Return to З

ЗЕЛІКОВСЬКА Олена Олександрівна

Олена Олександрівна Зеліковська – старший викладач кафедри англійської мови для економічних спеціальностей Національного університету біоресурсів і природокористування України, кандидат педагогічних наук.

Коло наукових інтересів – формування міжкультурної компетенції студентів економічного профілю, подолання бар’єрів міжкультурної комунікації.

Олена Олександрівна є автором і співавтором таких публікацій та видань за останні 5 років:

1. Зеліковська О.О. Конгруентність у навчально-виховному процесі / О.О. Зеліковська // Вища освіта України. Тематичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору". – К., 2009. – Додаток 4. Том IV (16). – С. 158-163.

2. Зеліковська О.О. Місце і роль міжкультурної компетенції в особистісно-орієнтованому навчанні / О.О. Зеліковська // Вісник Національного технічного університету "КПІ" : зб. наук. праць. Серія "Філософія. Психологія. Педагогіка". – К. : ІВЦ "Політехніка", 2009. – № 3 (27). – С. 135-139.

3. Зеліковська О.О. Міжкультурна обумовленість формування навичок ділової комунікації студентів економічних спеціальностей / О.О. Зеліковська // Вища освіта України. Тематичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору". – Додаток 4. Том V (17). – 2009. – С. 455-459.

4. Зеліковська О.О. Толерантність майбутніх економістів у межах міжкультурної комунікації як психолого-педагогічна проблема / Н.Т. Тверезовська, О.О. Зеліковська // Молодь і ринок. – 2009. – № 10(57). –  С. 27-31.

5. Zelikovska O. Cross-cultural communication as a basis of building intercultural competence / O. Zelikovska // Edukacja-Technika-Informatyka. Wybrane problem edukacji informatycznej i informacyjnej. Rocznik naukowy / pod redakcją Wojciecha Walata, Waldemara Liba. – Rzeszów 2010.– NR 1.– 2010. – Czesc 2. – P.71-75.

6. Зеліковська О.О. Модель формування міжкультурної компетенції студентів вищих економічних навчальних закладів та її теоретичне обґрунтування / О.О. Зеліковська // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"  / редкол. Д.О. Мельничук (відп. ред.) та ін. – К., 2010. – Вип. 155. –  Ч. 1. – С. 286-293.

7. Зеліковська О.О. Міжкультурна компетенція студентів вищих економічних навчальних закладів : аналіз результатів експериментального дослідження / О.О. Зеліковська // Проблеми сучасної педагогічної освіти : зб. статей. Серія "Педагогіка і психологія". – Ялта : РВВ КГУ, 2010. – Вип. 28. – Ч. 2. – 2010. – С. 70-78.

8. Zelikovska O. Tolerance as an Integral part of intercultural competence of prospective economists / O. Zelikovska // Edukacja-Technika-Informatyka. Wybrane problemy edukacji informatycznej i zawodowej. Rocznik naukowy / pod redakcją Wojciecha Walata, Waldemara Liba. – Rzeszów 2011.– NR 2.– 2011. – Czesc 1. – P.138-143.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=1218