Return to Розділ 3. Педагогічна практика

Олефіренко Н.В. Дидактичні електронні ресурси у викладанні англійської мови в початковій школі

Олефіренко Н.В.
професор кафедри інформатики Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди, кандидат педагогічних наук, доцент

 

Дидактичні електронні ресурси у викладанні англійської мови в початковій школі

У статті розкрито можливості дидактичних електронних ресурсів для навчання англійської мови молодших школярів. Висвітлено проблеми вибору ефективних електронних ресурсів для реалізації конкретної мети на уроці. Показано необхідність переорієнтації вчителя на проектування власних дидактичних ресурсів відповідно до методичного задуму, індивідуальних потреб та особливостей школярів. Розкрито спектр інструментальних засобів створення авторських дидактичних електронних ресурсів.

Ключові слова: дидактичні електронні ресурси, початкова школа, учитель, англійська мова, англійська мова в початковій школі.

 

Постановка проблеми. Розвиток, удосконалення й розповсюдження інформаційно-комунікаційних технологій спричинюють істотний вплив на всі компоненти навчального процесу – його цілі, зміст, завдання, форми, методи, засоби навчання. Найбільш очевидними є зміни в засобах навчання: використання електронних ресурсів формує імідж сучасної освіти. Нині в  шкільній освіті широко використовують електронні підручники й посібники, тренажери, енциклопедії, довідники, комп’ютерні ігри навчального призначення тощо [4]. Розмаїття світових електронних ресурсів, зорієнтованих на навчання школярів англійської мови, їх доступність, можливість завантаження на персональні носії сприяли їх широкому використанню в навчанні школярів, а також залученню вчителів англійської мови до світу інформаційних технологій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання порушеної проблеми. Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. У педагогічній літературі питання створення й використання дидактичних ресурсів для молодших школярів досліджувалися в різних аспектах. Окремі проблеми використання комп’ютера у практиці початкового навчання досліджувались у роботах В.Андрієвської, Л. Івасишиної, А. Єршова, Й. Ривкінда, Ф. Ривкінд, Н. Толяренко, С. Тур, В. Шакотько, О. Шиман та інших; питання розробки освітніх електронних ресурсів висвітлювалися у працях О.Башмакова, О.Осіна, А.Рудакова. Значна кількість сучасних праць присвячена методичним аспектам викладання курсу англійської мови в початковій школі. Водночас у педагогічній літературі не знайшли достатнього висвітлення питання розроблення дидактичних електронних ресурсів для навчання англійської мови молодших школярів.

Зазначаємо, що вчителя до використання електронних ресурсів у навчанні молодших школярів англійської мови спонукають такі чинники:

 1. Технологізація сучасного побуту, звичність застосування дитиною таких цифрових пристроїв, як мобільного телефону, фото- чи відеокамери, розвиток навчальних та ігрових середовищ, опанування яких є цілком доступним для молодших школярів, сприяє тому, що дитина очікує застосування технологій на уроці.
 2. Рівень обізнаності молодших школярів у галузі інформаційних технологій. Сучасні молодші школярі ще не можуть добре писати, добре читати, але вони швидко оволодівають електронними й цифровими пристроями і вміють їх пристосовувати для задоволення власних потреб. Мобільні телефони із функціями записника, фото- й відеозйомки, музичного програвача, супутникової навігації, пошуку інформації в мережі Інтернет відіграють роль не тільки засобу спілкування, а й звичного інструмента для фіксації цікавих об’єктів, пошуку потрібної інформації, прослуховування музики, задоволення потреби в ігровій діяльності. Намагання застосувати можливості школяра в опануванні нових пристроїв для навчання є стимулом для вчителя у використанні засобів інформаційних технологій у педагогічній діяльності.
 3. Звичність для школяра використовувати різноманітні засоби одночасно. Сучасні школярі встигають виконувати письмову роботу, одночасно писати коментарі в соціальній мережі, відповідати на телефон, слухати музику і нудьгують, коли потрібно тривалий час зосереджено читати, розв’язувати одноманітні завдання. Такої багатозадачності, постійної зміни діяльності й одномоментного задіяння різних органів почуття очікують школярі й під час навчання.
 4. Наявна тенденція до забезпечення молодшого школяра індивідуальним комп’ютером – планшетом, смартфоном, нетбуком тощо. Розвиток комп’ютерної техніки, значне її здешевлення, а також значна кількість програмних засобів, зорієнтованих на дошкільнят, призвело не тільки до зниження віку дітей, які вперше сідають за комп’ютер та знайомляться з Інтернетом, але й до суттєвого зниження віку дітей, які мають власний комп’ютер. Отже, поступово складається ситуація, коли в навчанні школярів можна використовувати не тільки шкільні комп’ютери, але й персональні пристрої.
 5. Широкий спектр готових дидактичних ресурсів англійської мови, які можуть бути використані для навчання школярів. Крім того, вчителю стають доступними спеціальні програмні засоби – конструктори, які надають інструменти для створення власних ресурсів і не потребують знань професійного програмування.
 6. Потужний потенціал електронних ресурсів для продовження вивчення англійської мови, самостійного вдосконалення й поглиблення наявних знань, умінь й навичок.

Метою статті є розкриття можливостей дидактичних електронних ресурсів для навчання англійської мови молодших школярів, а також здійснення огляду середовищ для створення вчителем цих ресурсів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Розкриємо окремі можливості дидактичних електронних ресурсів для навчання молодших школярів.

Перш за все, дидактичні електронні ресурси здатні сприяти розвитку власних мотивів школяра до вивчення англійської мови. Зазначаємо, що молодший шкільний вік є сприятливим для формування мотивації до навчання, закладання основ уміння і бажання навчатися, формування інтересу до способів здобуття знань і мотивів самоосвіти [3]. Зважаючи на те, що формування потреб і мотивів навчання відбувається у процесі здійснення самої діяльності, електронні ресурси здатні залучити учня до діяльності та створити умови, за яких така діяльність викличе в нього інтерес і яскраві позитивні емоції. Зокрема, учень, працюючи з електронним засобом, ненав’язливо долучається до навально-пізнавальної діяльності за власним бажанням з метою вирішити ситуацію, що виникає у грі. Сюжетне оформлення навчального матеріалу, події, що розгортаються з казковим або мультиплікаційним героєм, якими керує учень, спонукають його до навчальних дій. Це потребує прояву предметних знань і вмінь, здатності застосувати їх у нових умовах. Сполучення навчальної і практично значимої для школяра мети, яка є цілком досяжною, зрозумілою для дитини (відкрити картинку, допомогти герою, знайти скарб тощо) поступово переходить у навчальний мотив.

Важливою властивістю електронних засобів навчання є забезпечення варіативності ситуацій, які пропонуються школяреві. Реалізована у програмних засобах здатність генерувати неповторювані варіанти навчальних завдань, урізноманітнювати способи їх подавання та оформлення кожного разу створює для школяра нову ситуацію, яку він вирішує на свій розсуд.

Для формування позитивного ставлення до навчання для молодшого школяра є вчасною підтримка, схвалення його успішних дій. Дитина молодшого шкільного віку потребує постійної уваги до результатів її діяльності, схвалення її успіхів, підбадьорення в невдачах. Як зазначає Т. Ілляшенко, "…кожна дитина має зазнавати успіхів у навчанні. Якими б скромними не були її досягнення на даний час, їй потрібно усвідомлювати те позитивне зрушення, яке вже вдалося зробити. Головний сенс педагогічної оцінки в тому, щоб через розуміння причин сьогоднішніх невдач дитина могла побачити можливості завтрашніх успіхів" [2, с. 22]. Діти сподіваються отримати позитивну оцінку і схвалення за свої зусилля, за старанність, за кожне виконане завдання. Водночас в умовах стандартного наповнення класу успіхи учня часто залишаються непоміченими.

Відслідковувати динаміку досягнень школяра, відразу відзначати найменші зрушення, підтримувати в невдачах можуть дидактичні електронні ресурси. При цьому електронний засіб може відмітити не тільки покращення результату в цілому, але й найменші досягнення за окремими показниками, такими, як збільшення кількості правильно розв’язаних завдань за одиницю часу, зменшення кількості спроб, отриманих підказок, допущених помилок тощо. Успіх школяра може бути відзначеним як традиційними засобами – відповідними коментарями, звуковими привітаннями, підвищенням балів, так і за допомогою можливості вирішення додаткових навчальних завдань, що сприймається учнем як заохочувальний приз.

У навчанні англійської мови велика увага приділяється формуванню й удосконаленню навичок: правильного формування розповідних, питальних або спонукальних речень, вибору вживаних слів, навичок читання, розпізнавання звуків і букв тощо. Для формування окремих здатностей учитель може скористатися електронними тренажерами. Виділимо такі переваги електронних тренажерів:

 • оперативне оцінювання правильності виконання кожного завдання. Відразу після виконання кожного завдання дитина може отримати відповідну реакцію, що свідчитиме про правильність розв’язання. Негайна реакція є важливою на перших етапах навчання молодшого школяра, коли вони очікують схвалення за успішного виконання завдань або підбадьорювання, коли допускають помилки. Негайна реакція програмного засобу сприятиме зростанню впевненості школяра у своїх можливостях, бажання спробувати власні сили для покращення результату;
 • генерування неповторюваного набору вправ, що виключає запам’ятовування правильних відповідей та дає змогу кожному школяреві багато разів відтворити знання;
 • можливість надати тренувальним завданням ігрового або змагального характеру. Наприклад, процес тренування може відбуватися на тлі пошуку виходу з лабіринту. Ігрова форма подавання завдань, її динамічний характер, практична мета (розфарбувати малюнок, зібрати ключі, визволити принцесу тощо) перетворює рутинну роботу з відпрацювання навичок у цікаву гру, що мотивує школяра до виконання типових завдань. Крім того, можливість порівняти підсумки власної роботи й результатів інших учнів є стимулом для покращення здобутих результатів.

Існують також такі тренажери, які реалізують адаптивні алгоритми роботи й на основі виконання учнем перших запропонованих завдань автоматично коригують рівень наступних. Такі тренажери корисні для використання саме в початковій школі, адже різниця в підготовці школярів, рівні їхніх умінь і навичок є найбільш відчутною: серед учнів одного класу є такі, які вже знають навчальний матеріал або швидко сприймають його, та ті, які тільки знайомляться з основними правилами, потребують значної кількості вправ.

Дидактичні електронні ресурси також здатні візуалізувати навчальний матеріал. Візуалізація нерозривно пов’язана з реалізацією одного з провідних принципів дидактики – принципу наочності, відповідно до якого процес пізнання дійсності відбувається з опорою на спостереження об’єкта пізнання. Оскільки безпосереднє спостереження для більшості об’єктів пізнання є неможливим в умовах навчального процесу, використовуються зображення, фотографії, моделі об’єктів, схеми, таблиці тощо, які відтворюють об’єкт та його властивості.

У сучасних умовах зростання значимості принципу наочності зумовлене збільшенням обсягу навчального матеріалу, який має бути засвоєним у межах окремого уроку, ємністю візуального способу подавання інформації, налаштуванням молодого покоління до сприйняття візуальної інформації, а також потужністю новітніх інструментів візуалізації об’єктів найрізноманітнішої природи.

Для навчання англійської мови можна використати найрізноманітніший ілюстративний матеріал – рисунки, фотографії, анімовані зображення, флеш-ілюстрації; відеозйомки реальних подій, навчальні кінофільми; схематичні зображення. Перевагою використання опорних схем і таблиць в електронному вигляді є можливість їх доповнення протягом вивчення теми, редагування за потреби у процесі уроку або під час підготовки до нього. Це дає можливість школярам отримати цілісне уявлення про об’єкт вивчення, причинно-наслідкові зв’язки між поняттями, що засвоюються, та між окремими складовими поняття, включити отриману інформацію в систему найближчих асоціацій.

Проведення корекційної роботи з англійської мови з учнями є однією із найбільш складних у діяльності вчителя початкової школи, адже найменші прогалини у знаннях молодших школярів впливають на якість засвоєння подальшого навчального матеріалу. Вчасне виявлення і виправлення недоліків у знаннях, усунення неточностей у розумінні тих чи інших понять, помилкових уявлень школярів потребує професійної майстерності вчителя. Вважаємо, що підвищити ефективність зазначеної діяльності можливо на основі використання електронних ресурсів за рахунок такого:

 • миттєвої реакції комп’ютера на дії школяра: кожна відповідь школяра на запитання або здійснений ним вибір фіксується й піддається аналізу;
 • застосування різних способів виявлення утруднень у школяра – як явних (способом контрольних запитань або завдань), так і неявних (за допомогою вимірювання часу, потрібного школяреві для відповіді, проміжку часу, протягом якого користувач залишається бездіяльним, урахування кількості звернень користувача за підказками та врахування таких ситуацій, у яких такі підказки знадобилися школяреві);
 • реалізації різних варіантів коригування дій школяра – прямих, коли виправляється неправильна дія школяра, демонструється та пояснюється хід вирішення завдання, і непрямих, коли надається інформація, що допомагає зробити правильний вибір.

Зазначені можливості дидактичних електронних ресурсів сприяють формуванню правильних уявлень школярів про об’єкти і процеси вивчення, актуальної й сучасної лексики, правильних знань й умінь з тим, щоб у подальшому навчанні набуті уявлення не потрібно було коригувати, а тільки поглиблювати й уточнювати, адже в молодших школярів отримана інформація забарвлюється їхніми індивідуальними особливостями – сприйняттям, мисленням, набутим досвідом, знаннями – і не завжди відповідає дійсності.

Для потреб сучасного вчителя англійської мови розроблено досить багато електронних ресурсів. Так, портал IXL (http://www.ixl.com/) пропонує близько 100 інтерактивних вправ з англійської мови для кожної вікової категорії (від дошкільного віку до 8 класу); на порталі Learn English Kids представлено значну кількість інтерактивних ігор для формування й активізації словникового запасу, засвоєння граматичних правил, формування вмінь написання слів по літерах, розпізнавання змісту на слух, зібрано потужну колекцію пісень, мультфільмів, різноманітних історій, відеофрагментів, які можна використати на уроках; портал Esl Games Plus (http://www.eslgamesplus.com/pirate-games/) пропонує скористатися повноцінними дидактичними іграми, зорієнтованими на вивчення граматики й лексики англійської мови.

Водночас в умовах наявності значного арсеналу дидактичних електронних ресурсів, які доступні для використання в педагогічній практиці, сучасний учитель потрапляє в ситуацію вибору засобів і пошуку способів уникнення певних негативних моментів у їх застосуванні. Так, електронні ресурси для локальних комп’ютерів, зазвичай, не можуть бути розповсюдженими на учнівські комп’ютери, на планшети та не передбачають своєчасного оновлення й адаптації до змін, які відбуваються в навчальній програмі. Подібні програмні продукти швидко старіють і не можуть повноцінно використовуватися в навчальному процесі.

Використання електронних веб-ресурсів навчального призначення також супроводжується труднощами. Наприклад, веб-ресурси для безкоштовного користування здебільшого  містять додаткові елементи (рекламу, гіперпосилання на інші ресурси, перелік інших доступних ігор), що відволікає увагу молодшого школяра. Крім того, зазначені ресурси потребують постійного доступу до мережі Інтернет, що є ускладненим з огляду на реалії шкільної практики. Труднощі у використанні навчального веб-ресурсу можуть бути пов’язані також з необхідністю вмінь вчителя швидко орієнтуватися у веб-просторі у випадку несподіваної зміни інтерфейсу ресурсу, удосконалення змісту вправ, появи нових героїв тощо. Зазначене суттєво стримує вчителя іноземної мови у використанні ресурсів на уроці в початковій школі.

У цьому зв’язку доцільним є перехід від орієнтації вчителя на вибір електронного засобу до його проектування відповідно до власного методичного задуму, індивідуальних потреб та особливостей школярів. Такий перехід стає можливим з появою педагогічних інструментальних засобів, які спростили процес проектування дидактичного електронного засобу і зробили цей процес доступним для вчителя.

Для створення авторських дидактичних електронних ресурсів педагог може скористатися такими інструментальними засобами створення:

 • інтерактивними вправами і комп’ютерними дидактичними іграми (Classtools.net, Zondle, Learningapps, Studystack);
 • системами автоматизованої перевірки знань і вмінь (наприклад, Майстер-тест, On-lineTestPad, Tester);
 • посібниками інтегрованого характеру (засоби створення презентацій, інтерактивних плакатів).

Опанування зазначених інструментальних засобів не викликає труднощів. Наприклад, конструктор інтерактивних вправ Learningapps.org (http://learningapps.org) пропонує скористатися будь-яким із запропонованих шаблонів для створення власної вправи, що передбачає практичні дії користувача – розташувати у правильному порядку, вибрати правильну відповідь, розгадати кросворд, скласти пазли, класифікувати за групами тощо. Крім того, процес наповнення шаблона необхідними матеріалами відбувається як поетапне заповнення певної форми (рис. 1), до якої потрібно надрукувати текстові повідомлення, вставити рисунки або їх адреси, додати необхідні аудіофайли і зберегти ресурс. Полегшує опанування середовища й проектування власних вправ наявність прикладів – учительських розробок, –якими можна скористатися як для навчання школярів, так і для створення власного ресурсу. Учительські розробки зберігаються у сховищі середовища Learningapps.org, проте посилання на них можуть бути розташовані на персональних блогах.

120 121 122 

Рис. 1. Тренажер для опанування лексики з теми "Тварини"

 

Зручним інструментом може бути середовище MapKit, зорієнтоване на забезпечення діяльності школярів з малюнком. Учень може вказати певні об’єкти, позначити їх фрагменти залежно від умови, надрукувати невеликий текст, намалювати область. При цьому програмою може бути перевірено і показано результат та правильність виконання дій учнем, зокрема і з різним ступенем співпадіння – перевірити точне співпадіння об’єктів за кольором, формою, розміром, кількістю або лише за кольором об’єктів, змістом текстового надпису тощо. Тренажер зберігається у html-файлі, який може бути відтвореним у будь-якому браузері (рис. 2).

  123 124 125

Рис. 2. Тренажер для опанування правил вживання артиклів

 

Звичним інструментальним засобом у практиці роботи вчителя початкової школи є програми створення презентацій PowerPoint. На жаль, часто розроблені презентації обмежені демонстрацією зображень або текстових фрагментів і не використовують потужні можливості, закладені в засобі. Презентації можуть бути корисними для залучення уваги школярів, для досягнення виразності в подаванні навчального матеріалу, акцентуванні на певних особливостях, для організації вдосконалення вмінь і перевірки рівня засвоєних знань і вмінь. Забезпечення презентації гіперпосиланнями, анімаційними ефектами, тригерами, елементами управління значним чином розширює можливості вчителя в подаванні інформації, дозволяє зробити презентації інтерактивними й варіативними, забезпечити включення ігрових елементів до навчального процесу (рис. 3).

126 127 128  129 130 131 132 133

Рис. 3. Тренажери, розроблені у програмі створення презентацій

 

Висновки. У практиці навчання англійської мови молодших школярів дидактичні електронні ресурси набувають особливого значення і здатні сприяти розвитку власних мотивів школяра до навчання, формуванню позитивного ставлення до вивчення англійської мови, формуванню, удосконаленню й корекції умінь і навичок школярів. Наявні локальні й мережеві інструментальні засоби дають змогу вчителю створювати авторські дидактичні електронні ресурси відповідно до потреб конкретного уроку.

Перспективними розглядаємо дослідження можливостей дидактичних електронних ресурсів для навчання англійської мови школярів з особливими потребами.

 

Список використаних джерел

 1. Білоусова Л.І. Електронні дидактичні ресурси у сучасній системі засобів навчання / Л.І. Білоусова, Н.В. Олефіренко // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал. –  2012. — № 1 (23). – С. 100–106.
 2. Ілляшенко Т.Д. Навчальні досягнення і формування особистості учня // Навчання і виховання учнів 3 класу : методичний посібник [для вчителів] / упор. О.Я.Савченко. – К. : Початкова школа, 2004. – 512 с.
 3. Маркова А. К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте : пособие для учителя / А.К.Маркова. – М. : Просвещение, 1983. – 96 с.
 4. Олефіренко Н.В. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до проектування дидактичних електронних ресурсів : монографія / Н.В.Олефіренко. – Харків : ХНПУ, 2014. – 330 c.

 

Олефиренко Н.В. Дидактические электронные ресурсы в обучении английскому языку в начальной школе

В статье раскрыты возможности дидактических электронных ресурсов для обучения английскому языку младших школьников. Освещены проблемы выбора эффективных электронных ресурсов для реализации конкретной цели на уроке. Показана необходимость переориентации учителя на проектирование собственных дидактических ресурсов в соответствии с методическим планом, индивидуальными потребностями и особенностями школьников. Раскрыт спектр инструментальных средств создания электронных ресурсов.

Ключевые слова: дидактические электронные ресурсы, начальная школа, учитель, английский язык, английский язык в начальной школе.

 

Olefirenko, N.V Educational Software in Teaching English in Primary School

The article considers the possibility of educational software for teaching English to young schoolboys and schoolgirls. It’s shown the problems of selection educational software for the effective implementation of the specific goals for the lesson. Discussed the necessity of reorienting the teacher to design their own didactic resources in accordance with his methodical plan, individual needs and characteristics of schoolboy and schoolboy. Showed range of tools authoring educational software.

Key words: educational software, elementary school teacher, English language, English in primary school.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=3664