Return to Р

РАТУШИНСЬКА Анастасія Сергіївна

Анастасія Сергіївна Ратушинська – викладач  Комунального закладу вищої освіти Київської обласної ради "Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж",  кандидат педагогічних наук.

Коло наукових інтересів: дослідження умов ефективного формування самоосвітньої компетентності студентів, розвиток творчих здібностей особистості.

А. С. Ратушинська – автор низки публікацій і видань:

 1. Ратушинська А. С. Самоосвіта майбутнього вчителя як важливий компонент підвищення рівня його професійної готовності / А. С. Ратушинська // Наукові записки : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова / упор. Л. Л. Макаренко. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. СХХХІ (131). – (Серія "Педагогічні науки"). – С. 137–146.
 2. Ратушинська А. С. Самовиховання  як  засіб  формування  особистості.    Самовиховання     вчителя / А. С. Ратушинська  // Вища школа. – 2016. – №10. – С. 88–96.
 3. Ратушинська А. С. Самоактуалізація особистості в умовах сучасного інформаційного середовища [Електронний ресурс] // Європейський вимір відкритої освіти : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції / ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України ; КВНЗ КОР "Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж". – 2016. – Режим доступу : http://konferenz2016.blogspot.com/p/2.html.
 4. Ratushinskaya Anastasia The art of being a teacher [Електронний ресурс] // Pedagogika. Priorytetowe obszary badawcze : od teorii do praktyki (30- 31.05.2016, Лю́блін). – Режим доступу до ресурсу : http://xn--e1aajfpcds8ay4h.com.ua//files/file/scientific_conference_53/53-32.pdf#PAGE=7.
 5. Ратушинська А. С. Арт-педагогічний супровід професійної підготовки майбутнього вчителя / А. С. Ратушинська // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол. : Безлюдний О. І. та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. – Випуск 13. – C. 116–124.
 6. Ратушинська А. С. Педагогічний самоменеджмент / А. С. Ратушинська // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. – Вип. 21. – Кн. 3. – Том І (75). – К. : Гнозис, 2017. – С. 377–386.
 7. Ратушинська А. С. Педагогічні основи стимулювання мотивації творчого саморозвитку вчителя в умовах інноваційної діяльності / А. С. Ратушинська // Професійна освіта : методологія, теорія та технології : зб. наук. праць. / [редкол. : Доброскок І. І. (голов. ред) та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я. М., 2017. – Вип. 6. – С. 335–352.
 8. Ратушинська А. С. Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до роботи в інформаційному освітньому середовищі / А. С. Ратушинська // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць / Ун-т менедж. освіти НАПН України ; головн. ред. В. В. Олійник ; редкол. О. Л. Ануфрієва [та ін.]. – К. : Атопол Груп, 2017. – Вип. 5 (34). – (Серія "Педагогічні науки"). – С. 89–99.
 9. Ратушинська А. С. Неперервна самоосвіта як необхідна умова особистісного та професійного розвитку вчителів початкових класів / А. С. Ратушинська // Неперервна професійна освіта : теорія і практика : науково-методичний журнал  / гол. ред. С. Сисоєва. – К. : ТОВ "Видавниче підприємство "Едельвейс", 2018. – Вип.1–2 (54–55). – С. 30–38.
 10. Ратушинська А. С. Педагогіка дитинства : навчальний посібник / А. С. Ратушинська. – Біла Церква : КВНЗ КОР "Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж", 2019. – 252 с.
 11. Ратушинська А. С. Сучасні підходи в дослідженні професійного педагогічного мислення [Електронний ресурс] / А. С. Ратушинська //  Відкрита освіта та дистанційне навчання : від теорії до практики : збірник матеріалів IV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції.  – 2019. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/1F2E0dV0CUSpy6KDtBIcXfKBqXsZ-Impc/view.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=1098