Return to Х

ХМІЛЬ Наталія Анатоліївна

Наталія Анатоліївна Хміль – доцент кафедри соціальної інформатики Харківського національного університету радіоелектроніки, кандидат педагогічних наук.

Коло наукових інтересів: історія розвитку засобів наукової комунікації в педагогічній науці; інформаційно-комунікаційні технології у підготовці фахівців гуманітарного профілю.

Наталія Анатоліївна є автором та співавтором таких публікацій і видань за останні 5 років:

1. Хміль Н. А. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів інформатики до впровадження особистісно орієнтованих технологій в навчально-виховний процес / Н. А. Хміль, С. В. Дяченко // Вісн. Луган. нац. пед. ін-ту імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. – 2005. – № 4 (84). – С. 258-262.

2. Хміль Н. А. Підготовка учителів до впровадження Інтернет-технологій у навчально-виховний процес школи / Хміль Н. А., Черенков В. Г., Дяченко С. В. // Зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини. Спец. вип. – К. : Міленіум, 2005. – С. 342-348.

3. Хміль Н. А. Науково-педагогічні журнали: регіональний вимір (1991–2005 рр.) / Н. А. Хміль // Вісн. Луган. нац. пед ун-ту імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. – Ч. 1. – 2006. – № 19 (114). – С. 55-59.

4. Хміль Н. А. Діяльність журналу "Радянська школа" у 50-60-ті роки XX століття / Н. А. Хміль // Рід. шк. – 2007. – № 9. – С. 69-71.

5. Хміль Н. А. Українські Інтернет-ресурси : освіта та педагогічна наука : довідкове  видання / Н. А. Хміль. – Луганськ : Вид-во ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2008. – 42 с.

6. Хміль Н. А. Розвиток та функціонування української науково-педагогічної періодики в 50-80-х роках XX століття [Електронний ресурс] / Н. А. Хміль // Нар. освіта. – 2008. – Вип. 2. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/NarOsv/2008-2/08hnards.htm.

7. Хміль Н. А. Електронні дискусії як середовище спілкування в науково-пе-дагогічному співтоваристві / Н. А. Хміль // Вісн. Луган. нац. пед. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Педагогічні науки. – 2008. – № 18 (157). – С. 200-206.

8. Хміль Н. А. Аналітичний огляд сучасної української електронної науково-педагогічної періодики [Електронний ресурс] / Н. А. Хміль // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2008. – № 2 (6). – Режим доступу:  http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em6/emg.html.

9. Хміль Н. А. Розвиток засобів наукової комунікації як складової педагогічної науки в Україні (середина XX століття – початок XXI століття): дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Наталія Анатоліївна Хміль. – Луганськ, 2009. – 340 с.

10. Хміль Н. А. Мережеві щоденники у педагогічній практиці сучасного вчителя початкових класів / Н. А. Хміль // Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та економіці : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (15-17 квітня 2010 р., м. Луганськ). – Луганськ : Phoenix, 2010. – С. 237-241.

11. Хміль Н. А. Основні напрями використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності психологів / Н. А. Хміль, О. М. Крутько // Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. – 2010. – № 17(204). – С. 209-215.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=741