Return to З

ЗАВАЛЕВСЬКА Олена Василівна

Олена Василівна Завалевська  – аспірантка кафедри педагогіки Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського.

Коло наукових інтересів О.В. Завалевської – професійне самоусвідомлення майбутніх фахівців вищих технічних навчальних закладів, роль самомоніторингу у зазначеному процесі; методи навчання як одна з педагогічних умов формування професійного самоусвідомлення студентів ВНЗ; конкурентоспроможність майбутніх фахівців технічних спеціальностей тощо.

Олена Василівна є автором таких публікацій і видань за останні 5 років:

  1. Завалевська О.В. Компонентно-структурний аналіз професійного самоусвідомлення майбутніх фахівців вищих технічних навчальних закладів // Вісник Черкаського університету. – Сер.: Педагогічні науки. – Черкаси, 2007. – Випуск 112. – С. 75-80.
  2. Завалевська О.В. Болонський процес та конкурентоспроможність майбутніх фахівців // Наука і освіта: науково-практичний журнал Південного наукового центру АПН України. – Одеса. – №1-2, січень-квітень, 2008. – С. 45-48.
  3. Завалевська О.В. Розвиток настанови на формування професійного самоусвідомлення майбутніх фахівців технічних дисциплін // Проблеми сучасної педагогічної освіти. – Сер. : Педагогіка і психологія: Зб. статей – Ялта: РВВ КГУ, 2008. – Вип.18. – Ч.1. – С.61-66.
  4. Завалевська О.В. Використання інтерактивних методів навчання як одна з педагогічних умов формування професійного самоусвідомлення // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. –Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2009. – №7. – С. 58-61.
  5. Завалевська О.В. Професіограма інженера з напряму підготовки 0924 "Телекомунікації" // АЛЬЯНС НАУК : вчений-вченому : IV Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 березня 2009 р. – Дніпропетровськ : ПДАБА. – 2009. – Т. 5. – С. 6-10.
  6. Завалевська О.В. Self-monitoring as a pedagogical condition to develop the professional self-consciousness of future specialists // Наукові дослідження – теорія та експеримент: міжнародн. науково-практ. конф., 2009 : тези допов. –  Полтава, 2009. – С. 7-9.
  7. Завалевська О.В. Інтерактивні методи формування професійного самоусвідомлення майбутніх фахівців вищих технічних навчальних закладів // Наука і освіта: науково-практичний журнал Південного наукового центру АПН України. Спецвипуск: проект д.пед.н., проф. Е.Е. Карпової "Якість вищої освіти та проблеми підготовки фахівців у вищій школі". – Одеса, №7, вересень-жовтень, 2009. – С. 68-71.
  8. Завалевська О.В. Формування професійного самоусвідомлення особистостів професійному становленні майбутнього фахівця / О.В.Завалевська  // Личность в едином образовательном пространстве : сборник научных статей І Международного образовательного форума (г. Запорожье, 5-7 мая 2010 года) / под науч. ред. проф. К. Л. Крутий. – Часть 3. – Запорожье : ООО "ЛИПС" ЛТД, 2010. – С. 51-53.
  9. Завалевська О.В. Використання сучасних технологій навчання при формуванні професійного самоусвідомлення майбутніх фахівців / О.В.Завалевська  // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського : збірник наукових праць. – Спецвипуск "Сучасні тенденції в педагогічній науці України та Ізраїлю : шлях до інтеграції". – Одеса : ПНПУ ім.К. Д. Ушинського, 2010. – С. 123-128.
  10. Завалевська О.В. Метод портфоліо для формування професійного самоусвідомлення майбутніх фахівців / О.В.Завалевська // Международный форум "Современные тенденции в педагогической науке Украины и Израиля: путь к интеграции". – Университетский центр Ариэль в Самарии, гос-во Израиль, 2010. – С. 108-109.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=1205