Return to М

МЕЛЬНИЧЕНКО Олена Петрівна

Олена Петрівна Мельниченко –  асистент кафедри вищої математики Білоцерківського національного аграрного університету, кандидат сільськогосподарських наук.

Коло наукових інтересів: методика викладання у вищих навчальних закладах; статистичне оброблення даних у біологічних та інших експериментах.

Олена Петрівна э автором і співавтором таких публікацій та видань:

1. Мельниченко О.П. Методичні проблеми при викладанні вищої математики в непрофільних вищих навчальних закладах / О.П. Мельниченко // Наук. вісн. Львівськ. нац. акад. вет. мед. ім. С.З. Ґжицького. − 2010. − Том 12. − № 3. − Ч. 5. − С. 80-85.

2. Куреня С.В. Елементи теорії ймовірностей : методичний посібник [для студентів економічного факультету стаціонарної та заочної форм навчання] / Куреня С.В., Мельниченко О.П., Непочатенко І.А. – Біла Церква, 2005. − 96 с.

3. Мельниченко О.П. Статистична обробка експериментальних даних : навчальний посібник [для студентів факультету ветеринарної медицини] // Мельниченко О.П., Якименко І.Л., Шевченко Р.Л.. − Біла Церква, 2006. − 38 с.

4. Шевченко Р.Л. Елементи математичної статистики (Частина ІІ) : методичний посібник [для студентів економічного факультету стаціонарної та заочної форм навчання] / Шевченко Р.Л., Мельниченко О.П., Непочатенко І.А. – Біла Церква, 2006. − 102 с.

5. Мельниченко О.П. Дослідження кореляційних зв’язків між активністю ферментів антиоксидантного захисту і рівнем пероксидного окиснення ліпідів / О.С.Цибулін, О.П.Мельниченко // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. − Біла Церква, 2009. − Вип. 60. – Ч. 1. − С. 85-88.

6. Мельниченко О.П. Математична обробка результатів біологічного експерименту / О.П.Мельниченко // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва : зб. наук. праць / Білоцерк. держ. аграр. ун-т. − Біла Церква, 2010. − Вип. 4 (7). − С. 9-12.

7. Мельниченко О.П. Основи елементарної математики : навчальний посібник [для самостійного опрацювання] / [Мельниченко О.П., Шевченко Р.Л., Якименко І.Л., Розумнюк В.Т.]. − Біла Церква, 2005. − 50 с.

8. Шевченко Р.Л. Ряди : методичні вказівки до вивчення курсу "Ряди" з курсу "Вища математика" [для студентів економічного факультету] / Р.Л.Шевченко, О.П.Мельниченко, І.А.Непочатенко. – Біла Церква, 2010. − 36 с.

9. Мельниченко О.П. Вища математика в прикладах і задачах : методичні рекомендації [для студентів заочного відділення економічних спеціальностей] / О.П.Мельниченко, У.С.Ревицька. − Біла Церква, 2009. − 40 с.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=1022