Return to К

КОЧУРСЬКА Інна Вікторівна

 Інна Вікторівна Кочурська – викладач-методист, завідувач предметної комісії Вінницького училища культури і мистецтв ім. М.Д. Леонтовича.

Питання, які досліджує І.В. Кочурська:  сучасні підходи до професійної підготовки майбутніх педагогів-музикантів; соціальний аспект, гуманізація  підготовки майбутніх педагогів-музикантів; індивідуалізація підготовки фахівців у сфері мистецької освіти.

         Інна Вікторівна – автор і співавтор низки публікацій:

  1. Кочурська, І.В. Урахування гендерних особливостей у професійній музичній підготовці / І.В.Кочурська // Наукові праці. Серія "Педагогіка, психологія і соціологія". – Донецьк : ДВНЗ "ДонНТУ", 2009. – Вип. 5 (55). – Ч. І. – С. 99-103.
  2. Кочурська, І.В. Соціальний аспект професійної підготовки майбутніх педагогів-музикантів в умовах гендерних змін / І.В.Кочурська // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / за ред. Л.П.Мельник, В.І.Співака. – Серія "Соціально-педагогічна". – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – Вип. 14. – С. 314-319.
  3. Кочурська, І.В. Сучасні підходи до професійної підготовки майбутніх педагогів-музикантів / І.В.Кочурська //  Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. праць / за заг. ред. проф. В.І. Сипченка. – Слов’янськ : СДПУ, 2010. – Спецвип. 5. – Ч. ІІ. – С. 68-73.
  4. Кочурська, І.В. Індивідуалізація підготовки фахівців у сфері мистецької освіти / І.В.Кочурська //  Розвиток наукових досліджень – 2010 : матеріали 6-ї Міжнар. наук.-практ. конф.; 22-24.11.2010 р. – Полтава, 2010. – Т. 10. – С. 103-105.
  5. Кочурська, І.В. Проблема введення гендерного компонента у фахову підготовку майбутніх педагогів-музикантів / І.В.Кочурська //  Інноваційний розвиток вищої освіти : тези доповідей Міжнар. наук.-метод. конф.; м. Київ, 10-11.03.2010 р. – К., 2010. – С. 307-308.
  6. Кочурська, І.В. Теоретичні засади підготовки майбутніх педагогів-музикантів до роботи з обдарованою молоддю / І.В.Кочурська //  Духовно-нравственное воспитание и профессионализация личности : вызовы ХХІ века : материалы VII Междунар. науч.-практ. конф. / Институт инновационных технологий и содержания образования МОН Украины; Академия международного сотрудничества по креативной педагогике. – К.; Винница, 2010. – С. 66-68. 
  7. Кочурська, І.В. Гендерний підхід як чинник гуманізації професійної підготовки майбутніх педагогів-музикантів / І.В.Кочурська //  Гуманізм та освіта : зб. матеріалів Х Міжнар. наук.-практ. конф.; м. Вінниця, 14-16.09.2010 р. – Вінниця, 2010. – С. 368-372.
  8. Герасимова, І.Г. Гуманізація професійної підготовки педагогів крізь призму гендерних проблем / І.Г.Герасимова,  І.В.Кочурська // Педагогічна освіта : теорія і практика :  збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2011. – Вип. 8. – С. 37-43.
  9. Кочурська, І.В. Критерії ефективності формування гуманістичної спрямованості майбутніх педагогів-музикантів як ядра професійної майстерності / І.В.Кочурська //  Пріоритети розвитку педагогічних і психологічних наук у ХХІ ст. : зб. наук. робіт учасників Міжнар. наук.-практ. конф.; 7-8 червня 2013 р., м. Одеса. – Одеса : ГО "Південна фундація педагогіки", 2013. – С. 33-37.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=1457