Return to Розділ 3. Педагогічна практика

Александрова Н.М. Запровадження спецкурсу “Управлінська культура викладача” як чинника вдосконалення процесу психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів економіки в економічному університеті

УДК 378.147

Александрова Н.М.,
аспірант кафедри педагогіки та психології Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

 

Рецензент: Сгадова В. В.,
професор кафедри педагогіки та психології Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", кандидат педагогічних наук

 

Запровадження спецкурсу "Управлінська культура викладача" як чинника вдосконалення процесу психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів економіки в економічному університеті

 

У статті на основі аналізу психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів економіки в економічному університеті з’ясовано необхідність оновлення змісту і форм навчання. Розкрито зміст спецкурсу "Управлінська культура викладача" як чинника удосконалення психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів.

Ключові слова: психолого-педагогічна підготовка майбутніх викладачів, управлінська культура викладача, економічний університет, спецкурс.

 

Постановка проблеми в загальному вигляді. Тенденція розвитку нашої країни за сучасною європейською моделлю передбачає підготовку нової генерації компетентних фахівців, професіоналів, здатних ураховувати світові запити та швидко реагувати на зміни в освітньому середовищі.

У сучасності поступово змінюється роль викладача, який втрачає інформаційну функцію. Результатом діяльності вищого навчального закладу стає не система знань, умінь і навичок, а набутий випускником комплекс професійних і ключових компетентностей. Тому нині знання сучасного викладача потребують регулярного й системного оновлення, він повинен забезпечити розвиток компетентностей студента, тобто змінюється методологія його діяльності. Отже, і його завданнями є такі: навчити студентів працювати з інформацією, використовувати сучасні інформаційні технології, сформувати в них необхідні ключові та професійні компетентності – знання, уміння, здатності, цінності, налаштування, якості тощо, що, у свою чергу, потребує створення відповідного освітнього середовища.

Нині в нашій країні психолого-педагогічна підготовка майбутніх викладачів економіки здійснюється не лише у вищих педагогічних навчальних закладах, а й у деяких економічних університетах (ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", Донецький національний університет, Харківський національний університет імені Ю. Федьковича, Вінницький фінансово-економічний університет, Одеський національний економічний університет, Тернопільський економічний університет). Узагальнюючи зміст психолого-педагогічної підготовки студентів до викладацької діяльності в цих вищих навчальних закладах, можемо зробити висновок, що в майбутніх викладачів економіки буде сформовано цілісне уявлення про управління освітніми системами, педагогічний менеджмент, вони набувають відповідної психолого-педагогічної й управлінської компетентності. Проте науковці й викладачі-практики продовжують розроблення питань удосконалення й оновлення змісту й організації психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів, доповнюючи й розширюючи його інноваційними методами та формами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У педагогіці вищої школи наявний чималий науковий доробок з питань організації навчального процесу (В. Беспалько, Ю. Кулюткіна, Н. Тализіна, О. Мороз, В. Сгадова); змісту і методики формування професійних педагогічних умінь (О. Абдуліна. Н. Кузьміна, В. Радул, Н. Островерхова, О. Падалка); структурування змісту освіти (І. Лернер); особливостей професійної підготовки майбутнього викладача (А. Бойко, О. Безлюдний, О. Дубасенюк, Б. Житник, О. Ковальов, Р. Серьожнікова, У. Панчук, В. Сухомлинський, І. Тимченко); удосконалення його професійної компетентності (В. Лозова, Є. Павлютенков); успішності професійної діяльності викладача вищого навчального закладу (Н Лосева, В. Коновалова). Однією із форм удосконалення змісту професійної підготовки майбутніх учителів є розроблені технології формування управлінської культури педагога (вчителя) (Л. Азарова, Л. Васильченко, А. Губа, М. Кононенко, С. Королюк, Т. Пономаренко, Н. Тамарська).

Формулювання мети статті. Метою публікації є розкриття змісту спецкурсу "Управлінська культура викладача" як чинника вдосконалення психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів економіки в економічному університеті.

Виклад основного матеріалу дослідження. Цінний досвід психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів економіки до професійної діяльності накопичено за останні десятиріччя у ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". У процесі опанування змісту дисциплін психолого-педагогічної підготовки ("Психологія діяльності та навчальний менеджмент", "Методика викладання економіки") студенти здобувають базові знання про зміст управлінських функцій, сутність управлінської діяльності викладача, особливості управлінських процесів,  особливості навчального менеджменту та основи організації рефлексивної діяльності. Вивчення цих дисциплін сприяє формуванню відповідних управлінських умінь, які дозволять студентам, майбутнім викладачам економіки, ефективно  здійснювати управлінську діяльність, реалізувати відповідні управлінські функції та вирішувати професійні педагогічні завдання. Студенти знайомляться з основами самоаналізу, методами самоуправління, особливостями управління процесами самоосвіти, саморозвитку [3]. Водночас у процесі психолого-педагогічної підготовки студентів в економічному університеті не зосереджується увага на формуванні вмінь аналізувати успішність управлінської діяльності, а певні знання, вміння та ціннісні орієнтації, які складають основу управлінської культури, не є предметом формування.

Маємо констатувати, що студентам бракує культурологічних знань про професійні цінності й ціннісні орієнтації майбутньої професії. У циклі психолого-педагогічних дисциплін, на нашу думку, бракує освоєння, засвоєння й присвоєння студентами основних елементів професійно-педагогічної, правової, управлінської культури, основ організаційної культури та культури управління освітнім процесом, в основу яких покладено знання про духовну, моральну та правову свідомість особистості як її цінності [1].

Можливості названих курсів обмежені часом та необхідністю вивчення інших теоретичних питань, пов’язаних із організацією навчання. Отже, для задоволення потреб суспільства, функцій вищого навчального закладу щодо підготовки майбутніх викладачів економіки необхідно вдосконалити зміст їхньої психолого-педагогічної підготовки. Вважаємо за необхідне ввести до курсу ПДНМ інформацію про культурний сенс педагогічної діяльності, її моральні та правові засади, ціннісний та особистісно-творчий зміст управлінської культури, що істотним чином, на нашу думку, сприятиме прагненню майбутніх викладачів до постійного самовдосконалення.

З метою вдосконалення професійної підготовки майбутніх викладачів економіки було розроблено спеціальний навчальний курс "Управлінська культура викладача" (20 год), що передбачає як теоретичну, так і практичну підготовку майбутніх викладачів до управлінської діяльності. Відповідно було розроблено програму спецкурсу й експериментально перевірено його ефективність у навчальному процесі в економічному університеті.

Технологічний процес реалізації спецкурсу складається із трьох елементів: цільового, пошукового й рефлексивного. Цільовий простір забезпечує залучення студентів до системи відносин, актуалізує мету діяльності. Пошуковий простір створює систему відносин студентів один з одним і викладачем, забезпечує опанування способами взаємодії, розвиток відповідних здібностей, потреб, самостійний пошук відповідної професійної інформації. Рефлексивний простір сприяє осмисленню норм відносин, виявленню помилок та їх причин, способів виправлення, установлення цілей й результатів діяльності [3].

Запропонований спецкурс розглядається як функціональний із дисципліни "Психологія діяльності та навчальний менеджмент", оскільки в ньому передбачено доповнення й розширення бази знань з управління навчально-пізнавальним процесом, залучення інноваційного зарубіжного досвіду організації та управління діяльністю студентів в аудиторії, основ культурологічної підготовки майбутніх викладачів; формування вмінь самоаналізу та самовдосконалення, організаційних та управлінських умінь щодо активізації пізнавальної діяльності; оновлення й розширення психолого-педагогічної підготовки в економічному університеті. У програмі спецкурсу інтегровано забезпечення оволодіння студентами сучасними знаннями, реалізацію нових  підходів до організації й управління їхньою навчально-пізнавальною діяльністю, створення власного іміджу та бренду особистості викладача, надання рекомендацій з організації ефективного тайм-менеджменту,  засвоєння методики виявлення і формування управлінських здатностей та якостей, створення власного портфоліо – розробки інтерактивних завдань, відповідних рекомендацій щодо формування й розвитку власної управлінської культури.

Розробляючи зміст спецкурсу "Управлінська культура викладача", виходили з того, що майбутні викладачі мають розуміти роль і місце управлінської культури в удосконаленні професійної діяльності викладача, їм необхідно вміти проявляти організаційну й управлінську ініціативу, будувати власний імідж, прагнути до професійного самовдосконалення.

Формування управлінської культури студентів, майбутніх викладачів економіки, як цільове завдання спецкурсу, доцільно, на наше переконання, розглядати в контексті інтегрованих знань студентів із педагогіки, психології, основ менеджменту, методики викладання економіки, що забезпечить творення цілісного бачення майбутніх викладачів про професійну (управлінську) діяльність викладача, допоможе виявити прогалини у знаннях, попередити можливі труднощі під час педагогічної практики й самостійної професійної діяльності.

Реалізація індивідуального підходу в навчально-пізнавальному процесі передбачає врахування не тільки індивідуальних особливостей студентів, але й індивідуального стилю діяльності викладача. У контексті підготовки майбутніх викладачів економіки це означає, що студенти мають знати та аналізувати свої особистісні і професійні якості, індивідуальні особливості, чітко усвідомлювати свої професійні можливості, управлінські здатності, уміння педагогічного спілкування, працювати над створенням власного іміджу (публічного "Я") та володіти способами самопрезентації.

Навчальний матеріал спецкурсу "Управлінська культура викладача" розроблений для студентів 2-го курсу економічних спеціальностей  економічного університету, які здобувають додаткову спеціальність "Викладач економіки" і розрахований на 20 год. Ознайомлення зі спецкурсом пропонується розпочинати після завершення вивчення або паралельно з курсом "ПДНМ", оскільки його вивчення передбачає залучення бази міждисциплінарних знань з менеджменту, маркетингу, методики викладання економіки, культурології та ПДНМ. Реалізація мети та окреслених завдань спецкурсу передбачає навчальну діяльність студентів на рівнях знань, розуміння, застосування, аналізу й синтезу, оцінювання, а також – створення ними власного проекту.

У дослідженні визначили, що основною метою спецкурсу "Управлінська культура викладача" є формування ціннісно-емоційного ставлення студентів, майбутніх викладачів економіки, до педагогічної професії на основі формування в них управлінської культури.

Відповідно до окресленої мети впровадження запропонована програма має забезпечити реалізацію наступних завдань:

 • актуалізувати потребу формування у студентів управлінської культури та сприяти усвідомленню ними значущості оволодіння нею для підвищення ефективності управління навчанням;
 • формувати у студентів, майбутніх викладачів економіки, стійкий інтерес до педагогічної (професійної) діяльності та мотивацію до постійного самовдосконалення;
 • ознайомити студентів з питаннями змісту й сутності управлінської культури викладача, її складовими компонентами та способами формування й розвитку;
 • стимулювати у студентів потребу розвивати власну управлінську культуру;
 • формувати в них цілісне, системне уявлення про ціннісно-етичні норми (основи) педагогічної діяльності сучасного викладача університету;
 • формувати емоційно-ціннісне ставлення майбутніх викладачів економіки до педагогічної діяльності;
 • сприяти розвиткові у студентів управлінських якостей особистості для забезпечення успішної управлінської діяльності як викладача в майбутньому.

Реалізація запропонованої програми спецкурсу здійснювалася за технологією проблемного навчання в системі зворотного зв’язку ("feedback"). Із цією метою організовувалася система проблемних ситуацій з тим, щоб майбутні фахівці навчилися приймати відповідні управлінські рішення; застосовувалися активні методи навчання: ділові та імітаційні ігри, дискусії, моделювання професійних ситуацій для формування відповідних умінь, а також здобуття нової інформації за допомогою читання гіпертекстів, створення інформаційних матеріалів ("Зарубіжний досвід підготовки викладачів", "Інноваційні управлінські техніки"), студенти створювали власний творчий продукт наприкінці вивчення спецкурсу.

Після завершення вивчення спецкурсу студенти повинні знати:

 • основні поняття та терміни, які засвоюються під час вивчення спецкурсу: сутність, зміст і структурні й функціональні компоненти управлінської культури викладача, управлінські цінності, ціннісно-етичні норми професійної поведінки викладача, права та обов’язки студента й викладача;
 • значення управлінської культури у професійно-педагогічній культурі сучасного викладача університету;

повинні вміти:

 • застосовувати здобуті знання, набуті вміння для підвищення ефективності майбутньої професійної діяльності;
 • аналізувати практичні ситуації, які можуть виникнути у професійній діяльності викладача;
 • усвідомлювати й будувати власну ієрархію управлінських цінностей та на цій основі вибудовувати власну чітку стратегію професійної діяльності з конкретизацією цілей й цінностей;
 • визначати професійні перспективи, використовуючи навички саморегуляції та самоуправління.

У цілому програма спецкурсу зорієнтована на особистісне зростання студентів, майбутніх викладачів, у зв’язку з чим особлива увага приділяється заняттям із формування практичних умінь – управлінських, педагогічних, психологічних, саморегуляції.

Засвоєння інформації та формування відповідних умінь забезпечується на лекціях, практичних та індивідуально-консультативних заняттях, у процесі самостійної роботи студентів на основі опанування теоретичного та практичного блоків спецкурсу.

Зміст навчального матеріалу можна умовно поділити на три модулі: модуль I – "Управлінська культура в системі професійно-педагогічної культури викладача", модуль II – "Діагностика особистісних якостей майбутнього викладача" і модуль III – "Підготовка до кар’єри викладача".

 Теоретичний блок представлений у модулі I ("Викладач як керівник навчально-пізнавального процесу", "Культура й управління: взаємозв’язок та взаємозумовленість", "Сутність, зміст і структура управлінської культури викладача в системі його професійно-педагогічної культури") і складає інформаційну базу спецкурсу для засвоєння й використання її майбутніми викладачами у професійній діяльності. Оволодіння змістом навчального матеріалу цього модуля передбачає формування в майбутніх викладачів економіки знань про особливості управлінської діяльності сучасного викладача, перспективи його професії та можливості самовдосконалення, важливість урахування індивідуально-психологічних особливостей студентів для ефективної організації та управління їхньою навчально-пізнавальною діяльністю, характеристики харизматичного управлінця, сутність управлінської культури викладача, її компоненти, показники сформованості та значення в розвитку особистості викладача, а також морально-етичні норми поведінки викладача університету.

Практичний блок охоплює модулі II ("Самооцінка (з’ясування) рівня науково-теоретичної готовності та сформованості відповідних професійних (управлінських) цінностей", "Аналіз управлінсько-професійних умінь, необхідних для реалізації управлінських функцій", "Виявлення та діагностика професійних та управлінських якостей і рис особистості викладача") і III ("Самоуправління та управлінська техніка", "Цінності "Кайдзен" як механізм постійного самовдосконалення"). Матеріал цих модулів  забезпечує формування у студентів умінь аналізу та пізнання власних здібностей, необхідних для управлінської діяльності, практичних організаційних та управлінських умінь застосування інтерактивних форм активізації пізнавальної діяльності тих, хто навчається. Студенти знайомляться з альтернативними техніками презентації нової інформації, навчаються застосовувати міждисциплінарні знання, аналізувати зарубіжний досвід та залучати релевантні техніки управління навчальною діяльністю в аудиторії, створювати нову інформацію та власний продукт (портфоліо). Важливе місце у спецкурсі відведено методикам другого модуля, які дозволять не лише з’ясувати рівень науково-теоретичної готовності майбутніх викладачів до управлінської діяльності, відповідні управлінські вміння, ціннісні орієнтації, професійні управлінські якості та здібності, а й сприяють їх формуванню, підвищенню рівня самооцінки студентів та їх впевненості у власних можливостях.

У ході експерименту всі практичні завдання було спрямовано на  формування емоційно-ціннісного ставлення студентів до навчання,а їхньої майбутньої професійної діяльності. Особливу увагу приділяли оволодінню студентами знаннями про управлінські здатності та якості сучасного викладача університету, методиками їх визначення й формування. Це, на наше переконання, сприятиме створенню позитивних емоцій, задоволенню процесом навчання, формуванню психологічних налаштувань, упевненості у власних можливостях і здатностях, професійної спрямованості особистості, прогностичних здібностей та критичного ставлення до результатів власної діяльності, здатностей до самоаналізу, саморегуляції та прагнення до постійного самовдосконалення.

Управлінська компетентність, емоційно-ціннісне ставлення до процесу оволодіння системою професійних знань, розвиток необхідних управлінських якостей студентів, майбутніх викладачів економіки, є основою формування їхньої управлінської культури. На наше переконання, розуміння ними залежності між успішною  психолого-педагогічною й фаховою підготовкою до майбутньої викладацької діяльності та ефективним й успішним управлінням навчально-пізнавальною діяльністю студентської молоді формує позитивне ставлення до управління та майбутньої професії в цілому, активізує потребу в оволодінні відповідними знаннями про самоуправління і самовдосконалення. Тому заняття III модуля були спрямовані на створення емоційно-ціннісного ставлення до майбутньої професії на основі формування професійних якостей, сприяння підвищенню мотивації до професійного самовдосконалення та зростання, на практичне засвоєння способів запобігання й уникнення професійного вигорання та емоційного виснаження.

Після завершення вивчення спецкурсу студентам було запропоновано розробити та представити власний творчий продукт (проект) "Управлінська культура сучасного викладача університету".

 Висновки дослідження. Отже, у ході експериментального дослідження нами було виявлено позитивні зміни у формуванні управлінської культури майбутніх викладачів. Зазначаємо, що матеріал усіх модулів взаємопов’язаний, оскільки лише цілісне й системне засвоєння знань за всіма модулями у їх внутрішніх зв’язках та застосування їх на практиці забезпечує ефективне формування управлінської культури викладача.

 

Список використаних джерел

 1. Губа А. В. Теоретико-методологічні засади формування управлінської культури вчителя майбутнього менеджера освіти : дис. …  доктора пед. наук : 13.00.04 / Губа Анатолій Васильович. – Запоріжжя, 2010. – 450 с.
 2. Кононенко М.А. Формирование управленческой культуры учителя в процессе профессиональной подготовки : дисс. … канд. пед. наук : 13.00.08 / Кононенко Марина Анатольевна. – Калининград, 2002. – 196 с.
 3. Робоча програма психолого-педагогічних дисциплін [Электронный ресурс] – Режим доступа :  http://www.oseu.edu.ua/ukr-rus/fac/feup/feup_main.php.

 

Александрова Н.Н. Внедрение спецкурса "Управленческая культура преподавателя" как фактора усовершенствования процесса психолого-педагогической подготовки будущих преподавателей экономики в экономическом университете

В статье на основе анализа содержания психолого-педагогической подготовки будущих преподавателей экономики в экономическом университете выявлено необходимость обновления содержания и форм обучения,  установлено отсутствие культурологических знаний у студентов. Обосновано актуальность формирования управленческой культуры студентов для повышения эффективности их будущей профессиональной педагогической деятельности. Представлено цели, задачи и содержание спецкурса "Управленческая культура преподавателя" как фактора усовершенствования психолого-педагогической подготовки будущих преподавателей экономики,  проанализированы модули и темы занятий спецкурса.

Ключевые слова: психолого-педагогической подготовки будущих преподавателей, управленческая культура преподавателя, экономический университет, спецкурс

 

Aleksandrova, N. Implementing the Course "Lecturer’s Governance Culture" as a Means of Enhancing the Essence of  Professional Preparation of Future Faculty of Economics

The author of the article analyzes the essence of professional preparation of future faculty of economics at the economic university and identifies the importance of its improving. As a means of its enhancing, the author introduces the course "Lecturer’s governance culture".

Key words: professional preparation of future faculty of economics, economic university, lecturer’s governance culture, course.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2452