Return to С

СОЛОМАХА Світлана Олександрівна

Світлана Олександрівна Соломаха –  старший науковий співробітник відділу педагогічної естетики та етики Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, кандидат педагогічних наук.

Коло наукових інтересів – мистецька освіта в системі неперервної освіти України, розвиток художньо-естетичного світогляду особистості засобами мистецтва, дидактичні основи мистецько-педагогічного процесу.

Авторські публікації та видання С.О.Соломахи:

1. Соломаха С.О. Сучасні підходи до формування художнього світогляду викладачів мистецьких дисциплін / Світлана Соломаха // Філософія педагогічної майстерності : зб. наук. пр. / Інститут пед. освіти і освіти дорослих АПН України, Вінницький держ. пед. унів-т імені Михайла Коцюбинського [редкол. : Н.Г.Ничкало (голова) та ін.]. – К.; Вінниця : ДОВ "Вінниця", 2008. – С. 351-358.

2. Соломаха С.О. Естетика краси і добра в мистецтві / Світлана Соломаха // Мистецтво та освіта. – 2009. –  № 3. – С. 2-6.

3. Соломаха С.О. Мистецька освіта в контексті інформаційно-гуманітарної революції  / Світлана Соломаха // Постметодика. – 2009. – № 7. – С. 2-7.

4. Соломаха С.О. Методологічні підходи до розвитку художньо-естетичного світогляду вчителів мистецьких дисциплін / Світлана Соломаха // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. / Ін-т проблем виховання  НАПН України. – Кам’янець-Подільський, 2009. – Вип. 13.– Ч. 2. – С. 490-563.

5. Соломаха С.О. Методологічні засади проблем розвитку наукового та художнього світогляду в контексті мистецької освіти / Світлана Соломаха // Наукові записки. Серія "Педагогічні науки" / КДПУ ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2010. – Вип. 88. – С. 228-233.

6. Соломаха С.О. Проблеми розвитку світоглядної сфери викладачів мистецьких дисциплін в ході творчої мистецької діяльності / Світлана Соломаха // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : зб. наук. пр. (до 175-річчя Національного пед. унів-ту ім.М.П.Драгоманова). Серія 14 "Теорія і методика мистецької освіти". – К., 2010. – Вип. 10 (15). – С. 25-30.

7. Соломаха С.О.Специфіка професійної діяльності викладачів мистецьких дисциплін, спрямованої на розвиток художньо-естетичного світогляду учнів / Світлана Соломаха // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / [редкол. : І.А. Зязюн (голова) та ін.]. – К.; Вінниця, 2010. – Вип. 25. – С. 84- 89.

8. Соломаха С.О. Педагогічні умови розвитку художньо-естетичного світогляду викладачів мистецьких дисциплін у ході підвищення кваліфікації / Світлана Соломаха // Зб. наук. праць  Бердянського державного педагогічного університету. Серія "Педагогічні науки". – Бердянськ, 2011. – № 1. – С. 275- 282.

9. Соломаха С.О. Андрагогічна модель організаційно-методичної системи розвитку художньо-естетичного світогляду викладачів мистецьких дисциплін / Світлана Соломаха // Освіта дорослих : теорія, досвід, перспективи : зб. наук. пр. / [редкол. Л.Б. Лук’янова (голова) та ін. ]; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – К., 2011.– Вип. 3. – Ч. 2. – С. 67-77. 

10. Соломаха С.О. Психолого-педагогічні механізми розвитку художньо-естетичного світогляду викладачів мистецьких дисциплін / Світлана Соломаха // Наук. часопис Національного пед. у-ту ім. М.П.Драгоманова : зб. наук. пр. Сер.14 "Теорія і методика мистецької освіти". – К., 2011. – Вип. 12 (17). – С. 11-16.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=1131