Return to П

ПЕТРИК Юрій Федорович

Юрій Федорович Петрик – начальник управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, методист наукової лабораторії слов’янських мов Ки­­їв­­ського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, учи­тель фізики вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист.

Коло інтересів: реорганізація загальноосвітнього навчального закладу в спе­ціалізовану загальноосвітню школу або заклад інноваційного типу, дослідно-експериментальна робота та інноваційна діяльність закладів освіти, інно­­ва­ційні управлінські технології.

Юрій Федорович – автор і співавтор близько тридцяти публікацій, навчально-методичних посібників для керівників і заступників директорів навчальних закладів, зокрема й таких:

1. Клокар Н. І. Концепція дія­ль­но­с­ті наукової лабораторії слов’янських мов Київського обласного інституту піс­лядипломної освіти педагогічних кадрів / [Клокар Н. І., Чубарук О. В., Петрик Ю. Ф., Баранова В. А.]. – Біла Церква : КОІПОПК, 2011. –  12 с.

2. Клокар Н. І. Концепція дія­ль­но­с­ті наукової лабораторії слов’янських мов Київського обласного інституту піс­лядипломної освіти педагогічних кадрів /  [Н.І. Клокар О. В. Чубарук, А. М. Шевченко, Ю. Ф. Петрик та ін.] // Технологія управління дослід­но-експери­мен­тальною роботою та іннова­ційною діяльністю навчаль­них за­кла­дів ре­гіо­ну : науково-методичний посібник / за ред. О. В. Чубарук. – Біла Церква : КОІПОПК, 2011. – С. 19–23.

3. Петрик Ю. Ф. Сучасна освіта Білої Церкви / Ю. Ф. Петрик // Школа. – 2011. – № 9 (69). – С. 4–8.

4. Петрик Ю. Ф. Шляхи реалізації концепції вивчення іноземних (слов'янських) мов / Ю. Ф. Петрик // Школа. – 2011. – № 4 (64). – С. 33–37.

5.  Петрик Ю. Ф. Шлях реорганізації навчального закладу – від за­га­ль­но­освітньо­го до спеціалізованого / Ю. Ф. Петрик // Практика управління за­кла­дом ос­віти. – 2011. – № 4 (квітень). – С. 14–15.

6. Петрик Ю. Ф. Навчально-методичне забезпечення славіс­тич­­­ного напряму навчально-виховного процесу спеціа­лізо­ва­ного освіт­ньо­го закладу / Ю.Ф. Петрик, В. А. Баранова. – Біла Церква : КОІПОПК, 2010. – 34 с.

7. Петрик Ю. Ф. Реорганізація загальноосвітньої школи в спеціа­лі­зо­ва­ну з поглибленим вивченням слов’янських мов / Ю. Ф. Петрик. – Біла Церква : КОІПОПК, 2010. – 67 с.

8. Петрик Ю. Ф. Робочий щоденник класного керівника / [авт. та упор. Ю. Ф. Петрик, Л.  О. Щербань та ін.]. – Біла Церква : КОІПОПК, 2010. – 95 с.

9. Петрик Ю. Ф. Універсальна книга контролю  / Ю. Ф. Петрик / упор. М. К. Голубенко. – К. : Шкільний світ, 2011. – 260 с.

10. Петрик  Ю. Ф. Концепція діяльності та розвитку спеціалізованої загаль­но­ос­вітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 з поглибленим ви­вченням слов’янських мов / Ю. Ф. Петрик. – Біла Церква : КОІПОПК, 2010. – 37 с.

11. Петрик Ю. Ф. Реалізація дослідно-експериментальної ро­бо­­­­ти та інноваційної діяль­но­сті в закладах освіти міста Білої Церкви : досвід і перспективи / Ю. Ф. Петрик // Інноваційні технології у професійному розвитку педагогічних пра­ців­ни­ків закладів освіти : тези Міжна­род­ної науково-практичної кон­ференції (24-25 квітня 2012 року, м. Бі­ла Церква) / [за наук. редакцією В. В. Олій­ни­ка, Н. І. Клокар, М. В. Кухарєва та ін.]. – Біла Церква : КОІПОПК, 2012. – С. 77–78.

12.  Петрик Ю. Ф. Досвід і перспективи дослідно-експериментальної ро­бо­­­­ти та інноваційної діяль­но­сті в закладах освіти міста Білої Церкви : досвід і перспективи [Електронний ресурс] / Ю. Ф. Петрик // Народна освіта. – 2012. – № 2 (17). – Режим доступу : http://www.narodnaosvita.kiev.ua/.

13. Петрик, Ю. Ф. Управління впровадженням моделі національного виховання в умовах освітньої системи міста [Електронний ресурс] / Ю. Ф. Петрик // Народна освіта. – 2013. – № 2 (20). – Режим доступу : http://www.narodnaosvita.kiev.ua/.

14. Петрик Ю. Ф. Управління професійним розвитком педагогічних пра­ців­­ни­ків в умовах освітньої системи міста : науково-методичні ма­теріали / Ю. Ф. Пет­­рик. – Біла Церква : УОН, 2013. –  22 с.

15.  Петрик Ю. Ф. Організація роботи ко­ле­гії уп­равління (відділу) освіти і науки / Ю. Ф. Пе­т­рик, Н. М. Усик  // Методист. – 2012. – № 5. – С. 3-9.

16. Пет­рик Ю. Ф. Нормативно-правове забез­печення ме­то­дичної служби міста : збірник документів / Пет­рик Ю. Ф., Паливода І. П., Баранова В. А. – Біла Церква : НМЦ, 2013. –  23 с.

17. Пет­рик Ю. Ф. Освітній менеджмент у системі науково-методичної роботи : методичний посібник / Пет­рик Ю. Ф.­­, Паливода І. П., Бара­нова В. А. – Біла Церква : НМЦ, 2013. –  65 с.

18. Пет­рик Ю. Ф. Теоретико-методологічні і практичні ас­пе­кти моніторингу гуманітарної освіти : методичний посібник / Пет­рик Ю. Ф.­­, Па­ливода І. П., Баранова В. А. – Біла Церква : НМЦ, 2013. –  56 с.

19.    Петрик Ю. Ф. Підготовка ЗНЗ до державної атестації / Ю. Ф. Петрик, Г. М. Склярова. – К. : Редакція газет з управління освітою, 2014. – 104 с.

20. Розроблення і впровадження моделі славістичної спеціалізації за­га­ль­но­освіт­ньо­го на­вчаль­но­го закладу : з досвіду роботи наукової лабораторії сло­в’ян­сь­ких мов Ки­їв­ського обласного ін­сти­туту післядипломної освіти педагогічних кад­­рів / [укл. Пет­рик Ю. Ф., Баранова В. А., Веред О. Є., Плигань О. В., Шев­че­н­ко А. М.]; за на­ук. ред. Н. І.Клокар, О. В. Чубарук. – Біла Церква : КОІПОПК, 2012. –  180 с. 

21. Управління професійним розвитком педагогічних працівників вищих навча­льних за­кладів в умовах освітньої системи міста : методичні реко­мен­да­ції з упровадження ком­­петентнісного під­хо­ду в навчально-виховний процес / укл. Ю. Ф. Петрик, Л. П. Лен­дрик, В. М. Матвієнко. – Біла Цер­ква : ТЕК БНАУ, 2013. – 88 с.

22. Профорієнтаційна робота у вищих та професійно-технічних навчальних закладах Білої Церкви : методичні рекомендації щодо організації профорієнтаційної роботи у вищих та професійно-технічних навчальних закладах / укл. Ю. Ф. Петрик, Г. Г. Горлова. – Біла Церква, 2014. – 124 с.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=586