Return to Розділ 6. Історія освіти

Різничок С.В. Становлення та розвиток кафедр фармацевтичного факультету Львівського державного медичного інституту в 1944-1991 рр.

УДК 615:378.09(091)"19"(477.83)

Різничок С.В.,
асистент кафедри медичної інформатики Львівського національного  медичного університету імені Данила Галицького

 

Рецензент:
Герцюк Д.Д.,
завідувач кафедри загальної і соціальної педагогіки Львівського національного університету імені Івана Франка, кандидат педагогічних наук, доцент

 

 

Становлення та розвиток кафедр фармацевтичного факультету Львівського державного медичного інституту в 1944-1991 рр.

 

Стаття присвячена дослідженню становлення та розвитку профільних кафедр фармацевтичного факультету Львівського державного медичного інституту (ЛДМІ) упродовж 1944-1991 рр., зокрема в контексті розвитку фармацевтичних наук; встановленню персоналій засновників кафедр, які зробили значний внесок в організацію фармацевтичного факультету ЛДМІ, питанню підбору науково-педагогічних працівників у складних післявоєнних історичних та суспільних реаліях 1944-1945 рр. У хронологічній послідовності подано персоналії керівників кафедр факультету, які працювали над удосконаленням його наукової та навчальної-виховної діяльності впродовж 1940-1980-х рр.

Ключові слова: історія педагогіки, історія фармації, фармацевтичний факультет Львівського державного медичного інституту.

 

Постановка проблеми. Розвиток фармацевтичної освіти тісно пов'язаний із формуванням науково-освітніх підрозділів, завданнями яких є проведення навчально-виховної, методичної і наукової діяльності. У чинному Законі України "Про вищу освіту" ці підрозділи поіменовані кафедрами. Достовірне відображення процесу зародження та становлення кафедр для кожного вищого навчального закладу є важливим, насамперед, з огляду на збереження його історії. Водночас у генезисі ключову роль завжди відіграють персоналії, відомі особистості, які, випереджаючи свій час, закладають підвалини для нових відкриттів і дієво розвивають навчальний заклад. Дбайливе ставлення до своєї історії, збереження пам’яті про її творців гарантує як науково-педагогічному колективу, так і навчальному закладу визнання наступних поколінь, а усвідомлення історичного розвитку дозволяє уникнути багатьох помилкових рішень та є ключем до успішного майбутнього.

Аналіз досліджень і публікацій із порушеної проблеми та формулювання цілей статті. Питання історії розвитку кафедр фармацевтичного факультету ЛДМІ періоду 1944-1991 рр. розкрито в низці публікацій. У більшості з них досліджено діяльність окремих визначних персоналій, праця яких мала вагоме значення в історії факультету. Найважливіші з розвідок належать авторам Р.Гульку [2], О. Владзімірській [1], О.Склярову [4], С.Терещук зі співавторами [10], О. Грому зі співавторами [7], Л.Яворській зі співавторами [8]. Окремі аспекти досліджуваної у представленій статті проблеми частково висвітлено в монографіях, опублікованих під редакцією М.Даниленка, І.Шапіро [6] та М.Павловського, І. Даценко, Л. Петрух [5]. Вважаємо, що на особливу увагу заслуговує монографія, написана авторським колективом під керуванням Б. Зіменковського та Т. Калинюка, у якій найбільш повно відображено історію фармацевтичного факультету ЛДМІ [9]. Однак у результаті останніх фактографічних досліджень, опрацювання архівних джерел було виявлено неточності у трактуванні деяких історичних фактів, а також доповнено невідомі раніше відомості. Тому метою статті є дослідження історичних аспектів заснування кафедр фармацевтичного факультету ЛДМІ в 1944-1991 рр.

Викладення основного матеріалу. Процес формування фармацевтичного факультету Львівського державного медичного інституту охопив понад півтора століття. Тривалий час фармацевтична спільнота м. Львова намагалася забезпечити належний професійний рівень підготовки фахівців для фармацевтичної галузі, домагалася належного рівня розвитку і стану фармацевтичних наук в університетському освітньому просторі. Однак у силу різних політичних і суспільних обставин лише у 1930-х рр. у Львівському університеті було сформовано фармацевтичний відділ, який мав керівника та науково-освітні підрозділи – заклади. 

Одночасно з відновленням радянської влади у західноукраїнському регіоні у вересні 1944 р. було знову розпочато навчання в ЛДМІ, перерване Другою світовою війною. Низкою організаційних наказів по ЛДМІ було поновлено діяльність підрозділів фармацевтичного факультету довоєнного періоду. Так, наказом від 31.08.1944 р № 226. було відновлено фармацевтичний факультет з набором студентів на перший курс у кількості 100 осіб [1]. Деканом фармацевтичного факультету було призначено професора Тадеуша Вільчинського, помічником декана – Альфреда Кшижановского.

Отже, до складу фармацевтичного факультету ввійшли такі кафедри: "Кафедра фармацевтичної хімії" (завідувач – професор Боґуслав Бобраньскі); "Кафедра фармакогнозії" (завідувач – професор Тадеуш Вільчинський); "Кафедра технології лікарських форм та галенових препаратів" (завідувач – маґістр Альфред Кшижановскі); "Кафедра біологічної хімії" (завідувач – доцент Богдан Собчук); "Кафедра неорганічної хімії" (завідувач – професор Микола Туркевич); "Кафедра судової хімії" (без офіційного керівника); "Кафедра фізики" (завідувач – професор Казимир Айдукевич).

Структура фармацевтичного факультету протягом 1950-1991 рр. періодично зазнавала змін, які полягали як у виокремленні деяких навчальних курсів в окремі кафедри, так і в об’єднанні декількох кафедр в одну.

До цього часу в літературних джерелах було прийнято датою заснування кафедри органічної хімії вважати 1947 рік [5; 6]. Проте за архівними матеріалами ЛДМІ встановили, що кафедра органічної хімії в 1944-1948 рр. декілька разів зазнавала реорганізації: наказом від 7.08.1944 р. № 14  було сформовано штат кафедри органічної хімії; наказом від 4.09.1944 р. № 253 завідувача кафедри органічної хімії Богуслава Бобраньского переведено на посаду завідувача фармацевтичної хімії; наказом від 30.01.1945 р. № 907 Миколу Ушенка призначено на посаду доцента кафедри органічної хімії; у низці наказів за 1945 рік в якості завідувача кафедри органічної хімії згадується Тадей Кожибський, звільнений 17.10.1945 р. у зв’язку з виїздом до Польщі.

Із низки наступних наказів по ЛДМІ зрозуміло, що викладання навчальної дисципліни "Органічна хімія" після виїзду Тадея Кожибського закріпили за кафедрою біологічної хімії. Опісля, 1946 року, курс органічної хімії було розділено на два: для студентів фармацевтичного факультету – закріплено за кафедрою фармацевтичної хімії, а для студентів медичного факультету – залишено за кафедрою біологічної хімії. Остаточно кафедра органічної хімії була сформована наказом директора від 16.09.1948 р. за № 686; керівництво було покладено на доцента кафедри фармацевтичної хімії Миколу Ушенка; аудиторії для кафедри виділено в цокольному приміщенні фармацевтичного корпусу [1].

Після доцента Миколи Ушенка кафедру органічної хімії очолювали професори Сєргєй Баранов (1953-1966 рр.), Микола Яворський (1966-1978 рр.), Борис Зіменковський (1978-1997 рр.) [9]. У 1983-1984 н.р. кафедрі органічної хімії було вповноважено викладання курсу біоорганічної хімії для студентів медичних факультетів, який вводився навчальним планом 1982 року для спеціальності “Лікувальна справа”. Наказом від 19.04.1983 р. за № 512, виданим на виконання наказу МОЗ УРСР від 10.04.1983 р. за № 199, кафедру було перейменовано в кафедру органічної і біоорганічної хімії [1; 5].

Роботу кафедри фармакогнозії майже 35 років очолював професор Тадеуш Вільчинський (1929-1964 рр.), опісля – доцент Іван Карпусь (1964-1970 рр.), професор Любов Ладна-Роговська (1970-1995 рр.) [9]. У зв’язку зі зміною навчального плану фармацевтів у 1965 році кафедру фармакогнозії в січні 1966 р. (наказ від 24.01.1966 р. за № 44) було перейменовано в кафедру фармакогнозії з основами біохімії лікарських рослин [1].

Кафедра ботаніки, яка функціонувала протягом 1944-54 рр., була реорганізована в курс ботаніки при кафедрі біології медичного факультету (наказ від 27.10.1954 р. за № 758). Від 1987 р. наказом по ЛДМІ від 26.08.1987 р. № 1045 курс ботаніки переведений на кафедру фармакогнозії; об’єднану кафедру було названо "Кафедра фармакогнозії з курсом ботаніки". Керівником кафедри/курсу ботаніки протягом 1944-1946 рр. був доктор Микола Костинюк, у 1946-1956 рр. – Григорій Козій, у 1956-1971 рр. – Олексій Журбін, у 1971-1988 рр. – Іван Карпусь, а в 1988-1993 рр. – Ірина Лукасевич [9]. Асистентами курсу були Зіновія Служинська, Іванна Ковтун (наказ від 04.09.1971 р. № 828) [1], Леопольд Йонов, Оксана Демків, Василь Ковалишин [9].

Одну з найбільш давніх кафедр фармацевтичного факультету – "Кафедру фармацевтичної хімії" – понад 30 років очолював професор Микола Туркевич (1946-1977 рр.), упродовж наступних 20 років – його учениця,  професор Олена Владзімірська (1977-1997 рр.) [9].

Кафедра біологічної хімії упродовж декількох десятиліть від заснування у 1891 році належала до медичного/лікувального факультету. Своє загальномедичне спрямування вона зберегла до цього часу, оскільки забезпечує викладання базової начальної дисципліни "Біологічна хімія" для студентів медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів. Кафедру очолювали професори Богдан Собчук (1944-1973 рр.), Михайло Шлемкевич (1973-1995 рр.) [9].

Кафедра технології лікарських форм і галенових препаратів, заснована у 1932 році як кафедра практичної фармації, упродовж 1940-1991 рр. двічі міняла назву: 1940 року була перейменована на "Кафедру технології лікарських форм та галенових препаратів" і в 1966 році – "Кафедру технології ліків" (наказ від 24.01.1966 р. № 44) [1]. За цей час вона розвинулась у потужний науковий підрозділ факультету, який на початку 1990-х рр. забезпечував викладання 402-годинного курсу “Технологія лікарських форм” упродовж чотирьох семестрів (ІІІ-IV курси) та здійснював науково-дослідну діяльність у царині розроблення нових лікарських препаратів та оптимізації технологічних процесів в умовах фармацевтичного виробництва [9]. Кафедру очолювали доценти Іван Гнідець (1946-1947 рр.), Георгій Карпенко (1947-1964 рр.), професори Валєнтіна Позднякова (1964-1984 рр.), Федір Жогло (1984-1991 рр.) [9].

У зв’язку із розмежуванням технології ліків у навчальних програмах підготовки провізорів на аптечну і заводську, а також із значним обсягом цих дисциплін, у 1991 році кафедра розділилась на дві – "Аптечної технології ліків"  та "Заводської технології ліків". Обидві кафедри розмістились у нових приміщеннях у корпусі навчально-виробничої аптеки (вул. Пекарська, 75). Кафедру заводської технології ліків очолив професор Федір Жогло, аптечної – професор Тимофій Калинюк.

Кафедра загальної хімії, яка функціонувала на факультеті від 1944 року, декілька разів змінювала назву: у 1946 році – "Неорганічної та аналітичної хімії", 1953 року – "Загальної і неорганічної хімії", 1983 року – "Неорганічної і біонеорганічної хімії" (наказ від 19.04.1983 р. № 512), 1987 року – "Загальної, біонеорганічної та фізколоїдної хімії" (наказ від 26.08.1987 р. № 1045). Цей структурний підрозділ навчального закладу очолювали Донат Ленгауер (1944-1945 рр.) (наказ від 17.03.1945 р. № 1131) [1], Микола Туркевич (1945-1946 рр.), Яків Беркман (1946-1950 рр.), Олександр Юрженко (1950-1957 рр.), Владімір Гусяков (1957-1974 рр.), Анатолій Минка (1974-2002 рр.) [9].

Кафедру фізики організовано 1944 року. Її очолювали професор Казимир Айдукевич (1944-1945 рр.) (наказ від 7.08.1944 р. № 14), доценти Василь Міліянчук (1945-1948 рр.) (наказ від 08.09.1945 р. № 2033) [1], Віктор Журавльов (1948-1966 рр.), Василь Кулицький (1966-1978 рр.), Віталій Курт-Умеров (1978-1986 рр.), Едуард Личковський (від 1986 року) [9]. Упродовж 1967-1983 рр. в ЛДМІ на базі “Кафедри нормальної фізіології” функціонував курс біофізики для студентів медичного факультету під керуванням доцента Володимира Кузьменка (наказ від 20.02.1967 р. № 86; наказ від 23.02.1967 р. № 97). Наказом від 31.10.1983 р. № 1240 цей курс був об’єднаний із кафедрою фізики; обладнання курсу біофізики передане кафедрі біофізики. Об’єднана кафедра отримала назву “Кафедра медичної та біологічної фізики” (наказ від 19.04.1983 р. № 512) [1].

На початку кафедра розміщувалась в адміністративному корпусі на вул. Пекарській, 69, а 1972 року була переведена у приміщення новозведеного теоретичного корпусу; від 1991 року – займає частину теоретичного корпусу. Від початку заснування кафедра забезпечувала викладання двох фахово-зорієнтованих основних дисциплін "Основи вищої математики" та "Фізика". Викладання дисципліни "Основи вищої математики" велося для студентів фармацевтичного факультету у формі окремого курсу, який у 1940-х рр. організувався як окрема кафедра – "Кафедра вищої математики". Її керівником у 1947 р. був призначений Віктор Журавльов.

Для викладання включеної у 1948 році до навчального плану фармацевтів навчальної дисципліни "Організація фармацевтичної справи", попередницями якої були "Законодавство та історія фармації" (1930-1939 рр.) та "Аптечне законодавство" (1940-1944 рр.), на фармацевтичному факультеті було організовано однойменний  курс. Керівником курсу наказом по ЛДМІ від 24.09.1948 р. № 695 була призначена Поліна Ярова. Відповідальним за курс медичного товарознавства був Леонід Крилов (наказ від 28.07.1951 р. № 445), який від 1954 року очолював також курс "Організації фармацевтичної справи" (наказ від 22.03.1954 р .№ 203).  Практичні заняття проводив Григорій Корилюк (наказ від 13.04.1954 р. № 255) [1]. 19 вересня 1964 року наказом по ЛДМІ за № 448 на базі цього курсу та курсу медичного товарознавства кафедри технології лікарських форм і галенових препаратів було утворено окрему кафедру –"Кафедру організації фармацевтичної справи і медичного товарознавства".

Завідувачем кафедри було призначено керівника курсу медичного товарознавства у 1953-1963 рр. Софью Воскобойнік, асистентами – Олександра Мацяка, Неонілу Сінгалевич, Петра Кураша [9]. Для новоствореної кафедри було виділено приміщення в навчальному корпусі медичного інституту на вул. Зеленій, 12. У зв’язку зі зміною навчального плану фармацевтів у 1965 році назву кафедри в січні 1966 року було змінено: її було перейменовано в  “Кафедру економіки і організації фармацевтичної справи” (наказ від 24.01.1966 р. № 44), пізніше – “Кафедру організації та економіки фармації”.  Від 1968 року кафедру очолювали професори Роман Піняжко (1968-1983 рр.) та Орест Гром (1983-2012 рр.) [9].

На початку 1970-х років кафедрі було надано приміщення в новозбудованому теоретичному корпусі, де були окремі чотири навчальні лабораторії для студентів і кабінети для викладачів. Окрім "Кафедри організації та економіки фармації" у новозведеному теоретичному корпусі було розміщено також такі кафедри: "Кафедру технології ліків", "Кафедру фізичної та колоїдної хімії", "Кафедру фізики", "Кафедру курсу ботаніки".

Завідувачем кафедри судової хімії в 1946 році було призначено Василя Глобіна (наказ від 20.11.1946 р. № 4505), у 1947-1948 рр. – Аркадія Генгриновича і впродовж 1948-1987 рр. – професора Василя Крамаренка [9], якого змінила професор Валентина Попова (1987-1998 рр.) [9]. У 1952 році до кафедри судової хімії було приєднано курс “Аналітична хімія”, викладання якого до 1952 р. забезпечувала кафедра неорганічної хімії; пізніше цей підрозділ було реорганізовано в “Кафедру судової і аналітичної хімії” (наказ від 31.10.1952 р. № 947) [1]. У зв’язку із включенням до програми з судової хімії низки нових розділів щодо дослідження отрутохімікатів, промислових та інших отруйних речовин та перейменуванням навчальної дисципліни – із “Судова хімія” в “Токсикологічна хімія” – наказом по ЛДМІ від 17.11.1965 р. № 829 “Кафедру судової і аналітичної хімії” було перейменовано на “Кафедру токсикологічної та аналітичної хімії” [11].

На базі курсу фізичної і колоїдної хімії при кафедрі біологічної хімії наказом по ЛДМІ від 30.10.1965 р. № 790 відповідно до листа МОЗ УРСР від 22.10.1965 р. № 183.12 було організовано "Кафедру фізичної і колоїдної хімії". Організатором і першим завідувачем цього структурного підрозділу був випускник хімічного факультету Ростовського університету професор Сергій Міскіджян [8; 9], який був керівником однойменного курсу при кафедрі біологічної хімії ЛДМІ від 1949 року. У 1983 році у зв’язку із введенням нових навчальних планів відповідно до наказу МОЗ УРСР кафедра отримала назву “Кафедра фізколоїдної і біофізичної хімії” (наказ від 19.04.1983 р. № 512). У 1987 році ця кафедра була об’єднана з кафедрою загальної і біонеорганічної хімії під назвою “Кафедра загальної, біонеорганічної та фізколоїдної хімії”, яка забезпечувала викладання дисциплін “Неорганічна хімія” на першому курсі та “Фізична і колоїдна хімія” на другому та третьому курсах. Об’єднану кафедру очолював випускник фармацевтичного факультету ЛДМІ 1959 року, професор Анатолій Минка (1974-2002 рр.) [9]. Варто зауважити, що від 1970-х рр. проглядається тенденція залучення до керування кафедрами і викладання підготовлених на фармацевтичному факультеті ЛДМІ науково-педагогічних працівників.

Для подальшого розвитку матеріально-технічної бази у 1980-х рр. було розпочато будівництво нового навчально-виробничого корпусу, в якому в 1991 році розмістилась перша в Україні установа – "Навчально-виробнича госпрозрахункова аптека ЛДМІ" – та чотири кафедри фармацевтичного факультету: "Кафедра аптечної технології ліків", "Кафедра заводської технології ліків", "Кафедра організації та економіки фармації", "Кафедра фармакогнозії та ботаніки".

Висновки. Перелік кафедр фармацевтичного факультету ЛДМІ упродовж 1944-1991 рр. періодично змінювався – деякі навчальні курси виділялися в окремі кафедри, кафедри об’єднувалися із декількох в одну, відбувалося перейменування кафедр. Ці зміни були зумовлені як розвитком фармацевтичних наук, зміною їх місця й ролі в науковій спільноті, так і впливом окремих керівників, визначних особистостей, які працювали на факультеті.

Виконані архівні висліди дозволили відновити прізвища перших керівників кафедр фармацевтичного факультету 1944-46 рр., на долю яких випала місія організації роботи кафедр, підбору науково-педагогічних працівників у складних післявоєнних історичних та суспільних реаліях. Серед них – завідувач кафедри фізики, професор Казимир Айдукевич (1944-45 рр.), завідувач кафедри органічної хімії Тадей Кожибський, завідувач кафедри/курсу ботаніки, доктор Микола Костинюк (1944-46 рр.), завідувач кафедри загальної та аналітичної (неорганічної) хімії Донат Ленгауер (1944-1945 рр.), завідувач кафедри судової хімії Василь Глобін (1946 р.), перший керівник курсу "Організація фармацевтичної справи" Поліна Ярова (1948-53 р.).

 

Список використаних джерел

 1. Архів Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (АЛНМУДГ). Приказы по Львовскому медицинскому институту за 1944-1987 гг., спр. 12-4315.
 2. Владзімірська, О.В. Коротка історія фармацевтичної хімії / О.В.Владзімірська. – Львів, 2000. – 31 c.
 3. Гулько, Р.М. Сад лікарських рослин у Львові / Р.М. Гулько. – Вінниця : Нова Книга, 2006. – 240 с.
 4. Kафедра біохімії – погляд у минуле та сьогодення / за ред. О.Я. Склярова. – Львів : ЛНМУ, 2007. – 50 с.
 5. Львівський державний медичний інститут / за ред. М.П. Павловського, І.І.Даценко, Л.І. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – 328 с.
 6. Основні напрями в розвитку діяльності кафедр Львівського медичного інституту / за ред. М.В. Даниленка, І.Я. Шапіро. – Львів, 1966. – 220 с.
 7. Професор Роман Михайлович Піняжко / [Гром О.Л., Гасюк Г.Д., Дацко А.Й. та ін.] – Львів : ЛНМУ, 2008. – 56 с.
 8. Професор Сергій Павлович Міскіджян – видатний вчений-хімік і педагог : до 100-річчя від дня народження / Яворська Л.П., Роговик В.Й., Огурцов В.В. – Львів : ЛНМУ, 2010. – 65 с.
 9. Сув’язь поколінь. Фармацевтичний факультет Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького : 1853-2009 / [Зіменковський Б.С., Калинюк Т.Г., Лесик Р.Б., Різничок С.В., Терещук С.І., Терещук Т.О.]; Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. – Львів : Наутілус, 2009. – 532 с.
 10. Терещук, С.І. Роль особистостей в історичному розвитку фармацевтичного факультету у м. Львові / [Терещук С.І., Терещук Т.О., Слабий М.В. та ін.] // Фармацевтичний журнал. – 2005. – № 3. – С. 31-38.
 11. Учебный план фармацевтического факультета (института), специальность – фармация, квалификация специалиста – провизор. Срок обучения 4 года 6 мес. : Утверждено Министерством высшего и среднего специального образования СССР и Министерством здравоохранения СССР 17 февраля 1965 г. № 1 мед. – М. : М-во здравоохранения СССР, ЦМК по высшему медицинскому образованию, 1965. – С. 52-55.

 

Ризнычок, С.В. Становление и развитие кафедр фармацевтического факультета Львовского государственного медицинского института в 1944-1991 гг.

Статья посвящена исследованию становления и развития профильных кафедр фармацевтического факультета Львовского государственного медицинского института (ЛГМИ), в частности в контексте развития фармацевтических наук; установлено персоналии основателей кафедр, внесших значительный вклад в организацию фармацевтического факультета ЛГМИ, подбора научно-педагогических кадров в сложных послевоенных исторических и общественных реалиях 1944-1945 гг. В хронологической последовательности подано персоналии руководителей кафедр факультета, работавших над усовершенствованием его научной и учебно-воспитательной деятельности на протяжении 1940-х-1980-х гг.

Ключевые слова: история педагогики, история фармации, фармацевтический факультет Львовского государственного медицинского института.

 

Riznychok, S.V. Formation and Development of Departments at the Pharmaceutical Faculty of the Lviv State Medical Institute During 1944-1991

The article is dedicated to the establishment and development of specialising departments at the Pharmaceutical Faculty of the Lviv State Institute (LSMI) during 1944-1991; especially in the context referring to the development of pharmaceutical subjects; also naming the persons responsible in the establishment of the departments, their contribution into the organisation of the Pharmaceutical Faculty of LSMI and their choice of skilled academic personnel in the post war historical and social events of 1944-1945. The managing staff members of the specialised departments of the Faculty that worked hard in its scientific and educational development during 1940s to 1980s are listed in chronological order.

Key words: history of pedagogies, history of pharmacy, Pharmaceutical Faculty of Lviv State Medical Institute.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=1237