Return to Розділ 4. Методика, досвід

Махиня Т. А. Тенденції розвитку управлінських умінь керівників дошкільних навчальних закладів в умовах інформатизації освіти

УДК 373.21:371.14

Махиня Т. А.,

доцент кафедри управління навчальними  закладами та педагогіки вищої школи Інституту менеджменту та психології ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" Національної академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук

 

Тенденції розвитку управлінських умінь керівників дошкільних навчальних закладів в умовах інформатизації освіти

 

Стаття присвячена визначенню способів організації роботи методичних служб із керівниками дошкільних навчальних закладів з метою розвитку їхніх управлінських умінь в умовах інформатизації освіти.

Ключові слова: дошкільний навчальний заклад, керівник, управлінські вміння, інформатизація освіти.

 

Постановка проблеми. У сучасних умовах діяльності закладів освіти, оновлених підходів до  функціонування ДНЗ у ринкових умовах виникає потреба підвищення кваліфікації керівника ДНЗ як менеджера дошкільної освіти, який є не лише носієм знань, а творчою особистістю, здатною використовувати отримані знання для ефективного управління, повно та якісно виявляти сформовані управлінські вміння, застосовувати засвоєні методи управління, оптимально діяти як управлінець, проводити переговори,  укладати угоди тощо.

Суттєві зміни в освіті, нові пріоритети навчання і виховання особистості мають  сприяти формуванню готовності фахівців до свідомого, постійного підвищення свого професійного рівня, що є однією з основних вимог сучасності. Сучасні процеси реформування та оновлення системи освіти передбачають як зміни її концепції та змісту, так і технологій організації навчання. В умовах навчання особистості протягом всього життя організація методичної роботи з керівниками ДНЗ повинна забезпечувати  умови, які допоможуть їм сформувати якості та вміння, необхідні для успішної професійної діяльності в сучасній соціокультурній ситуації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти та проблеми підготовки керівників ДНЗ до професійної управлінської діяльності в системі післядипломної педагогічної освіти, діяльності районних (міських) методичних кабінетів (центрів) та відділів освіти з організації методичної роботи з керівниками ДНЗ розкрито у працях Л.Баландіної, Л.Васильченко, Б.Гадзецького, О.Зайченко, Г.Закорченної, О.Корнєєвої, Л.Пісоцької, Л.Поздняк, В.Пуцова, К.Старченка, О.Фунтікової, Р.Шаповала, Л.Шемятихиної. У роботах науковців та публікаціях автора достатньо повно висвітлено недоліки в організації методичної роботи з керівниками ДНЗ у міжкурсовому періоді та подано деякі рекомендації щодо її вдосконалення, проте в них не знайшли свого відображення сучасні тенденції інформатизації дошкільної освіти та освіти в цілому.

Мета статті – визначення способів організації роботи методичних служб з керівниками ДНЗ з метою розвитку їхніх управлінських умінь в умовах інформатизації освіти.

Виклад основного матеріалу дослідження. Управління сучасним навчальним закладом передбачає розвиток та активне функціонування широкого спектра управлінських умінь керівника, управлінський потенціал якого є провідною умовою досягнення нового, більш високого рівня функціонування ДНЗ. Відтак самоосвіта керівника ДНЗ та науково-методична робота з підвищення його кваліфікації з метою розвитку управлінських умінь стає необхідною умовою підвищення результативності функціонування і розвитку дошкільної установи.

Основою будь-яких умінь є знання. Як засвідчено в матеріалах  досліджень, між рівнями теоретичних знань і розвитку управлінських вмінь керівників ДНЗ часто існують значні розбіжності, що позначається на життєдіяльності ДНЗ. Це стосується не лише малодосвідчених і новопризначених керівників ДНЗ, але й  тих, які мають достатній стаж керівної роботи. Найчастіше це спостерігається тоді, коли навчально-методична робота з керівниками ДНЗ із розвитку їхніх управлінських умінь (в силу різних обставин) проводиться формально або взагалі не здійснюється методичними службами органів освіти різних рівнів.

Зазначене зумовлене об’єктивними обставинами: проведенням у 90-х роках ХХ століття реорганізації місцевих органів влади та низками скорочень організаторів дошкільної справи в апаратах відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій та міських рад у всіх регіонах України (окрім м. Києва), за яких уся організація роботи з дошкільної освіти, зокрема й надання методичної допомоги педагогічним працівникам ДНЗ різних категорій, стала складовою професійних обов'язків  методиста з дошкільного виховання районного (міського) методкабінету (центру) органів освіти.

Ураховуючи, що організацію розвитку дошкільної освіти та навчально-методичну роботу з керівними та педагогічними кадрами ДНЗ на місцевому рівні здійснюють, зазвичай,  працівники методичних служб з дошкільного виховання Р(М)МК(Ц), а також те, що система добору педагогічних кадрів на керівні посади у ДНЗ далеко не ідеальна (що засвідчують численні листи та скарги від працівників ДНЗ різних категорій про роботу керівників дошкільних установ), названа категорія працівників відділу освіти також потребує необхідної методичної допомоги з питань організації роботи з керівниками дошкільних установ щодо розвитку їхніх управлінських умінь.

Специфіка управлінських умінь керівника дошкільного навчального закладу зумовлюється, по-перше, вимогами, які висуває перед ним діяльність з управління, що визначаються відповідним професійним рівнем та особистісними якостями, а по-друге, особливостями ДНЗ як освітньої установи, що характеризується специфікою функціонування, об’єктом управління та результатами діяльності.

Все це потребує від керівника ДНЗ не лише виконання ролі менеджера-організатора, але й вияву здатностей професіонала-педагога, який передбачає результати педагогічної діяльності, усвідомлює унікальність мети і, водночас, велику складність її досягнення та відповідальність за свою роботу. Отже, у сучасних умовах керівник ДНЗ має володіти і виявляти високий рівень управлінської компетентності.

З урахуванням специфіки управлінської діяльності керівника ДНЗ в основу класифікації його управлінських умінь покладено класичне для сучасної організаційної психології виокремлення двох основних аспектів управління: управління діяльністю організації та управління відносинами. До першої з них належать уміння, які доцільно розглядати насамперед як управлінські, – діагностико-прогностичні, організаційно-регулятивні та контрольно-коригувальні вміння. Друга група вмінь вміщує ті, що визначаються відповідно до  вимог діяльності сучасного керівника ДНЗ, – вміння керувати комунікацією та власною поведінкою. У кожній конкретній ситуації ці групи вмінь тісно взаємодіють і сприяють реалізації певних управлінських функцій.

Діагностико-прогностичні вміння керівників ДНЗ пов’язані із збиранням інформації, її аналізом, статистикою, визначенням цілей, завдань, розробленням моделей, різноманітних видів програм, планів тощо. Вони включають уміння визначати стратегічні та тактичні цілі, специфіку, головні завдання та прогнозувати  на цій основі діяльність і концепцію ДНЗ;  здійснювати освітній моніторинг, виявляти та оцінювати динаміку розвитку ДНЗ; здійснювати перспективне, річне та оперативне планування. Реалізація діагностико-прогностичних умінь передбачає наявність у керівників ДНЗ концепції розвитку ДНЗ; перспективного, річного та оперативного плану; методики оцінювання стану розвитку ДНЗ тощо.

Вияв організаційно-регулятивних умінь керівників ДНЗ уможливлює виконання цільових програм і планів, створення матеріальних умов, підбір і роботу з кадрами, організацію роботи з поточною інформацією, регулювання виконання рішень, усунення перешкод тощо. Вони включають уміння добирати та раціонально розставляти педагогічні кадри, делегувати повноваження; організовувати та мотивувати колектив до високопродуктивної праці; створювати умови для постійного професійного розвитку колективу ДНЗ; зміцнювати матеріально-технічну базу ДНЗ; організовувати раціональний режим роботи ДНЗ; приймати та організовувати виконання управлінських рішень з організаційного, педагогічного та фінансово-економічного напрямів діяльності ДНЗ. Реалізація вмінь цієї групи передбачає наявність посадових інструкцій для всіх працівників ДНЗ, положень про заохочення та покарання; організацію системи навчально-методичної роботи у ДНЗ; створення належної матеріально-технічної бази; дотримання вимог до режиму роботи ДНЗ, умов додаткових освітніх послуг, угод між батьками та ДНЗ тощо.

Для організації роботи з керівниками ДНЗ із розвитку у них діагностико-прогностичних та організаційно-регулятивних умінь  доцільно проводити дискусії та круглі столи з обміну проблемами і досвідом, що сприяє оволодінню ними позитивною практикою керування ДНЗ, залучати керівників до вироблення рекомендацій з актуальних питань практичної діяльності; проводити практичні заняття з використанням інтерактивних методів навчання, серед яких особливе місце відводиться аналізу управлінських ситуацій та розробленню ділової документації, для чого в нагоді стануть довідково-методичні та практично зорієнтовані видання, зокрема журнал "Практика управління дошкільним закладом".

Контрольно-коригувальні вміння керівників ДНЗ відображають необхідну теоретичну підготовку  і практичні якості, потрібні для організації, збирання, систематизації та аналізу підсумкової інформації, прийняття принципових рішень, а також розроблення моделей з удосконалення процесів управління на всіх рівнях керованої системи, тобто для здійснення її корекції. Вони включають вміння створювати систему контролю та контролювати всі напрями діяльності ДНЗ: організаційний, педагогічний, фінансово-економічний; аналізувати результативність підвищення кваліфікації педагогів та проводити атестацію педагогічних працівників; оперативно усувати недоліки початкових рішень та адаптувати нові фактори, що виникають у ході здійснення управлінської діяльності; здійснювати контроль за технікою життєдіяльності дитячого та педагогічного колективу, дотриманням санітарно-гігієнічного режиму в ДНЗ тощо. Реалізація вмінь цієї групи передбачає наявність висококваліфікованого педагогічного персоналу, ведення ділової документації у ДНЗ, оформленої відповідно до вимог МОНмолодьспорт  України, аналіз звернень громадян із питань діяльності ДНЗ, виконання натуральних та дотримання грошових норм харчування, аналіз стану захворюваності дітей і дитячого травматизму та забезпечення заходів щодо поліпшення цих показників тощо.

Розвиток контрольно-коригувальних умінь керівників ДНЗ буде оптимальним на основі проведення практичних занять із використанням методу розв’язування управлінських ситуацій, розроблення ділової документації; застосування рольових ігор, що дає можливість розвивати управлінські вміння за рахунок узагальненого досвіду, реалізації наявного потенціалу. Таке навчання підвищує інтерес, пізнавальну активність, сприяє розвитку гнучкості професійного мислення, формуванню вмінь творчого підходу до прийняття управлінських рішень, розширенню соціального світогляду слухачів, дозволяють з максимальною ефективністю використовувати знання і вміння колективу, який очолює керівник. Оптимальними також вважаємо самоаналіз власної документації; самостійне опрацювання та спільне обговорення  законодавчих документів про діяльність ДНЗ та аналіз довідок перевірок роботи педагогів цих закладів. Доцільним є залучення до роботи з керівниками в цьому напрямі представників організацій, які контролюють діяльність ДНЗ (лікарів санітарно-епідеміологічних служб, інспекторів пожежного нагляду, спеціалістів відділів освіти РДА, юристів, профспілкових діячів тощо), керівників ДНЗ інших регіонів, а також тих, які мають досвід професійної діяльності.

Уміння керівників ДНЗ управляти комунікацією включають здатності створювати сприятливий соціально-психологічний клімат; представляти ДНЗ у зовнішньому середовищі (ефективно взаємодіяти з адміністративними, громадськими, спонсорськими та іншими організаціями, фізичними та юридичними особами); ефективно спілкуватися з учасниками педагогічного процесу; управляти конфліктами у колективі. Реалізація вмінь цієї групи передбачає відсутність плинності кадрів та скарг у вищі органи управління, залучення додаткових коштів для покращення навчально-матеріальної бази ДНЗ; наявність позитивного іміджу ДНЗ у громадськості, висвітлення діяльності ДНЗ у засобах масової інформації тощо.

В організації роботи з керівниками ДНЗ з розвитку в них цієї групи вмінь доцільно використовувати тренінги, спрямовані на розвиток здібностей до навчання і оволодіння будь-яким складним видом діяльності та як спосіб перепрограмування моделі управління поведінкою та діяльністю, притаманної керівнику, за допомогою створення спеціального навчального середовища; практичні заняття з елементами дискусій та рольових ігор, що включають розгляд управлінських ситуацій (зокрема й аналіз скарг); методи ігрового моделювання.

Складовими вмінь керівників ДНЗ керувати власною поведінкою є уміння володіти собою у будь-якій ситуації; здійснювати критичний аналіз власної управлінської діяльності; забезпечувати умови для розвитку власної особистості та постійного професійного вдосконалення. Реалізація цієї групи умінь передбачає загальнокультурний рівень розвитку керівника ДНЗ, активну участь у різноманітних науково-методичних заходах регіону, наявність нагород та відсутність доган тощо.

Для розвитку вмінь управління власною поведінкою доцільно використовувати такі методи, як дискусія, самоаналіз  власної  поведінки, застосування емоційно-рольових ігор та вправ, опрацювання методичної і художньої літератури.

Комплекс окремих поданих форм і методів із розвитку управлінських умінь керівників ДНЗ покладено в основу тренінгових технологій навчання, які сприяють підвищенню рівня сформованості управлінських умінь керівника ДНЗ, що доведено нами в ході роботи у тренінгових центрах "Школа вдосконалення розвитку управлінських умінь керівника ДНЗ" [2].

Проте в умовах інформатизації освіти, що передбачає упровадження інформаційних технологій для підвищення ефективності видів діяльності, що здійснюються в системі освіти, існує потреба удосконалення всіх зазначених вище вмінь на основі використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій. Зокрема, у формуванні діагностико-прогностичних, організаційно-регулятивних та контрольно-коригувальних умінь корисним буде використання матеріалів офіційного веб-сайту Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (http://mon.gov.ua/), де структуровано нормативно-правову базу в галузі освіти, а також подано посиланням на органи управління освітою, заклади післядипломної педагогічної освіти, заклади дистанційної освіти, наукові сайти та освітні сайти інших країн. Включення ДНЗ до програмних комплексів, призначених для автоматизації управлінської діяльності адміністрацій дошкільних закладів, а також створення єдиної системи збирання, оброблення та зберігання інформації спрощує роботу керівника та, водночас, потребує самоорганізації щодо підвищення рівня власної компетентності з використання засобів ІКТ.

Вимогою часу стало вільне володіння керівником програмними засобами технологій оброблення тексту та числової інформації, серед яких найпоширенішими є текстовий процесор Word та програма для роботи з електронними таблицями Excel офісного пакету Microsoft Office; опанування мультимедійних технологій. Для створення мультимедійних презентацій, що стануть у нагоді для супроводу  виступів керівника, представлення закладу, широко використовується російськомовна версія РоwerPoint офісного пакету Мicrosoft.

Проте враховуючи достатньо "вагомий" вік переважної більшості керівників ДНЗ і нещодавню появу в окремих ДНЗ комп’ютерів, особливо в сільській місцевості, проблема впровадження ІКТ у діяльність закладу, а також  оптимізації управління цими засобами, в певних регіонах стоїть достатньо гостро.

У сучасних умовах інформатизації освіти на підтримку діяльності ДНЗ та з метою сприяння розширенню мережі інформаційних ресурсів для формування єдиного інформаційного середовища системи дошкільної освіти спрямована низка нормативних документів, серед яких Указ Президента України від 30.09.2010 № 926 "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні" [5], наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 05.10.2011 №1152 “Про проведення Всеукраїнського конкурсу на кращий Інтернет-сайт дошкільного навчального закладу” [3], Постанова Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 629 “Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року” [4] тощо. Нині існують потреби впровадження в освітній процес дошкільних навчальних закладів сучасних освітніх технологій, зокрема проведення їх комп’ютеризації з підключенням до Інтернету; створення  інформаційно-методичних комплектів (електронних посібників, віртуальних лабораторій, електронних баз, освітніх порталів тощо) та забезпечення умов для їх використання у системі дошкільної освіти; розроблення та запровадження    медіа-освіти; створення інформаційних дошкільних програм, зокрема “Електронної пошти для батьків” тощо, що визначено в Державній цільовій програмі розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року [4] як пріоритетні завдання на 2011-2017 роки.

Реалізація цих завдань найближчим часом дозволить ефективно використовувати всі можливості ІКТ. Мається на увазі проведення нарад, семінарів, науково-практичних конференцій, методичних об’єднань, колективних "мозкових штурмів", організація обміну знаннями, ідеями та досвідом, обговорення поточних і термінових питань, прийняття важливих управлінських в он-лайн режимі як відеомостів, відеоконференцій чи вебінарів. Проведення багатоточкових відео-конференцій дозволяє одночасно бачити і чути всіх колег, демонструвати їм презентації, документи та будь-які інші робочі матеріали.

Найсучаснішим засобом організації освітнього процесу, педагогічного спілкування, підвищення фахового рівня освітян є телекомунікаційна технологія Веб 2.0. Соціальні сервіси Веб 2.0, найбільш поширеніші з яких – пошукові системи Yandex, Google, Rambler; соціальні мережі ВКонтакте, Facebook, Однокласники.ru; поштова система Mail.ru; платформа для блогів LiveJournal; Вікіпедія; сервіс відео-хостингу YouTube – друге покоління мережних сервісів Інтернету – надають можливість користувачам спільно створювати та використовувати в мережі інформаційні ресурси, а також обмінюватися знайденою або створеною інформацією.

Запорукою успіху соціальних сервісів технології Веб 2.0 є відкритість інформаційного наповнення, оперативність доступу і розміщення, незалежність від індивідуального графіка включення учасників у процес комунікацій під час спільної роботи.

Для розвитку управлінських умінь керівників значну роль можуть відігравати й інші Інтернет-сервіси, зокрема проведення психологічного тестування керівника ДНЗ, соціологічного чи маркетингового опитування великої кількості респондентів різних регіонів в мережі Інтернет за допомогою використання, наприклад, сервера віртуальних досліджень Virtualexs у звичайному браузері тощо.

Вирішенню завдань створення і розвитку Інтернет-середовища ДНЗ, системи дошкільної освіти районного, міського, обласного рівнів; формування і вдосконалення інформаційно-комунікаційних компетентностей адміністративно-педагогічного складу працівників ДНЗ; сприяння використанню Інтернет-ресурсів в управлінській, навчально-методичній, освітній діяльності, роботі з батьками вихованців ДНЗ, громадськістю сприяє Всеукраїнський конкурс на кращий Інтернет-сайт ДНЗ, заснований Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Наявність у ДНЗ власного сайту в мережі Інтернет із добре продуманою структурою не лише надає можливість батькам оперативно отримувати інформацію про функціонування закладу, методи збереження здоров'я дітей, їх безпеку, правила поведінки дитини в сім'ї і в суспільстві, корисні  поради з навчання і виховання дошкільників, а уможливлює залучення громадськості до вирішення нагальних проблем закладу щодо надання вихованцям якісної дошкільної освіти.

Висновки. Представлені форми і методи з розвитку управлінських умінь керівників дошкільних навчальних закладів в умовах інформатизації освіти можуть бути реалізованими не лише в звичний спосіб – у різних організаційних формах роботи методичних служб із зазначеною категорією, а й за допомогою використання можливостей ІКТ. На підтримку діяльності ДНЗ в умовах інформатизації освіти спрямована низка законів та Державних програм, а відтак, розвиток окремих управлінських умінь керівників ДНЗ має відбуватися в нерозривній єдності із розвитком їхньої компетентності щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій, серед яких – технології оброблення текстової та цифрової інформації, гіпертекстові, мультимедійні й телекомунікаційні. Питання впровадження цих технологій в управлінську діяльність керівника ДНЗ потребує подальшого вивчення.

 

Список використаних джерел

  1. Інформаційні технології у дошкільній освіті / Матеріали конкурсу-захисту на кращу модель інформатизації закладу освіти "Шкільний інформаційний світ" у 2010 році ДНЗ № 78 м. Харкова – Харків, 2010. – 63 с.
  2. Махиня, Т.А. Тренінгові технології розвитку управлінських умінь керівника дошкільного навчального закладу / Махиня Т.А. – К.; Кіровоград : Центрально-Українське видавництво, 2010. – 82 с.
  3. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1152 від 05.10.2011 "Про проведення Всеукраїнського конкурсу на кращий Інтернет-сайт дошкільного навчального закладу".
  4. Постанова Кабінету Міністрів України № 629 від 13.04.2011 р. "Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року".
  5. Указ Президента України від 30.09.2010 № 926 "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні".

 

Махиня, Т.А. Тенденции развития управленческих умений руководителей дошкольных учебных заведений в условиях информатизации образования

Статья посвящена определению способов организации работы методических служб с руководителями дошкольных учебных заведений с целью развития их управленческих умений в условиях информатизации образования.

Ключевые слова: дошкольное учебное заведение, руководитель, управленческие умения, информатизация образования.

 

Makhynya, Т.А. The Tendencies of Development of Managerial Skills of Managers Preschools in Information Education

The article is devoted to the definition of features and ways of practical assistance in the organization of the teaching services from pre-school leaders develop key sectors of their managerial skills in information education.

Key words: pre-school, head, managerial skills, information education.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=1127