↑ Return to М

Print this Сторінка

МАХИНЯ Тетяна Анатоліївна

Тетяна Анатоліївна Махиня – доцент кафедри управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи Інституту менеджменту та психології ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" Національної академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук.

Коло наукових інтересів – проблеми та перспективи розвитку вищої школи у сучасному інформаційно-освітньому середовищі; оптимізація управлінської діяльності засобами інформаційно-комунікаційних технологій.

Тетяна Анатоліївна є автором та співавтором таких публікацій ф видань:

 1. Махиня Т. А. Організатор дошкільної справи Кіровоградщини/ Т. А. Махиня. – Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2006. – 36с.
 2. Махиня Т. А. Уміння керівника – досягнення колективу/ Т. А. Махиня. – Кіровоград: Центрально-Українське видавництво,  2007. – 60с.
 3. Махиня Т. А. Уміння управляти ДНЗ у ринкових умовах / Т. А. Махиня. – Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2008. – 56с.
 4. Махиня Т. А. Погляд спеціаліста: проблеми керівництва дошкільними установами, типи та стилі роботи керівників дошкільних навчальних закладів / Т. А. Махиня, Я. А. Страшной. – Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2009 – 120с.
 5. Махиня Т. А. Школа сучасного керівника / Т. А. Махиня // Дошкільне виховання. – 2009. – № 2. – С.12-13.
 6. Махиня Т. А. Сутність, структура та специфіка управлінських умінь керівників дошкільних навчальних закладів / Т. А. Махиня // Вісник післядипломної освіти: [зб.наук.праць] / голов. ред. В.В. Олійник. – К. : Геопринт, 2009. – Вип. 12. – С. 117-125.
 7. Махиня Т. А. Тренінгові технології розвитку управлінських умінь керівника дошкільного навчального закладу / Т. А. Махиня. – К. – Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2010. – 82 с.
 8. Махиня Т. А. Сучасний стан розвитку управлінських умінь керівників дошкільних навчальних закладів в системі підвищення кваліфікації / Т.А.Махиня // Нова педагогічна думка. – 2010. – № 1. – С.85-89.
 9. Махиня Т. А. Наукові засади побудови моделі системи розвитку управлінських умінь керівників дошкільних навчальних закладів у підвищенні кваліфікації / Т. А. Махиня // Педагогічний дискурс: [зб. наук. праць] / гол. ред. І. М. Шоробура. – Хмельницький: ХГПА, 2010. – Вип. 8. – 272 с. – С.118-122.
 10. Махиня Т.А. Особливості самоосвіти викладачів ВНЗ в умовах інформатизації навчального процесу [електронний ресурс] / Махиня Т.А. // Теорія та методика управління освітою. Електронне наукове фахове видання. ― 2013. ― № 1 (10). ― Режим доступу до журн.: http://umo.edu.ua/katalog/793-elektronne-naukove-fahove-vydannja-qteorija-ta-metodyka-upravlinnja-osvitojuq-vypusk-10-2013
 11. Махиня Т.А. Можливості використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійно-педагогічній діяльності викладача педагогічних дисциплін / Махиня Т.А. // Проблеми освіти: наук. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України. ― К. ― 2013 ― №75. ― Ч. 1 ― С. 215–223.
 12. Махиня Т.А. Тенденції розвитку управлінських умінь керівників дошкільних навчальних закладів в умовах інформатизації освіти [електронний ресурс] / Махиня Т.А. // Народна освіта. Науково-методичний електронний педагогічний журнал. ― 2013. ― № 1 (19). ― Режим доступу до журн.: http://www.www.narodnaosvita.kiev.ua/
 13. Махиня Т.А. Зміст, форми і методи роботи з розвитку управлінських умінь керівників дошкільних навчальних закладів у системі підвищення кваліфікації / Т. Махиня // Нова педагогічна думка: наук.-метод. журнал / Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. ― Рівне ― 2013. ― № 3 (75). ― С. 91–96
 14. Махиня Т. А. Формування ІКТ-компетентності керівника навчального закладу в умовах магістратури / Т. А. Махиня // Проблема освіти: наук. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України. ― К. ― 2014 ― №80. ― Ч. 1 ― С. 84–87
 15. Махиня Т. А. Організаційно-педагогічні умови формування ІКТ-компетентності викладача вищої школи у процесі фахової підготовки / Т. А. Махиня // Проблема освіти: наук. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України. ― 2015 ― №80. ― Ч. 2 ― С. 181–187.

.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=998