0,082

14. Одномісний стіл

0,30

К14=

 

 

 

 

 

 

F4

15. Одномісний стілець

0,50

К15=

 

 

 

 

 

16. Куточок усамітнення (тиші)

0,20

К16=

 

 

 

 

 

5

Техніка безпеки

0,064

17. Стенд із безпеки життєдіяльності

0,30

К17=

 

 

 

 

 

 

 

F5

18. Журнал інструктажів (записи в класному журналі)

0,50

К18=

 

 

 

 

 

19. Відповідність розміщення учнів листка здоров’я

0,20

К19=

 

 

 

 

 

6

Освітлення

0,066

20. Природне освітлення робочих місць

0,45

К20=

 

 

 

 

 

 

F6

21. Штучне освітлення

0,55

К21=

 

 

 

 

 

7

Наукова, методична й навчальна література

0,060

22. Навчальна література

0,30

К22=

 

 

 

 

 

 

 

F7

23. Методична література

0,20

К23=

 

 

 

 

 

24. Орфографічні, тлумачні словники

0,25

К24=

 

 

 

 

 

25. Матеріали для творчості

0,25

К25=

 

 

 

 

 

8

Навчальні осередки

0,070

26. Осередок навчально-пізнавальної діяльності (парти, столи)

0,16

К26=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F8

27. Змінні тематичні осередки (дошки, фліпчарти, стенди для діаграм)

0,14

К27=

 

 

 

 

 

28. Осередок гри (настільні ігри, інвентар для рухливих ігор)

0,15

К28=

 

 

 

 

 

29. Осередок художньо-творчої діяльності (полички для зберігання приладдя та стенди для змінної виставки дитячих робіт)

0,13

К29=

 

 

 

 

 

30. Куточок живої природи для проведення дослідів (пророщування зерна, спостерігання й догляд за рослинами, акваріум)

0,10

К30=

 

 

 

 

 

 

31. Осередок відпочинку

0,10

К31=

 

 

 

 

 

32. Дитяча класна бібліотечка

0,12

К32=

 

 

 

 

 

33. Осередок учителя

0,10

К33=

 

 

 

 

 

9

Стенди постійної експозиції

0,075

34. Державна символіка

0,22

К34=

 

 

 

 

 

 

 

 

F9

35. Алфавіт (писані і друковані літери)

0,21

К35=

 

 

 

 

 

36. Правильно сидіть під час письма і читання

0,16

К36=

 

 

 

 

 

37. Ранкові зустрічі

0,16

К37=

 

 

 

 

 

38. Календар природи

0,12

К38=

 

 

 

 

 

39. Куточок настрою

0,13

К39=

 

 

 

 

 

10

Стенди змінної експозиції

0,078

40. Правила класу

0,28

К40=

 

 

 

 

 

 

 

F10

41. Стіна слів

0,27

К41=

 

 

 

 

 

42. Матеріали до теми, що вивчається

0,23

К42=

 

 

 

 

 

43. Творчі роботи учнів

0,22

К43=

 

 

 

 

 

11

Натуральні об’єкти, моделі

0,078

44. Глобус, компас

0,15

К44=

 

 

 

 

 

 

 

 

F11

45. Мікроскоп, лупи

0,15

К45=

 

 

 

 

 

46. Гербарії

0,15

К46=

 

 

 

 

 

47. Геометричні фігури

0,14

К47=

 

 

 

 

 

48. Годинник (макети годинників)

0,13

К48=

 

 

 

 

 

49. Терези

0,12

К49=

 

 

 

 

 

50. LEGO system, LEGO duplo

0,16

К50=

 

 

 

 

 

12

Прилади та пристосування

0,067

51. Демонстраційні

0,50

К51=

 

 

 

 

 

 

F12

52. Лабораторні

0,30

К52=

 

 

 

 

 

53. Друковані

0,20

К53=

 

 

 

 

 

13

Обладнання загального призначення

0,075

54. Комп’ютерні програми навчального призначення

0,25

К54=

 

 

 

 

 

 

 

 

F13

55. Персональний комп’ютер учителя

0,25

К55=

 

 

 

 

 

56. Проектор

0,15

К56=

 

 

 

 

 

57. Інтерактивна дошка

0,25

К57=

 

 

 

 

 

58. Персональний комп’ютер учня

0,10

К58=

 

 

 

 

 

14

Розв’язання проблем матеріально-технічного забезпечення

0,065

59. Місцеве управління освітою

0,30

К59=

 

 

 

 

 

 

 

F14

60. Батьківський комітет

0,20

К60=

 

 

 

 

 

61. Спонсори, громадські організації

0,30

К61=

 

 

 

 

 

62. Власні кошти

0,20

К62=

 

 

 

 

 

 

исновки. Використання факторно-критеріальної моделі вимірювання якості освітнього середовища кабінету початкових класів дає можливість не тільки визначити його якість, а й розробити способи його вдосконалення.

Моделювання напрямків освітньої діяльності на основі побудови факторно-критеріальних моделей є перспективним напрямком внутрішнього моніторингу, оскільки впливає на перспективи якості освіти загалом.

 

Список використаних джерел

 1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / укл. і головн. ред. В. Бусел. – К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2001. – 1618 с.
 2.  Про освіту : Закон України : затверджений Верховною Радою України від 13 травня 1999 (в редакції від 28.09.2017, підстава 2145-19) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.
 3. Єльникова Г. Адаптивне управління : сутність, характеристика, моніторингові системи : колективна монографія / [ Єльникова Г. та ін.]. – К., 2009. – 486 с.
 4. Про затвердження методичних рекомендацій щодо організації освітнього процесу Нової української школи : наказ МОН України від 23 березня 2018 року №283 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://mon.gov.ua /storage/app/uploads/public/5ab/dfe/87d/5abdfe87d0973124844943.pdf.
 5. Про затвердження Порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти : наказ МОН України від 09 січня 2019 року № 17 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://osvita.ua /legislation /Ser_osv/64344/.

 

Шегеда А. Ф., Шегеда В. С. Оценка и развитие качества образовательной среды

В статье обозначены особенности измерений качества образовательной среды кабинета начальных классов на основании квалиметрического подхода. Выделены факторы образовательной среды. Конкретизированы критерии измерений качества образовательного показателя. Построена факторно-критериальная модель измерения качества образовательной среды кабинета начальных классов.

Ключевые слова: качество образования, образовательная среда, мониторинг, измерения, квалиметрия, фактор, критерий, факторно-критериальная модель.

 

ShegedaA. F., ShegedaV. S. Assessment and Development of the Educational Environment

The article describes the peculiarities of measuring the quality of the educational environment of the elementary class cabinet on the basis of a qualimetric approach.

Scientific researches on application of monitoring technologies, qualimetric measurements and factor-criterion models of measuring the quality of educational indicators are analyzed

The factors of the educational environment are isolated, which in accordance with the organization of the educational environment of the study room of the elementary classes, are the cells and are conditionally accepted as factors that influence the quality.

Criteria for measuring the indicators of educational environment of the cabinet of primary classes are specified.

A factor-criterion model of measuring the quality of the educational environment of the cabinet of elementary classes is proposed, summarizing into the table the factors, criteria.

The weight of factors, criteria according to the rules of qualimetry within the unit is determined.

To clarify the degree of manifestation of the criterion we use a scale within unit.

By calculations we determine the level of quality of the educational environment of the cabinet of primary classes.

This will provide an opportunity to analyze and develop measures for the gradual improvement of the educational environment

The use of factor-criterion models for measuring the directions of educational activity is a perspective trend of internal monitoring for influencing the development of the quality of education in general.

Key words: quality of education, Educational environment, monitoring technologies, measurements, qualimetry, factor, criterion, factor-criterion model.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=6107