Return to В

ВІЙЧУК Тарас Іванович

Тарас Іванович Війчук – доцент кафедри математики та методики викладання математики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, кандидат педагогічних наук.

Коло наукових інтересів: актуальні питання методики навчання математики: формування стохастичних уявлень учнів, прикладна спрямованість навчання, метод математичного моделювання у школі та інші.

Тарас Іванович є автором і співавтором таких публікацій (за останні 5 років):

1.  Війчук, Т. І. Прикладна спрямованість змісту навчання як засіб формування статистичних уявлень учнів / Т.І.Війчук // Дидактика математики : проблеми і дослідження : міжнар. зб. наук. робіт. – Донецьк : Вид. ДонНУ, 2008. – Вип. 30. – С. 194-199.

2. Війчук, Т.І. Прикладні задачі фізичного змісту як засіб формування стохастичних уявлень учнів у класах природничого профілю / Т. І. Війчук // Математика в школі. – 2009.  – № 9. – С. 41-47.

3. Війчук, Т.І. Особливості підготовки вчителів математики до навчання учнів елементів статистики  / Т. І. Війчук // Наука. Образование. Технологии : тези доповідей ІІІ Міжн. наук.-практ. конф., 21-22 жовтня 2010 р. – Барановичі, Республіка Білорусь, 2010. – С. 47-51.

4. Війчук, Т.І.  Реалізація міжпредметних зв’язків у підручниках з математики / Війчук Т.І., Задорожня Т.М., Хмара  Т.М. // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць. – К. : Друкарня ФО-П Стеценко І.І., 2011. – №1 (10). –   С. 320-326.

5. Війчук Т.І. Методичні рекомендації до написання дипломних робіт з методики навчання математики / Т.І.Війчук, І.В.Корнейчук. – Дрогобич :  Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2011. – 52 с.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=1193