Return to П

ПАЛАДЬЄВА Алла Федорівна

132Алла Федорівна Паладьєва – доцент кафедри теорії та практики іноземних мов Уманського державного педагогічного університет імені Павла Тичини, кандидат педагогічних наук.

Коло наукових інтересів: проблема вивчення стародавніх мов у вітчизняній освіті.

Алла Федорівна є автором низки публікацій:

  1. Паладьєва А. Стародавні мови в контексті розвитку гімназійної освіти в першій половині ХІХ століття / А. Паладьєва // Історико-педагогічний альманах. – 2011. – № 2. – С. 90–102.
  2. Паладьєва А. Дискусії навколо стародавніх мов в контексті проекту статуту загальноосвітніх навчальних закладів (1862 р.) / А. Паладьєва // Історико-педагогічний альманах. – 2012. – № 1. – С. 77–86.
  3. Паладьєва А. Ф. Роль стародавніх мов у змісті шкільної освіти в період з 1898 по 1905 рр. [Електронний ресурс] / А. Ф. Паладьєва // Науковий вісник Донбасу : електронне наукове фахове видання. – 2013. – № 4 (24). – Режим доступу : http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN24/13pafdpr.pdf.
  4. Паладьєва А. Ф. Історіографічний аналіз стану дослідження дискусій навколо викладання стародавніх мов у гімназіях (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) / А. Ф. Паладьєва // Педагогічний дискурс : зб. наук. пр. / гол. ред. І. М. Шоробура. – Хмельницький : ХГПА, 2013. – Вип. 15. – С. 518–525.
  5. Паладьева А. Ф. Особенности полемики вокруг проблемы преподавания древних языков в гимназиях (1898–1905 гг.) / А. Ф. Паладьева // Азимут научных исследований : педагогіка и психология. – 2013. – № 4. – С. 44–47.
  6. Паладьєва А. Ф. Згасання дискусій навколо викладання стародавніх мов (1905–1917 рр.) / А. Ф. Паладьєва // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / редкол. : І. А. Зязюн (голова) [та ін.]. – К. ; Вінниця : Планер, 2014. – Вип. 39. – С. 56–62.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=3722