Return to О

ОЛЕФІРЕНКО Надія Василівна

Надія Василівна Олефіренкозавідувач кафедри інформатики Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, доктор педагогічних  наук, доцент.

У центрі наукових інтересів –  створення електронних освітніх ресурсів, використання електронних освітніх ресурсів в освітньому процесі, методика викладання інформативних дисциплін майбутнім учителям інформатики, підготовка майбутніх учителів інформатики до професійної діяльності.

Надія Василівна має такі публікації та видання:

  1. Олефіренко Н. В. Навчання проектуванню дидактичних електронних ресурсів у професійній підготовці майбутнього вчителя початкової школи / Н. В. Олефіренко // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. праць. – Слов’янськ : ДДПУ, 2014. – Вип. LXIX. – С. 47–55.
  2. Олефіренко Н. В. Дидактичні електронні ресурси в системі сучасних засобів навчання / Н. В. Олефіренко // Науковий вісник Ужгородського національного університету : зб. наук. праць. – Ужгород : УжНУ, 2014. – Вип. 33. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота"). – С. 129–133.
  3. Олефіренко Н. В. Електронні ресурси в системі сучасних дидактичних засобів / Н. В. Олефіренко // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди". – Тематичний випуск "Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання". – К. : Гнозис, 2014. – Вип. 31. – Додаток 4. – Том IV (12). – С. 174–182.
  4. Олефіренко Н. В. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до проектування дидактичних електронних ресурсів : монографія / Н. В. Олефіренко. – Харків : ХНПУ, 2014. – 330 c.
  5. Олефіренко Н. В. Особливості підготовки сучасного вчителя початкової школи / Н. В. Олефіренко // Наукові записки : зб. наук. праць. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – Вип. 141. – Ч. ІІ. – (Серія "Педагогічні науки"). – С. 200–204.
  6. Білоусова Л. І. Модель підготовки майбутнього вчителя початкової школи до проектування дидактичних електронних ресурсів [Електронний ресурс] / Л. І. Білоусова, Н. В. Олефіренко // Інформаційні технології і засоби навчання. –  2016. – № 6, грудень. – Т. 56. – С. 151–163. – Режим доступу :  http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1511.
  7. Грановська Т. Я.  Особливості формування пізнавальної самостійності підлітків у процесі навчання предметів циклу природничих наук / Т. Я. Грановська,  Н. В. Олефіренко // Теорія та методика навчання та виховання. – 2017. – Вип. 43. – С. 69–79.
  8. Олефіренко Н. В. Спецкурс з підготовки майбутніх учителів інформатики  до професійної орієнтації школярів / Н. В. Олефіренко,  Н. О. Пономарьова // Науковий часопис Національного педагогічного університету  ім. М. П. Драгоманова, 2018. – Вип. 60. – Т. 2. – (Серія 5 "Педагогічні науки : реалії та перспективи"). – С. 55–58.
  9. Пономарьова Н. О. Основи комп’ютерного моделювання в економіці : навчальний посібник [для студентів закладів вищої педагогічної освіти (Спеціальність 014. Середня освіта (інформатика)] / Н. О. Пономарьова,  Н. В. Олефіренко. –  Харків : ФОП Петров В. В., 2019. – 42 с.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=1041