↑ Return to М

Print this Сторінка

МОЗГОВИЙ Віктор Леонідович

Віктор Леонідович Мозговий – докторант відділу теорії та історії педагогічної майстерності Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук, доцент.

Коло наукових інтересів: мистецька освіта, театральна педагогіка, синтез театрального та педагогічного мистецтва у контексті професійної підготовки майбутніх учителів.

Авторські публікації В. Л. Мозгового:

  1. Мозговий, В. Л. Режисура педагогічної дії як професійна функція майбутнього вчителя / В. Л. Мозговий // Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. праць Уманського ДПУ імені Павла Тичини / [ред. кол. : Побірченко Н. С. (гол. ред.) та ін.]. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2011. – Вип. 6. – Ч. 4. – С. 85-90.
  2. Мозговий, В. Л. Новітні тенденції розвитку режисури педагогічної дії / В. Л. Мозговий // Зб. наук. праць Південноукраїнського НПУ ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2012. – № 9-10. – С. 221-225.
  3. Мозговий, В. Л. Історичні витоки режисури педагогічної дії / В. Л. Мозговий // Проблеми сучасної педагогічної освіти : зб. статей. Серія "Педагогіка і психологія". – Ялта : РВВ КГУ, 2012. – Вип. 35. – Ч. 2. – С. 64-69.
  4. Мозговий, В. Л.  Режисура педагогічної і театральної дії : спільне і відмінне / В. Л. Мозговий // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць.  Серія "Педагогічні науки". – Полтава, 2012. – Вип. 9. – С. 144-148.
  5. Мозговой, В. Л.  Функциональная сущность феномена "режиссура педагогического действия" / В. Л. Мозговой // Социально-гуманитарный вестник Юга России. – 2013. – № 7. – С. 38-43.
  6. Мозговий, В. Л. Структура та компоненти режисури педагогічної дії / В. Л. Мозговий // Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. праць Уманського ДПУ імені Павла Тичини / [ред. кол. : Побірченко Н. С. (гол. ред.) та ін.]. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2013. – Вип. 8. – Ч. 1. – С. 83-90.
  7. Мозговий, В. Л. Методологічний аналіз процесу підготовки майбутніх учителів до режисури педагогічної дії / В. Л. Мозговий // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. праць Уманського ДПУ імені Павла Тичини / [ред. кол. : Побірченко Н. С. (гол. ред.) та ін.]. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2013. – Вип. 46. – С. 33-38.
  8. Мозговий, В. Л.  Закони логіки у вирішенні проблеми підготовки майбутніх учителів до режисури педагогічної дії / В. Л. Мозговий // Освіта дорослих : теорія, досвід, перспективи : зб. наук. пр. / [редкол. Л Б. Лук’янова (голова) та ін.]; Ін-т. пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – Луганськ : Ноулідж, 2013. – Вип. 7. – С. 224-231.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2271