Return to С

САС Олена Олександрівна

sasОлена Олександрівна Сас – доцент кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, кандидат педагогічних наук, доцент.

Коло наукових інтересів – формування особистості дітини дошкільного віку.

Олена Олександрівна є автором та співавтором таких публікацій:

 1. Поперечняк О.О. Вплив неповних сімей на формування соціальних ролей дітей дошкільного віку / О. О. Поперечняк // Соціалізація особистості : збірник наукових праць / за заг. рд. проф. А.Й.Капської. – К. : НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2008. – Том ХХХ. – С. 112-119.
 2. Поперечняк О. Особливості соціально-рольової діяльності дітей 6-7-річного віку / О.О. Поперечняк // Збірник наукових праць Інституту психології ім.. Г.С. Костюка АПН України / за ред. С.Д.Максименка. – К., 2009. – Т. ХІ. – Ч. 1. – С. 444.
 3. Сас О.О. Формування життєвої компетентності дітей 6-7-річного віку в процесі соціально-рольової взаємодії / О.О. Сас // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія "Соціально-педагогічна" / за ред. Л.П.Мельник, В.І.Співака. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – Вип. 14. – С. 87-93.
 4. Сас О. Соціально-педагогічний аспект формування життєвої компетентності дітей 6-7-річного віку / О.О. Сас // Вісник Прикарпатського університету. Серія "Педагогіка". – Івано-Франківськ, 2011. – Вип. XL. – С. 152-155.
 5. Сас О. О. Життєва компетентність дітей 6-7-річного віку : аналіз наукових джерел / О.О. Сас // Соціальна педагогіка : теорія і практика. – 2012 – № 1. – С. 29-35.
 6. Сас О. О. Використання методу проектів у процесі викладання курсу "Дошкільна лінгводидактика" : виховний потенціал / О.О. Сас // Педагогічний дискурс : зб. наук. праць / гол. ред. І.М. Шоробура. – Хмельницький : ХГПА, 2012. – Вип. 12. – С. 280-284.
 7. Сас Е. А. Теоретический подход к определению понятия "жизненная компетентность" детей 6-7-летнего возраста / Е. А. Сас // Актуальные проблемы и тенденции современного дошкольного образования : сб. науч. ст. / Бел. гос. пед. ун-т им. М.Танка; редкол. Л.Н. Воронецкая, Т.В. Поздеева, Д.Н. Дубинина и др.; под общ. ред. Л.Н. Воронецкой, Т.В. Поздеевой. – Минск : БГПУ, 2012. – С. 239-241.
 8. Сас О. О. Педагогічні умови формування комунікативних умінь і навичок майбутніх вихователів на семінарсько-практичних заняттях  із дошкільної лінгводидактики [Електронний ресурс] / Сас О. О. // Народна освіта : електронне наукове фахове видання. – 2014. – № 2 (23). – Режим доступу : http://narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=1050&lang=ru.
 9. Сас О. О. Лінгводидактична спадщина Є.І. Тихеєвої у збагаченні словника дітей дошкільного віку / Сас О. О. // Молодь і ринок (щомісячний науково-педагогічний журнал) : зб. наук. праць / гол. ред.  М. Вачевський. – Дрогобич, 2014. – № 6 (113). – С. 41–44.
 10. Сас О. О. Метод моделювання у розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку [Електронний ресурс] / О. О. Сас , Н. В. Ференчук // Народна освіта  : електронне наукове фахове видання. – 2015. – № 2 (26). – Режим доступу : http://narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=1050&lang=ru.
 11. Сас О. О. Соціально-рольова діяльність дітей 6–7-річного віку: теоретичний аспект / О.О. Сас // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / за ред. проф. Тетяни Степанової. – 2016. – №2 (53), травень. – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлиснького, 2016. – (Серія "Педагогічні науки"). –  С. 159 –162.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=1071