Return to Розділ “Педагогічна наука”

Ренькас Б. М. Формування стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти

УДК 373-027.12

Ренькас Б. М.,
методист лабораторії методичного забезпечення комунального закладу «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, кандидат педагогічних наук

 

Формування стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти

 

У статті обґрунтовано актуальність формування стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти. Виокремлено основні елементи структури стратегії розвитку. Охарактеризовано етапи процесу розроблення, формулювання та впровадження стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти. Надано примірну структуру стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти.

Ключові слова: заклад загальної середньої освіти, стратегія розвитку, елементи стратегії розвитку, етапи побудови стратегії розвитку.

 

Постановка проблеми. У сучасності актуальність побудови стратегії розвитку закладу освіти очевидна. Значний вплив на розуміння такої потреби відбувся впродовж останніх років унаслідок імплементації Закону України «Про освіту» (2017 рік), процесів проведення інституційного аудиту закладів освіти, прийняття Закону України «Про повну загальну середню освіту» (2020 рік).

Автономність закладів освіти дозволяє вибудовувати власну систему планування, яка могла б забезпечити розвиток установи в довготривалій, середньостроковій і короткостроковій перспективі. Така система потребує використання стратегічного підходу в плануванні.

Аналіз наукових досліджень і публікацій. Увага до можливостей стратегічного планування протягом останніх десятиліть продемонстрована у працях провідних вітчизняних науковців і практиків у галузі управління закладами освіти (Л. Даниленко, Г. Дмитренко, В. Громовий, Г. Єльникова, Л. Калініна, Л. Карамушка, В. Ковальчук, О. Мармаза та ін.). Фахівці акцентують на перевагах такого методу, обґрунтовують причини, що обумовлюють його застосування, характеризують необхідність застосування в закладах загальної середньої освіти тощо.

Для закладів загальної середньої освіти формування стратегії розвитку стає необхідною нормою, що потребує розуміння її місця й ролі в системі планування діяльності закладу, уваги до процедури укладення структури документа, управління процесами формування.

Метою статті є представлення розроблення примірної структури стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти, характеристика основних її елементів, виокремлення етапів процесу розроблення, формулювання та впровадження стратегії розвитку.

Виклад основного матеріалу. Плануванню роботи закладу освіти надається особливе значення, оскільки така функція управління дозволяє забезпечити заклад важливим інструментом для організації роботи – планом. Актуальним є твердження, що план – найбільш важливе управлінське рішення, яке належить укласти, прийняти та реалізувати, визначивши його конкретних виконавців [1].

В умовах динамічних змін зовнішнього середовища заклад освіти вибудовує систему планів, які забезпечують не тільки його стабільне функціонування, а й розвиток у перспективі.

Уперше про необхідність розроблення стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти зазначено в Законі України «Про освіту» (2017). У Законі України «Про повну загальну освіту» [2] унормовано діяльність щодо формування стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти. Зокрема, у статті 38 указано, що керівник закладу загальної середньої освіти зобов’язаний забезпечувати розроблення й виконання стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти; звітувати щороку на загальних зборах (конференції) колективу про свою роботу та виконання стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти.

Стаття 37 цього Закону містить норму, згідно якої засновник закладу загальної середньої освіти або уповноважений ним орган (посадова особа) затверджує за поданням закладу загальної середньої освіти стратегію його розвитку; фінансує виконання стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти (крім приватних і корпоративних закладів загальної середньої освіти).

У статті 40 визначено, що педагогічна рада схвалює стратегію розвитку закладу освіти й річний план роботи.

Відповідно до статті 41 піклувальна рада розробляє пропозиції до стратегії й перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, аналізує стан їх виконання.

Значної уваги стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти надається і внаслідок наказу МОН України «Про затвердження Порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти» [4], де зазначено, що в закладі мають бути стратегія розвитку та система планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань. На цій підставі відбувається вибудовування системи управлінських дій у закладі загальної середньої освіти щодо формування стратегії розвитку.

Насамперед застосування стратегії розвитку в плануванні діяльності закладу освіти потребує інтеграції її до наявної системи планів – стратегії розвитку закладу освіти як довгострокового плану, перспективного плану розвитку закладу освіти, який охоплює середньостроковий проміжок часу, річного плану.

Стратегія розвитку закладу загальної середньої освіти розглядається як загальний план розвитку закладу на довгострокову перспективу. Її метою є визначення певних напрямків, порядку дій для підготовки ефективного функціонування конкурентоспроможного закладу в перспективі. Тому побудова стратегії розвитку закладу розглядається як процес, що передбачає кілька взаємопов’язаних етапів, які становлять єдине ціле, як модель, що містить необхідні, логічно структуровані елементи.

Вагоме значення в побудові стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти має звернення до стратегічного планування та врахування його елементів. Актуальною вважаємо модель стратегічного планування для закладів загальної середньої освіти, запропоновану вітчизняними науковцями в галузі освіти, яка складається з таких елементів: аналіз навколишнього середовища (контекст); аналіз внутрішньої ситуації в організації; визначення та бачення місії майбутнього; визначення стратегічних цілей, завдань і розроблення плану дій [5].

З урахуванням такої моделі до елементів стратегії розвитку нами віднесено такі: аналіз зовнішнього та внутрішнього середовищ закладу освіти; вироблення місії, візії, цінностей, принципів; визначення мети, стратегічних цілей (кінцеві результати), завдань, розроблення плану дій, у якому містяться основні напрямки розвитку закладу освіти; очікувані результати.

Формування стратегії розвитку передбачає врахування загальних підходів, до яких можемо віднести аналіз суспільних чинників і тенденцій, освітньої політики, освітніх трендів і тенденцій, очікування зовнішніх і внутрішніх стейкхолдерів тощо.

Аналіз суспільних чинників і тенденцій дає можливість урахувати такі фактори, як демократизацію, адміністративно-територіальне реформування, децентралізацію влади, глобалізацію, інформаційно-комунікаційні технології, гендерну політику, патріотизм, кризу інституту сім’ї, вплив засобів масової інформації, демографічні фактори, екологічні проблеми, престижність /  непрестижність професій тощо.

На основі аналізу нормативно-правової бази нами виокремлено основні документи, у яких зафіксована освітня політика держави. Такими на сучасному етапі вважаємо Закон України «Про освіту» (2017), Закон України «Про повну загальну середню освіту» (2020), постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» від 15 серпня 2011 року № 872 (із змінами), постанову Кабінету Міністрів України «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» від 21 серпня 2019 року № 800, постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про сертифікацію педагогічних працівників» від 27 грудня 2018 року № 1190 (із змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року» від 14 грудня 2016 року № 988-р, розпорядження Кабінету Міністрів України «Про Національну стратегію реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки та план заходів з реалізації її І етапу» від 9 серпня 2017 року № 526-р, наказ МОН України «Про затвердження Порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти» від 09.01.2019 № 17, наказ МОН України «Про затвердження Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти» від 12.01.2016 р. № 8 (із змінами) тощо.

Урахування нормативно-правової бази надає можливість проаналізувати освітню політику й виокремити її тенденції та ознаки: профільне навчання, Нова українська школа, сертифікація педагогічних працівників, демонополізація підвищення кваліфікації, інклюзивне навчання, реформування системи інституційного догляду й виховання дітей, інституційний аудит, індивідуальна форма здобуття загальної середньої освіти тощо.

Водночас існують освітні тренди і тенденції, розуміння яких сприятиме актуалізації визначених напрямків і цілей: дистанційне навчання, мережеве навчання, сімейне (домашнє) навчання; особистісно орієнтований, компетентнісний, діяльнісний підходи; педагогіка партнерства; запобігання булінгу (цькуванню); демонополізація післядипломної освіти; STEM-освіта; формувальне оцінювання; гейміфікація освіти; цифровізація освіти, інтернет, мобільні, хмарні технології, відео орієнтоване навчання; адаптивне, змішане, перевернуте навчання тощо.

Виокремлення зовнішніх (органи державної влади та місцевого самоврядування, громадські організації, соціальні організації, засоби масової інформації тощо) і внутрішніх (учасники освітнього процесу закладу та ін.) стейкхолдерів та аналіз їхніх очікувань щодо обставин і результатів діяльності закладу дозволить сформувати соціально орієнтовану стратегію закладу освіти.

Урахування проаналізованої інформації надасть можливість сформулювати актуальні місію, візію, цінності і принципи.

Відомо, що місія – це «добре продумане і зважене рішення про особливе призначення організації» [5, 75]; «мета, заради якої існує організація, чітке окреслення причини існування організації, її особлива роль» [3, 16]. Місія  не може бути розробленою одноосібно або прийнятою окремою групою осіб у закладі освіти; вимогою є прийняття місії колективно й у добровільному порядку (у цьому полягає її консолідувальна функція).

Формулювання візії (бачення) закладу освіти розглядається як створення ідеального образу закладу в майбутньому, короткий опис стану, якого заклад освіти прагне досягнути в перспективі.

Сформульована стратегія розвитку має охоплювати й такі аспекти, як загальні цінності і принципи. Цінності закладу освіти як фундаментальні переконання, на яких базується діяльність закладу освіти, можуть бути окреслені, наприклад, таким чином: патріотизм, колективізм, партнерство, дружба, повага, духовність і культура, відповідальність, чесність, взаємодопомога, довіра тощо.

Принципи діяльності закладу освіти – це основні вихідні положення, правила, на основі яких він діє. У ст. 6 Закону України «Про освіту» [2] зазначено загальні принципи, на яких базується система освіти. Зрозуміло, що можливе формулювання й інших принципів діяльності закладів освіти.

Аналіз зовнішнього і внутрішнього середовищ закладу освіти передує процесам визначення (уточнення) місії, візії, цінностей, принципів, мети, установлення напрямків, цілей і завдань. До зовнішнього середовища відносять фактори (економіку, соціальне середовище, політику, ринок, технології, екологію, міжнаціональні зв’язки), на які організація змушена реагувати.

У внутрішньому середовищі закладу освіти підлягають аналізу його компоненти: фізичне середовище, культура навчального закладу, учасники освітнього процесу, структура закладу, управління, взаємозв’язки, взаємодія, програми, плани, внутрішня система забезпечення якості освіти, інформаційні ресурси, інформаційне забезпечення тощо.

Найбільш розповсюдженим методом аналізу зовнішнього і внутрішнього середовищ є SWOT-аналіз. Водночас зазначаємо, що останнім часом у системі вітчизняної освіти розроблено й інші методи аналізу зовнішнього і внутрішнього середовищ закладу загальної середньої освіти. Так, метод ЗВЗ-аналізу дає можливість визначити основні збурення освітніх систем на основі розгляду зв’язків внутрішніх компонентів систем із зовнішніми структурами, що взаємодіють із ними [6].

Дані, отримані внаслідок застосування методів аналізу зовнішнього і внутрішнього середовищ закладу освіти, разом з інформацією, яку отримали, використовуючи описані вище суспільні чинники й тенденції, освітню політику, освітні тренди й тенденції, очікування зовнішніх і внутрішніх стейкхолдерів, стають дорожньою картою у формулюванні мети, цілей, напрямків, плану дій, очікуваних результатів стратегії розвитку.

Формулювання мети закладу освіти є обов’язковим атрибутом стратегії розвитку. У Законі України «Про освіту» та державних стандартах установлена мета системи загальної середньої освіти. Мета закладу загальної середньої освіти  – це узагальнене бачення напрямків розвитку та очікуваних результатів, тому її формулювання відбувається в контексті діяльності закладу освіти з урахуванням мети системи загальної середньої освіти. При цьому потрібно враховувати, що мета завжди є реакцією на суспільні запити й очікування.

Сформована загальна мета потребує декомпозиції за цілями. Поняття «цілі» трактується як «прогнозовані, спроектовані і бажані результати, яких повинен досягти заклад загальної середньої освіти, на досягнення яких спрямована його діяльність і які впливають на встановлення пріоритетів його діяльності» [7, 120]. Цілі мають бути сформульовані з урахуванням методу Smart, тобто чітко сформульованими, вимірними, досяжними й визначеними в часі.

Виокремлення пріоритетних напрямків, на нашу думку, є найвідповідальнішим етапом розроблення стратегії розвитку. Вважаємо, що їх вибір може бути здійснено за різними ознаками: за встановленими цілями (підвищення якості освітнього процесу, формування здорового способу життя учнів, підвищення професійної компетентності педагогів, розвиток ІТ орієнтованого навчання, розвиток внутрішньої системи забезпечення якості освіти, створення сучасного освітнього середовища тощо); за ступенями навчання (стратегія розвитку початкової школи, стратегія розвитку гімназії, стратегія розвитку ліцею); відповідно до напрямків оцінювання у процесі інституційного аудиту (розвиток освітнього середовища, розвиток освітнього процесу, розвиток управлінського процесу, розвиток внутрішньої системи забезпечення якості освіти); відповідно до структури традиційного річного плану роботи (наприклад, підвищення якості освітнього процесу, робота з педагогічними кадрами, трудова підготовка і професійна орієнтація учнів, охорона життя та здоров'я педагогів та учнів, зміцнення навчально-матеріальної бази, фінансова діяльність, робота з батьками і громадськістю, розвиток внутрішньої системи забезпечення якості освіти тощо).

Пріоритетні напрямки у структурі стратегії розвитку можуть бути оформлені у вигляді таблиці (табл. 1).

Таблиця 1

Назва пріоритетного напрямку

 

Ціль 1:

Терміни

Відповідальні

 

 

Індикатори

Термін / результати

 

 

Завдання 1.1:

Терміни

Відповідальні

Завдання 1.2:

Терміни

Відповідальні

 

Загалом в оформленні стратегії розвитку можливе поєднання варіантів представлення елементів. У текстовому вигляді – місія, візія, цінності, принципи, вступ, мета, загальні цілі – та у вигляді таблиць, у яких розміщено план дій із реалізації напрямків.

Очікувані результати є уособленням реалізації мети, виконанням запланованих індикаторів. Можуть бути як якісні (словесні) варіанти їх формулювання, так і цифрові у вигляді очікуваних кількісних показників.

Проблемним питанням формування стратегії розвитку закладу освіти є встановлення термінів (часових меж) для цілей, завдань і стратегії в цілому. Вважаємо, що термін дії стратегії можливо встановити відповідно до найбільшої часової межі (терміну), заявленої для виконання цілей.

Узагальнюючи зазначене вище, пропонуємо примірну структуру стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти.

Зразок оформлення титульного аркуша:

Структура:

Вступ (Загальні роздуми про особливості функціонування закладу, досягнення, проблематика в діяльності, перелік нормативно-правової бази тощо)

Розділ І. Місія, візія, цінності, принципи діяльності

Розділ ІІ. Мета, загальні цілі

Розділ ІІІ. Пріоритетні напрямки розвитку (табл. 1)

Розділ IV. Очікувані результати

 

Важливе значення надається встановленню етапів процесу розроблення, формулювання і впровадження стратегії розвитку. Управління таким процесом передбачає таке: прийняття управлінського рішення (наказ) щодо утворення стратегічного комітету з формування стратегії розвитку закладу освіти; розподіл обов’язків між членами робочих груп, цільових груп, експертних груп; проведення аналізів зовнішнього і внутрішнього середовищ; вироблення (уточнення) місії, візії, цінностей, принципів; установлення мети, стратегічних цілей, завдань; розроблення пріоритетних напрямків розвитку (плану дій) та очікуваних результатів; роботу над структурою стратегії; вироблення варіанта стратегії розвитку; експертизу робочого варіанту; затвердження стратегії розвитку педагогічною радою; подання стратегії розвитку на затвердження засновником; упровадження стратегії в дію наказом директора закладу освіти; установлення зв’язків стратегії з іншими видами планів, освітньою програмою, положенням про внутрішню систему забезпечення якості освіти; контроль і коригування стратегії у процесі реалізації; звіт про виконання стратегії директором на щорічних загальних зборах (конференції) колективу.

Висновки. Таким чином, елементами формулювання стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти вважаємо аналіз зовнішнього та внутрішнього середовищ; вироблення місії, візії, цінностей, принципів; установлення мети, стратегічних цілей, завдань; виокремлення основних напрямків; визначення очікуваних результатів.

Запропонованими етапами розроблення, формулювання та впровадження стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти є такі: здійснення аналізу внутрішніх і зовнішніх чинників діяльності закладу освіти; розроблення стратегії колективом закладу освіти за участі піклувальної ради закладу; експертизи коректності стратегії та аналізу зв’язків з іншими планами роботи закладу, освітньою програмою, положенням про внутрішню систему забезпечення якості освіти; схвалення стратегії педагогічною радою закладу; затвердження стратегії засновником; упровадження стратегії в дію наказом директора закладу; контроль і коригування стратегії у процесі реалізації; звіту про виконання стратегії розвитку директором на щорічних загальних зборах (конференції) колективу.

Розроблення стратегії передбачає врахування суспільних чинників і тенденцій, державної освітньої політики, освітніх тенденцій і трендів (глобальних і вітчизняних), очікувань зовнішніх і внутрішніх стейкхолдерів.

Інші види планів (перспективний план розвитку, річний план) є засобом реалізації стратегії. Стратегія розвитку координується з освітньою програмою, внутрішньою системою забезпечення якості освіти.

 

Список використаних джерел

  1. Бондар В. І. Управлінський аспект плану роботи школи. Підручник для директора. 2006. № 1. С. 4–6.
  2.  Про повну загальну середню освіту : Закон України від 16.01.2020 №463-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20?find=1&text.
  3. Мартиненко М. М., Ігнатьєва І. А. Стратегічний менеджмент : підручник.  Київ : Каравелла, 2006. 320 с.
  4. Про затвердження Порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти : наказ МОН України від 09.01.2019 №17. URL: https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64344/.
  5. Даниленко Л., Карамушка Л. Освітній менеджмент : навч. посібник. Київ : Шкільний світ, 2003. 400 с.
  6. Пастовенський О. В. ЗВЗ-аналіз освітніх систем. Народна освіта. 2020. №40 (1). URL: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5906.
  7. Ренькас Б. М. Особливості управління загальноосвітнім навчальним закладом в умовах профільного навчання : дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.06. Київ, 2011. 120 с.

 

Ренькас Б.М. Формирование стратегии развития учреждения общего среднего образования

В статье обоснована актуальность формирования стратегии развития учреждения общего среднего образования. Выделены основные элементы структуры стратегии развития. Дана характеристика этапов процедуры разработки, формирования и осуществления стратегии развития учреждения общего среднего образования. Представлена примерная структура стратегии развития учреждения общего среднего образования.

Ключевые слова: учреждение общего среднего образования, стратегия развития, элементы структуры стратегии развития, этапы построения стратегии развития.

 

Renkas, B. M. Formation of the Development Strategy for a Secondary Educational Institution

The topicality of the formation of development strategy for a secondary educational institution is determined by the institution’s need for the formation of development perspectives’ and requirements of other current legislation.

The autonomy of educational institutions permits acquiring a planning system of its own, which also includes a development strategy of such an institution. A strategy is a general, undetailed plan that covers a long period of time and is a tool aimed at reaching a complex goal. Development strategy for a secondary educational institution is considered as a text document with a general plan for institution development designed for a long perspective.

Elements of designing and formulation of development strategy include: analysis of external and internal environment of the institution; elaboration of mission, vision, values and principles; establishment of a goal, strategic targets (final results) and tasks and designing a plan, which includes the main directions for institution’s development and expected results.

The strategy is designed including the results of analysis of social factors and trends; educational polices; trends and tendencies in education; anticipation of internal and external stakeholders etc.

An approximate structure for a development strategy includes the following sections: Introduction. Section I. Mission, vision, values and operating principals. Section II. Goal, General Aims. Sections III. Priority directions of development. Section IV. Expected results. 179

Designing and implementation of development strategy require diving the process into stages, which regulate organizational measures aimed at elaborating the formulations of the above mentioned elements and implementing a development strategy in accordance with the requirements of the current legislation.

Key words: secondary educational institution, planning, development strategy, elements of development strategy, stages of designing of development strategy.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=6248