Return to Розділ 3. Педагогічна практика

Бодрик О.О. Організація патріотичного виховання у викладанні інформатики

Бодрик О.О.,

заступник директора з навчально-виховної роботи Білоцерківської СЗОШ І-ІІІ ступенів №12 з поглибленим вивченням інформаційних технологій Київської області

 

Організація патріотичного виховання у викладанні інформатики

 

У статті проаналізовано організацію основних напрямів патріотичного виховання у викладанні інформатики. Представлено систему формування знань з українознавства на уроках інформатики.

Ключові слова: патріотичне виховання, українознавство, проектно-технологічна та інформаційно-комунікаційна компетентності.

 

Кожен повинен пізнати свій народ

і в народі пізнати себе.

 Г.С.Сковорода

 

Постановка проблеми.  Справжнім громадянином може бути лише та людина, яка любить Батьківщину, готова не тільки примножувати її багатства,  а й оберігати честь і славу, а за необхідності – віддати життя за її  незалежність і свободу.

Система освіти загалом і загальноосвітні навчальні заклади зокрема мають ефективно вирішувати виховні  завдання,  обґрунтовані  в  державних документах: Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти, Основних орієнтирах виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, Концепції національно-патріотичного виховання.

Аналіз досліджень і публікацій. Патріотичне виховання належить до пріоритетних напрямів національної системи виховання і  включає в себе  формування в особистості любові до Батьківщини, національної самосвідомості й гідності, виховання дбайливого ставлення до рідної мови, культури, традицій; формування відповідальності за природу рідної країни.

Теорію виховання в дітей і молоді патріотизму розробляли  українські педагоги Г.Ващенко,  О.Духнович,  І.Огієнко,  С.Русова,  Я.Ряппо, Г.Сковорода, В.Сухомлинський, К.Ушинський та інші. 

Українськими вченими Р.Петронговським  та Т.Гавлітіною   ґрунтовно розроблено  питання  формування у старшокласників патріотизму в позанавчальній виховній діяльності та в роботі з підлітками в умовах позашкільних навчальних закладів.

Виклад основного матеріалу. Основними принципами національно-патріотичного виховання є принципи національної спрямованості виховання, культуровідповідності, гуманізації, суб'єкт-суб'єктної взаємодії, цілісності, акмеологічний принцип, особистісної орієнтації, життєвої творчої самодіяльності, толерантності [3].

Принцип цілісності означає, що виховання організовується як системний педагогічний процес, спрямований на гармонійний різнобічний розвиток особистості, формування в неї цілісної картини світу.

Базовими предметами, у викладанні яких реалізується патріотичне виховання у школі, вважають предмети гуманітарного та історичного циклу. Тому актуальною в умовах інформаційного суспільства є проблема організації патріотичного виховання на уроках інформатики.

Метою освітньої галузі "Технології" є формування і розвиток в учнів проектно-технологічної та інформаційно-комунікаційної компетентностей для реалізації їхнього творчого потенціалу і соціалізації в суспільстві [1]. Розглянемо питання поєднання використання інноваційних технологій із спеціальним змістом дидактичного матеріалу – патріотичного характеру – у  викладанні інформатики.

Український педагог  К.Ушинський вважав,  що наукова система знань про Батьківщину, історію, культуру, духовність і державність рідного народу має найбільший пізнавально-виховний потенціал. Тому під час вивчення кожної з тем інформатики як навчального предмета педагоги нашої школи звертають увагу учнів на вклад українських учених у розвиток інформаційних технологій. Наприклад, під час засвоєння теми "Історія розвитку обчислювальної техніки" особлива увага звертається на такі факти: вперше у Радянському Союзі – саме в Києві – у 1951 році під керуванням професора С.О.Лебедєва було введено в експлуатацію ЕОМ (електронну обчислювальну машину);  український вчений В.М. Глушков є фундатором наукової школи кібернетики тощо.

Важливим напрямом патріотичного виховання вважаємо використання на уроках елементів українознавства – вивчення культури, побуту, звичаїв, традицій, обрядів, які містять у собі високі моральні цінності, збагачені тисячолітнім досвідом мудрості народу, мають моральний потенціал, спрямований на виховання особистості. Для прикладу, розглянемо послідовність засвоєння українознавчого матеріалу з теми у "Українські орнаменти". Під час вивчення графічного редактора в 9 класі вчителі розказують про значення символів українських орнаментів, показують відеофільми про малювання писанок (із супроводом українських народних пісень), а потім учні на практичних роботах малюють писанки, рушники, килими, відтворюючи запропоновані орнаменти, або самі створюють орнаменти (завдання для творчих дітей) .

Алгоритм прикладу створення орнаменту у графічному редакторі як приклад можливостей роботи із фрагментами представляємо на рис. 1.  

bodr1

Рис. 1. Cтворення орнаменту у графічному редакторі

У вивченні формування таблиць у табличному процесорі в учнів викликає інтерес завдання створення кросвордів – як формування макету кросворду, так і розроблення його змістового наповнення. На рис. 2 представляємо приклад такого кросворду.

По горизонталі:

 1. представниця духовного як носій світла – фотон;
 2. його символіка співзвучна із символікою квадрата. Він – його рідний брат, але, окрім цього, символізує нематеріальне начало: перетин його діагоналей утворює хрест – символ вічності;
 3. символ упорядкованості й стабільності, гарантії та надійності, бо опирається на чотири сторони світу, символізує чотириетапність основних життєво-часових процесів: чотири етапи життя – дитинство, молодість, зрілість, старість;
 4. символ, що об'єднує простір і час: квадрат, що лежить в його основі – це минуле; чотири бокові квадрати – сучасне; верхній квадрат або верхня грань, що лежить на чотирьох бокових, – майбутнє;
 5. символ руху; єдино вона уособлює час, який пронизує все;
 6. символ еволюції Всесвіту і життя, сходження від нижчого до вищого, від простішого до складнішого.

По вертикалі:

 1. символ творчості, триєдиної суті світу, насамперед, Святої Трійці – Бога-Отця, Бога-Сина, Бога-Духа Святого. Трикутник – символ людського життя: "народження – життя – смерть" або "дитинство – молодість – старість";
 2. символ Неба і Сонця, Нескінченності й Вічності. Уособлює і розкриває сутність Вічності й Конечності, їх нерозривну єдність, бо своїм утворенням демонструє Безконечність у тому і там, де початок збігається з кінцем;
 3. символ влади, устремління вгору задля володіння довкіллям, обставинами, світом; її принцип – підпорядкованість;
 4. символ довершеності, досконалості, бо наділена ідеальною формою: за найменших розмірів має найбільший об'єм, а за найбільшої площини взаємодії з довкіллям – єдину точку дотику з ним.

bodr2

Рис. 2. Кросворд, створений під час вивчення формування таблиць у табличному процесорі

Оскільки основною умовою реалізації змістових ліній технологічного компонента є інтегрована проектно-технологічна й інформаційна діяльність, доцільним є впровадження проектних технологій на уроках.

Вивчення українських орнаментів продовжуються і в інших класах як   створення публікацій, презентацій, веб-сайтів про значення символів, класифікація писанок, рушників, видів писанок та українських орнаментів, які використовуються в різних регіонах України. Слайди з учнівської презентації про символи писанок представляємо на рис. 3.

bodr3

Рис. 3. Слайди з учнівської презентації про символи писанок

У процесі вивчення тем "Комп’ютерні презентації та публікації", "Основи веб-дизайну", "Текстовий процесор"  учням пропонується розробити проект у відповідному середовищі українознавчої тематики: "Мистецтво України. ХХ століття", "Видатні діячі України. Історія і сучасність", "Сім чудес України", "Звичаї українського народу", "Українські народні зимові свята", "Українська народна казка – екскурс у дитинство", "Інформатика у фактах та особистостях", "Дендропарк "Олександрія" – перлина України", "Софія Київська – серце України", "Намисто Гуцульщини", "Українське народне вбрання. Наддніпрянщина", "Українське народне вбрання. Закарпаття.", "Писанка – символ України".Рис. 3. Слайди з учнівської презентації про символи писанок

Для створення проекту учням потрібно відшукати інформацію як тестову (статистичну, описову, вірші), так і графічну (світлини, малюнки); дібрати музичний супровід; на цій основі розробити проект, використовуючи можливості відповідного середовища. Як приклад на рис. 4 представляємо слайди з учнівського проекту "Архітектура та побут Закарпаття".

bodr4

Рис. 4. Слайди з учнівського проекту "Архітектура та побут Закарпаття"

Розглянемо учнівський сайт "Державні утворення на території України" (рис. 5). На сайті представлено правителів держави від часів Київської Русі до сучасності (рис. 6).Рис. 4. Слайди з учнівського проекту "Архітектура та побут Закарпаття"

 

bodr5

Рис. 5. Учнівський сайт "Державні утворення на території України"

 

bodr61

bodr62

Рис. 6.  Правителі держави від часів Київської Русі до сучасності

Такий же підхід можна використати і під час вивчення баз даних. Окрім пошуку інформації учням потрібно її проаналізувати та структурувати.  Наприклад, у створенні бази даних "Гетьмани України" школярі структурували  матеріали за такими даними: ім’я гетьмана, світлина, походження, місце народження, рік народження, рік смерті, період діяльності, основні заслуги; для розроблення бази даних "Символи українських орнаментів" використовувалися такі дані: назва символу, його зображення, назва групи, його значення, використання, регіон України, де використовується; у процесі створення бази даних "Регіони України" – назва регіону, зображення розміщення на карті України, чисельність, площа, основні ріки регіону тощо. На рис. 7 представляємо звіт "Рослинні орнаменти" з учнівської бази даних "Символи українських орнаментів".

 

bodr7

Рис. 7. Звіт "Рослинні орнаменти" з учнівської бази даних "Символи українських орнаментів"

Ціннісне ставлення до природи [2] формується у процесі екологічного виховання і виявляється у таких ознаках: усвідомленні функцій природи в житті людини, самоцінності природного оточення; почутті особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них; здатності особистості гармонійно співіснувати з природою; критичному оцінюванні споживацько-утилітарного ставлення до природи, необхідність якої особливо гостро відчувається в сучасну епоху – бурхливого розвитку науки і техніки, екологічної кризи  як  негативного наслідку науково-технічної революції.

Учні повинні усвідомлювати, що моральний аспект патріотизму полягає і в розвитку національної економіки, і в підтримці національного виробника, і в економічній, господарській порядності власників підприємств тощо.

Досить широко екологічний та економічний напрями патріотичного виховання можна реалізувати у процесі вивчення текстового (створення буклетів) та табличного (аналіз даних) процесорів. У реалізації компетентнісного підходу із застосуванням  методу доцільно дібраних задач  і рольових ігор учні використовують екологічні та економічні поняття, навчаються раціонально використовувати природні ресурси, аналізувати природні, економічні та суспільні явища за статистичними даними; складають графіки і діаграми, що ілюструють результати впливу людської діяльності на природу, наприклад, використання системи задач про споживання води, забруднення води та повітря, скорочення лісових ресурсів та його наслідки.

У такий спосіб формується прийняття природи як особистісної цінності,  екологічна культура, відповідальне ставлення до навколишнього середовища.

Досить часто вчителі школи використовують проекти з інтегрованим використанням середовищ. Наприклад, потрібно створити бюлетень "Дендропарк "Софіївка" (рис. 8.) та розрахувати кошторис туристичного туру  "Біла Церква – "Софіївка" (місто Умань)" з урахуванням вартості проїзду до міста Умані та назад, вартості вхідного квитка з екскурсійним обслуговуванням і додаткових платних послуг (рис. 9).

bodr8

Рис. 8. Бюлетень "Дендропарк "Софіївка"

bodr9

Рис. 9. Кошторис туристичного туру  "Біла Церква – "Софіївка" (місто Умань)"

Намагаємось, щоб якнайбільше учнів з високим рівнем навчальних досягнень здавали державну підсумкову атестацію з інформатики у вигляді захисту проектів, які можна використовувати у навчально-виховному процесі.

Висновок. Отже, у школі створена та  ефективно діє система патріотичного виховання, яка реалізується на уроках інформатики, що сприяє формуванню духовно багатої, розвиненої, творчої особистості, справжнього громадянина України.

 

Список використаних джерел

 1. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF.
 2. Наказ МОН молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243 "Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України" [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/images/files/pozashkilna/1243.doc.
 3. Концепція національно-патріотичного виховання [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://osvita.ua/legislation/other/5397/.
 4. Бодрик, О.О. Інформатика.   9  клас :  Тестовий  контроль  знань  / О.О.Бодрик,  О. Г.Захар,   Ж.В.Потапова, Т.В.Тихонова. – Харків : Ранок, 2011. – 96 с.
 5. Бодрик, О.О. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з інформатики. 11 клас / О.О.Бодрик, О.Г.Захар, Ж.В.Потапова. – Харків : Ранок, 2011. – 136 с.
 6. Бодрик, О.О. Інформатика. 10 клас. Рівень стандарту. Текстовий контроль знань / О.О.Бодрик, О.Г.Захар, Ж.В.Потапова, Т.В.Тихонова. – К. : Літера ЛТД, 2012. –  112 с.
 7. Бодрик, О.О. Інформатика. 11 клас. Рівень стандарту. Текстовий контроль знань / О.О.Бодрик, О.Г.Захар, Ж.В.Потапова, Т.В.Тихонова. – К. : Літера ЛТД, 2012. – 96 с.

 

Бодрик О.А. Организация патриотического воспитания в преподавании информатики

 В статье проанализирована организация основных направлений патриотического воспитания при преподавании информатики. Раскрыта система формирования знаний по украиноведению на уроках информатики.

Ключевые слова: патриотическое воспитание, украиноведение, проектно-технологическая и информационно-коммуникационная компетентности.

 

Bodryk, O.O. The Organization of  Patriotic Education in the Teaching of Computer Science

It has been analyzed the organization of the main directions of Patriotic education in the teaching of computer science in the article by the author. The system of knowledge formation of Ukrainology on the computer science  lessons has been disclosed.

Key words: patriotic education, Ukrainology,  project-technological  and information-communication competences.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=594