Return to Розділ 3. Педагогічна практика

Глобець О. М. Становлення патріота – громадянина України – в умовах інноваційної виховної системи школи життєзнавства

 

Глобець О. М.,

заступник директора з виховної роботи Володарської загальноосвітньої  санаторної школи-інтернату Київської області

 

Становлення патріота – громадянина України – в умовах інноваційної виховної системи школи життєзнавства

 

 

У статті представлено систему роботи у школі-інтернаті із формування громадянської свідомості в юного покоління, та авторські педагогічні проекти, впровадження яких сприяє підвищенню національної свідомості та патріотичних почуттів вихованців закладу.

 

Ключові слова: юне покоління, громадянська свідомість, школа-інтернат, авторські програми з розвитку національної свідомості вихованців.

 

Сучасний період розвитку України потребує зміни підходів до організації процесу виховання юного покоління. Важливими особливостями сьогодення є перехід до ринкових відносин, розбудова самостійної незалежної держави, гармонізація свого власного "я" особистості з потребами суспільства.

Метою виховання на сучасному етапі є передавання юному поколінню соціального досвіду, багатств духовної культури народу, своєрідності світогляду. На цій основі формуються особистісні риси громадянина – патріота України, – що включають національну свідомість, правову, моральну, художньо-естетичну, трудову, фізичну, екологічну культуру, розвиток індивідуальних здібностей.

Виховна система роботи у Володарській загальноосвітній санаторній школі-інтернаті Київської області як закладі освіти базується на національних рисах і самобутності українського народу та спрямована на забезпечення особистісного розвитку вихованців відповідно до їхніх індивідуальних задатків, здібностей і потреб (рис. 1).

Метою виховної системи роботи в закладі є створення цілісної моделі виховної роботи на основі національних і загальнолюдських цінностей, формування морально-духовної, життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал.

Для досягнення означеної мети передбачено реалізацію таких завдань:

 • дотримання принципів виховання, визначених концептуальними засадами національної програми;
 • створення програми виховання для кожного класу з урахуванням індивідуально-педагогічних можливостей вихователів, класних керівників, а також – результатів вивчення рівнів фізичного, соціального, психічного та духовного розвитку учнів;
 • задоволення базових потреб особистості вихованця (фізіологічних потреб, потреби в безпеці, любові та прихильності, визнанні та оцінці, в самоактуалізації);
 • реалізація особистісно орієнтованого, діяльнісного, системного, творчого та компетентнісного підходів в організації виховного процесу в шкільному та класному колективах;
 • оптимальне поєднання індивідуальної, групової і масової форм організації виховної роботи;
 • створення належних умов для особистісного зростання кожного вихованця (створення ситуацій успіху та підтримки), його психолого-педагогічний супровід;
 • співпраця з органами учнівського самоврядування, дитячими громадськими організаціями;
 • інтеграція зусиль батьківської громади, представників державної влади, громадських та благодійних організацій, правоохоронних органів та установ системи охорони здоров’я.

gl1

Рис. 1. Виховна система роботи у Володарській загальноосвітній санаторній школі-інтернаті Київської області

Актуальність дослідження. Проблема виховання громадянина-патріота постала перед людством тоді, коли виникла перша держава; вона ніколи не втратить актуальності в державі як соціальному інституті.

Мета дослідження. Отримання результатів про рівень сформованості громадянської зрілості серед вихованців санаторної школи-інтернату; розвиток здатності випускника успішно інтегруватися в сучасне суспільство.

Методика та організація досліджень.

 1. Для отримання результатів проводилися такі дослідження: психолого-педагогічне оцінювання громадянської активності та громадянської позиції школяра (за методикою І.Д.Звєрєва, Л.Г.Коваль, П.Д.Флорова); вивчення та виявлення ступеня сформованості патріотичних почуттів.
 2. Дослідження проводилось серед учнів основної та старшої школи в 2010-2011 н. р., 2011-2012 н. р. та випускників 2011, 2012 років. Опитано 150 респондентів, із них: середньої школи – 56 респондентів, старшої – 44, випускників закладу – 50.
 3. Створення педагогічних проектів ( з урахуванням одержаних результатів) з метою розвитку ціннісного ставлення вихованців до суспільства й держави, формування патріотизму, національної самосвідомості, політичної культури та культури міжетнічних відносин.

На рисунках  2, 3, 4 представляємо результати дослідження ступеня сформованості громадянської активності, громадянської позиції, патріотичних почуттів в учнів, вихованців школи (отримані 2010 року).

gl2

Рис. 2. Рівень сформованості громадянської активності учнів школи

gl3

Рис. 3. Рівень сформованості громадянської позиції учнів школи

gl4

Рис. 4. Рівень сформованості патріотичних почуттів учнів

 

Результати дослідження учнів показали, що поняття патріотизму та прояви поваги, гордості та національної свідомості в них дуже низькі. Це спонукало до розроблення педагогічних проектів, які сприяли б розвитку ціннісного ставлення вихованців до суспільства й держави, формуванню патріотизму, національної самосвідомості, політичної культури та культури міжетнічних відносин.

Отже, у ході дослідження як основу громадянського виховання  було створено та впроваджено авторські програми – практично орієнтовані колективні довготривалі педагогічні проекти "Бути громадянином" (7-9 класи) та "Життєві орієнтири" (10-11 класи).

 

gl5

Рис. 5. Зміст проекту "Бути громадянином"

 

gl6

 

Рис. 6. Зміст проекту "Життєві орієнтири"

Мета проектів – формування громадянина-патріота, гуманіста; виховання у школярів поваги до прав та основних свобод людини, формування правової культури і свідомості, ствердження людської гідності та вартісності особистості; формування навичок особистої відповідальності, соціальної відповідальності вихованців на основі їхньої активної участі у практичній громадській діяльності у шкільному та позашкільному просторі.

Педагогічні проекти впроваджувалися протягом трьох років. Результати дослідження ступеня сформованості громадянської активності, громадянської позиції, патріотичних почуттів вихованців школи-інтернату (2012 рік)  представляємо на рисунках 7, 8, 9. 

gl7

Рис. 7. Рівні сформованості громадянської активності, громадянської позиції, патріотичних почуттів учнів 11 класу

 

gl8

Рис. 8. Рівні сформованості громадянської активності, громадянської позиції, патріотичних почуттів випускників 2011 року

gl9

Рис. 9. Рівні сформованості громадянської активності, громадянської позиції, патріотичних почуттів випускників 2012 року

 

Нині головне завдання  педагоги школи вбачають в тому, щоб забезпечити розвиток духовних сил і здібностей кожного вихованця, що підвищить його самооцінку, сприятиме формуванню здатностей самостійно вирішувати як щоденні життєві завдання, так і більш складні проблеми, дасть змогу бути корисним для малого чи великого громадянства.

Виходячи із актуальності цієї проблеми, вихователями школи було розроблено авторські програми, серед яких на особливу увагу заслуговує виховна програма для учнів 5-7 класів "Здоров’я дітей – багатство нації".

Мета програми: сприяння особистісному зростанню кожної дитини, формування творчо розвиненої особистості, вільного громадянина-патріота.

Основні завдання:

 • формування почуття патріотизму, виховання та розвиток громадянських цінностей;
 • розвиток позитивної мотивації до праці, прагнення її результатами самореалізуватися і приносити користь своїй Батьківщині;
 • виховання дбайливого ставлення до природи;
 • формування навичок здорового способу життя, свідомого ставлення до свого здоров’я як найвищої цінності на основі впровадження здоров’язберігаючих технологій;
 • формування самосвідомості, моральних якостей особистості, соціальної активності та життєвої компетентності, позитивної мотивації до здорового способу життя.

Основними принципами реалізації програми визначено такі:

 • єдності національного і загальнолюдського;
 • культуровідповідності виховання – органічного зв’язку з історією народу, традиціями, культурою;
 • активності, творчої ініціативи учнів;
 • демократизації виховання – установлення довіри між вихователями і учнями, повага до особистості дитини, розуміння її інтересів;
 • гуманізації виховання – самореалізація особистості вихованця, створення умов для вияву обдарованості дітей, формування гуманної, щирої, доброзичливої особистості;
 • єдності навчання і виховання – розвиток і формування особистості, опанування нею національної і світової культури;
 • безперервності й наступності виховання – перетворення виховання у процес, що триває упродовж всього життя людини, створення відкритого виховного простору.

Програма складається з п’яти розділів: "Я – член великої родини"; "Я – учень школи"; "Я і моє здоров’я"; "Я і природа"; "Я – громадянин України".

Очікувані результати:

 • особистісне зростання учнів;
 • сформовані навички здорового способу життя;
 • високий рівень етичних знань, сформовані вміння культури поведінки;
 • розвинені вміння і навички вихованця адаптуватись до умов суспільного життя.

Одним із важливих завдань громадянської освіти є виховання у школярів суспільної активності та відчуття відповідальності, підготовка їх до розв’язання тих проблем, які наявні, та тих, що можуть виникнути після закінчення школи.

Основу становлення громадянина вбачаємо в активному залученні вихованців школи-інтернату до виконання завдань, які стоять перед суспільством. Велике значення має усвідомлення учнями того, що значні справи починаються з маленьких вчинків – посадженого дерева, очищеного струмка, допомоги ближньому, що розглядаємо не лише як  конкретні дії, а як набуття школярами позитивного досвіду громадянської співучасті.

Школа, клас, група – це простір життя дитини, у якому вона повинна мати можливість повноцінно розвиватися. Національно-патріотичне виховання в нашому закладі має системний характер. Формування національної свідомості базується на розвиту інтересу до історії рідного краю, традицій українського народу, національних культурних цінностей.

Пріоритетним напрямом виховної роботи в закладі визначено формування особистості учня − патріота України, – який усвідомлює свою приналежність до сучасної цивілізації. Із цією метою в кожному класі проводяться виховні та інформаційні години, на яких вивчаються символи, обереги України, основні закони нашої держави: "Свою Україну любіть", "Моя Україна − червона калина", "Політична культура молодої людини", "Прапор, Герб − ознаки держави", "Я − громадянин України" тощо.

Класні керівники та вихователі впроваджують інноваційні виховні форми роботи з учнями: індивідуальні проекти "Любіть Україну!", "Наша Володарщина", "Збережемо річку Рось", груповий дослідницький проект із відеолекторієм та екологічними дослідженнями "Наше селище та зони рекреації", конкурсні програми "Україна має талант", "Міс Весняночка", виховні години "Подорож на телестудію", колективні творчі панно "Весна- красна в Україні", колажі, диспути "Здорова дитина – здорова Україна", конференції "Екологічна ситуація ХХІ ст. в Україні", круглі та філософські столи та ін.

В усіх класах оформлено куточки державних і народних символів. Вихователі ознайомлюють учнів з культурою українського народу. Традиційними стали великодні та різдвяні свята, виготовлення та виставки писанок, свята "День Соборності", "Свято моєї Батьківщини", "Українські вечорниці". Протягом тижня військово-патріотичного виховання учні відвідують музей Великої Вітчизняної війни та Національний музей-заповідник "Битва за Київ у 1943 році", "Українське село" в м. Переяслав-Хмельницькому та с. Пирогово.  

Під час тижня козацької слави до школи приїздять представники Українського Реєстрового Козацтва, які розповідають вихованцям про історію козацтва,  дарують книги й козацькі луки, з яких діти залюбки вчаться стріляти. Організовується екскурсія до історико-культурного центру "Мамаєва Слобода", де діти беруть участь у різноманітних змаганнях тощо.

У школі проводяться лінійки Пам’яті: "Україна пам’ятає Голодомор", "9 травня – День перемоги", "Трагедія на ЧАЕС", "Пам'яті героїв Крут"; конкурси малюнків "Свята моєї Батьківщини", "Ми малюємо мир" та інші.

Висновки. У час розвитку нових технологій, демократизації суспільства людству потрібен громадянин, який вміє розв’язувати політичні, соціальні, культурні, ідеологічні та екологічні проблеми.

Виховати таку людину має сучасна школа. Педагоги бачать у кожній дитині неповторну унікальну особистість і допомагають їй стати господарем свого життя, своєї долі, реалізувати себе в житті.

На сучасному етапі перед школою стоїть завдання виховання свідомого громадянина, патріота, набуття молоддю соціального досвіду, високої культури міжнаціональних взаємовідносин, формування потреби та вміння жити у громадянському суспільстві.

Тому пріоритетними завданнями школи-інтернату є залучення молоді до вирішення тих проблем, які стоять перед суспільством; формування в юної особистості здатності до життя в суспільстві, творчого саморозвитку, вміння підлітків протистояти негативному впливові навколишнього середовища; розвиток життєтворчості, усвідомлення учнями важливості розв’язання актуальних проблем на рівні школи, селища, району; залучення вихованців до участі у формуванні та реалізації громадянських справ і програм.

 

Список використаних джерел

 1. Бех, І. Програма патріотичного виховання дітей та учнівської молоді / І. Бех, К. Чорна // Світ виховання. − 2007. − № 1. − С. 23-34.
 2. Білоусова, В.О. Виховання культури поведінки учнів / Білоусова В.О., Говорун Т.В., Кисельова Н.Й. – К. : Радянська школа, 1986. − 147 с.
 3. Волин, О.В. Національне виховання − невід'ємна складова гармонійного розвитку особистості / О.В.Волин // Виховна робота в школі. − 2012. − № 4. − С. 2-4.
 4. Єрмаков, І.Г. Життєвий проект особистості : від теорії до практики : практико зорієнтовний посібник / І. Г.Єрмаков, Д.О.Пузіков. – К. : Освіта України, 2007. – 212 с.
 5. Єфіменко, О.Я. Історія України та її народу. – К. : Мистецтво, 1992. − 267 с.
 6. Життєва компетентність особистості : від теорії до практики : науково-методичний посібник / за ред. І.Г.Єрмакова. – Запоріжжя : Центріон, 2005. – 640 с.
 7. Інноваційні технології на уроках громадянської освіти : навчальне видання. – Харків : Основа, 2006. − С. 25-34.
 8. Конституція України : Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. – К. : Преса України, 1996. − 80 с.
 9. Лазор, І. Військово-патріотичне виховання учнівської молоді / І. Лазор, Б. Мисак // Директор школи. – 2007. – № 15. – С. 3-15.
 10. Малик, М. Г. Нові форми та методи проведення уроків патріотичного виховання / Н. Г. Малик // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2011. – № 8. – С. 20-21.
 11. Моральне та громадянське виховання. – Харків : Основа, 2006. – 256 с.
 12. Права дитини : від витоків до сьогодення : зб. текстів, метод. та інформ. матеріалів. – К. : Либідь, 2002. – С. 226-229.
 13. Права людини : методичні рекомендації [для загальноосвітніх шкіл та ліцеїв]. – К. : Право, 1998. − С. 168-171.
 14. Чепурна, Н. Інноваційна модель патріотичного виховання / Н. Чепурна, Т. Горлач // Освіта України. − 2010. − № 33/34. − С. 7.

 

Глобец О.М. Становление патриота − гражданина Украины – в условиях инновационной системы школы жизненных знаний

В статье представлены система работы  в школе-интернате с формирования гражданского сознания в подрастающего поколения, и авторские педагогические проекты, способствующие повышению национального сознания и патриотических чувств воспитанников учреждения.

Ключевые слова: юное поколение, гражданское сознание,  школа-интернат, авторские программы,  способствующие развитию национального сознания воспитанников.

 

Globec, O.M. Becoming a Patriot − a Citizen of Ukraine – in Innovative Educational System Zhyttyeznavstva School

The article is based on research materials for the formation of civic consciousness of the younger generation, conducted among adolescent school. Following the obtained results the authors' pedagogical projects, implementation of positive help to increase the level of national consciousness and patriotism pet's establishment.

Key words: young generation, civic consciousness, boarding school, authors' programs of national consciousness development.

 

 

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=580