Return to Н

НИКОНЕНКО Юлія Владиславівна

Юлія Владиславівна Никоненко – доцент кафедри педагогіки та психології КОІПОПК, кандидат психологічних наук.

Наукові уподобання: спеціаліст у галузі вікової та педагогічної психології, соціальної психології, психології особистості, психології розвитку.

Юлія Владиславівна Никоненко є автором понад 30 наукових та науково-методичних праць з проблеми педагогічної та вікової психології, психології розвитку, психології особистості, соціальної психології, зокрема таких:

 1. Никоненко, Ю.В. Соціальна психологія організацій та управління : підручник / Ю.В.Никоненко. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 398 с.
 2. Никоненко, Ю.В. Соціальна психологія організацій та управління : підручник [для студ. гуманітарних факультетів ун-ів] / Ю.В.Никоненко. – К. : Знання України, 2012. – 467 с.
 3. Никоненко, Ю.В. Становлення соціальних здібностей студентів з функціональними обмеженнями : монографія / Ю.В.Никоненко. – Біла Церква :  Білоцерківський навчально-виробничий комплекс "Освіта", 2012. – 191 с.
 4. Никоненко, Ю.В. Дослідження здатностей до соціально-психологічної адаптації студентства з функціональними обмеженнями / Ю.В. Никоненко // Наука і освіта : науково-практичний журнал Південного наукового центру АПН України. Спецвипуск "Проект "Теоретико-методологічні проблеми психологічного супроводу професійної діяльності" / за ред. Чебикіна О.Я. – Одесса : 2009. – № 5. – С.104-108.
 5. Никоненко, Ю.В. Становлення соціальних здібностей як рушійної сили інтеграції особистості у суспільство / О.І. Власова, Ю.В. Никоненко // Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Житомир, 2009. – Т. VІІ. – Вип. 28. – С. 253-258.
 6. Никоненко, Ю.В. Дослідження емоційної складової структури соціальних здібностей у студентів з функціональними обмеженнями / Ю.В. Никоненко // Наука и образование – 2008 : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. Серия "Психология и социология. Политика". – София : Бял ГРАД-БГ ООД, 2008. – Том 10. – С. 21-23.
 7. Никоненко, Ю.В. Соціальні здібності як джерело соціалізації особистості / Ю.В.Никоненко // Теоретичні та практичні проблем економіки, освіти та прикладної лінгвістики : тези доп. Х Міжнародної науково-практичної конференції, м. Біла Церква, 19-20 вересня 2008 р. / відп. за випуск П.І.Юхименко. – Біла Церква, 2008. – С. 164-165.
 8. Никоненко, Ю.В. Дослідження емоційної складової у структурі соціальних здібностей студентів з функціональними обмеженнями / Ю.В.Никоненко // Проблеми емпіричних досліджень у психології / за ред. Маноха І.П. – К. : Гнозис, 2008. –  Випуск 1. – С. 299-305.
 9. Никоненко, Ю.В. Соціальні здібності та соціальний інтелект / Ю.В.Никоненко // Збірник наукових праць Інституту психології ім.Г.С.Костюка АПН України / за ред. С.Д.Максименка. – К. : ГНОЗІС, 2007. – Т. ІХ. – Ч. 5. –   С. 249-255.
 10. Никоненко, Ю.В. Емоційні здібності студентів з функціональними обмеженнями / Ю.В.Никоненко // Актуальні питання освіти та мовознавства у вищій школі : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Біла Церква, 19-20 жовтня 2007 / відп. за випуск П.І.Юхименко – Біла Церква, 2007 – с. 90-91.
 11. Никоненко, Ю.В. Емоції як здібність // Наука и образование без границ – 2007 : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Том 11. Психология и соціологія. – София : "Бял ГРАД-БГ" ООД, 2007. – С. 40-43.
 12. Никоненко, Ю.В. Дослідження соціального інтелекту студентів-інвалідів / Ю.В. Никоненко // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" : науково-теоретичний збірник / за ред. Коцур В.П. – Переяслав-Хмельницький : ПП Медвєдєв, 2006. – № 10. – С.160-162.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=1443