Return to Автори

П

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=248

ПЄТУШКОВА Лариса Антонівна

Пєтушкова Лариса Антонівна – завідуюча навчально-методичним кабінетом шкіл-інтернатів Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів. Працює над дослідженням проблеми “Психологічна та методична готовність педагогів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами".   Автор та співавтор методичних рекомендацій щодо організації і змісту навчально-виховної роботи з дітьми, що мають особливі освітні потреби. Учасник міжнародних конференцій з питань …

ПАВЛЕНКО Ірина Миколаївна

Ірина Миколаївна Павленко – викладач  кафедри інформаційно-комунікаційних технологій Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Основні напрями наукової і професійної діяльності – дослідження інноваційних процесів в освіті; упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів; формування інформаційної компетентності педагогічних працівників. Ірина Миколаївна – автор таких публікацій: 1. Використання нових інформаційних технологій на уроках інформатики // Технологии …

ПАВЛИШИНА Наталія Борисівна

Наталія Борисівна Павлишина – старший викладач кафедри педагогіки вищої школи Професійного вищого навчального закладу "Академія рекреаційних технологій і права". Коло наукових інтересів: проблеми професійної підготовки майбутніх соціальних працівників; технології соціальної роботи з людьми похилого віку;  упровадження елементів дистанційного навчання в освітній процес підготовки майбутніх соціальних працівників. Авторські публікації та видання Наталії Борисівні: Павлишина Н.Б. Готовность …

ПАВЛОВА Наталія Степанівна

Наталія Степанівна Павлова –  доцент кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики Рівненського державного гуманітарного університету, кандидат педагогічних наук. У 2009 році у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова захистила дисертацію з теми "Формування прийомів розумової діяльності в учнів 7-9 класів у процесі навчання інформатики" зі спеціальності 13.00.02. Теорія та методика навчання (інформатика). Коло наукових інтересів: методика …

ПАЙВЕЛЬ Поліна Григорівна

Поліна Григорівна Пайвель – учитель української мови і літератури Жовтневої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Переяслав-Хмельницького району Київської області; спеціаліст вищої категорії, старший учитель. У 1979 році П.Г.Пайвель закінчила навчання на філологічному факультеті Вінницького педагогічного інституту ім. М.Островського; від того часу і донині працює вчителем у зазначеному навчальному закладі. За сумлінну працю, професійні досягнення  нагороджена знаком …

ПАЛАДЬЄВА Алла Федорівна

Алла Федорівна Паладьєва – доцент кафедри теорії та практики іноземних мов Уманського державного педагогічного університет імені Павла Тичини, кандидат педагогічних наук. Коло наукових інтересів: проблема вивчення стародавніх мов у вітчизняній освіті. Алла Федорівна є автором низки публікацій: Паладьєва А. Стародавні мови в контексті розвитку гімназійної освіти в першій половині ХІХ століття / А. Паладьєва // Історико-педагогічний …

ПАЛКІН Вадим Андрійович

Вадим Андрійович Палкін – доцент кафедри філологічних, суспільно-гуманітарних та мистецьких дисциплін КВНЗ КОР "Академія неперервної освіти", кандидат історичних наук, доцент. Наукові інтереси: філософія освіти, класична педагогіка, проблеми сучасної сім’ї. Вадим Андрійович є автором та співавтором таких публікацій: Палкин В.А. Развитие информационной цивилизации : путь к процветанию или катастрофе? / В.А. Палкин //  Наукова скарбниця Донеччини. – 2014. …

ПАНОВА Світлана Олегівна

Світлана Олегівна Панова – старший викладач кафедри математики та методики навчання математики Бердянського державного педагогічного університету, кандидат педагогічних наук. Коло наукових інтересів – історія математики, фахова підготовка майбутніх учителів математики. Панова С.О. Мета та завдання навчальної дисципліни «Історія математики» як пропедевтичного курсу в системі фахової підготовки майбутніх учителів математики / С.О. Панова // Вісник Черкаського …

ПАНЧЕНКО Тетяна Леонідівна

Тетяна Леонідівна Панченко –  доцент кафедри ортопедагогіки та реабілітології  Інституту корекційної педагогіки Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, кандидат психологічних наук. Коло наукових інтересів: психолого-педагогічний супровід навчання дітей та молоді з обмеженими фізичними можливостями в інтегрованому освітньому середовищі. Авторські публікації та видання за останні роки: Підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Частина ІІІ. Фаховий модуль. Психологія : навчальний посібник …

ПАСТОВЕНСЬКИЙ Олександр Вікторович

Олександр Вікторович Пастовенський – заступник директора з науково-методичної роботи комунального закладу «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, доктор педагогічних наук, заслужений працівник освіти України. Коло наукових інтересів: теорія та методика управління освітою. Авторські публікації та видання за останні кілька років: Пастовенський О. В. Модель системи громадсько-державного управління загальною середньою освітою в регіоні : навчальний …

ПАЩЕНКО Дмитро Іванович

Дмитро Іванович Пащенко – завідувач кафедри педагогіки і психології,  дошкільної та початкової освіти Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради "Академія неперервної освіти", доктор педагогічних наук, професор. Коло наукових інтересів – історія вітчизняної та зарубіжної педагогіки, теорія та методика професійної освіти, соціальна педагогіка. Д. І. Пащенко – автор понад 160 наукових і методичних праць, серед яких …

ПЕРЕДЕРІЙ Ольга Леонідівна

Ольга Леонідівна Передерій – науковий співробітник лабораторії альтернативних педагогічних систем Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Коло наукових інтересів: розвиток особистості, формування її Я-концепції; питання впровадження вальдорфської педагогіки, особливості становлення і розвитку  учнів вальдорфської школи. Авторські публікації та видання: 1. Розвиток емоційно-оціночної складової Я-концепції особистості засобами вальдорфської педагогіки // Вісник Дніпропетровського університету. – 2010. –  №9/1. …

ПЕТРИК Юрій Федорович

Юрій Федорович Петрик – начальник управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, методист наукової лабораторії слов’янських мов Ки­­їв­­ського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, учи­тель фізики вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист. Коло інтересів: реорганізація загальноосвітнього навчального закладу в спе­ціалізовану загальноосвітню школу або заклад інноваційного типу, дослідно-експериментальна робота та інноваційна діяльність закладів освіти, інно­­ва­ційні управлінські технології. Юрій …

ПЕТРОВСЬКИЙ Сергій Степанович

Сергій Степанович Петровський –  доцент кафедри інформаційних технологій проектування Хмельницького національного університету, кандидат педагогічних наук. Коло наукових інтересів: підготовка і проведення учнівських олімпіад з інформатики, програмування; застосування методу проектів у навчанні  інформатики в ЗНЗ; програмування в середовищі Microsoft Visual Team Studio. Сергій Степанович є автором та співавтором таких авторських публікацій та видань: 1. Петровський С.С. Упровадження  …

ПИЖ Наталія Миколаївна

Наталія Миколаївна Пиж – аспірант Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України. Авторські публікації Наталії Миколаївни: Пиж, Н.М. Підготовка молоді для інтегрування в сучасне суспільство / Н.М.Пиж // Молодь і ринок : науково-педагогічний журнал. –  2009. – №6 (53). – С. 101-103. Пиж, Н.М. Використання елементів роботи в малих групах при частково-роздільному навчанні / …

ПИЛЬГУН Лариса Вікторівна

Лариса Вікторівна Пильгун – начальник організаційно-технічного відділу центру дистанційного навчання Національної академії державного управління при Президентові України, магістр державного управління, аспірант Київського університету імені Бориса Грінченка (13.00.04 – теорія та методика професійної підготовки). Коло наукових інтересів: організаційно-методичні умови розвитку професійної компетентності державних службовців у системі післядипломної освіти. Лариса Вікторівна є автором та співавтором таких друкованих …

ПИШКО Олена Леонідівна

Олена Леонідівна Пишко – методист кабінету суспільно-гуманітарних предметів Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Коло наукових інтересів  –  методика навчання суспільствознавчих дисциплін; застосування інтерактивних методів навчання у суспільствознавчій освіті. Олена Леонідівна має такі авторські публікації та видання: Пишко, О. Л. Роль шкільного підручника з правознавства у формуванні правової компетентності дев'ятикласників / О. Л. Пишко // …

ПЛІВАЧУК Катерина Володимирівна

Катерина Володимирівна Плівачук –  доцент кафедри суспільно-гуманітарної освіти Комунального навчального закладу Київської обласної ради "Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів", кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений учитель України. Коло наукових інтересів: педагогіка, методика викладання у вищій школі, соціальна робота, родинне та моральне виховання в умовах закладу загальної середньої освіти, фольклористика, методика навчання української мови, робота …

ПЛАНІДІНА Оксана Михайлівна

Оксана Михайлівна Планідіна – вихователь дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №744  м. Києва, студентка VІ курсу Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка (заочна форма навчання; освітній рівень: другий (магістерський) за спеціальністю "Дошкільна освіта"). Оксана Михайлівна досліджує питання формування доброти у старших дошкільників, морального виховання дітей.

ПЛОХОТНЮК Оксана Олексіївна

Оксана Олексіївна Плохотнюк – викладач української мови і літератури Комунального вищого навчального закладу "Житомирський базовий фармацевтичний коледж", спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії. Коло наукових інтересів – інноваційна діяльність; педагогічна творчість викладача.

ПОЗДНЯКОВА Олена Леонтіївна

Олена Леонтіївна Позднякова – перший проректор Комунального закладу вищої освіти "Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія" Запорізької обласної ради, кандидат педагогічних наук, доцент. Коло наукових інтересів: розвиток виховної системи освітньо-реабілітаційного закладу: теоретичні засади та інноваційний досвід. Авторські публікації Олени Леонтіївни за останні роки: Позднякова О. Л. Становлення та розвиток виховної системи санаторної школи-інтернату / О. Л. Позднякова // Науковий часопис НПУ …

ПОКРОЄВА Любов Денисівна

Любов Денисівна Покроєва – ректор Харківського обласного науково-методичного інституту безперервної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений працівник освіти України. Освіта: освіта вища, в 1972 р. закінчила педагогічний факультет Харківського державного педагогічного інституту ім. Г.С.Сковороди. Професійна діяльність: 27 років у системі управління освіти на обласному та міському рівнях, 7 років керувала Науково-методичним педагогічним центром управління освіти м. Харкова, …

ПОЛІКАРПОВА Юлія Олександрівна

Юлія Олександрівна Полікарпова –  доцент кафедри іноземних мов Таврійського державного агротехнологічного університету,  кандидат філологічних наук, доцент. Коло наукових інтересів – новітні підходи у викладанні іноземних мов, семіотичний метод у літературознавстві. Юлія Олександрівна – автор низки публікацій: Полікарпова Ю.О. Презентація як активний метод навчання / Ю. О. Полікарпова // Культура народов Причерноморья : науковий журнал. – Сімферополь : …

ПОЛОВІНА Олена Анатоліївна

Олена Анатоліївна Половіна – доцент кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент. Коло наукових інтересів: арт-освіта дітей дошкільного віку; актуальні проблеми дошкільної освіти; дитяча психологія; підготовка майбутніх вихователів. Олена Анатоліївна є автором і співавтором таких публікацій: Половіна О. А. Дитина : Освітня програма для дітей від двох до семи років / …

ПОЛТАВЦЕВ Олександр Геннадійович

Олександр Геннадійович Полтавцев – завідувач кафедри управління освітою Комунального навчального закладу Київської обласної ради "Київський  обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів", кандидат філософських наук. Коло наукових інтересів: філософія постмодерну, епістемологія, практична філософія, філософія освіти, філософія гуманітарного знання. Олександр Геннадійович є автором та співавтором таких публікацій: Полтавцев О. Г. Концепт істини у філософії постмодерну / О. Г. Полтавцев …

ПОМЕТУН Олена Іванівна

Народилася в Росії. Середню школу закінчила в Естонії.  Після закінчення школи навчалась у Луганському державному педагогічному інституті, де здобула спеціальність "Історія, правознавство, методика виховної роботи". Працювала вчителем у загальноосвітніх навчальних закладах, доцентом кафедри історії в Луганському державному педагогічному інституті, професором Академії МПС. На даний час – доктор педагогічних наук, професор, завідуюча лабораторією суспільствознавчої освіти Інституту …

ПОНОМАРЬОВА Віра Анатоліївна

Віра Анатоліївна Пономарьова – асистент кафедри методики навчання іноземних мов та прикладної лінгвістики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 1994 році закінчила з відзнакою педагогічний коледж при Київському університеті ім. Тараса Шевченка, захистила дипломну роботу «Мотиваційна готовність до шкільного навчання дітей 6-річного віку» (науковий керівник –академік АПН України Олександра Яківна Савченко). У …

ПОНОМАРЬОВА Наталія Олександрівна

Наталія Олександрівна Пономарьова – декан фізико-математичного факультету, професор кафедри інформатики Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, доктор педагогічних  наук, доцент. У центрі наукових інтересів –  удосконалення методики викладання інформатики в закладах загальної середньої та вищої освіти,  упровадження новітніх технологій у практиці навчання, методика викладання інформатики у закладі загальної середньої освіти, професійна орієнтація школярів до ІТ-спеціальності, …

ПОПОВА Олександра Володимирівна

Олександра Володимирівна Попова – доцент кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», кандидат педагогічних наук, доцент, докторант.

ПОТАПЧУК Тетяна Володимирівна

Тетяна Володимирівна Потапчук – координатор з виховної роботи "Музично-педагогічної освіти" Рівненського державного гуманітарного університету, доктор педагогічних наук, професор. Коло наукових інтересів – музична культура України, національно-культурна ідентичність. Тетяна Володимирівна є автором та співавтором таких публікацій та видань: 1. Потапчук Т.В. Етнічна ідентичність як структура самосвідомості : постановка проблеми / Т.В.Потапчук / Збірник наукових праць / Інститут …

ПРИЙМА Сергій Миколайович

Сергій Миколайович Прийма – доцент кафедри теорії і методики професійної освіти Харківського національного педагогічного університету  ім. Г.С.Сковороди, кандидат педагогічних наук, доцент. Коло наукових інтересів: неперервна професійна освіта, освіта дорослих, андрагогіка, компетентнісний підхід. На даний час є докторантом кафедри теорії і методики професійної освіти Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди. Авторські публікації та видання С.М.Прийми за …

ПРИМАЧЕНКО Олена Євгенівна

Олена Євгеніївна Примаченко – вихователь дошкільного навчального закладу №8 "Теремок" м. Славутича (Київська область), вихователь-методист. Коло наукових інтересів – упровадження педагогічної концепції Софії Русової в навчально-виховний процес сучасного дошкільного навчального закладу. Олена Євгеніївна є автором таких публікацій: 1. Примаченко О.Є. Дітям про українську народну іграшку / О.Є.Примаченко // Дитячий садок. – 2009. – № 5. …

ПРОКОПЧУК Віта Юріївна

Віта Юріївна Прокопчук – здобувач кафедри суспільних дисциплін Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне, Україна). Віта Юріївна є автором і співавтором низки публікацій: Прокопчук В. Ю. Психологічні особливості професійної діяльності викладача вищої школи в контексті сучасних педагогічно-психологічних підходів / В. Ю. Прокопчук // European Humanities Studies : State and Society. – Krakow, 2017.  – 1 (II).– С. 143–157. Прокопчук …

ПУЙО Ольга Ігорівна

Ольга Ігорівна Пуйо – аспірантка кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, викладач кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти Тернопільського обласного комунального педагогічного інституту післядипломної освіти. Коло наукових інтересів: формування дитячого колективу; розвиток ціннісних орієнтацій дошкільників засобами гри. Останні авторські публікації у фахових виданнях: Пуйо О. І. Формування …

ПУХОВСЬКА Людмила Прокопівна

Людмила Прокопівна Пуховська – головний науковий співробітник лабораторії навчання на виробництві Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор. Коло наукових інтересів Людмили Прокопівни – порівняльна педагогіка, професійна освіта. Л.П. Пуховська – автор таких публікацій і видань за останні 5 років: Пуховська  Л.П.  Професійна підготовка вчителів у Західній Європі : спільність і розбіжності : …

ПЯТИНЧУК Тетяна Володимирівна

Тетяна Володимирівна Пятничук – науковий співробітник Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук   України. Коло наукових інтересів: формування професійної компетентності майбутніх робітників будівельного профілю Авторські публікації: Пятничук Т. В. Стан формування професійної компетентності кваліфікованих робітників в сучасній педагогічній теорії / Т. Пятничук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ ім. …