Return to П

ПОНОМАРЬОВА Наталія Олександрівна

ponomarova foto

Наталія Олександрівна Пономарьовадекан фізико-математичного факультету, професор кафедри інформатики Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, доктор педагогічних  наук, доцент.

У центрі наукових інтересів –  удосконалення методики викладання інформатики в закладах загальної середньої та вищої освіти,  упровадження новітніх технологій у практиці навчання, методика викладання інформатики у закладі загальної середньої освіти, професійна орієнтація школярів до ІТ-спеціальності, підготовка майбутніх учителів інформатики до професійної діяльності.

Наталія Олександрівна має такі публікації та видання:

  1. Пономарьова Н. О. Профорієнтаційний аспект у практиці підготовки майбутнього вчителя інформатики / Н. О. Пономарьова // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2016. – № 8. – С. 49–52.
  2. Пономарьова Н. О. Співпраця педагогів загальноосвітніх та вищих навчальних закладів з професійної орієнтації школярів / Н. О. Пономарьова, Л. І. Білоусова // Професійна освіта : проблеми і перспективи. – К. : ІПТОНАПН України, 2016. – Вип. 11.– С. 65–71.
  3. Пономарьова Н. О. Готовність вчителя інформатики до профорієнтаційної роботи  на  ІТ-спеціальності  як   педагогічна   проблема [Електронний ресурс] / Н. О. Пономарьова // Інформаційні   технології і засоби навчання. – 2017. – № 59 (3). – С. 168–178.  – Режим доступу : https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1614/1198.
  4. Пономарьова Н. О. Аналіз стану підготовки майбутніх вчителів інформатики у вищих педагогічних навчальних закладах України до роботи з професійної орієнтації школярів на ІТ-спеціальності / Н. О. Пономарьова // ScienceRise : Pedagogical Education. – 2017. – № 7 (15). – С. 45–48.
  5. Пономарьова Н. О. Модель підготовки майбутнього вчителя  інформатики до професійної орієнтації школярів на ІТ-спеціальності інформатики / Н. О. Пономарьова // Педагогіка та психологія : зб. наук. праць. – Харків : ТОВ «ДІСА ПЛЮС», 2017. – Вип. 58. – С.137–148.
  6. Олефіренко Н. В. Спецкурс з підготовки майбутніх учителів інформатики  до професійної орієнтації школярів / Н. В. Олефіренко,  Н. О. Пономарьова // Науковий часопис Національного педагогічного університету  ім. М. П. Драгоманова. – 2018. – Вип. 60. – Т. 2. – (Серія 5 "Педагогічні науки : реалії та перспективи"). – С. 55–58.
  7. Пономарьова Н. О. Практика з інформаційних технологій : навчальний посібник для студентів спеціальності «Інформатика» / Н. О. Пономарьова. – Харків : ФОП Петров В. В., 2018. – 64 с.
  8. Пономарьова Н. О. Основи комп’ютерного моделювання в економіці : навчальний посібник [для студентів закладів вищої педагогічної освіти (Спеціальність 014. Середня освіта (інформатика)] / Н. О. Пономарьова,  Н. В. Олефіренко. –  Харків : ФОП Петров В. В., 2019. – 42 с.
  9. Пономарьова Н. О. Сутність інформаційно-комунікаційної культури школярів в контексті ідей суспільства сталого розвитку / Н. О. Пономарьова, Т. М. Свистунова // Наукові записки : зб. наук. праць.  –  Кропивницький :  РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – Випуск 173. – Ч. 2. – (Серія "Педагогічні науки"). – С. 162–165.
  10.  Пономарьова Н. О. Теоретико-методологічні засади підготовки майбутніх учителів інформатики до профорієнтаційної роботи зі школярами / Н. О. Пономарьова // Неперервна професійна освіта : теорія і практика : науково-методичний журнал. – 2018. – Вип. 1-2 (54-55). – (Серія "Педагогічні науки"). – С. 47–51.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=4030