Return to Н

НЕКРУТЕНКО Олена Борисівна

Олена Борисівна Некрутенко – доцент кафедри іноземних мов Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат педагогічних наук, доцент.

Коло наукових інтересів: загальна педагогіка та історія педагогіки, методика викладання англійської мови, психологія.

Олена Борисівна є автором та співавтором таких публікацій і видань за останні 5 років:

1. Некрутенко О.Б. Виховання щасливої дитини в умовах свободи (досвід роботи школи Саммерхілл) / О.Б.Некрутенко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2007. – № 3. – С. 82-86.

2. Некрутенко О.Б. Школа Саммерхілл О. Нілла і проблеми вітчизняної шкільної освіти / О.Б.Некрутенко // Вісн. Житомир. держ. ун-ту імені Івана Франка. – 2007. – № 36. – С. 186-189.

3. Некрутенко О.Б. Взаємозв’язок педагогічної концепції О.С. Нілла з психологічними теоріями кінця XIX – середини XX ст. / О.Б.Некрутенко // Вісн. Луган. нац. пед. ун-ту імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. – 2008. – №6. – С. 224-233.

4. Некрутенко О.Б. Олександр Нілл – теоретик і практик вільного виховання / О.Б.Некрутенко // Вісн. Луган. нац. пед. ун-ту імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. – 2008. – № 8. – С. 151-158.

5. Некрутенко О.Б. О.С. Нілл та психоаналіз З. Фрейда / О.Б.Некрутенко // Соціум. Наука. Культура : матеріали Третьої Всеукр. наук.-практ. Інтернет- конф. (29-31 січ. 2008). – К., 2008. – Ч. 2. – С. 49-51.

6. Некрутенко О.Б. Гуманістична спрямованість виховання у школі Саммерхілл / О.Б. Некрутенко // Сучасні наукові досягнення – 2008 : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.: у 3-х т. – Т. II. – Миколаїв : НУК, 2008. – С. 205-207.

7. Некрутенко О.Б. Сутність принципу свободи у педагогічній концепції О.С. Нілла / О.Б.Некрутенко // Вісн. Луган. нац. пед. ун-ту імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. – 2011. – №14(225). – С. 165-169.

8. Некрутенко О.Б. Життєвий шлях та педагогічна діяльність Олександра Нілла [Електроний ресурс] / О.Б.Некрутенко // Вісн. Луган. нац. пед. ун-ту імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. – 2011. – №14(225). – Режим доступу :http://alma.mater.luguniv.edu.ua/magazines/elect_v/NN11/10nobdon.pdf.

9. Некрутенко О.Б. English for Historians (Англійська для істориків) : навч. посіб. [для вивчення курсу “Англійська мова за професійним спрямуванням” (для студ. спеціальності “Історія”)] / О.Б. Некрутенко, Є.М. Санченко ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка". – Луганськ : Вид-во ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2011. – 192 с.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=1033