Return to П

ПОЛІКАРПОВА Юлія Олександрівна

Polikarpova-Yu.O.Юлія Олександрівна Полікарпова –  доцент кафедри іноземних мов Таврійського державного агротехнологічного університету,  кандидат філологічних наук, доцент.

Коло наукових інтересів – новітні підходи у викладанні іноземних мов, семіотичний метод у літературознавстві.

Юлія Олександрівна – автор низки публікацій:

  1. Полікарпова Ю.О. Презентація як активний метод навчання / Ю. О. Полікарпова // Культура народов Причерноморья : науковий журнал. – Сімферополь : Вид. відділ ТНУ, 2012.  – № 231. – С. 159–162.
  2. Полікарпова Ю.О. Еволюція рецепції тексту в постмодерністському дискурсі / Ю. О. Полікарпова // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – К. : КНУ, 2012. – Вип. 42/1. – С. 344–351.
  3. Полікарпова Ю.О. The transformation of socio-cultural signs as reflection of changes in Ukrainian society / Yulia Polikarpova // Діалог мов – діалог культур. Україна і світ : зб. наук. праць Третьої Міжнародної науково-практичної Iнтернет-конференції (м. Мюнхен, 1–4 листопада 2012 року). – Німеччина : Iнститут слов’янської філології Університету Людвіга-Максиміліана, Мюнхен, 2012. – Режим доступу : http://www.ukrainistik-onferenz.slavistik.lmu.de /author/yupolik.
  4. Полікарпова Ю.О. Формування плюралістичного світогляду молоді : семіотичний підхід / Ю. О. Полікарпова // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського : збірник наукових праць. – Вінниця : ТОВ "Планер", 2012. – Вип. 16. – (Серія "Філологія"). – С. 254–258.
  5. Полікарпова Ю.О. Презентації pecha-kucha у навчанні іноземних мов / Ю. О. Полікарпова // Іноземні мови як засіб реалізації міжпредметних зв’язків у підготовці майбутніх аграріїв : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Біла Церква, 26–27 жовтня 2012 року). – Біла Церква, 2013. – 43–46.
  6. Полікарпова Ю.О. Специфіка розробки і впровадження курсів дистанційного навчання іноземних мов / Ю. О. Полікарпова // Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Мелітополь, 2015 року). – Мелітополь : ТДАТУ, 2015. – Т. 1. – (Серія "Гуманітарні науки"). – С. 39–42.
  7. Полікарпова Ю.О. Розвиток усного мовлення студентів через активізацію критичного мислення / Ю. О. Полікарпова        // General Aspects оf Innovation Development оf Education in the Context оf International Cooperation оf Ukraine : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 27–29 квітня 2016 року). – Миколаїв : МНАУ, 2016. – С. 95–98.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=4932