↑ Return to П

Print this Сторінка

ПУХОВСЬКА Людмила Прокопівна

Людмила Прокопівна Пуховська – головний науковий співробітник лабораторії навчання на виробництві Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.

Коло наукових інтересів Людмили Прокопівни – порівняльна педагогіка, професійна освіта.

Л.П. Пуховська – автор таких публікацій і видань за останні 5 років:

 1. Пуховська  Л.П.  Професійна підготовка вчителів у Західній Європі : спільність і розбіжності : монографія / Л. П. Пуховська. – К. : Вища школа, 1997. – 180 с.
 2. Пуховська Л.П. Моделі базової професійної підготовки вчителів у країнах Західної Європи / Л. П. Пуховська // Дидактика професійної освіти : збірник наукових праць. – 2005. – Випуск 2. – С. 139-144.
 3. Пуховська Л.П. Професійний розвиток учителів у світовому та євруховськаопейському освітньому просторі / Л. П. Пуховська // Шлях освіти. –  2008. – №2.–  С. 16-19.
 4. Пуховська Л.П. Європейський вимір педагогічної освіти: нові компетентності вчителів / Л. П. Пуховська // Порівняльно-педагогічні студії. – 2009. – № 1. – С. 63-70.
 5. Пуховська Л. Навчання впродовж життя як пріоритетний напрям Болонського процесу у наступному десятиріччі / Людмила Пуховська // Освіта дорослих : теорія, досвід, перспективи : збірник наукових праць. – К.;  Ніжин :  Видавець ПП Лисенко М.М., 2010. – Випуск 2. – С. 72-78.
 6. Ludmila Pukhovska, Marina Sacilotto-Vasyienko Perspectives of Teacher Prоfessional Development in Ukraine : Discourses and Practice / Л. Пуховська, М. Сасілотто-Василенко // Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал. –  2010. – № 3. – С. 135-142.
 7. Пуховська Л.П. Європейський вимір шкільної та педагогічної освіти : історія, етапи розвитку, перспективи / Л.П.Пуховська, О.С. Снісаренко,  Л.П. Сніцар //  Розвиток цінностей педагогів у контексті європейської інтеграції : науково-методичний посібник. –  К. : УМО  НАПН України, 2010. – С. 42-80.
 8. Пуховська Л.П. Перспективи розвитку східноєвропейського партнерства в педагогічній освіті / Л. П. Пуховська // Післядипломна освіта в Україні. – 2011. – № 2. –  С. 83-86.
 9. Пуховська Л.П. Теоретичні засади професійного розвитку вчителів: рух до концептуальної карти / Л. П. Пуховська // Порівняльна професійна педагогіка : наук. журнал. – 2011. – Випуск 1. – С. 97-107.
 10.  Пуховська Л.П.  Інтеграційні процеси в сучасній європейській педагогічній освіті / Л.П.Пуховська // Післядипломна освіта в умовах євроінтеграції : сутність, зміст, технології, готовність до змін : навчально-методичний посібник / за наук. ред. Л.П. Пуховської. –  К. : Педагогічна думка, 2012. – С. 4-21.
 11. Пуховська Л.П. Співробітництво в сфері професійної освіти в Європі : історія, сучасний стан, шляхи розвитку / Л. П. Пуховська // Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. – 2013. – № 6.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=1700