Return to Розділ 3. Педагогічна практика

Осадчий І.Г. Освітній округ: зразки основної ділової документації

Осадчий І.Г.,

начальник відділу освіти Ставищенської райдержадміністрації Київської області, доктор педагогічних наук

 

Освітній округ: зразки  основної ділової документації

 

У статті представлено розроблені автором зразки основних обов’язкових документів, які унормовують та забезпечують оптимальне функціонування освітнього округу.

Ключові слова: освітній округ, суб’єкти округу, договір про спільну освітню діяльність.

 

Актуальність дослідження. Постановка проблеми. Результати наукових досліджень, досвід реформування територіальних систем освіти переконливо свідчать про те, що для розширення спектру освітніх послуг у сферах дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти найбільш доцільно впроваджувати нову форму інноваційної територіальної системи освіти – освітній округ [1]. Підвищенню результативності процесів модернізації територіальних освітніх систем сприяло Положення про освітній округ, затверджене Постановою КМ України від 27.08.2010 №777. Водночас, як доведено в нашій праці [2], цей документ не забезпечує повною мірою розв’язання всіх наявних проблем щодо створення та забезпечення ефективного функціонування освітніх округів у сільській місцевості. Натомість діяльність зі створення освітніх округів в останні роки має масовий характер, а педагогічні працівники потребують зразків основної ділової документації з питань функціонування та розвитку освітніх округів, які б відповідали чинному положенню про освітній округ [3].

Мета статті – представлення основних обов’язкових документів, які унормовують та забезпечують оптимальне функціонування освітнього округу.

 

Завдання дослідження: розробити зразки основної ділової документації освітнього округу, які б відповідали сучасному законодавчо-нормативному забезпеченню освітньої галузі країни.

Результати дослідження. На підставі аналізу здобутків педагогічної науки і практики створення та забезпечення ефективного функціонування освітніх округів з’ясовано, що система основної ділової документації освітнього округу повинна складатися з Положення про конкретний освітній округ, затвердженого місцевим органом управління освітою (додаток 1) та Договору про спільну освітню діяльність, зразок якого представляємо.

 

Договір

про спільну освітню діяльність

 

м./с._______________________                                                             ___ _____________ 20__ р.

 

Суб’єкт округу-1: ___________________________________________________________________

Назва суб’єкта округу

в особі керівника (директора) ______________________, який діє на підставі __________________,

                       Прізвище, ім’я, по батькові                                                               Положення /статуту

Суб’єкт округу-2: ____________________________________________________________________

Назва суб’єкта округу

в особі керівника (директора) ______________________, який діє на підставі __________________,

                                    Прізвище, ім’я, по батькові                                                     Положення /статуту

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Суб’єкт округу-N: ____________________________________________________________________

Назва суб’єкта округу

в особі керівника (директора) _____________________, який діє на підставі ___________________,

                              Прізвище, ім’я, по батькові                                                                Положення /статуту

далі   разом  за   текстом цього Договору – Суб’єкти округу, керуючись Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про загальну середню освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про вищу освіту", "Про позашкільну освіту", Положенням про освітній округ, затвердженим Постановою КМ України від 27.08.2010 року № 777, уклали цей договір про наступне:

    

1. Предмет і мета Договору

1.1. Суб’єкти округу за цим Договором зобов’язуються на основі об’єднання (кооперації) ресурсів та узгодження (координації) діяльності спільно діяти у сфері освітньої діяльності з метою:

1.1.1. Організації в межах ________________________________________________________

                                                           Назва (и) адміністративно-територіальної (них) одиниці (ць)

ефективної системи освіти.

1.1.2. Забезпечення рівного доступу дітей відповідного віку до якісної дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти, допрофесійного навчання незалежно від місця їх проживання.

1.1.3. Ефективного використання творчого потенціалу педагогічних працівників навчальних закладів.

1.1.4. Раціонального використання навчально-методичної, матеріально-технічної бази суб’єктів округу, її зміцнення та модернізації.

 

2. Взаємні обов’язки сторін

2.1.Для досягнення мети Договору Суб’єкти округу зобов’язуються:

2.1.1. Обмінюватися наявною у них інформацією щодо аспектів спільної освітньої діяльності.

2.1.2. Надавати на пільгових умовах у спільне використання або у використання окремих Суб’єктів округу матеріальні цінності (приміщення, обладнання, транспортні засоби тощо), фінанси (об’єднувати, перерозподіляти бюджетні та позабюджетні кошти) і кадрові ресурси (сприяти виконанню працівниками спільних доручень, відправленню їх у відрядження, направленню на роботу в інші навчальні заклади й установи освіти округу, змінювати з цією метою власні розклади навчальних занять і режими роботи тощо).

2.1.3. Разом з іншими суб’єктами округу здійснювати спільну освітню діяльність, передбачену в Розділі 1 Договору, постійно ініціювати та підтримувати процеси інтеграції ресурсів та координації зусиль.

Для цього підтримувати та розвивати мережу міжшкільних факультативів і курсів за вибором за рахунок об’єднання й перерозподілу годин варіативної частини річних навчальних планів; підтримувати зусилля Суб’єктів округу щодо створення спеціалізованих підрозділів (профільних класів, навчальних курсів, інтернатів для учнів старших класів тощо); узгоджено проводити методичну роботу з педагогічними кадрами, сприяти зростанню їхньої професійної майстерності; спільно сприяти створенню мережі навчальних закладів та їх філіалів, які здійснюють професійну або вищу освіту.

2.1.4. Не зводити співробітництво лише до дотримання вимог у сфері спільної освітньої діяльності, визначеної в Розділі 1 Договору, а вживати всіх необхідних заходів для досягнення всіма Суб’єктами округу їх статутних цілей, діяти на засадах співробітництва і взаємодопомоги.

2.1.5. Неухильно виконувати рішення органів управління освітнім округом, прийняті в межах їх компетенцій та у спосіб, визначений цим Договором.

2.2. Спільна освітня діяльність Суб’єктів округу здійснюється відповідно до таких основних обов’язкових документів освітнього округу.

2.2.1. Положення про ____________________________ округ (Додаток 1).

                     Назва освітнього округу

2.2.2. Єдиного робочого навчального плану Суб’єктів округу (Додаток 2).

2.2.3. Спільного плану роботи освітнього округу (Додатки 3 і 4).

2.2.4. Режиму роботи Суб’єктів округу (Додаток 5).

2.2.5. Розкладу навчальних занять Суб’єктів округу (Додаток 6).

2.2.6. Маршрутів шкільних автобусів (Додаток 7).

2.3.Основні обов’язкові документи освітнього округу:

2.3.1. Містять інформацію лише про міжшкільні форми спільної освітньої діяльності Суб’єктів округу (навчання, виховання, розвиток учнів (вихованців), методична робота, управління тощо).

2.3.2. Погоджуються усіма керівниками Суб’єктів округу та затверджуються наказами місцевого органу управління освітою.

2.3. До основних обов’язкових документів освітнього округу можуть вноситися зміни, доповнення та уточнення у порядку, що співпадає з порядком їх погодження та затвердження.

2.4. Основні обов’язкові документи освітнього округу (2.2.2. – 2.2.6.) є невід’ємною частиною цього Договору і розробляються на кожний навчальний рік.

 

3. Обов’язки Суб’єкта округу-1

3.1. Суб’єкт округу-1 є опорним навчальним закладом освітнього округу і зобов’язується:

3.1.1. Забезпечувати допрофільну підготовку та профільне навчання.

3.1.2. Концентрувати та ефективно використовувати кадрові, інформаційні, матеріальні, фінансові ресурси, спрямовані на задоволення освітніх потреб учнів.

3.1.3. Надавати методичну допомогу Суб’єктам округу за напрямами діяльності.

3.1.4. Упроваджувати інноваційні технології в навчально-виховний процес.

3.1.5. Сприяти створенню єдиної системи виховної роботи.

3.1.6. Організувати співпрацю із Суб’єктами округу, іншими підприємствами, закладами, установами тощо в порядку, визначеному радою округу.

Інші обов’язки……………………………………………………………………………………………………………………

 

4. Обов’язки інших Суб’єктів округу

4.1. Обов’язки Суб’єкта округу -2: _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. N-1. Обов’язки Суб’єкта округу -N: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 

5. Ведення спільних справ

5.1. Ведення спільних справ за цим Договором здійснюється Суб’єктами округу за їх спільною згодою, відображеною в:

5.1.1. Основних обов’язкових документах освітнього округу (п.2.2.1. – 2.2.6).

5.1.2. Рішеннях ради округу, прийнятих на засіданні або на основі письмового опитування (факс, електронна пошта).

5.2. Безпосереднє керівництво спільною освітньою діяльністю за цим Договором, а також ведення спільних справ, доручається адміністрації Суб’єкта округу 1.

5.3. Суб’єкт округу-1 є повноважним  представником інших Суб’єктів округу щодо здійснення спільної освітньої діяльності, керує всією спільною освітньою діяльністю та виконує всі необхідні дії та акти для досягнення поставленої за цим Договором мети і представляє інтереси інших Суб’єктів округу щодо спільної освітньої діяльності перед третіми особами, крім випадків, установлених законодавством України та цим Договором.

5.4. Інші Суб’єкти округу мають право здійснювати контроль за діяльністю Суб’єкта  округу-1 у визначений радою округу спосіб.

 

6. Внески Суб’єктів округу

6.1. Внесок Суб’єкта округу-1:

6.1.1. Грошові кошти _________________________ .

6.1.2. Приміщення ___________________________ .

6.1.3. Обладнання ____________________________ .

6.1.4. Транспортні засоби _____________________ .

6.2. Внесок інших Суб’єктів округу:

6.2.1.  Внесок Суб’єкта округу-2:

6.2.1.1. Грошові кошти _________________________ .

6.2.1.2. Приміщення ___________________________ .

6.2.1.3. Обладнання ____________________________ .

6.2.1.4. Транспортні засоби _____________________ .

………………………………………………………………………………

6.2.N-1. Внесок Суб’єкта округу-N:

6.2.N-1.1. Грошові кошти _________________________ .

6.2.N-1.2. Приміщення ___________________________ .

6.2.N-1.3. Обладнання ____________________________ .

6.2.N-1.4. Транспортні засоби _____________________ .

 

7. Права Суб’єктів округу

7.1. Право на добровільне об’єднання в освітній округ та вихід із нього.

7.2. Право на участь в управлінні та веденні спільної освітньої діяльності.

7.3. Право на інформацію щодо умов, змісту і результатів спільної освітньої діяльності.

7.4. Право на використання результатів спільної освітньої діяльності та на врахування індивідуального вкладу у спільну справу кожним Суб’єктом округу.

Інші права………………………………………………………………………………………………………………………….

 

8. Особливості здійснення спільної освітньої діяльності

8.1. Усі особливості спільної освітньої діяльності обумовлюються в основних обов’язкових документах освітнього округу (п. 2.2.1 – 2.2.6), а також в рішеннях органів управління освітнім округом у межах їх повноважень.

8.2. Участь у здійсненні визначеного радою округу виду спільної освітньої діяльності для Суб’єкта округу  є обов’язковою.

8.3. Рішення з різних питань спільної діяльності приймаються з урахуванням можливості одержання при цьому найбільшої користі для учнів (вихованців) та працівників Суб’єктів округу.

8.4. Під час здійснення конкретних справ спільної освітньої діяльності можуть (не можуть) обмежуватися права (Р.7) та розширюватися обов’язки (Р. 3 і 4) Суб’єктів округу.

Інші особливості………………………………………………………………………………………………………………..

 

9. Управління освітнім округом

9.1. Основні засади діяльності ___________________________________________________________

                                                                                              Назва освітнього округу

 

визначаються положенням про __________________________________________________________

Назва освітнього округу

(Додаток 1), розробленим радою округу, погодженим з усіма керівниками Суб’єктів округу та затвердженим місцевим органом управління освітою.

Положення про __________________________________________________________  розробляється

                                                                                     Назва освітнього округу

на підставі Положення про освітній округ, затвердженого Постановою КМ України від            27.08.2013 р. № 777 та цього Договору про спільну освітню діяльність.

9.2. Структура органів управління освітнього округу передбачає наявність вищого виконавчого та додаткових органів управління __________________________________________________________.

Назва освітнього округу

Структура, завдання та функції органів управління освітнього округу визначається положенням про __________________________________________________________.

           Назва освітнього округу

9.3. Вищим органом управління освітнього округу є рада освітнього округу, яка  формується з керівників суб’єктів округу і приймає рішення лише на основі консенсусу – одноголосного прийняття рішень представниками всіх Суб’єктів округу.

9.4. Виконавчий орган управління освітнього округу створюється на базі адміністрації опорного навчального закладу освітнього округу – Суб’єкта округу-1 – або його функції виконує адміністрація Суб’єкта округу-1.

9.5. Додаткові органи управління освітнього округу можуть існувати у вигляді піклувальних, наглядових або експертних рад, спільних засідань педагогічної ради Суб’єктів округу, загальних зборів працівників Суб’єктів округу тощо.

9.6. Зміни до Положення про освітній округ, структури, функцій та завдань органів  управління освітнього округу вносяться за поданням Суб’єктів округу, його органів  управління і затверджуються місцевим органом управління освітою.

 

10. Витрати сторін за цим Договором

10.1. Витрати Суб’єкта округу, які здійснено внаслідок його самостійної освітньої діяльності, покриваються за рахунок його власного майна та коштів.

10.2. Витрати суб’єктів округу, які здійснено внаслідок їх спільної освітньої діяльності, покриваються за рахунок спільного майна та коштів, наданих у спільне використання Суб’єктами округу згідно Розділу 6 цього Договору.

10.3. У разі браку спільного майна та коштів для покриття витрат, що виникли в результаті спільної освітньої діяльності, це покриття здійснюється Суб’єктами округу пропорційно за рішенням ради округу.

 

11. Термін дії цього Договору

11.1. Цей Договір починає діяти з моменту його підписання та діє до "___" ________ 20__ р.

11.2. Термін дії Договору може бути продовжений Суб’єктами округу за взаємною згодою, оформленою у письмовому вигляді за участю всіх Суб’єктів округу.

11.3. Суб’єкти округу усвідомлюють, що їх спільна освітня діяльність здійснюється у складних умовах постійних змін, що підвищує ступінь ризику щодо ефективності та результативності їхньої діяльності. У зв’язку із цим Суб’єкти округу залишають за собою право на дострокове припинення дії цього Договору через зміни законодавства, економічної та демографічної ситуації тощо.

11.4. Про намір припинити дію цього Договору Суб’єкт округу зобов’язаний повідомити раду округу письмово, додавши до повідомлення рішення ради навчального закладу. Припинення дії Договору для суб’єктів округу є добровільним і може  здійснюватися лише з _________________ поточного

                                                                                                         Дата

 року за наявності повідомлення про намір розірвати Договір до ________________  попереднього року.

                                                                                                                                                           Дата

Процедура припинення дії цього Договору для конкретного Суб’єкта округу встановлюється на засіданні ради округу.

Після припинення дії Договору для окремого Суб’єкта округу Договір залишається чинним для всіх інших Суб’єктів округу.

11.5. Діяльність ___________________________ припиняється:

                                               Назва освітнього округу

а) за рішенням Суб’єктів округу;

б) за рішенням суду;

в) за інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

12. Інші умови

12.1. Цей Договір існує в одному екземплярі.

Всі Суб’єкти округу мають його  копії, завірені керівником місцевого органу управління освітою.

12.2. Звітність (зокрема і фінансова) про діяльність ______________________________

                          Назва освітнього округу

не встановлюється (встановлюється, вказати конкретно).

12.3. Контроль з боку держави за діяльністю ___________________________ здійснюється

                                                                                            Назва освітнього округу

відповідно до чинного законодавства.

12.4. У всьому іншому Суб’єкти округу керуються чинним на території України законодавством.

12.5. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, а також укладені раніше угоди щодо окремих аспектів спільної освітньої діяльності, втрачають юридичну силу.

 

Юридичні адреси і підписи керівників Суб’єктів округу, затверджені печаткою:

 

1. __________________

Назва посади керівника

 

_______________________

Назва Суб’єкта округу-1

 

______________

         Підпис

 

____________________

Ініціали, прізвище

 

М.П.

 

 

 

 

2. _________________

Назва посади керівника

 

_______________________

Назва Суб’єкта округу-2

 

______________

         Підпис

 

____________________

Ініціали, прізвище

М.П.

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

N. _________________

Назва посади керівника

 

_______________________

Назва Суб’єкта округу-N

 

______________

         Підпис

 

____________________

Ініціали, прізвище

М.П.

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ______________________________________

                     Назва місцевого органу управління освітою

 ___ _____________________ 20__  № ____

 

 

 

Положення

про  ______________________________________________________ округ

Назва освітнього округу

 

Розділ 1. Загальні положення

Розділ 2. Порядок утворення освітнього округу

Розділ 3. Структура освітнього округу

Розділ 4. Права суб’єктів освітнього округу

Розділ 5. Обов’язки суб’єктів освітнього округу

Розділ 6. Органи управління освітнього округу

Розділ 7. Організація навчально-виховного процесу в освітньому окрузі

Розділ 8. Фінансування освітнього округу

Розділ 9. Порядок реорганізації та ліквідації освітнього округу

Розділ 10. Інші положення

 

 

Голова ради  освітнього округу          __________               ____________________

                                      Підпис                            Ініціали, прізвище

 

                                  

ПОГОДЖЕНО

 

1. __________________

Назва посади керівника

 

_______________________

Назва Суб’єкта округу-1

 

______________

         Підпис

 

____________________

Ініціали, прізвище

 

___ ____________ 20__

М.П.

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

N. _________________

Назва посади керівника

 

_______________________

Назва Суб’єкта округу-N

 

______________

         Підпис

 

____________________

Ініціали, прізвище

 

___ ____________ 20__

 

М.П.

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ___________________________________

                Назва місцевого органу управління освітою

 ___ _____________________ 20__  № ____

 

 

Єдиний робочий навчальний план

суб’єктів ______________________________________________________ округу

Назва освітнього округу

на  __________________ навчальний рік

 

 1. Вступ
 2. Пояснювальна записка
 3. Навчальний план (міжшкільні форми навчально-виховного процесу)

 

№ п/п

Назва навчального предмета

Тип навчального курсу

Кількість годин на

тиждень

Назва навчального закладу

Прізвище, ім’я, по батькові вчителя

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

 

1. __________________

Назва посади керівника

 

_______________________

Назва Суб’єкта округу-1

 

______________

         Підпис

 

____________________

Ініціали, прізвище

 

___ ____________ 20__

М.П.

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

N. _________________

Назва посади керівника

 

_______________________

Назва Суб’єкта округу-N

 

______________

         Підпис

 

____________________

Ініціали, прізвище

 

___ ____________ 20__

 

М.П.

 

 

 

 

Додаток 3

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення ради ________________________округу

                                  Назва освітнього округу

 ___ _____________________ 20__  № ____

 

 

Спільний перспективний план роботи

 суб’єктів _______________________________________________________  округу

Назва освітнього округу

на  __________________ роки

 

1. Вступ

2. Функціонування і розвиток освітнього округу:

2.1. Організація міжшкільних форм навчально-виховного процесу:

2.1.1. Навчання

2.1.2. Виховання

2.1.3. Позашкільна освіта:

2.1.3.1.  Гуртки, секції, клуби тощо

2.1.3.2.  Допрофесійна підготовка

2.1.3.3.  Професійне навчання

2.1.3.4.  Методична робота

2.1.3..5.  Управління освітнім округом

3. Зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази

3.1. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт будівель

3.2. Придбання обладнання та ТЗН

3.3. Придбання шкільних автобусів

 

ПОГОДЖЕНО

1. __________________

Назва посади керівника

 

_______________________

Назва Суб’єкта округу-1

 

______________

         Підпис

 

____________________

Ініціали, прізвище

 

___ ____________ 20__

М.П.

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

N. _________________

Назва посади керівника

 

_______________________

Назва Суб’єкта округу-N

 

______________

         Підпис

 

____________________

Ініціали, прізвище

 

___ ____________ 20__

 

М.П.

 

 

 

 

Додаток 4

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення ради ________________________округу

                                  Назва освітнього округу

___ _____________________ 20__  № ____

 

 

Спільний план роботи

  суб’єктів____________________________________________________ округу

Назва освітнього округу

на  __________________ навчальний рік

 

1. Вступ

2. Функціонування і розвиток освітнього округу:

2.1. Організація міжшкільних форм навчально-виховного процесу:

2.1.1. Навчання

2.1.2.1 Виховання

2.1.3. Позашкільна освіта:

2.1.3.1.  Гуртки, секції, клуби тощо

2.1.3.2.  Допрофесійна підготовка

2.1.3.3.   Професійне навчання

2.1.3..4  Методична робота

2.1.3.5.  Управління освітнім округом

3. Зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази

3.1. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт будівель

3.2. Придбання обладнання та ТЗН

3.3. Придбання шкільних автобусів

 

ПОГОДЖЕНО

1. __________________

Назва посади керівника

 

_______________________

Назва Суб’єкта округу-1

 

______________

         Підпис

 

____________________

Ініціали, прізвище

 

___ ____________ 20__

М.П.

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

N. _________________

Назва посади керівника

 

_______________________

Назва Суб’єкта округу-N

 

______________

         Підпис

 

____________________

Ініціали, прізвище

 

___ ____________ 20__

 

М.П.

 

 

 

 

Додаток 5

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення ради ________________________округу

                                  Назва освітнього округу

 ___ _____________________ 20__  № ____

 

  Режим роботи

суб’єктів ______________________________________________________ округу

Назва освітнього округу

на  __________________ навчальний рік

 

 1. Вступ
 2. Тривалість навчального року, семестрів, канікул
 3. Тривалість робочого тижня
 4. Змінність роботи
 5. Режим роботи для педагогічного та технічного персоналу
 6. Тривалість уроків
 7. Розклад дзвінків
 8. Розклад масових заходів (вказуються дні тижня і тиждень місяця, у які проводяться міжшкільні форми навчальної, виховної і методичної роботи, засідання органів управління освітою тощо)

 

ПОГОДЖЕНО

1. __________________

Назва посади керівника

 

_______________________

Назва Суб’єкта округу-1

 

______________

         Підпис

 

____________________

Ініціали, прізвище

 

___ ____________ 20__

М.П.

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

N. _________________

Назва посади керівника

 

_______________________

Назва Суб’єкта округу-N

 

______________

         Підпис

 

____________________

Ініціали, прізвище

 

___ ____________ 20__

 

М.П.

 

 

 

 

 

Додаток 6

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Начальник управління

(відділу) освіти                ___________    ______________

Підпис                Ініціали, прізвище

М.П.

 

Розклад навчальних занять

суб’єктів ______________________________________________________ округу

Назва освітнього округу

в  __________________ навчальному році

 

 1.   Вступ
 2.   Розклад навчальних занять (міжшкільні форми навчально-виховного процесу):

– назва навчального заняття;

– місце проведення навчального заняття (назва навчального закладу);

– час проведення навчального заняття

 

ПОГОДЖЕНО

1. __________________

Назва посади керівника

 

_______________________

Назва Суб’єкта округу-1

 

______________

         Підпис

 

____________________

Ініціали, прізвище

 

___ ____________ 20__

М.П.

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

N. _________________

Назва посади керівника

 

_______________________

Назва Суб’єкта округу-N

 

______________

         Підпис

 

____________________

Ініціали, прізвище

 

___ ____________ 20__

 

М.П.

 

 

 

 

Додаток 7

 

ПОГОДЖЕНО

Начальник відділення ДАІ

по обслуговуванню_____________________

Назва адміністративного району

____________      _____________________

    Підпис                          Ініціали, прізвище

 

___ _____________________ 20___

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ _________________________________

               Назва місцевого органу управління освітою

___ ____________________ 20__ № ___

 

 

 

 

Маршрут шкільного автобуса №____

 1. План-схема маршруту.
 2. Графік руху шкільного автобуса.

 

Підвезення до місця навчання

Відвезення додому

Назва зупинки

Час вибуття

Назва зупинки

Час прибуття

 

 

 

 

 1. Додатки (списки учнів навчальних закладів, які підвозяться шкільним автобусом, затверджені директорами навчальних закладів і скріплені печаткою).

 

ПОГОДЖЕНО

1. __________________

Назва посади керівника

 

_______________________

Назва Суб’єкта округу-1

 

______________

         Підпис

 

____________________

Ініціали, прізвище

 

___ ____________ 20__

М.П.

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

N. _________________

Назва посади керівника

 

_______________________

Назва Суб’єкта округу-N

 

______________

         Підпис

 

____________________

Ініціали, прізвище

 

___ ____________ 20__

 

М.П.

 

 

 

 

Висновки. Розроблені зразки основної ділової документації освітнього округу повною мірою упорядковують процеси створення і функціонування освітнього округу, забезпечують покращення якісних і кількісних характеристик результатів навчально-виховної діяльності відповідно до вимог Положення про освітній округ, затвердженого Постановою КМ України від 27.08.2010 № 777.

Для забезпечення розвитку і модернізації освітніх округів, які функціонують,  доцільно використовувати технологію спрямованого розвитку освітніх систем із застосуванням каскадних програм розвитку [2].

 

 

Список використаних джерел

 1. Осадчий, І. Г. Освітній округ : теоретико-технологічні засади  ефективного управління [Електронний ресурс] / І. Г. Осадчий // Народна освіта. – 2012. – Вип. 3. – Режим доступу:  www.www.narodnaosvita.kiev.ua.
 2. Осадчий, І. Г. Спрямований розвиток освітніх систем : теорія, технологія, практика : монографія / І. Г. Осадчий. – К. : Інформавтодор, 2013. – 436 с.
 3. Положення про освітній округ, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 № 777 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: //osvita.ua/legistation/cther/8841.

 

 

Осадчий И.Г. Образовательный округ: образцы  основной  деловой документации

В статье представлены разработанные автором образцы основных обязательных документов, которые нормируют и обеспечивают оптимальное функционирование образовательного округа.

 

Ключевые слова: образовательный округ, субъекты округа, договор о совместной образовательной деятельности.

 

Osadchy, I. Educational District: Standards of Basic Business Documentation

In the article the standards of such basic obligatory documents worked out by an author are presented: agreements on joint educational activity with appendixes and positions about an educational district.

 

Key words: educational district, subjects of district, agreement on joint educational activity.

 

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=559