Return to Розділ “Педагогічна наука”

Стаднік Н.В. Формування педагогічної культури батьків дітей раннього віку як педагогічна проблема

Стаднік Н.В.,
доцент кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук;

Артеменко К.В., 
магістрантка VI курсу спеціальності "Дошкільна освіта" Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка

 

Формування педагогічної культури батьків дітей раннього віку як педагогічна проблема

 

У статті розглянуто питання педагогічної культури батьків як важливого чинника розвитку сучасного суспільства, а її формування – як важливу умову ефективності та якості партнерської взаємодії закладу дошкільної освіти з батьками вихованців.

Визначено перелік законів України та інших підзаконних нормативно-правових актів із питань освіти дітей дошкільного віку, захисту їхніх інтересів і прав, партнерської взаємодії закладу дошкільної освіти і батьків. З’ясовано  суперечності, які потребують вирішення у формуванні педагогічної культури батьків дітей раннього віку, умови успішного виховання дітей у сім’ї.

Розкрито сутність понять "педагогічна культура", "педагогічна культура батьків", "формування педагогічної культури батьків".

Ключові слова: сімейне виховання, батьки дітей раннього віку, педагогічна культура, педагогічна культура батьків, формування педагогічної культури батьків, партнерська взаємодія.

 

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковим чи практичними завданнями. Педагогічна культура батьків є важливим чинником розвитку сучасного суспільства. Формування високоморальної, всебічно розвиненої, гармонійної особистості дитини, зокрема й раннього віку, передбачає активну взаємодію педагогів закладу дошкільної освіти (далі – ЗДО), сім’ї та громадськості в реалізації соціального замовлення суспільства та запитів батьків.

Актуальні проблеми освіти дітей дошкільного віку, захисту їхніх інтересів і прав, партнерської взаємодії ЗДО і батьків, соціальних інститутів висвітлено в положеннях законів України: "Про освіту" (в редакції від 19.01.2019), "Про дошкільну освіту" (в редакції від 04.11.2018), "Про охорону дитинства" (в редакції від 01.01.2019), "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю" (в редакції від 20.01.2018), "Про запобігання та протидію домашньому насильству", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)", – Концепції "Нова українська школа", листі МОН України "Методичні рекомендації щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців"від 11.10.2017 № 1/9-546.

Підвищення педагогічної культури батьків є вагомою умовою реалізації педагогіки партнерства в умовах реформи національної системи освіти, зокрема впровадження Концепції "Нова українська школа". Це зумовлено, по-перше, потребою дитини в педагогічно грамотних батьках, здатних до організації та здійснення ефективного сімейного виховання, плідної спіль­ної діяльності із ЗДО щодо узгодження виховних впливів і створення сприятливих умов для формування й розвитку особистості дошкільника; по-друге, необхідністю подолання притаманних сучасному соціуму проблем (алкоголізму, наркоманії, злочинності, психічних розладів) як наслідку негативної сімейної атмосфери й  деструктивного сімейного виховання, що продукуються батьками з низьким рівнем пе­дагогічної культури.

У частини батьків не сформовано уявлення про зміст, спосо­би реалізації сучасних механізмів виховання – са­морозвитку, самоорганізації, формування соціальної відпові­дальності особистості. Усвідомлення батьками потреби в педагогіч­них знаннях, готовність проявити активність є важливими чинниками підвищенні рівня їхньої педагогічної культури. Отже, проблема формування педагогічної культури батьків набуває особливої актуальності як важлива умова ефективності та якості партнерської взаємодії ЗДО з батьками вихованців.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Формування педагогічної культури батьків дітей раннього віку є актуальною проблемою сімейного виховання, яка висвітлена в сучасних психолого-педагогічних дослідженнях вітчизняних і зарубіжних науковців. Організаційно-методичні засади педагогічної просвіти та самоосвіти батьків розкрито в низці робіт – Т. Волікової, М. Демидова, Р. Капралової, О. Тихонова. Питання сімейного виховання в педагогічній спадщині В. Сухомлинського, А. Макаренка проаналізовано у працях Л. Заворотченко, Л. Ковальчук, Т. Кочубей, О. Мальцевої, О. Петренко, Л. Петрук.

Теоретичні засади формування педагогічної культури батьків представлено в роботах Т. Алексєєнко, А. Арбузова, Є. Аркіна, О. Арсеньєва, О. Бондаревської, І. Гребенникова, Л. Ковінько, Л. Левшина, А. Макаренка, О. Насєдкіна, Т. Панфілової, Ю. Петрова, В. Сухомлинського, В. Титаренко та ін., а також у працях зарубіжних дослідників А. Адлера, Є. Берна, Т. Гордона, Х. Джайнотта, В. Сатир, Ю. Хамеляйнена. Проблему формування педагогічної культури батьків у другій половині ХХ століття дослідила Ю. Грицкова.

Провідною думкою в дослідженнях зазначених науковців є положення про важливість формування педагогічної культури батьків як основи ефективності та результативності сімейного виховання.

Актуальність проблеми формування педагогічної культури батьків дітей раннього віку зумовлена необхідністю подолання низки суперечностей, як-от:

  • між зростанням потреб сучасного суспільства у формуванні педагогічної культури батьків дітей раннього віку й недостатністю психолого-педагогічних напрацювань, інформаційно-просвітницької роботи з означеного питання;
  • між доступом батьків до актуальних матеріалів у соціальних мережах, Інтернет-ресурсах, друкованих виданнях із питань виховання дітей раннього віку та їхньою недостатньою педагогічною компетентністю, зокрема – готовністю оволодіти цією інформацією і розширити досвід упровадження кращих практик, форм, методів і прийомів сімейного виховання.

Приєднуємося до думки дослідниці І. Деснової [2], якою визначено суперечності щодо формування педагогічної культури батьків дітей раннього віку на таких рівнях:

  1. концептуалізації проблеми формування педагогічної культури батьків дітей раннього віку: між наявним ступенем вивчення педагогічної теорії культури батьків і необхідністю впровадження у практику інноваційних форм взаємодії закладу дошкільної освіти з сім’єю;
  2. організації формування педагогічної культури: між необхідністю систематично формувати педагогічну культуру батьків на теоретико-технологічній основі, адекватній її стану, перебігу й динаміці, та недостатньою методологічною розробленістю означеної проблеми;
  3. сформованості педагогічної культури: між процесом засвоєння дитиною раннього віку соціокультурного досвіду та рівнем сформованості педагогічної культури її батьків

На основі аналізу напрацювань педагогів-практиків і науковців із проблеми формування педагогічної культури батьків визначено такі умови успішного виховання дітей у сім’ї: глибоке і всебічне знання батьками своїх дітей; особистий приклад батьків, їх авторитет, характер стосунків у сім’ї; організація спільної діяльності, вільного часу, спілкування з дітьми, що впливає на виховання в дітей працелюбності, самостійності, вимогливості до себе, відповідальності; єдність вимог у сім’ї, партнерська взаємодія педагогів закладу дошкільної освіти і батьків вихованців (І. Гребінников, Т. Лодкіна, А. Макаренко, М. Стельмахович, В. Сухомлинський).

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття. Дослідження проблеми формування педагогічної культури батьків дітей раннього віку потребує розгляду та аналізу таких понять: "педагогічна культура", "педагогічна культура батьків", "формування педагогічної культури батьків дітей раннього віку", висвітлених у дослідженнях вітчизняних і зарубіжних науковців.

Мета статті полягає у визначенні теоретичних основ формування педагогічної культури батьків дітей раннього віку, проведенні наукового аналізу трактування вищезазначених понять, розкритті їх сутнісних ознак.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Поняття "педагогічна культура" пов’язується із професійною діяльністю педагога, визначає особливості його взаємодії з вихованцями та їхніми батьками.

У науковій періодиці, енциклопедичних і навчально-ме­тодичних виданнях педагогічна культура розглядається як: складова загальної культури людини, що знаходить відображення в накопиченому попередніми поколіннями досвіді виховання дітей у сім’ї, що виявляється у ставленні до дитини, оцінюванні поведінки дитини, реальній діяльності та спілкуванні з нею (В. Сухомлинський, М. Спичак, В. Федяєва); історична програма со­ціального наслідування, яка охоплює соціально-педагогічний ідеал, адекватні форми і методи його досягнення, суб’єктів педагогічної культури, якими є батьки, сім’я, педа­гоги, суспільство, держава (Є. Бондаревська, С. Вершловський); зміна культурних епох і відповідних до них культурних цивілізацій, історія педагогічної науки та освіти, зміна освіт­ніх парадигм (М. Богуславський, А. Валицька, Г. Виленський, Г. Карпова, Є. Шиянов); соціальне явище, характеристика особливостей зв’язку поколінь і педагогічної взаємодії, засіб педагогізації навколишнього середовища, носіями якого є педагоги, батьки, громадські вихователі та діячі (В. Даниль­ченко, І. Ісаєв).

C. Вершловським [1] виокремлено такі рівні педагогічної культури: реліктовий, актуальний, потенційний. Реліктовий рівень містить педагогічні наста­новлення, норми, способи і форми педагогічного процесу, що склалися історично і продовжують існуван­ня за інерцією; актуальний відображає специфіку сучасної педагогічної ситуації, є зразком освітньо-виховної діяльності, організований згідно з вимогами соціального замовлення; потенційний представлений педагогічною інноватикою, спрямованою на вирішення стратегічних завдань освітньої системи.

Дослідження рівнів педагогічної культури здійснила науковець М. Карнаухова [3], якою визначено й охарактеризовано такі рівні педагогічної культури: соціально-педагогічний, науково-педагогічний, професій­но-педагогічний, особистісний. У соціально-педагогічно­му контексті педагогічна культура є засобом педагогізації освітнього середовища; носіями і творцями педагогічної культури в такому разі є педагоги, батьки, заклади освіти, професійні об’єднання. Науково-педагогічний рівень педагогічної культури як складова загальнолюдської й націо­нальної духовної культури, сфери педагогічних цінностей охоплює педагогічні теорії, мислення, свідомість, культурні зразки практичної діяльності. У професійно-педагогічному аспекті педагогічна культура розглядається як сфера професій­ної діяльності, що поєднує суспільні вимоги до неї, закономір­ності культурної ідентифікації педагога. Педагогічна куль­тура може розглядатися і як особистісна якість педагога, вихователя.

Визначаючи сутність педагогічної культури батьків, науковці розглядають її як основу педагогічної діяльності батька й матері щодо виховання дітей у сім’ї, що зумовлює уникнення помилок у вихованні, пошук оптимальних рішень у нестандартних ситуаціях (І. Гребенников, Л. Ковінько); як компонент загальної культури людини, який відображає накопичений попередніми поколіннями досвід виховання дітей у сім’ї та безперервно збагачується (Т. Куликова); як особистісне утворення батьків, що виражається в ціннісно-гуманному ставленні до дитини, творчому володінні педагогічними технологіями, знаннями, спрямованими на реалізацію процесу виховання й розвитку дитини в сім’ї (О. Нестерова); як складову загальної куль­тури людини, що відображає накопичений людством до­свід виховання дітей у сім’ї, педагогічну спрямованість батьків, міру їхньої зрілості як вихователів і виявляється у процесі сімейного виховання (М. Недвицька).

В. Сухомлинський [4] використовував поняття "педагогічна культура вихователя", яке розглядав як його особливу здатність бути прихильним до дітей, "володіти багатим джерелом почуттів", а також психолого-педагогічними знаннями й уміннями.

Результатом численних наукових дискусій стало визначення педагогічної культури батьків як дефініції, що характеризується певним комплексом знань, умінь психолого-педагогічного характеру, потреб, які визначають систематичну діяльність батьків, спрямовану на виховання й розвиток дитини.

Значна частина батьків допускає помилки у вихованні дітей, вважаючи при цьому, що вихованням дитини мають займатися педагоги ЗДО. Саме тому формування педагогічної культури батьків забезпечує впровадження педагогіки партнерства в інтересах особистісного розвитку кожної дитини.

На основі аналізу наукових джерел, педагогічних і психологічних досліджень, практики діяльності педагогів ЗДО, зокрема й щодо партнерської взаємодії з питань виховання дітей дошкільного віку, нами сформульовано визначення поняття "педагогічна культура батьків", яке розуміємо як процес формування їхньої педагогічної компетентності, що забезпечує максимально повну реалізацію запитів і потреб дитини в умовах цілеспрямованого виховання на засадах партнерської взаємодії педагогів ЗДО, батьків та інших членів родини; комплекс знань, емоційних проявів і психолого-педагогічних умінь, які забезпечують їхню діяльність із виховання та роз­витку дитини.

Науковець С. Щербакова [5] акцентує увагу на необхідності формування психолого-педагогічної куль­тури батьків дітей дошкільного віку, яку розглядає як особистісне утворення, що проявляється в їхній ціннісно-цільовій спрямованості на повноцінне виховання й розвиток дитини, здатності до рефлексії, самоконтролю, регуляції своєї по­ведінки, у творчому володінні психолого-педагогічними тех­нологіями, гуманістичним стилем взаємодії з дитиною.

На нашу думку, формування педагогічної культури батьків передбачає оволодіння ними сучасними методами і прийомами виховання дитини, знаннями закономірностей і особливостей її психічного розвитку, формування здатності розуміти мотиви поведінки, прогнозувати і проектувати різні варіанти особистісного розвитку дошкільника.

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Проблема формування пе­дагогічної культури батьків набуває особливої актуальності як важлива умова ефективності та якості партнерської взаємодії ЗДО з батьками вихованців. Питання освіти дітей дошкільного віку, захисту їхніх інтересів і прав, партнерської взаємодії ЗДО і батьків, соціальних інститутів висвітлено в положеннях законів України та інших підзаконних нормативно-правових актів.

Формування педагогічної культури батьків дітей раннього віку потребує вирішення суперечностей між зростанням потреб сучасного суспільства у формуванні педагогічної культури батьків дітей раннього віку та недостатністю психолого-педагогічних напрацювань, інформаційно-просвітницької роботи з означеного питання; між доступом батьків до актуальних матеріалів у соціальних мережах, Інтернет-ресурсах, друкованих виданнях із питань виховання дітей раннього віку та їхньою недостатньою педагогічною компетентністю, зокрема – готовністю оволодіти цією інформацією й розширити досвід упровадження кращих практик, форм, методів і прийомів сімейного виховання.

У результаті наукового пошуку визначено сутність понять "педагогічна культура", "педагогічна культура батьків", "формування педагогічної культури батьків", визначено умови успішного виховання дітей у сім’ї.

Перспективи подальшого дослідження проблеми формування педагогічної культури батьків дітей раннього віку передбачають визначення сутності понять "професійна компетентність педагога закладу дошкільної освіти", "педагогічна компетентність батьків дітей раннього віку", складових педагогічної компетентності батьків дітей раннього віку, а також змісту партнерської взаємодії педагогів закладу дошкільної освіти і батьків вихованців тощо.

 

Список використаних джерел

  1. Вершловский С. Г. Проблемы гуманизации школьного образования / С. Г. Вершловский // Гуманизация образования : Теория. Практика. – СПб., 1994. – С. 5–14.
  2. Деснова І. С. Формування педагогічної культури батьків дітей раннього віку в умовах дошкільного навчального закладу : дис. … кандидата пед. наук : 13.00.08 / Деснова Ірина Сергіївна / Республіканський вищий навчальний заклад "Кримський гуманітарний університет". – Ялта, 2010. – 212 с.
  3. Карнаухова М. В. Психолого-педагогическое просвещение как фактор развития педагогической культуры родителей [Электронный ресурс] / М. В. Карнаухова // Портал современных педагогических ресурсов. – Режим доступа : http://intellectinvest.org.ua/pedagog_editions_emagazine_pedagogical_ sciencevypuski_n2_2010_st_6/.
  4. Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям / В. О. Сухомлинський // Вибр. твори : в 5-ти томах. – К. : Рад. школа, 1976. – Т. 3. – С. 7–278.
  5. Щербакова С. Н. Формирование психолого-педагогической культуры родителей : дисс. … кандидата пед. наук : 13.00.01 / Щербакова Светлана Николаевна. – М., 1998. – 219 с.

 

Стадник Н. В., Артеменко Е. В. Формирование педагогической культуры родителей детей раннего возраста как педагогическая проблема

В статье рассмотрены вопросы педагогической культуры родителей как важного фактора развития современного общества, ее формирования – как важное условие эффективности и качества партнерского взаимодействия заведения дошкольного образования с родителями воспитанников.

Определен перечень законов Украины и других подзаконных нормативно-правовых актов по вопросам образования детей дошкольного возраста, защиты их интересов и прав, партнерского взаимодействия заведения дошкольного образования и родителей; условия успешного воспитания детей в семье.

Формирование педагогической культуры родителей детей раннего возраста требует решения противоречий между ростом потребностей современного общества в формировании педагогической культуры родителей детей раннего возраста и недостаточностью психолого-педагогических наработок, информационно-просветительской работы по указанному вопросу; между доступом родителей к актуальным материалам в социальных сетях, Интернет-ресурсах, печатных изданиях по вопросам воспитания детей раннего возраста и их недостаточной педагогической компетентностью, в частности – готовностью овладеть этой информацией и расширить опыт внедрения лучших практик, форм, методов и приемов семейного воспитания.

Раскрыта сущность понятий "педагогическая культура", "педагогическая культура родителей", "формирование педагогической культуры родителей".

Понятие "педагогическая культура родителей" рассматривается как процесс формирования их педагогической компетентности, обеспечивающий  максимально полную реализацию интересов и потребностей ребенка в условиях целенаправленного воспитания на основе партнерского взаимодействия педагогов заведения дошкольного образования, родителей и других членов семьи; комплекс знаний, эмоциональных проявлений и психолого-педагогических умений, который обеспечивает их деятельность по воспитанию и развитию ребёнка.

Сущность понятия "формирование педагогической культуры родителей" предусматривает овладение ими современными методами и приёмами воспитания ребенка, знаниями закономерностей и особенностей его психического развития, формирования способности понимать мотивы поведения, прогнозировать и проектировать различные варианты личностного развития дошкольника.

Ключевые слова: семейное воспитание, родители детей раннего возраста, педагогическая культура, педагогическая культура родителей, формирование педагогической культуры родителей, партнёрское взаимодействие.

 

Stadnik, N.V., Artemenko, E.V. Formation of Pedagogical Culture of Parents of Young Children as a Pedagogical Problem

The article examines the issues of pedagogical culture of parents as an important factor in the development of modern society, the formation of the pedagogical culture of parents as an important means of the effectiveness and quality of the partnership interaction of preschool education institutions with parents of pupils.

The list of laws of Ukraine and other bylaws on the education of children of preschool age, the protection of their interests and rights, the partnership of the institution of pre-school education and parents; conditions for successful education in the family.

The formation of the pedagogical culture of parents of young children requires the resolution of contradictions between the growing needs of modern society in the formation of the pedagogical culture of parents of young children and the lack of psychological and pedagogical developments, awareness-raising work on this issue; between parents' access to relevant materials in social networks, Internet resources, print publications on early childhood education and their lack of pedagogical competence, in particular, the readiness to master this information and expand the experience of introducing best practices, forms, methods and techniques of family education.

The essence of the concepts "pedagogical culture", "pedagogical culture of parents", "formation of the pedagogical culture of parents" is revealed.

The concept of "pedagogical culture of parents" is considered as the process of formation of their pedagogical competence, which ensures the fullest realization of the interests and needs of the child in conditions of purposeful upbringing on the basis of partnership interaction between teachers of preschool education, parents and other family members; a complex of knowledge, emotional manifestations and psychological and pedagogical skills that ensure their activities in the upbringing and development of the child.

The essence of the concept "forming the pedagogical culture of parents" provides for them to master modern methods and techniques for raising a child, knowledge of the patterns and characteristics of his mental development, the formation of the ability to understand motives of behavior, to predict and design various options for the personal development of a preschooler.

Key words: family education, parents of young children, pedagogical culture, pedagogical culture of parents, formation of the pedagogical culture of parents, partnership interaction.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5566