Return to С

СМЕТАНІНА Людмила Сергіївна

Людмила Сергіївна Сметаніна – викладач кафедри прикладної математики та інформатики Південноукраїнського національного педагогічного університету.

Коло наукових досліджень Л.С. Сметаніної – педагогіка вищої школи, методика викладання інформатики.

Людмила Сергіївна є автором та співавтором низки публікацій (видань), зокрема у 2007-2009 роках таких:

1. Сметаніна Л.С. Педагогічні умови розвитку алгоритмічної діяльності майбутніх учителів гуманітарних фахів / Людмила Сергіївна Сметаніна / Матеріали ХІІ міжнародної науково-методичної конференції [«Управління якістю підготовки фахівців»], (Одеса 23-25 травня 2007 р.). – Одеса : Зовнішрекламсервіс, 2007. – С. 157-159.

2. Сметаніна Л.С. Метод проектів як засіб розвитку інтересу до алгоритмічної діяльності майбутніх учителів / Людмила Сергіївна Сметаніна / Збірник наукових праць всеукраїнського науково-методичного семінару [«Інформаційні технології в навчальному процесі»] (м. Одеса, 16-19 травня 2007 р.). – Одеса : Астропринт, 2007. – С. 146-149.

3. Сметаніна Л.С.  Алгоритмічна діяльність майбутнього вчителя як чинник педагогічної творчості  / Людмила Сергіївна Сметаніна // Наука і освіта. – 2007. – №3. – С. 106-110.

4. Сметаніна Л.С.  Алгоритмічна діяльність майбутнього вчителя у системі професійної підготовки вчителів гуманітарного напрямку  / Людмила Сергіївна Сметаніна // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету  ім. К.Д.Ушинського. – 2007. – №5-6. – С. 14-21.

5. Сметаніна Л.С.  Навчально-методичний посібник з курсу «Основи інформатики» для студентів гуманітарних спеціальностей.  Ч. 1 [Електронний ресурс] / Людмила Сергіївна Сметаніна. – 80 Min / 700 MB. – Одеса, 2007. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – Назва з контейнера.

6. Сметаніна Л.С.  Педагогічна технологія розвитку алгоритмічної діяльності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей / Людмила Сергіївна Сметаніна // Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та економіці : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (8-10 квітня 2008 р., м. Луганськ). – Луганськ: Альма-матер, 2008. – С. 172-175.

7. Сметаніна Л.С.  Педагогічна технологія розвитку алгоритмічної діяльності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей / Людмила Сергіївна Сметаніна // Вісник Луганського національного університету ім. Т.Шевченка. – 2008. – №18(157). – С. 171-177.

8. Сметаніна Л.С.  Реалізація педагогічних умов розвитку алгоритмічної діяльності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей / Людмила Сергіївна Сметаніна // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: педагогіка і психологія : збірник статей. – Ялта : РВВ КГУ, 2008. – Вип. 19. – Ч.3. – С. 44-48.

9. Сметаніна Л.С.  Критерії, показники, рівні розвитку алгоритмічної діяльності та методи її діагностики / Людмила Сергіївна Сметаніна // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Перший крок у науку»]. Т.4. – Луганськ : Поліграфресурс, 2009. – С. 22-26.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=1133