Return to Розділ “Методика, досвід, педагогічна практика”

Білоусова Л. І., Олефіренко Н. В., Пономарьова Н. О. Досвід реалізації науково-дослідницької складової професійної підготовки майбутніх учителів інформатики

Білоусова Л. І.,
професор кафедри інформатики Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, кандидат фізико-математичних наук, професор;

Олефіренко Н. В.,
завідувач кафедри інформатики Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, доктор педагогічних наук, доцент;

Пономарьова Н. О.,
декан фізико-математичного факультету, професор кафедри інформатики Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди, доктор педагогічних наук, доцент

 

Рецензент: Гризун Л. Е.,
професор кафедри інформатики Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, доктор педагогічних наук, професор

 

Досвід реалізації науково-дослідницької складової професійної підготовки майбутніх учителів інформатики

 

У статті розкрито особливості організації науково-дослідницької роботи як складової професійної підготовки майбутніх учителів інформатики. На основі аналізу й узагальнення досвіду роботи кафедри інформатики Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди  визначено такі напрями реалізації науково-дослідницької роботи студентів: виявлення обдарованих студентів; поглиблення їх фундаментальної та предметної інформатичної підготовки;  розвиток творчих здібностей студентів у галузі інформатики; залучення студентів до виконання спеціальних завдань, що потребують вияву високого рівня знань з інформатики; підготовка студентських публікацій. 

Ключові слова: учитель інформатики, підготовка майбутніх учителів інформатики, студентська наукова робота, науково-дослідницька робота студентів.

 

Постановка проблеми.  Науково-дослідницька робота є органічною складовою системи вищої освіти, базовим елементом та рушійною силою її розвитку. Водночас одним із вихідних принципів сучасних інноваційних технологій навчання в закладах вищої освіти є принцип науковості та прогностичності, який полягає в установленні стійких зв’язків усіх компонентів освіти з науково-дослідницькою діяльністю. Модернізація освітніх програм професійної підготовки майбутніх учителів в Україні, передбачає, зокрема, обов’язкове набуття ними навичок дослідницької діяльності. У підготовці майбутніх учителів до професійної педагогічної діяльності цілеспрямоване залучення студентів до науково-дослідницької роботи дозволяє розвинути в них необхідні для такої діяльності навички виконання теоретичних та експериментальних науково-дослідницьких робіт; стійко та ґрунтовно засвоїти знання з навчальних дисциплін; розвинути творче, аналітичне мислення, здатність до творчої роботи за фахом;  сформувати вміння використовувати теоретичні знання для розв’язання практичних завдань; сформує потребу та вміння студентів самостійно поповнювати свої знання за фахом [1] .

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наразі в Україні накопичено значний досвід з організації науково-дослідницької роботи студентів як складової їх професійної підготовки в закладах вищої освіти, теоретичне підґрунтя якого складають дослідження плеяди вчених − філософів, соціологів, психологів, педагогів та інших. Зокрема, Л. Бразалій, К. Галкін, С. Золотухіна, В. Клименюк, В. Онопрієнко, М. Поташник, І. Прокопенко, О. Топчієв,  Л. Штефан та інші вивчали історико-методологічні аспекти організації науково-дослідницької роботи студентів у закладах вищої педагогічної освіти. У наукових працях О. Воробйова, М. Донченка, І. Зязюна, М. Князян, О. Лушникова, О. Микитюка, В. Прошкіна, О. Пєхоти, Г. Цехмістрової та інших розкрито загальні принципи, зміст, форми й методи організації науково-дослідницької роботи студентів у закладах вищої освіти. Умови та практико-зорієнтовані  підходи до ефективної організації науково-дослідницької роботи студентів досліджували Н. Амеліна, Г. Дресвянська, О. Єгорова, Є. Спіцин, С. Пашаєв, М. Перпер, Н. Сухіна, М. Шашкіна та інші. Водночас досвід та набутки реалізації науково-дослідницької складової підготовки майбутніх учителів інформатики в закладах вищої  педагогічної освіти залишилися поза належною  увагою дослідників.

Мета статті – визначення напрямів реалізації науково-дослідницької складової системи професійної підготовки учителів інформатики на основі аналізу та узагальнення досвіду роботи кафедри інформатики фізико-математичного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

Виклад основного матеріалу. Кафедрою інформатики фізико-математичного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди проводиться цілеспрямована робота щодо підготовки та залучення студентів до науково-дослідницької діяльності [2].

Перш за все, студенти, які мають схильність до наукової роботи, виявляються методом спостереження викладачів за їх активністю та успіхами у вивченні інформатичних дисциплін. У робочих програмах навчальних дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра, передбачено виконання студентами індивідуальних навчально-дослідницьких завдань (ІНДЗ). Вимогою до виконання курсових робіт на кафедрі інформатики є обґрунтований вибір їх тематики – актуальної та пов’язаної з вирішенням практичних завдань фахової підготовки. Вагомою характеристикою таких завдань на кафедрі інформатики є їх спрямованість на досягнення реального практично або теоретично значимого результату. Окрім цього, передбачено, що в ході виконання завдань студенти здійснюють усі етапи наукового дослідження – від постановки завдання, проектування та конструювання експериментальної моделі до аналізу результатів дослідження та їх оформлення. Така організація кафедрою інформатики самостійної науково-пізнавальної діяльності студентів забезпечує розвиток у них здатностей до дослідницького типу мислення, активізацію особистісної позиції студента в освітньому просторі, набуття навичок самоосвіти й самовиховання.

Також одним із вагомих видів студентської наукової роботи в межах засвоєння навчальних дисциплін є виконання студентами курсових робіт.  Тематика ІНДЗ та курсових не є сталою, систематичного переглядається й оновлюється, що зумовлено необхідністю забезпечення адекватності підготовки майбутнього вчителя до професійної діяльності в умовах динамічного розвитку інформатичної науки. Пропоновані переліки тем для студентів є орієнтовними. Викладачі кафедри надають особливого значення особистісному спрямуванню індивідуальної навчально-дослідницької роботи студента. Попри те, що ІНДЗ та курсові роботи студенти виконують у межах різних дисциплін, викладачі намагаються координувати їх тематику з інтересами студента і зберегти для кожного провідну спрямованість різних видів його наукової роботи.

Заключним етапом у системі формування науково-дослідницької складової професійної підготовки майбутніх вчителів інформатики є виконання магістерських досліджень, зорієнтованих на вирішення актуальних для сучасної школи проблем, пов’язаних із розробленням науково-методичних питань удосконалення вивчення інформатики в умовах профілізації  школи. Теми наукових досліджень передбачають теоретичне та практичне дослідження актуальних аспектів засвоєння інформатики, а також розроблення програмних продуктів для вдосконалення професійної діяльності педагога в сучасному інформатизованому закладі освіти. Матеріали всіх магістерських досліджень проходять належну апробацію та оприлюднення, експериментальну перевірку у практиці освітнього процесу, зокрема,  під час науково-дослідницької практики, представляються на науково-практичних конференціях, публікуються в наукових статтях.

Кафедра інформатики особливу увагу приділяє питанням протидії плагіату, який набув поширення в умовах розповсюдження Інтернет-технологій. Студентам роз’яснюється сутність права на інтелектуальну власність, поняття академічної доброчесності. Усі роботи, виконані студентами, проходять обов’язкову перевірку на плагіат. Автоматизована перевірка електронних текстів на плагіат здійснюється на кафедрі від 2009 року.

Викладачі кафедри інформатики намагаються запобігати формальному ставленню до виконання ІНДЗ, курсових і магістерських робіт, що дозволяє використовувати їх як реальний інструмент виявлення, підтримки й розвитку наукових інтересів студентів. Виконання ІНДЗ, курсових, магістерських робіт та навчальна успішність студентів факультету є предметом змістовного обговорення на засіданнях кафедри інформатики.

Серед  спеціальних заходів, спрямованих на виявлення обдарованих студентів, варто відзначити щорічний науково-предметний тиждень інтеграції наук, започаткований 2010 року кафедрою інформатики з метою активізації інтересу студентів фізико-математичного факультету до здобуття знань із найважливіших наук цифрової ери – інформатики, математики та фізики. Упродовж тижня відбуваються різнопланові конкурси, масові заходи, інтелектуальні змагання, студентські конференції з актуальних питань інформатики, круглі столи, де обговорюються новації в інформаційних технологіях  тощо.

Також від 2007 року кафедрою інформатики проводиться щорічний  конкурс авторських програмних розробок, у якому беруть участь студенти І-IV курсів, а студенти-магістранти виступають у ролі їхніх консультантів, беруть участь в обговоренні виконаних розробок під час їх публічного захисту. Завданням таких конкурсів є створення  і представлення програмної розробки, мобільного додатку, відеоролика, мультфільму або презентації певної теми [3].

Здійснення якісної науково-дослідницької роботи потребує високого рівня фундаментальної та предметної інформатичної підготовки студентів. Варто зазначити, що набір студентів в університет на спеціальність «014.09 Середня освіта. Інформатика», як і у інших закладах вищої педагогічної освіти, наразі відбувається без урахування підготовки абітурієнтів з інформатики. Розуміючи суттєві відмінності в умовах навчання інформатики в різних закладах загальної середньої освіти, кафедра приділяє увагу вирівнюванню початкової підготовки студентів перших курсів і, водночас, поглибленню й систематизації їхніх знань з основ інформатики. Із цією метою студентам першого курсу викладають низку дисциплін, зорієнтованих на набуття студентами перших курсів умінь і навичок впевненого застосування засобів інформаційних технологій та оволодіннями основами технології розроблення алгоритмів і структуризації даних.

У подальшому з метою поглиблення предметної підготовки з інформатики студенти залучаються до поглибленого оволодіння програмуванням (з цією метою запроваджено обов’язкове виконання курсових робіт з інформатики за спеціально розробленою тематикою); роботи в гуртку професійно орієнтованого програмування; дистанційного навчання як самостійного поглибленого оволодіння окремими розділами інформатики; виконання завдань підвищеної складності, які пропонуються зацікавленим студентам або вводяться до контрольних робіт із дисциплін кафедри.

Із 2018 року на кафедрі інформатики проводяться відкриті лекції з питань інформатичної науки; як лектори запрошуються провідні освітяни та фахівці в галузі ІТ-технологій. Так, 2018-2019 навчального року було організовано низку  відкритих лекцій:  «Алгоритми: сучасний підхід» (лектор – Микола Арзубов, учитель інформатики Харківського НВК «Академічна гімназія № 45», заслужений учитель України); «Машинне навчання як перспективний напрям ІТ-галузі» (лектор – Катерина Гризун, інженер з Machine Learning компанії «AltexSoft»); «Нобелівська премія з економіки. Теорія сталого розподілу (розміщення) і практика моделювання некомерційних ринків. Алгоритми обміну й некомерційні ринки» (лектор – Сергій Доценко, науковий співробітник факультету комп'ютерних наук і кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат фізико-математичних наук).

Відзначаємо, що з огляду на специфіку ІТ-сфери та з метою створення кращих можливостей для студентів щодо ознайомлення зі світовим досвідом інформатичної науки, їх участі в зарубіжних конференціях, проектах,  міжнародних олімпіадах тощо студенти потребують удосконалення підготовки з англійської мови за професійним спрямуванням. Тому на кафедрі інформатики від 2012 року постійно діє англомовний дискусійний клуб «Science around us», тематика засідань якого передбачає вивчення та обговорення новітніх вітчизняних і зарубіжних досягнень у галузі інформаційно-комунікаційних технологій, а робота клубу зорієнтована на активну участь студентів у підготовці та проведенні засідань. У роботі клубу передбачено застосування нетрадиційних інтерактивних методик для сприяння оволодінню розмовним англійським мовленням в межах заявленої тематики.

Кафедрою щорічно організовується І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з інформатики: викладачі укладають завдання; результати проведених олімпіад обговорюються на засіданнях кафедри і враховуються в організації подальшої роботи зі студентами, які здобули перемогу (формування команди «олімпійців», проведення додаткових спеціальних занять з їх командної та індивідуальної підготовки до участі у Всеукраїнській студентській олімпіаді з інформатики, інформаційних технологій, спортивного програмування та інших студентських змагань).

Розвиток творчих здібностей обдарованих студентів відбувається на основі індивідуальної роботи з такими студентами під керуванням викладачів,  а також залучення студентів до роботи у складі малих груп, які формуються викладачами за певним тематичним напрямом. Результатами такої роботи є підготовка конкурсних наукових робіт та участь в  університетському конкурсі наукових робіт, Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузях «Інформаційні технології в освіті», «Професійна освіта», Міжнародному конкурсі наукових проектів «Science on Stage» («Наука на сцені»), міському конкурсі студентських проектів «Харків – місто молодіжних ініціатив» та інших.

Студенти активно залучаються кафедрою інформатики до участі в різноманітних університетських, регіональних, всеукраїнських та міжнародних конференціях.  Зазначаємо, що кафедрою започатковано  науково-практичну конференцію молодих учених «Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі». Так, 15-16 травня 2019 року участь у цій конференції взяли 123 молоді науковці – представники чотирнадцяти навчальних закладів, установ та організацій з шести міст України. Під час конференції було проведено круглий стіл «Освітні інновації та їх імплементація в освітню практику», відкриті майстер-класи. Безпосередньо студентами від кафедри інформатики було представлено 30 доповідей, які були обговорені на секційних засіданнях.

Кафедра  інформатики спонукає студентів до написання й публікації статей за результатами їхніх наукових досліджень. Із цією метою кафедрою від 2009 року ініційовано випуск збірника наукових праць «Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної  підготовки майбутнього вчителя».  Щороку здійснюється випуск двох збірників на засадах самофінансування.

Кафедра приділяє значну увагу висвітленню напрямів роботи з обдарованою студентською молоддю, ознайомленню студентів із запланованими заходами, їх популяризації, оприлюдненню відомостей про досягнення студентів у науковій діяльності з інформатики, що презентується на сайті кафедри, факультету, в університетській газеті «Учитель», на факультетських стендах, у соціальних мережах тощо.

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Науково-дослідницька робота як складова професійної підготовки майбутніх учителів інформатики реалізується на основі системи заходів, спрямованих на  виявлення обдарованих студентів; поглиблення фундаментальної та предметної інформатичної підготовки майбутніх фахівців; розвиток творчих здібностей студентів у галузі інформатики; залучення студентів до виконання спеціальних завдань, що потребують вияву високого рівня знань з інформатики; підготовку студентських публікацій. Визначені напрями організації науково-дослідницької роботи студентів у діяльності кафедри інформатики сприяють підвищенню творчого характеру їхньої діяльності, свідомому оволодінню методологією науки та методами пізнання нових явищ, прагненню до розширення наукового світогляду (зокрема, на основі опанування суміжних наукових галузей), творчому оволодінню досягненнями науки й техніки, розвитку здатності прискореної адаптації в розв’язанні нових наукових проблем.

Перспективи подальших наукових розвідок вбачаємо в поглибленому вивченні досвіду закладів вищої педагогічної освіти України та зарубіжжя й розробленні методичних рекомендацій щодо організації науково-дослідницької роботи студентів – майбутніх учителів інформатики – за встановленими напрямами.

 

Список використаних джерел

  1. Микитюк О. М. Становлення та розвиток науково-дослідної роботи у вищих педагогічних закладах України (історико-педагогічний аспект) / О. М. Микитюк. – Харків : ОВС, 2003. – 272 с.
  2. Пономарьова Н. О. Концептуальні засади постановки науково-дослідної роботи студентів вищих педагогічних навчальних закладів /  Н. О. Пономарьова // Методологічні питання наукового дослідження в педагогіці та соціальній педагогіці : матеріали Міжнародної теоретико-методологічної конференції (м. Харків, 27 лютого 2007 року). – Харків :  ХГОКЗ, 2007. – С. 50–51.
  3. Пономарьова Н. О. Конкурс авторських програмних розробок як форма науково-дослідної роботи студентів /  Н. О. Пономарьова // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення підготовки майбутнього вчителя : зб. наук. праць. – Харків : Факт, 2010. – Вип. 1. – С. 73–77.

 

Белоусова Л. И., Олефиренко Н. В, Пономарёва Н. А. Опыт реализации  научно-исследовательской составляющей профессиональной подготовки будущих учителей информатики

В статье раскрыты особенности организации научно-исследовательской работы как составляющей профессиональной подготовки будущих учителей информатики. На основании анализа и обобщения опыта работы кафедры информатики Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды определены такие направления реализации научно-исследовательской работы студентов: выявление одаренных студентов; углубление их фундаментальной и предметной информатической подготовки; развитие творческих способностей студентов в области информатики; привлечение студентов к выполнению специальных заданий, требующих проявления высокого уровня знаний по информатике; подготовка студенческих публикаций.

Ключевые слова: учитель информатики, подготовка будущих учителей информатики, студенческая научная работа, научно-исследовательская работа студентов.

 

Bilousova Lyudmila, Olefirenko Nadiia, Ponomarova Nataliia. Experience of Realization of Scientific and Research Component of Professional Preparation for Future Teachers of Informatics

The article highlights the peculiarities of the organization of scientific and research work as a component of professional preparation for future teachers of informatics. Analysis and generalization of the experience of the Department of Informatics of the G.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University allowed to establish the following directions of realization of research work of students: identification of gifted students; deepening their fundamental and subject computer science preparation; development of students' creative abilities in the field of informatics; attraction of students to fulfill special tasks requiring a high level of knowledge in computer science; preparation of student publications.

Key words: teacher of informatics, preparation of future teachers of informatics, student's scientific work, research work of students.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5892