↑ Return to П

Print this Сторінка

ПАНОВА Світлана Олегівна

panovaСвітлана Олегівна Панова – старший викладач кафедри математики та методики навчання математики Бердянського державного педагогічного університету, кандидат педагогічних наук.

Коло наукових інтересів – історія математики, фахова підготовка майбутніх учителів математики.

  1. Панова С.О. Мета та завдання навчальної дисципліни «Історія математики» як пропедевтичного курсу в системі фахової підготовки майбутніх учителів математики / С.О. Панова // Вісник Черкаського університету. – №11. – Черкаси, 2017. – (Серія "Педагогічні науки"). – С. 54–61.
  2. Панова С.О. Дисципліна «Додаткові курси та позакласна робота з математики» у фаховій підготовці майбутніх вчителів математики / С.О. Панова // Український психолого-педагогічний науковий збірник. – 2017. – № 12 (12).
  3. Панова С.О. Викладання змістової лінії «Евристичне навчання математики» під час фахової підготовки майбутніх учителів математики [Електронний ресурс] / С.О. Панова // Вісник психології і педагогіки ; Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка ; Інститут людини. – К., 2016-2017. – Випуск 18. – Режим доступу до збірника : http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_18.
  4. Панова С.О. Місце екстраполяційних методів у прогнозуванні соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць / С.О. Панова // Актуальні проблеми прогнозування розвитку економіки України : монографія ; за ред.О.І. Черняка, П.В. Захарченка. – Бердянськ : ФОП Ткачук О.В., 2017. –246 с.
  5. Панова С.О. Історія математики як засіб професійної підготовки майбутніх учителів математики / С.О. Панова // Математика у технічному університеті XXI сторіччя : збірник наукових праць за матеріалами дистанційної Всеукраїнської наукової конференції (15–16 травня, 2017 р., Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ). – Краматорськ : ДДМА, 2017. – С. 52–55. – Режим доступу: http://www.dgma.donetsk.ua/docs /kafedry/vm/mconf-2017/Konferenc%D1%96ya.pdf.
  6. Панова С.О. Основні чинники формування вмінь самовдосконалення в майбутніх вчителів математики / С.О. Панова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць. – Вип. 1. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О.В., 2016. – (Серія "Педагогічні науки"). – С. 179–184. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/nzbdpu_2016_1_31.pdf.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5179