Return to С

САКАЛЮК Оксана Олександрівна

D:\Яся\Фото на паспорт\DSC00522.JPG

Оксана Олександрівна Сакалюк – викладач кафедри управління освітніми закладами та державної служби Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського.

Коло наукових інтересів – професійно-мовленнєва комунікація менеджерів освіти, полікультурність навчального середовища та особливості професійної діяльності в ньому керівників освітніх закладів.

Оксана Олександрівна є автором та співавтором таких публікацій та видань (за останні 5 років).

1. Сакалюк О. О. Дискурс як основа професійно-мовленнєвої комунікації майбутніх керівників / О. О. Сакалюк // Революція в університетській освіті : глобалізація та індивідуалізація – погляд у майбутнє : матеріали Міжнародного симпозіуму, присвяченого 190-й річниці Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського (25-30 травня 2007 р.). – Одеса-Стамбул : ПДПУ імені К. Д. Ушинського, 2007. – С. 109-110.

2. Сакалюк О. О. Мовленнєвий імідж керівника освітнього закладу : показник ефективності управління / О. О. Сакалюк // Теорія і практика управління педагогічними процесами : III міжнародна науково-практична конференція, 26-27 жовт. 2007 р. : тези доповідей. – Одеса, 2007. – С. 99-100.

3. Сакалюк О. О. Комунікативний підхід як умова ефективної підготовки майбутніх фахівців до професійної діяльності / О. О. Сакалюк // Якість підготовки фахівців в умовах Болонського процесу : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20-21 лист. 2007 р. – Одеса : Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського, 2008. – С. 94-95.

4. Сакалюк О. О. Формування дискурсивної компетентності – передумова мовленнєвого розвитку студента / О. О. Сакалюк // Теорія і практика формування іншомовної комунікативної компетентності у студентів ВНЗ : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 26-29 черв. 2008 р. – Одеса : ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, 2008. – С. 38-39.

5. Сакалюк О. О. Професійно-мовленнєва комунікація сучасного керівника : навчальний посібник / С. К. Хаджирадєва, О. О. Сакалюк. – Одеса : Видавець СВД М. П. Черкасов, 2008. – 112 с. – (Серія : Управління навчальними закладами).

6. Сакалюк О. О. Проблеми підготовки фахівців в системі полікультурної освіти / О. О. Сакалюк // Сучасні проблеми соціогуманітарних та фундаментальних наук : матеріали наук. конф. професорсько-викладацького складу, студентів, магістрів та аспірантів (м. Одеса, Міжнародний гуманітарний університет, 19 трав. 2011 р.). – Одеса : Фенікс, 2011. – С. 237-240.

7. Сакалюк О. О. Феномен толерантності в аспекті полікультурної освіти / О. О. Сакалюк // Наука і освіта. Психологія. – 2011. – № 3/LXXXXIX, травень. – С. 79-82.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=1105