Return to М

МОСЬПАН Наталія Вікторівна

Наталя Вікторівна Мосьпан – доцент кафедри англійської філології Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук.

Наталя Вікторівна є автором та співавтором таких  публікацій:

1. Вимоги до вправ для навчання емоційно-модальної інтонації з використанням автентичних навчальних відеокурсів // Мовна освіта : шлях до євро інтеграції : тези доповідей Міжнародного форуму. – К. : Ленвіт, 2005.

2. Ефективність використання фонограми та відеофонограми для навчання емоційно-модальної інтонації// Наукові записки Ніжинського держ. унів-ту ім. М.Гоголя. Серія "Педагогіка та психологія". – Н. : НДУ, 2007. – № 5.

3. Експериментальна перевірка ефективності методики навчання студентів-філологів емоційно-модальної інтонації з використанням автентичних навчальних відеокурсів // Вісник КНЛУ. Серія "Педагогіка та психологія". – К. : КНЛУ, 2007. – Вип. 13.

4. Навчання студентів-філологів англійської емоційно-модальної інтонації з використанням відеофонограми // Педагогічний процес : теорія і практика : зб. наук. праць за матеріалами наук.-прак. конф. – К. : ЕКМО, 2008. – Вип. 4.

5. Технічні засоби у навчанні іноземних мов // Пріоритетні напрями підготовки вчителя іноземної мови у контексті вимог Болонського процесу:  зб. наук. праць за матеріалами наук.-прак. конф. – Ніжин, 2011.

6. Лінгвістичні особливості англійської емоційно-модальної інтонації // Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів: : зб. наук. праць за матеріалами наук.-прак. конф. –  Тернопіль, 2011.

7. Навчання англійського емоційного мовлення (з використання автентичних навчальних відеокурсів) : навчальний посібник. – К. : Київськ. унів-т ім. Б.Грінченка, 2011.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=1027