Return to Автори

М

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=242

МІРОШНИК Світлана Іванівна

Світлана Іванівна Мірошник – старший викладач кафедри філологічних, суспільно-гуманітарних та мистецьких дисциплін Комунального вищого навчального закладу "Академія неперервної освіти", кандидат педагогічних наук. Коло наукових інтересів: методика навчання української мови і літератури; компетентнісний підхід у навчанні учнів і педагогічних працівників; упровадження тренінгових технологій навчання; тестування як метод контролю й оцінювання. Світлана Іванівна – автор і співавтор  …

МАЗІН Василь Миколайович

Василь Миколайович Мазін – докторант кафедри теорії і методики фізичного виховання Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат педагогічних наук, доцент. Коло наукових інтересів: фахова підготовка майбутніх учителів фізичного виховання  і тренерів, організація виховного процесу в ДЮСШ. Авторські публікації та видання за останні 5 років: Мазин В.Н. Концепция  формирования олимпийской культуры в детско-юношеской спортивной школе …

МАЙБОРОДА Зоя Григорівна

Майборода Зоя Григорівна народилась 15 лютого 1951 р. в місті Зоринськ Луганської області. Освіта вища педагогічна. Закінчила Криворізький  державний педагогічний інститут за спеціальністю «Музика і співи». Працює вчителем музики у спеціалізованій  загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №12 з поглибленим вивченням інформаційних технологій м. Білої Церкви. Досліджує проблему «Використання інформаційних технологій  у процесі викладання мистецьких дисциплін». Автор  …

МАЛЮГА Олександр Сергійович

Олександр Сергійович Малюга – доцент кафедри теорії та практики перекладу Міжрегіональної академії управління персоналом, кандидат педагогічних наук. Коло наукових інтересів: методика викладання англійської мови на старшому ступені навчання у вищій школі. Олександр Сергійович є автором і співавтором таких публікацій: 1. Малюга О.С. До питання моделей читання іншомовного наукового тексту / Олександр Сергійович Малюга // Науковий …

МАРИМОНСЬКА Любов Андріївна

Любов Андріївна Маримонська – асистент кафедри методики навчання іноземних мов та прикладної лінгвістики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Л.А.Маримонська закінчила Київський державний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Романо-германська філологія". Любов Андріївна – працювала заступником директора з НВР загальноосвітнього навчального закладу; вона –  вчитель-методист, відмінник освіти України, нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти …

МАРКІТАН Олена Іванівна

Маркітан Олена Іванівна народилась у м. Білій Церкві Київської області. Закінчила середню загальноосвітню школу №15 м. Білої Церкви. У цьому ж році вступила до Київського інженерно-будівельного інституту, де здобула вищу освіту за спеціальністю "Автоматизовані системи керування" і отримала кваліфікацію "інженер-системотехнік". Трудову діяльність розпочала в 1990 році інженером-програмістом у Білоцерківському шинному заводі №2. У 1999 році перейшла …

МАРТИНЕНКО Світлана Андріївна

Світлана Андріївна Мартиненко – аспірантка кафедри педагогіки Донбаського державного педагогічного університету. Коло наукових інтересів: проблеми формування фахової компетентності та розвитку професіоналізму студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. Світлана Андріївна є автором таких публікацій: 1. Мартиненко С.А. Трудове виховання молоді в Київській Русі: історико-педагогічний аспект / С.А.Мартиненко // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / за …

МАРТИНЮК Олена Володимирівна

Олена Володимирівна Мартинюк – аспірантка кафедри педагогіки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Коло наукових інтересів: професійна підготовка перекладачів в Україні та світі. Олена Володимирівна є автором та співавтором таких публікацій: 1. Мартинюк О. Професійна підготовка перекладачів у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів / О. Мартинюк / Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / гол. ред. …

МАРТИНЮК Тетяна Сергіївна

Тетяна Сергіївна Мартинюк – заступник директора з навчально-виховної роботи Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №18 Білоцерківської міської ради Київської області, учитель географії, учитель-методист. Коло наукових інтересів: діяльнісний підхід у навчанні географії, упровадження інноваційних технологій у практику навчання, особливості навчання фізичної та соціально-економічної географії України. Автор дисертаційного дослідження "Методика реалізації діяльнісного підходу у процесі навчання географії …

МАРУЩАК Олександра Миколаївна

Олександра Миколаївна Марущак –  асистент кафедри лінгвометодики та культури фахової мови Житомирського державного університету імені Івана Франка, здобувач. Коло наукових інтересів: формування культури мовлення молодших школярів у процесі роботи з дитячими періодичними виданнями. Авторські публікації та видання: Марущак О. М. Дитячі часописи мовних меншин України у навчально-виховному процесі початкової школи / О. М. Марущак // Science and …

МАРФИНЕЦЬ Надія Василівна

Надія Василівна Марфинець – учитель української мови і літератури Росошанської ЗОШ I-II ступенів Свалявського району Закарпатської області, старший учитель, здобувач кафедри психології та педагогіки факультету суспільних наук Ужгородського національного університету. Питання, яке досліджує Н. В. Марфинець: шкільне літературне краєзнавство. Надія Василівна є автором та співавтором таких публікацій: Марфинець Н. В. Особливості вивчення літератури давнього періоду Закарпаття у сучасній …

МАСАЛОВА С.И.

С.И. Масалова  –  профессор Ростовского областного института повышения квалификации и переподготовки работников обра­зования (РОИПКиПРО),  доктор философских наук, член-корреспондент Российской Академии Естество­знания.  

МАСОЛ Людмила Михайлівна

Людмила Михайлівна Масол – провідний науковий співробітник лабораторії естетичного виховання Інституту проблем виховання АПН України, кандидат педагогічних наук. Коло наукових інтересів Л.М.Масол – питання мистецької освіти, післядипломна освіта вчителів мистецьких дисциплін,  підготовка вчителів загальноосвітніх навчальних закладів до поліхудожнього виховання учнів. Л.М.Масол – автор значної кількості публікацій і видань, зокрема – монографії "Загальна мистецька освіта: теорія …

МАТВІЙЧИНА Світлана Володимирівна

Світлана Володимирівна Матвійчина – директор Чернівецької гімназії №2 Чернівецької міської ради, кандидат педагогічних наук, заслужений учитель України. Світлана Володимирівна  є автором таких  публікацій Матвійчина С. В. Формування ключових компетентностей учнів при вивченні хімії як умова впровадження навчання протягом життя / С. В. Матвійчина // Неперервна освіта : сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : збірник матеріалів Всеукраїнської …

МАТУШЕВСЬКА Олена Василівна

Матушевська Олена Василівна – завідуюча кафедрою управління освітою Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів. Завершила навчання в аспірантурі Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти. Працює над дисертаційним дослідженням "Організаційно-методичні умови підвищення кваліфікації вчителів гуманітарного профілю". Автор та керівник авторського колективу науково-методичних посібників  "Тестові завдання з української мови: теорія і практика", "Організація та зміст діяльності наукових …

МАХІНОВ Віктор Миколайович

Віктор Миколайович Махінов – завідувач кафедри іноземних мов та методики їх викладання Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, кандидат педагогічних наук, доцент, професор. Коло наукових інтересів: іноземні мови, соціолінгвістика, соціокультурна компетентність. Віктор Миколайович є автром та співавтором таких публікацій і видань за останні 5 років: 1. Художня література як фактор формування соціокультурної компетенції майбутнього вчителя початкової …

МАХИНЯ Тетяна Анатоліївна

Тетяна Анатоліївна Махиня – доцент кафедри управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи Інституту менеджменту та психології ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" Національної академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук. Коло наукових інтересів – проблеми та перспективи розвитку вищої школи у сучасному інформаційно-освітньому середовищі; оптимізація управлінської діяльності засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Тетяна Анатоліївна є автором та співавтором …

МАХМУДОВ Мудафия Джамиль оглу

Махмудов Мудафия Джамиль оглу родился 17 октября 1945 года в с. Гызыл-Шафаг Сисианского района Армянской Республики. В 1962 г. окончил среднюю школу №4 им. М.Т.Сидги в г. Нахчивань, а 1967 г. – физико-математический факультет Азербайджанского государственного педагогического университета. В 1967 г. с отличием окончил АГПУ, поступил на работу в Институт математики и механики АН Азербайджанской ССР. С …

МЕДЕНЦОВА Тетяна Миколаївна

Меденцова Тетяна Миколаївна, старший викладач кафедри іноземних мов Сумського національного аграрного університету. Коло наукових інтересів: англійська мова та методика її викладання у вищих навчальних закладах; психологія. Автор таких публікацій: 1. Меденцова Т.М. Проблема мотивації в сучасній психології // Матеріали VII  Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта 2004”, м.Дніпропетровськ, 10-25 лютого 2004 р. – Дніпропетровськ, 2004. …

МЕЛЬНИК Надія Адамівна

Надія Адамівна Мельник –  завідувач кабінету координації методичної роботи, доцент кафедри управління освітою Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Коло наукових інтересів: упровадження інноваційних педагогічних технологій у діяльність методичних служб; технологічні аспекти фахової підготовки педагогічних працівників; проблеми профільного навчання учнів. Надія Адамівна – автор низки публікацій, виданих упродовж останніх років: 1. Мельник Н.А. Модернізація системи …

МЕЛЬНИЧЕНКО Олена Петрівна

Олена Петрівна Мельниченко –  асистент кафедри вищої математики Білоцерківського національного аграрного університету, кандидат сільськогосподарських наук. Коло наукових інтересів: методика викладання у вищих навчальних закладах; статистичне оброблення даних у біологічних та інших експериментах. Олена Петрівна э автором і співавтором таких публікацій та видань: 1. Мельниченко О.П. Методичні проблеми при викладанні вищої математики в непрофільних вищих навчальних …

МИСЬКОВА Наталія Миколаївна

Наталія Миколаївна Миськова – доцент кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, кандидат педагогічних наук. Коло наукових інтересів: дошкільна педагогіка; професійна підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти; технології інтерактивного навчання; новітні освітні методики та технології; освіта для сталого розвитку. Наталія Миколаївна є автором та співавтором таких публікацій і видань упродовж кількох останніх років: …

МОЗГОВА Людмила Анатоліївна

Людмила Анатоліївна Мозгова – завідувач міського методичного кабінету управління освіти і науки Бориспільської міської ради, голова науково-методичної ради методичного кабінету, старший викладач кафедри педагогічної творчості Інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук. Коло наукових інтересів: методика навчання української літератури; методичний супровід навчально-виховного процесу в закладі освіти;  формування …

МОЗГОВИЙ Віктор Леонідович

Віктор Леонідович Мозговий – докторант відділу теорії та історії педагогічної майстерності Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук, доцент. Коло наукових інтересів: мистецька освіта, театральна педагогіка, синтез театрального та педагогічного мистецтва у контексті професійної підготовки майбутніх учителів. Авторські публікації В. Л. Мозгового: Мозговий, В. Л. Режисура педагогічної дії як професійна функція майбутнього вчителя …

МОРОЗ Ірина Володимирівна

Ірина Володимирівна Мороз – аспірантка лабораторії суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України. Коло наукових інтересів – теорія та методика навчання історії, проблеми сучасної шкільної історичної освіти, питання підручникотворення з історії. Авторські публікації та видання: Мороз, І. В. Психологічний аспект концепції шкільного підручника історії [Текст] / І. В. Мороз, П. В. Мороз  // Проблеми сучасного підручника : збірник …

МОРОЗ Ольга Григорівна

Ольга Григорівна МОРОЗ – викладач Комунального вищого навчального закладу "Житомирський базовий фармацевтичний коледж", спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії. Коло наукових та професійних інтересів: освітня інноватика, проблеми формування професійної компетентності майбутніх фармацевтів, сучасні методики навчання.

МОСКАЛЕНКО Василь Анатолійович

Москаленко Василь Анатолійович народився 1 березня 1970 р. у с. Скребиші Білоцерківського району Київської області. У 1985 р. закінчив  8-річну школу, 1989 р. закінчив Богуславське педагогічне училище. З травня по листопад 1989 р. служив у збройних силах Радянської армії. З грудня 1989 р. – вчитель  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 м. Білої Церкви. У 1995 …

МОСКАЛЬОВА Людмила Юріївна

Людмила Юріївна Москальова – доцент кафедри соціальної педагогіки та початкової освіти МДПУ ім. Б.Хмельницького, кандидат педагогічних наук, доцент. Коло наукових інтересів: моральне виховання особистості, управління у системі вищої освіти. Авторські публікації та видання Л.Ю.Москальової за останні 5 років: 1. Москальова Л.Ю. Моральний компонент менеджменту професійно-педагогічної практики студентів спеціальності «Соціальна педагогіка» / Л.Ю.Москальова // Проблеми сучасної …

МОСЬПАН Наталія Вікторівна

Наталя Вікторівна Мосьпан – доцент кафедри англійської філології Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук. Наталя Вікторівна є автором та співавтором таких  публікацій: 1. Вимоги до вправ для навчання емоційно-модальної інтонації з використанням автентичних навчальних відеокурсів // Мовна освіта : шлях до євро інтеграції : тези доповідей Міжнародного форуму. – К. : Ленвіт, 2005. 2. Ефективність …

МУНТЯН Світлана Геннадіївна

Світлана Геннадіївна Мунтян – старший викладач кафедри іноземних мов Таврійського державного агротехнологічного університету. Коло наукових інтересів – мотиваційні аспекти навчання студентів іноземної мови; організація самостійної навчальної діяльності студентів в процесі навчання їх іноземної мови професійного спрямування. Світлана Геннадіївна має такі публікації та видання за останні 5 років: Muntian S.G. Developing sociocultural competence at the master …

МУРОВАНА Нонна Миколаївна

Нонна Миколаївна Мурована – заступник директора з навчально-методичної роботи Інституту післядипломної освіти Севастопольського міського гуманітарного університету, кандидат педагогічних наук, доцент. Упродовж 2002-2007 років ґрунтовно досліджувала проблему педагогічного керування розвитком професійної компетентності вчителів музики у післядипломній освіті. З 2003 року навчалася в аспірантурі Університету менеджменту освіти НАПН України. Успішно захистила кандидатську дисертацію з означеної проблеми за …